RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Έγγραφα - Ετικέτα "ασφαλιστική-ενημερότητα"
 • 1. ΙΚΑ/Ε57/4/2014
  Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων που οι απασχολούμενοι τους υπάγονται στην ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Τ., Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.(ΑΔΑ: ΒΙΞ64691ΩΓ-35Ο) Περισσότερα »

 • 2. ΙΚΑ/Ε57/2/2014
  ΘΕΜΑ : « Συμπληρωματικές οδηγίες για την από 10/1/2012 εφαρμογή συστήματος on Line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών επιχειρήσεων » ΑΔΑ: ΒΙΚΘ4691ΩΓ-Φ9Δ Περισσότερα »

 • 3. ΙΚΑ/Ε99/22/2013
  Θ Ε Μ Α : «Διευκρινίσεις, σχετικά με το χρόνο διατήρησης της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας». ΣΧΕΤ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ : 89/1993 & 22/2013, περί εκκαθάρισης αρχείων. Περισσότερα »

 • 4. ΠΝΠ/187/2013
  Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε..».ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 4211/2013/ΦΕΚ-256/Α/28.11.2013) Περισσότερα »

 • 5. ΙΚΑ/Α11/36/2013
  ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2013 – 28/02/2014 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 29 – 55 ετών» ΣΧΕΤ: εγκύκλιος ΙΚΑ 30/2012 Περισσότερα »

 • 6. IKA/Ε57/3/2013
  ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στους Φορείς Ψυχικής Υγείας» Περισσότερα »

 • 7. 2/91259/0026/2012
  ΘΕΜΑ :<<Κοινοποίηση διατάξεων>>-Αναφορικά με την πληρωμή αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων, πλην έργων κρατικών ενισχύσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής Περισσότερα »

 • 8. IKA/Ε57/31/2012
  ΘΕΜΑ : Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους πληρωμών που υλοποιούν πράξεις στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Περισσότερα »

 • 9. ΙΚΑ/Ε57/38/2011
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 97 ΘΕΜΑ : «Έναρξη εφαρμογής από 10/1/2012 συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας» ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 45/2001 & 81/2003. Περισσότερα »

 • 10. Φ.11321/25754/1695/2011
  Χορήγηση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μέσω Διαδικτύου. Περισσότερα »

 • 11. ΙΚΑ/Ε57/60/2010
  Επιβεβαίωση αφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται μέσω διαδικτύου Περισσότερα »

 • 12. ΠΟΛ 1152/2010
  Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Υ.Δ.Ε. Περισσότερα »

 • 13. ΕλΣυν/Ε Κλ../8/2010
  Νόμιμη η διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου, καθόσον: α) η πρώτη μειοδότρια εργολη¬πτική επιχείρηση προσκόμισε ενημερότητα πτυχίου, στην οποία αναγράφεται ότι τα στελέχη του πτυχίου της είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ και επιπλέον, αν και δεν απαιτείτο προσκομίστηκαν ασφαλιστικές ενημερότητες του ΕΤΑΑ για τη βασική στελέχωσή της και υπεύ¬θυνη δήλωση ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερη, β) η προσκομισθείσα από την πρώτη μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση τραπεζική βεβαίωση καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, γ) οι ανώνυμες εταιρείες έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης του βιβλίου μετοχών. Με την 657/2010 απόφαση του VI Τμήματος απορρίφθηκε αίτηση ανάκλησης της προμνησθείσας Πράξης του Κλιμακίου. Περισσότερα »

 • 14. ΣτΕ 1318/2008
  Ασφαλιστική ενημερότητα. Η μη υποβολή της που απαιτούσε η διακήρυξη επισύρει απόρριψη της προσφοράς έσω και αν αυτός διατηρεί ανεξάρτητη επαγγελματική έδρα και ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ Περισσότερα »

 • 15. ΠΟΛ 1045/2008
  Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ. Περισσότερα »

 • 16. ΣτΕ/1329/2008
  Δημόσια έργα. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει μόνο τα αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητά παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Δεν είναι νόμιμος ο αποκλεισμός διαγωνιζομένου λόγω μη προσκόμισης διαφορετικών ή και επιπλέον δικαιολογητικών που απαιτούνται από διατάξεις, στις οποίες η διακήρυξη δεν παραπέμπει ρητά. Η αιτούσα προσκόμισε αντίγραφο ενημερότητας πτυχίου στο οποίο αναγραφόταν ότι αυτή έχει ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι ορισμένη ημερομηνία και για το επόμενο διάστημα προσκόμισε υπεύθυνα δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της.Eφόσον το ζήτημα της αποδείξεως της ασφαλιστικής ενημερότητας των διαγωνιζομένων ρυθμίζεται εξαντλητικώς από τις ως άνω, δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή, διατάξεις της διακηρύξεως, κατά την έννοια των οποίων αρκεί η υποβολή «Ενημερότητας Πτυχίου» ή υπεύθυνης δήλωσης, μη νομίμως απαιτεί η Διοίκηση την προσκόμιση βεβαιώσεως του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ισχυριζομένη ότι, κατά τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 2Β7 της Δ15/οικ/24298/28.7.2005 υπουργικής αποφάσεως), η «Ενημερότητα Πτυχίου» δεν καλύπτει την ασφαλιστική κάλυψη εκ μέρους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επομένως, η αιτούσα μη νομίμως αποκλείσθηκε από τον διαγωνισμό με την απόφαση 13533/20γ/332/9.7.2007 του Ειδικού Γραμματέως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αποτελεί και την αιτιολογία της παραδεκτώς προσβαλλομένης σιωπηρής απορρίψεως της προσφυγής της. Περισσότερα »

 • 17. 24535/1580/2003
  Τροποποίηση της Φ11321/12490/878/24-7-2003 (Β΄1138/11.8.2003) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περισσότερα »

 • 18. ΣτΕ/3155/2003
  Μη υποχρεωτική η κατάθεση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου ΑΕ Περισσότερα »

 • 19. 12490/878/2003
  Παροχή τηλεομοιοτυπίας προς πιστοποιημένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας συναλλασσόμενου με αυτούς. Περισσότερα »

 • 20. φ.11321/647/27/2003
  Τροπ. της Φ21/116/4.7.2000 (Β 839/10.7.2000) απόφασης του Υπ.Εργασίας και Κ.Α., όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της με τις Φ21/156/6.3.2001 (Β 287/20.3. 2001), Φ21/οικ. 2426/12.12.2001 (Β 1735/28.12.2001) και Φ21/1982/27.11.2001 (Β 1525/5.12.2002). Περισσότερα »

 • 21. ΣτΕ/2761/2003
  Ενόψει της ρητής αυτής ρήτρας της διακηρύξεως, η κοινοπραξία «……», νομίμως, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, απεκλείσθη από τον διαγωνισμό, διότι δεν είχε υποβάλει, με την προσφορά της, την απαιτούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν μπορούσε δε να προσκομίσει το στοιχείο αυτό εκ των υστέρων, με την υποβολή αντιρρήσεων κατά της πράξεως αποκλεισμού της, βάσει των οριζομένων στις προεκτεθείσες διατάξεις του π.δ. 609/1985, όπως έγινε δεκτό με την 299/88/16.6.1998 απόφαση της Ν. Ε. Τούτο δε ανεξαρτήτως του ότι, και κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985, η απαιτουμένη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο συνυποβαλλόμενο με την προσφορά της επιχειρήσεως που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό δημοσίου έργου, και όχι «επουσιώδη τυπική προϋπόθεση», η οποία μπορεί να συμπληρωθεί εκ των υστέρων, με την υποβολή αντιρρήσεων κατά της πράξεως αποκλεισμού (βλ. ΣτΕ 3366/1998, πρβλ. 4560/1998). Περισσότερα »

 • 22. Φ/21/1982/2002
  Συμπλήρωση της Φ21/116/4.7.2000 (Β839) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της με τη Φ21/156/6.3.2001 (Β287) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περισσότερα »

 • 23. Φ/21/οικ2426/2001
  Τροποποίηση της Φ21/116/4.7.2000 (ΦΕΚ 839 Β’) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Φ21/156/6.3.2001 (ΦΕΚ 287 Β’) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Περισσότερα »

 • 24. ΙΚΑ/Ε57/33/2001
  Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Κοινών και Οικοδομικοτεχνικών Επιχειρήσεων, αντικατάσταση της εγκυκλίου - διαταγής 61/2000 Περισσότερα »

 • 25. Φ/21/156/2001
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ21/116/4.7.2000 (Β 839) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Περισσότερα »

 • 26. Φ.21/116/2000
  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το ΙΚΑ.Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το ΙΚΑ.Τροποποιήθηκε από τις Φ21/156/2001 (ΦΕΚ 287 Β΄), Φ21/οικ. 2426/2001 (ΦΕΚ Β 1735/28-12-2001) απόφαση Υπ.Εργασίας,Φ.21/1982/2002 (ΦΕΚ Β 1525/5-12-2002) , φ.11321/647/27/2003 ΦΕΚ: 1013/Β/2003 και Φ.11321/20039/1599/2008 (ΦΕΚ 1723 Β/27-8-2008) Περισσότερα »

 • 27. Φ14/οικ. 333/1998 /2014
  Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και υποστούν ζημιές από 24 Δεκεμβρίου 1997 και εφεξής. Περισσότερα »

 • 28. Ν.2458/1997/ΑΡ15
  N.2458-1997-Άρθρο 15 -Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ Περισσότερα »

 • 29. Φ11./2406/1992
  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων κατά του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Περισσότερα »spacer