RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μόνο τις πρώτες 100 εγγραφές.
ΔΕΥΚ/Δ/5009182 /2014
10/04/2014 | ΦΕΚ:

Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων» Μεταφόρτωση »


Γ18Α 5007857 ΔΞ2014
25/03/2014 | ΦΕΚ:

Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 17 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄) αναφορικά με την τελωνειακή τακτοποίηση αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών ειδών που έχουν παραληφθεί ατελώς από τις Ι.Μονές του Αγίου Όρους(ΑΔΑ: ΒΙΗΗΗ-ΝΚΛ) Μεταφόρτωση »


Φ2−650/2014
07/03/2014 | ΦΕΚ: 719/Β/2014

Τροποποίηση της Απόφασης για τον έλεγχο σε πρατήρια υγρών καυσίμων με χρήση ειδικά μετασκευασμένων οχημάτων, τα οποία φέρουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Μεταφόρτωση »


63716/7750/658/2014
11/03/2014 | ΦΕΚ: 676/Β/2014

Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής σχετικά με την εκτέλεση του έργου ευθύνης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Προμήθεια πληροφοριακής υποδομής ως υπηρεσία για τη διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους». Μεταφόρτωση »


ΝΣΚ/325/2013
02/10/2013 | ΦΕΚ:

Προμήθειες Ενόπλων Δυνάμεων – Κατακύρωση της προμήθειας στην μειοδότρια εταιρεία – Μία και μόνη αποδεκτή προσφορά – Περαιτέρω μείωση του προσφερόμενου τιμήματος με διαπραγμάτευση – Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 56 του ν. 3433/2006 ή του άρθρου 21 περ.η του π.δ. 118/2007.α) Ανεξάρτητα από την ορθότητά της, η «Αιτιολογημένη Γνώμη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), για παραβίαση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, λόγω εισαγωγής σε προκήρυξη διαγωνισμού της ρήτρας Εγχώριας Βιομηχανικής Συμμετοχής, δεν κωλύει την κατακύρωση της προμήθειας στην μειοδότρια εταιρία, διότι δεν αποτελεί δικαστική απόφαση προς την οποία υποχρεούται να συμμορφώνεται η Διοίκηση, ενώ ήδη έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για την άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Εθνικών Δικαστηρίων, οι οποίες και μόνο δύνανται να αναστείλουν την κατακύρωση της προμήθειας, τα ένδικα δε βοηθήματα, που άσκησε η αποκλεισθείσα από τον διαγωνισμό εταιρία, έχουν απορριφθεί. β) Η διάταξη του άρθρου 56 του ν.3433/2006, η οποία προβλέπει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής για τις περιπτώσεις των ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, δύναται να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της μίας και μόνης αποδεκτής προσφοράς, καθόσον η εφαρμογή της δεν απαγορεύεται ρητά, ούτε προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ενώ είναι σύμφωνη με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής που έχει τεθεί στην προκήρυξη και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αλλά και η διάταξη του άρθρου 21 περ.η του π.δ. 118/2007 θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής, καθώς περιλαμβάνεται στα νομοθετήματα που αποτελούν το εφαρμοστέο δίκαιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη αυτού, αφού δεν αποκλείει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης στην περίπτωση μίας και μοναδικής προσφοράς, εφόσον υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμής, όπως εν προκειμένω, οπότε δεν απαιτείται ματαίωση και επαναληπτικός διαγωνισμός. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1045/2014
10/02/2014 | ΦΕΚ: ΒΙΡ5Η-ΓΕ8

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄) «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις», περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ1028/2014
20/01/2014 | ΦΕΚ: 245/Β/2014

Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του. Μεταφόρτωση »


5706/443/2014
28/01/2014 | ΦΕΚ: ΒΙΨ11-ΔΕΒ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά ή αέρια καύσιμα, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων Μεταφόρτωση »


438/10078/2014
23/01/2014 | ΦΕΚ: ΒΙΨΡΒ-124

ΘΕΜΑ «Προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS) σε υπόχρεα αλιευτικά σκάφη» Μεταφόρτωση »


1055264/491/0015/2004
01/07/2004 | ΦΕΚ: 1051/Β/2004

Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων «ΕΑΦΔΣΣ» για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1288/2014-ΦΕΚ 54/Β/16.1.2014 Μεταφόρτωση »


7101/156653/2013
17/12/2013 | ΦΕΚ: 3301/Β/2013

Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία, συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS). Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ. 1206/2012
13/11/2012 | ΦΕΚ: 3033/Β/2012

Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών. Μεταφόρτωση »


Υ10β/Γ.Π.οικ.119111/2013
24/12/2013 | ΦΕΚ: 3383/β/2013

Χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, για την προμήθεια στολής στους Διασώστες - Πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που υπηρετούν σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας .(Διόρθωση σφάλματος ,ΦΕΚ- 660/Α/17.3.2014) Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1273/2013
29/07/2013 | ΦΕΚ: ΒΛΓΔΗ-ΓΗΛ

Θέμα: Υποχρέωση ή μη ασφάλισης των οχημάτων στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας (Μ) καθώς και στις περιπτώσεις άρσης της ακινησίας τους. Μεταφόρτωση »


5032319/5080/2009
12/08/2009 | ΦΕΚ: 1763/β/2013

Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων.(Τροποποιήθηκε με την ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013 ΦΕΚ 3340/Β/2013) Μεταφόρτωση »


ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013
20/12/2013 | ΦΕΚ: 3340/Β/2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5032319/5080/12?08?2009 (ΦΕΚ 1763/Β΄/25?08?09) AYO «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων» Μεταφόρτωση »


ΔΕΦΚ Δ 5043812 ΕΞ 2013
31/12/2013 | ΦΕΚ:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση (α) της υπ' αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043420 ΕΞ 2013/20-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 3340/Β/30-12-2013)- ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΤΦ6 και (β) της υπ' αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013/20-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ' αρ. 5032319/5080/12-08-2009 (ΦΕΚ 1763/Β' /25-08-09) ΑΥΟ «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων»» (ΦΕΚ 3340/Β /30-12-2013) ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-Φ06 Μεταφόρτωση »


Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.28005/2010
24/12/2010 | ΦΕΚ: 2015/Β/2010

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010). Μεταφόρτωση »


2/69511/0026/2013
18/12/2013 | ΦΕΚ: ΒΛΓΞΗ-Θ9Δ

Τρόπος πληρωμής δαπάνης προμήθειας ασφάλτου στα δημόσια έργα Μεταφόρτωση »


ΔΥΓ3α/οικ.14801/2011
31/01/2011 | ΦΕΚ: 317/Β/2011

Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας. Μεταφόρτωση »


N.2682/1999
05/02/1999 | ΦΕΚ: 16/Α/1999

Διαρρυθμίσεις στην φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. Μεταφόρτωση »


Π.Δ.504/1983
14/12/1983 | ΦΕΚ: 191/Α/1983

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/762/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλ. 1976, “περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών – μελών που αφορούν στους εμπροσθίους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και τους λαμπτήρες τους” Μεταφόρτωση »


ΔΕΦΚ Δ 5041026 ΕΞ2013
22/11/2013 | ΦΕΚ: 3085/Β/2013

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων ». (Η Φ.32/14/3.06.2003 τροποποιήθηκε αρχικά από την ΔΕΦΚ 5030845/ΕΞ2013 ΦΕΚ: 2192/Β/2013 .Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων».) Μεταφόρτωση »


Φ.32/14/2003
03/06/2003 | ΦΕΚ: 816/Β/2003

Οροι και προυποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθκευτή κοινοτικών οχημάτων (Τροποποιήθηκε από την ΔΕΦΚ 5030845/ΕΞ2013 -ΦΕΚ: 2192/Β/2013 .Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων». και με την ΔΕΦΚ Δ 5041026 ΕΞ2013 ΦΕΚ: 3085/Β/2013.Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων ») Μεταφόρτωση »


ΥΠ.ΟΙΚ.ΔΕΦΚ/Δ/5041025/2013
22/11/2013 | ΦΕΚ: 3058/Β/2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.31/13/03 απόφασης "Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων" Μεταφόρτωση »


ΥΠΥΜΕΔΙ 62235/7380/2013
27/11/2013 | ΦΕΚ:

Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο σωληνώσεων βυτιοφόρων οχημάτων διανομής πετρελαίου θέρμανσης Μεταφόρτωση »


ΚΥΑ 171331/2013
24/10/2013 | ΦΕΚ: 2932/β/2013

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α). Μεταφόρτωση »


28631/3029/2013
08/11/2013 | ΦΕΚ:

Θέμα :Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς και μεμονωμένων εγκρίσεων καθώς και όροι και προϋποθέσεις για την έγκριση ισοδυναμίας καθισμάτων και αγκυρώσεων τους και ζωνών ασφαλείας σχολικών λεωφορείων με αυτά των ΕΠΑΙΚ που ορίζονται από την υπ’ αριθμ. 25665/1831/12 (Β 1174/2013) απόφαση. Σχετ:α. Η οικ. 21013/2066/6?7?2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών. β. Η οικ 12609/883/14?3?2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση μεμονωμένης έγκρισης γ. ΥΑ. 5299/406/12 (Β 2840) περί καθορισμού διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την 29949/1841/09 κοινή υπουργική απόφαση. Μεταφόρτωση »


Ν.803/1978
04/08/1978 | ΦΕΚ: 123/Α/1978

Περί επιβαλλομένων κυρώσεων εις κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων και φορτηγών μοτοσυκλεττών ιδιωτικης χρήσεως δια παραβάσεις τινάς της επί των οχημάτων τούτων κειμένης νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων Μεταφόρτωση »


Δ18Α 5038263/2013
23/10/2013 | ΦΕΚ: 2710/Β/2013

Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μεταφόρτωση »


2024/2013
27/09/2013 | ΦΕΚ: 2562/Β/2013

Χορήγηση εξουσιοδότησης για την προμήθεια πετρε¬λαιοειδών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους. Μεταφόρτωση »


2/74007/0026/2013
17/09/2013 | ΦΕΚ:

«Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για την προμήθεια καυσίμων». Μεταφόρτωση »


2/63980/0026/2013
27/09/2013 | ΦΕΚ:

ΘΕΜΑ : «Προμήθεια καυσίμων σε εθελοντικές οργανώσεις». Μεταφόρτωση »


ΚΥΑ 52891/2013
26/09/2013 | ΦΕΚ: 2446/Β/2013

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1110/2005
27/07/2005 | ΦΕΚ:

Απαλλαγή από ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την προμήθεια εξοπλισμού μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μεταφόρτωση »


Δ18Α 5030961/ΕΞ2013
23/08/2013 | ΦΕΚ: 2250/Β/2013

Τροποποίηση της αριθμ. Δ18Α5017560 ΕΞ 2010/22-4-2010 ΑΥΟ (ΦΕΚ 610/Β΄) αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στη χώρα μας από τρίτες χώρες και τον καθορισμό ανώτατης ποσότητας των εν λόγω καυσίμων. Μεταφόρτωση »


Δ18Α/5017560/ΕΞ2010
22/04/2010 | ΦΕΚ: 610/Ε/2010

Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στη χώρα μας από τρίτες χώρες - καθορισμός ανώτατης ποσότητας.Τροποποιήθηκε με την Δ18Α 5030961/ΕΞ2013-ΦΕΚ 2250 Β/11-9-2013 Μεταφόρτωση »


41557/5065/2013
23/08/2013 | ΦΕΚ: 220/Β/2013

Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1121/2006
11/10/2006 | ΦΕΚ:

Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς και τις αντικαταστάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων Δημόσιας Χρήσης Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1136/2006
24/11/2006 | ΦΕΚ:

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1150/2006
28/12/2006 | ΦΕΚ:

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2007 Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1001/2007
03/01/2007 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1070/2007
28/04/2007 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1079/2007
16/05/2007 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΔΕΦΚ 5030845/ΕΞ2013
23/08/2013 | ΦΕΚ: 2192/Β/2013

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων».( Βλέπε την ΔΕΦΚ Δ 5041026 ΕΞ2013 -ΦΕΚ: 3085/Β/2013 .Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003)) Μεταφόρτωση »


Φ.31/13/2003
03/06/2003 | ΦΕΚ: 816/Β/2003

Φ.31/13/2003.Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων.(ΤΡΟΠΟΠΟΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ2013) Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1089/2007
11/07/2007 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1109/2007
20/09/2007 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1119/2007
23/10/2007 | ΦΕΚ:

Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2008. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1042/2008
26/02/2008 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1114/2008
30/07/2008 | ΦΕΚ:

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1141/2008
24/10/2008 | ΦΕΚ:

Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1153/2008
14/11/2008 | ΦΕΚ:

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1177/2008
30/12/2008 | ΦΕΚ:

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1012/2009
11/02/2009 | ΦΕΚ:

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που κατεστράφησαν κατά τα γεγονότα του μηνός Δεκεμβρίου 2008. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1031/2009
04/03/2009 | ΦΕΚ:

Περί της καταβολής ή μη των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας ή της θέσης αυτών σε κατάσταση ακινησίας και της βεβαίωσης οφειλομένων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1037/2009
13/03/2009 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1051/2009
07/04/2009 | ΦΕΚ:

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/09 (ΦΕΚ Α΄ 27/16-02-2009) «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1089/2009
07/07/2009 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1093/2009
10/07/2009 | ΦΕΚ:

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1142/2009
20/11/2009 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών Οργανισμών κοινής ωφελείας και επιχειρήσεων τηλεφωνίας από μέλη Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1149/2009
11/12/2009 | ΦΕΚ:

Διευκρινίσεις για τη διάθεση σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010 ως προς την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1159/2009
29/12/2009 | ΦΕΚ:

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1001/2010
04/01/2010 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


2/63901/0026/2013
23/08/2013 | ΦΕΚ:

ΘΕΜΑ : « Παροχή διευκρινήσεων ».(Εξόφληση χρ.Ενταλμάτων -Μη χρέωση Προμήθειας) Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1049/2011
15/03/2011 | ΦΕΚ:

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1147/2011
08/07/2011 | ΦΕΚ:

Tροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος των ΕΔΥΟ 1071947/ 3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 και 1099599/8432/1745/Δ0014/ ΠΟΛ.1116/19.10.2007 με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας της Ρουμανίας και της Τσεχίας και τις ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης σε περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1220/2011
31/10/2011 | ΦΕΚ:

Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012 Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1019/2012
13/01/2012 | ΦΕΚ:

Εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και θέση των οχημάτων σε ακινησία Μεταφόρτωση »


46537/2013
09/08/2013 | ΦΕΚ: 2036/Β/2013

Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα «μεταφορά - διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών». Μεταφόρτωση »


2196/20936/2013
24/07/2013 | ΦΕΚ:

ΘΕΜΑ: «Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκίνητων». Μεταφόρτωση »


EλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/127/2013
14/05/2013 | ΦΕΚ:

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων (3852/2010,3463/2006,11389/93) συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στη διενέργεια δημοτικών προμηθειών με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του τακτικού διαγωνισμού, τέτοια αρμοδιότητα ανατίθεται, αφενός με τις παρατιθέμενες ανωτέρω ρυθμίσεις του ν. 3852/2010 στην Οικονομική Επιτροπή όταν συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, αφετέρου, στο Δήμαρχο όταν η προμήθεια σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. -που εξακολουθούν να ισχύουν δεδομένου ότι ούτε ο κανονισμός στο σύνολό του ούτε οι ανωτέρω επιμέρους διατάξεις του έχουν καταργηθεί ρητά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν καταργηθεί σιωπηρά, διότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, αφού σε αυτές ρητά διατυπώνεται ότι εκφεύγουν της αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλου δημοτικού οργάνου, στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. δε ευθέως παραπέμπει το άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (βλ. πράξη Κλιμ. VII Τμ. 49/2013). Μεταφόρτωση »


ΥΠΥΜΕΔΙ 34449/4375/2013
11/07/2013 | ΦΕΚ: 1730/Β/2013

Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο., των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). Μεταφόρτωση »


EλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/28/2013
29/01/2013 | ΦΕΚ:

Προκειμένου δε να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας και, κατ’ επέκταση, η δυνατότητα ανάθεσής της απευθείας, με διαπραγμάτευση, πρόχειρο ή ανοιχτό διαγωνισμό, λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου σε αγαθά που, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που ως εκ της φύσεώς τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών. Συνεπώς, δεν είναι νόμιμος, ο επιμερισμός της κατά τα ανωτέρω συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες, με σκοπό την απευθείας ανάθεση των μερικότερων αυτών προμηθειών με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής ποσότητας, αντί της διενέργειας μιας ενιαίας για τα είδη αυτά προμήθειας, γιατί με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η αποφυγή τήρησης της οριζόμενης από αυτές διαδικασίας του διαγωνισμού (βλ. πράξ. VΙΙ Τμ. 62/2012, 76/2011, πράξ. Κλιμακίου τούτου 34, 64/2012). Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)137/2012
09/12/2012 | ΦΕΚ:

Προμήθεια βιβλίωνΣτην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο, που, έστω και αν δεν απευθύνεται άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές. Μεταξύ δε των δράσεων αυτών συγκαταλέγεται και η έκδοση βιβλίων που αφορούν στην αποτύπωση της χρονικής συνέχειας των σύγχρονων θεσμών σε τοπικό επίπεδο και στην συντήρηση της ιστορικής μνήμης θεμάτων τοπικού πολιτισμού. Επομένως, η δαπάνη για την έκδοση βιβλίου που αφορά στην ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του οικείου δήμου εμπίπτει στην έννοια των λειτουργικών δαπανών του νομικού αυτού προσώπου, συνάδει δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές του και συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του, προάγοντας τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων της περιφέρειάς του, και είναι νόμιμη εφόσον δεν υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής της (πρβλ. Πράξεις VII Τμ. 21/2012, 54, 72, 243/2011). Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/143/2012
09/10/2012 | ΦΕΚ:

Προμήθεια ειδών φιλοξενίας.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου, οι δε κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και εθιμοτυπίας δεν συνιστούν νόμιμο έρεισμα της δαπάνης αυτής. Περαιτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν δύναται να θεωρηθεί λειτουργική, καθόσον, πέραν του ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ο αριθμός και η ιδιότητα των προσώπων στα οποία προσφέρθηκε καφές στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, ούτε ο αριθμός των αντιπροσώπων ξένων χωρών και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες επίσκεψής τους στο Μουσείο ....., η προσφορά καφέ στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου δεν αποτέλεσε αναγκαίο μέσο για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής, η δε προσφορά καφέ στους επισκέπτες του Μουσείου ..... δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου ούτε συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)106/2012
16/10/2012 | ΦΕΚ:

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνη που αφορά μισθώματα για τη στέγαση του Τμήματος Τροχαίας ..... και του Τμήματος Λαθρομετανάστευσης ..... δεν είναι νόμιμη, καθόσον, τόσο η πρόληψη και η καταστολή της λαθρομετανάστευσης, όσο και η ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους δρόμους, η πρόληψη και βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων και διερεύνηση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, αποτελεί κρατική αρμοδιότητα, η άσκηση της οποίας έχει ανατεθεί με νόμο στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Προστασίας του Πολίτη και ήδη Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), ενώ δεν συνιστά τοπική υπόθεση, καθόσον η πραγματοποίηση της δαπάνης αυτής δεν συνδέεται με την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων του Δήμου, αλλά αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Τμήματος Τροχαίας ..... και του τοπικού Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης. Περαιτέρω, το γεγονός ότι από τη λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών ο Δήμος εισπράττει έσοδα από τις βεβαιωθείσες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και παράλληλα ενισχύεται το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας με το ανθρώπινο δυναμικό της συνοριοφυλακής δεν αναιρεί την αποκλειστική κρατική αρμοδιότητα για τη ρύθμιση όλων των ανωτέρω θεμάτων, και συνεπώς ο σχετικός ισχυρισμός του Δήμου είναι αβάσιμος. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1181/2011
16/08/2011 | ΦΕΚ:

Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες Μεταφόρτωση »


5791/903/2013
29/04/2013 | ΦΕΚ: 1187/Β/2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 31940/ΔΙΟΕ 622/5?08?2011 (ΦΕΚ Β΄/1777) «Έγκριση Κανονισμού Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ», όπως ισχύει. Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Κλ.ΣΤ/159/2012
06/09/2012 | ΦΕΚ:

Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών θα πρέπει, καταρχήν, να διενεργείται ανοιχτός ή κλειστός διαγωνισμός, ενώ η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει σύμβαση προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, εξαιρετικά, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις του ως άνω άρθρου 25, οι οποίες, καθώς εισάγουν παρέκκλιση από τον κανόνα της διενέργειας διαγωνισμού, είναι στενά ερμηνευτέες (βλ. πράξη VI Tμημ. Ελ. Συν. 171/2007). Ειδικότερα, η απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, αποτελεί μια εξαιρετική διαδικασία που προβλέπεται μόνο σε ορισμένες περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, διότι συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων, ενόψει του γεγονότος ότι δεν γίνεται γνωστή η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής στο ευρύ κοινό, αλλά μόνο σε αυτόν ή αυτούς που η ίδια εκ των προτέρων επιλέγει. Στην περίπτωση δε κατά την οποία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προτίθενται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με απευθείας ανάθεση αυτών, λόγω αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) οι εν λόγω προμήθειες πρέπει να παρασχεθούν κατεπειγόντως και β) η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν (βλ. πράξεις IV Τμ. Ελ. Συν. 7/2007, 175, 109, 98, 34 και 4/2006, και πράξεις VI Tμ. Ελ. Συν , 91, 105, 171/2007). Η δε απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην προρρηθείσα διαδικασία ανάθεσης, πρέπει, ως εκ της φύσεώς της, να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη ώστε να καθίσταται εφικτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος της νομιμότητάς της (πρβλ. πράξεις VI Tμ. 91, 105, 171/2007, VII 86/2008, ΣΤ΄ Κλιμ. 27/2012, 205/2007 κ.ά). Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.7/5/2012
10/01/2012 | ΦΕΚ:

Από 1.1.2007, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Δ.Κ.Κ. (βλ. άρθρο τέταρτο του ν. 3463/2006), όλες οι προμήθειες των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού -ακόμη κι αν πρόκειται για προμήθειες υλικών που ενσωματώνονται σε έργα των Ο.Τ.Α.- διεδιακήρυξηνεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, όπως ισχύει (βλ. αιτιολογική έκθεση του άρθρου 209 του νέου Δ.Κ.Κ), με την επιφύλαξη (από 16.3.2007) των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ/τος 60/2007. Από τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού συνάγεται, πλην άλλων, ότι η διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αγαθών από τους Ο.Τ.Α. πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ως ελάχιστο ουσιώδες στοιχείο, τα επιμέρους είδη καθώς και τις ακριβείς ποσότητες των προς προμήθεια προϊόντων. Η παράλειψη αναφοράς των στοιχείων αυτών, τα οποία πρέπει να αναγράφονται και στη σύμβαση που θα υπογραφεί στη συνέχεια με τον υπέρ ου η κατακύρωση του διαγωνισμού προμηθευτή, καθιστά ασαφή τη διακήρυξη και συνεπώς, μη νόμιμη (βλ. απόφαση VI Τμήματος 2263/2011, 373/2010, 22, 46/2009, πρβλ. Πρακτικά Ολομ. Ελ.Συν. της 27ης Γεν.Συν. της 29.11.2000 και της 32ης Γεν. Συν. της 20.12.¬2000, Δ.Ε.Κ. C- 241/2006 Lammertzahl, παρ. 39-44). (…)Περαιτέρω, όμως, ούτε στην οικεία διακήρυξη ούτε σε κάποιο άλλο από τα συμβατικά τεύχη – τα οποία αποτελούν στοιχεία της από 17.6.2010 μελέτης της Διεύθυνσης Πρασίνου - προσδιορίζονται οι ποσότητες των ανωτέρω εργασιών ούτε, άλλωστε και αυτές των ζητούμενων υλικών της 1ης και 2ης ομάδας, κατά παράβαση των διατάξεων Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., όπως βάσιμα υποστηρίζει και η Επίτροπος με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση διαφωνίας. Τέλος, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη III, μη νομίμως ανατέθηκαν στην ανάδοχο εταιρεία οι επίμαχες εργασίες, καθόσον αυτές εμπίπτουν στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του κατά κλάδο αρμόδιου προσωπικού του Δήμου (Τμήμα Παρκοτεχνίας της Διεύθυνσης Πρασίνου), όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. αυτού και συνεπώς, οι υπάρχουσες ανάγκες έπρεπε να αντιμετωπισθούν μέσω του υπηρετούντος προσωπικού. Μεταφόρτωση »


3196/228/2013
05/03/2013 | ΦΕΚ: 574/Β/2013

Έλεγχοι οχημάτων από Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Μεταφόρτωση »


8913/1089/2013
19/02/2013 | ΦΕΚ: 501/β/2013

Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους. Μεταφόρτωση »


11311/1406/2013
12/03/2013 | ΦΕΚ:

Δημοσιεύθηκε της αριθμ. 8913/1089/19-2-13 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων με θέμα «Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα ημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους» Μεταφόρτωση »


Π1/2034/2012
21/12/2012 | ΦΕΚ: 3546/Β/2012

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 30.06.2013, της προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) για τα πολεμικά πλοία του Γ.Ε.Ν. και τα ιπτάμενα μέσα του Π.Ν. Μεταφόρτωση »


12995/2344/2012
13/11/2012 | ΦΕΚ: 3160/Β/2011

Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 31940/ΔΙΟΕ 622/5-08-2011 (ΦΕΚ Β'/1777) «Έγκριση Κανονισμού Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών του ET.Ε.ΑΝ. ΑΕ». Μεταφόρτωση »


31940/ΔΙΟΕ622/2011
19/07/2011 | ΦΕΚ: 1777/Β/2011

Έγκριση Κανονισμού Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ. Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.4/21/2010
09/02/2010 | ΦΕΚ:

Οι προμήθειες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ακόμη και όταν δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2286/1995 και την προαναφερθείσα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Π1/7446/14-1-2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία, για την εξεύρεση του χρηματικού ορίου, μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση προμήθειας, λαμβάνεται υπόψη η κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Υπουργείου Ανάπτυξης, δαπάνη (βλ. πρ. IV Τμ. 79/2003, 116/2001). Επειδή, όμως, η ανωτέρω κατηγοριοποίηση των ειδών ενδέχεται να άγει σε καταστρατηγήσεις, προς το σκοπό αποφυγής διενέργειας πρόχειρου ή τακτικού, κατά περίπτωση, διαγωνισμού, γίνεται παγίως δεκτό από το Δικαστήριο τούτο ότι, εφόσον πρόκειται για όμοια ή ομοειδή, κατά τη φύση του πράγματος και την αντίληψη των συναλλαγών, αγαθά, η υπέρβαση ή μη του ορίου, μέχρι του οποίου χωρεί προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κρίνεται με βάση τη συνολικώς (αθροιστικώς) απαιτούμενη για την προμήθεια τέτοιων ειδών ετήσια δαπάνη (βλ. πρ. IV Τμ. 28 και 29/1997, 91/2000, 12 και 13/2001, 79/2003, 120/2005, 139/2006), ανεξάρτητα από το βαρυνόμενο Κ.Α.Ε.(βλ. πρ. IV Tμ. 8/2007) . Απαγορεύεται επομένως ο επιμερισμός τέτοιων αγαθών σε μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες κατηγορίες και στη συνέχεια η χωριστή διενέργεια περισσότερων απευθείας αναθέσεων ή πρόχειρων διαγωνισμών, με βάση το ύψος κάθε μερικότερης δαπάνης, που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής δαπάνης, καθόσον με την τμηματική ανάθεση των όμοιων/ομοειδών αγαθών καταστρατηγείται η θεμελιώδης αρχή της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, που είναι η διενέργεια διαγωνισμού (βλ. Πράξεις IV Τμ. 12, 31, 116/2001, 26, 203, 212/2003, 75, 60, 180/2004, 64, 124, 129/2005, 20, 117/2006, 8, 24/2007 κ.ά.). Περαιτέρω, είναι επιτρεπτή η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εφόσον συντρέχουν λόγοι επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις. Κατά πάγια δε νομολογία του Τμήματος, οι απρόβλεπτες περιστάσεις πρέπει να συναρτώνται με εξαιρετικά και ασυνήθη γεγονότα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής και αντικειμενικά δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τον προγραμματισμό των σχετικών υπηρεσιών, παρά την επίδειξη της ενδεδειγμένης επιμέλειας και προσοχής από την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, από τη φύση της απόφασης για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, επιβάλλεται να περιέχει κάθε φορά πλήρη και σαφή αιτιολογία περί της συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της, η δε κρίση της αναθέτουσας αρχής περί της συνδρομής των ανωτέρω περιστάσεων υπόκειται, ως νομική, σε πλήρη έλεγχο ορθής εκτίμησης και χαρακτηρισμού από το Δικαστήριο. (βλ. ενδεικτικά Πράξεις 5, 22, 50/2007, 57, 113, 117, 139/2006 IV Τμήματος Ελ. Συν.). Μεταφόρτωση »


ΔΜΕΟ/ο/4063/2012
01/11/2012 | ΦΕΚ: 3154/Β/2012

Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Φωτεινών Σηματοδοτών Ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.7/419/2010
07/12/2010 | ΦΕΚ:

Εκτέλεση έργου «Δημοτικός φωτισμός των περιμετρικών οδών του χώρου αθιγγάνων» (..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι το αντικείμενο της επίμαχης σύμβασης, όπως παρατέθηκε ανωτέρω, αφορά στην εκτέλεση έργου, καθόσον οι εκτελούμενες εργασίες συνίστανται σε κατασκευή, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.3 του ν.3669/2008, το αποτέλεσμα της οποίας συνδέεται με το έδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συστατικό του. Επιπλέον, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να τεθούν σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία τα φωτιστικά σώματα. Τέλος, ανεξαρτήτως του ότι δεν προσδιορίζεται επακριβώς το κόστος της προμήθειας των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων σε σχέση με το κόστος των εργασιών τοποθέτησής τους, ο προέχων χαρακτήρας της σύμβασης λόγω της φύσεως των εκτελεσθεισών εργασιών είναι αυτός της σύμβασης έργου. Επομένως, ο ανάδοχος δικαιούται εργολαβικό όφελος κατά τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.7/437/2010
23/10/2010 | ΦΕΚ:

Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Τμήμα κρίνει, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο πρώτο λόγο διαφωνίας της Επιτρόπου, ότι μη νομίμως ανατέθηκαν στο φερόμενο ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος οι ανωτέρω τοπογραφικές εργασίες, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο αυτό προσωπικού, όπως προκύπτει από τη διάρθρωση των Υπηρεσιών αυτού, ενώ περαιτέρω δεν προκύπτει ότι πρόκειται για ειδικής φύσεως εργασίες, για την εκτέλεση των οποίων απαιτούνται ειδικές γνώσεις που αποδεδειγμένα δεν διαθέτει το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο. Τέλος, ο ισχυρισμός του Δήμου ότι ο Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ που υπηρετεί στο Δήμο διεκπεραιώνει υποθέσεις σε έξι γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων από ένα άτομο δεν ασκεί επιρροή, καθόσον αφενός μεν στην απόφαση του Δημάρχου για ανάθεση της μελέτης δεν γίνεται αναφορά στους λόγους που επιβάλλουν την ανάθεση της μελέτης σε τρίτο πρόσωπο και αφετέρου, στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ... προβλέπονται δύο θέσεις Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ και δύο θέσεις Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ, τις οποίες ο Δήμος όφειλε να καλύψει. Επίσης, αλυσιτελώς προβάλλεται από το Δήμο η έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισμού για επίγειες μετρήσεις, καθόσον ο Δήμος όφειλε να μεριμνήσει για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Περαιτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι, ανεξαρτήτως του αν στον προϋπολογισμό του έτους 2009 έχει γίνει κατάτμηση πιστώσεων που αφορούν ομοειδείς μελέτες, η οποία επιτρέπεται μόνο για την εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με έργα που πρόκειται να εκτελεστούν σε διαφορετικά δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα του Δήμου (άρθρο 22 παρ.1 του ν.3274/2004 και 18 παρ. 14 του ν.3731/2008), η απευθείας ανάθεση των επίμαχων εργασιών που είναι στην ουσία μελετητικές, εφόσον αποβλέπουν και συνδέονται με τεχνικό έργο (χάραξη δρόμων για την επέκταση οικισμών, χάραξη κτηνοτροφικού πάρκου, αποτύπωση σε χάρτη και χάραξη γηπέδου) όπως άλλωστε προκύπτει και από την από 17.6.2009 τεχνική έκθεση που συνοδεύει την επίμαχη σύμβαση δεν ευρίσκει έρεισμα ούτε στις διατάξεις που θέτει η εφαρμοστέα εν προκειμένω διάταξη της παρ.3 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 για την απευθείας ανάθεση μελέτης, αντί της διατάξεως της παρ. 9 του ίδιου άρθρου, την οποία εφάρμοσε ο Δήμος ... θεωρώντας εσφαλμένα ότι αφορά σε ανάθεση υπηρεσιών που δεν υπάγονται στο ν.3316/2005 (βλ. σχετ. και την 5/7243/5.2.2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών). Και αυτό διότι, κατά παράβαση της διάταξης αυτής η εκπόνηση της μελέτης ανατέθηκε με απόφαση του Δημάρχου ... στον φερόμενο ως δικαιούχο, που κατέχει πτυχίο Γ΄ τάξης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης (κατηγορία 16 – τοπογραφικές μελέτες) ενώ η προεκτιμώμενη αμοιβή (12.396,69 ευρώ +¬¬ Φ.Π.Α 21%=15.000,00 ευρώ) υπερβαίνει το όριο των 11.102,10 ευρώ (το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης), μέχρι το οποίο είναι όπως προεκτέθηκε, επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το κρίσιμο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. Μεταφόρτωση »


40473/4287/2012
19/09/2012 | ΦΕΚ: 2672/Β/2012

Καθορισμός θεμάτων σχετικών με τα τέλη των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που διενεργούνται από τις Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και του πρόσθετου τέλους (πλέον του τέλους διενέργειας τεχνικού ελέγχου στα Δημόσια ΚΤΕΟ) που μπορούν να επιβάλουν οι Περιφερειάρχες, βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3446/2006. Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.6/2055/2010
13/08/2010 | ΦΕΚ:

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν, εκτός των άλλων, για λόγους τεχνικούς (όπως η κατοχή αποκλειστικών τεχνικών μέσων, γνώσεων ή μεθόδων) ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, καθίσταται απολύτως αναγκαίο να ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας σε συγκεκριμένο προμηθευτή ο οποίος όμως δεν αρκεί να είναι απλώς ικανός να εκτελέσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τη ζητούμενη προμήθεια, αλλά απαιτείται να είναι και ο μοναδικός έναντι οιουδήποτε άλλου προμηθευτή (ΔΕΚ 199/85 Επιτροπή κατά Ιταλίας, ΔΕΚ 296/92 Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, ΔΕΚ 57/94 Επιτροπή κατάΙταλικής Δημοκρατίας). Συνεπώς, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προβεί, ύστερα από διαπραγματεύσεις, σε απευθείας ανάθεση προμηθειών για λόγους τεχνικούς ή προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, έχοντας όμως προηγουμένως σταθμίσει όλες τις οικονομοτεχνικές παραμέτρους, που καθιστούν συμφερότερη την προσφυγή σε αυτήν την όλως εξαιρετική διαδικασία, με πλήρη και ειδική αιτιολογία που πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, για τους λόγους που επέβαλαν την απόφασή της αυτή, διαφορετικά η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν είναι νόμιμη (βλ. Πράξεις 186, 187, 188, 189, 190, 191/2006, 263/2007, 77/2008, 3334/2009, VI Τμ Ελ.Συν.). Τα προαναφερόμενα διέπουν και τις προμήθειες φαρμάκων. Ειδικότερα, τα φάρμακα αποτελούν ιδιόμορφα κοινωνικά αγαθά, γιατί πρέπει να εξασφαλίζεται η επάρκειά τους, η υψηλή ποιοτική τους στάθμη και ασφάλεια και η προσιτή τιμή τους, καθόσον συμβάλλουν τα μέγιστα στην προστασία και διατήρηση της δημόσιας υγείας και της ευεξίας του κοινωνικού συνόλου. Για τον λόγο αυτό η παραγωγή, εμπορία και διακίνηση αυτών υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς που ρυθμίζεται άμεσα από το κανονιστικό νομοθέτη και ελέγχεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και τον Υπουργό Ανάπτυξης, όπου συντρέχει περίπτωση, αφορά, δε, στη θέσπιση ορισμένων περιορισμών στην διαδικασία παρασκευής και διάθεσής τους, επιβαλλόμενων από την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας και συγκεκριμένης ποιότητας φαρμάκων σε εύλογο κόστος. Πέραν, όμως, των ανωτέρω παρατιθέμενων τα φάρμακα δεν χαρακτηρίζονται ως προϊόντα εξαιρούμενα του ελεύθερου ανταγωνισμού παρά τις μονοπωλιακές τάσεις της αγοράς, αφού η τιμή πώλησής τους μπορεί να μειωθεί έτι περαιτέρω, σύμφωνα με τις προπαρατιθέμενες διατάξεις (βλ. Πράξεις 203/2003, 116, 117/2008, 25/2010 IV Τμ. Ελ.Συν.). Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.7/96/2012
03/04/2012 | ΦΕΚ:

Η αρμοδιότητα της ανάθεσης των επίμαχων εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών δεν ανήκε στα αναφερόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όργανα, όπως εσφαλμένα υποστηρίζεται από την Επίτροπο, αλλά στην Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου, η οποία είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών καθώς και της προμήθειας ανταλλακτικών στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής οχημάτων του Δήμου, που παρουσιάζουν βλάβη ή έχουν ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και μάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης. Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.4/100/2011
19/04/2011 | ΦΕΚ:

Οι προμήθειες, επομένως, όλων των άλλων υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, πλην των ειδικώς σχεδιασμένων αποκλειστικώς προς στρατιωτική χρήση ειδών, που καταλογογραφούνται στην - εκδοθείσα κατ΄εξουσιοδότηση των παρατεθεισών διατάξεων του ν. 3433/2006 - 121078/6.12.2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 1850) και στα οποία δεν συγκαταλέγονται τα συνήθη ανταλλακτικά των μηχανών των πλωτών μέσων του Πολεμικού Ναυτικού, διέπονται από τις γενικές περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), καθώς και από εκείνες του π.δ/τος 118/2007 (Α΄ 150), που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου αυτού νόμου. Δοθέντος δε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ως άνω π.δ/τος, σε περίπτωση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του προμηθευτή, η διακήρυξη περιλαμβάνει υποχρεωτικώς και την προϋπολογισθείσα δαπάνη για τα προς προμήθεια είδη και επειδή, κατά την αρχή της τυπικότητας της διαδικασίας, όλοι οι όροι της διακήρυξης είναι ουσιώδεις, με εξαίρεση εκείνους για τους οποίους ρητώς ορίζεται το αντίθετο, η προσφορά στο διαγωνισμό τιμής υψηλότερης του προϋπολογισμού της προμήθειας, χωρίς τέτοια δυνατότητα να προβλέπεται ειδικώς από τη διακήρυξη, καθιστά την προσφορά αυτή απαράδεκτη και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον υποψήφιο που την υπέβαλε μη νόμιμη (πρβλ. την 63/2010 Πράξη IV Τμ. Ελ. Συν.). Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Στ.Κλ./83/2011
11/10/2011 | ΦΕΚ:

Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον η μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την προμήθεια καυσίμων προς τους ενδιαφερόμενους Δήμους έχει, κατ’ άρθρον 9 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κανονιστικό χαρακτήρα, πρέπει κατ’ αρχήν να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 εδάφ. θ΄ και 8 παρ. 1 εδάφ. η΄ του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131), εφόσον στην οικεία νομοθεσία δεν προβλέπεται ειδικότερος τρόπος δημοσίευσης με άλλο πρόσφορο μέσο. Εν προκειμένω, αν και από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι η πράξη αυτή (υπ’ αριθμ. 132/18.4.2011) έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Δήμος Κορδελιού έλαβε γνώση αυτής και διεξήγαγε τον ανοικτό διαγωνισμό χωρίς η τυπική αυτή πλημμέλεια να είναι ουσιώδης σε σχέση με την εξέλιξη της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού δεν επηρεάζει την ανάπτυξη ανταγωνισμού και δεν αλλοιώνει το αποτέλεσμα αυτής. Μειοψήφισε η εισηγήτρια, Ελβίρα Βλαντού, η οποία υποστήριξε ότι η απόφαση περί μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την προμήθεια των καυσίμων στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, εφόσον, αν και κανονιστική, δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά τις ανωτέρω διατάξεις, είναι ανυπόστατη και δεν παρείχε νομίμως την αρμοδιότητα διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού στον ανωτέρω Δήμο. Κατόπιν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο, κατά πλειοψηφία, άγεται στην κρίση ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.(...)Τέλος, επισημαίνεται από το Κλιμάκιο, ότι η προβλεπόμενη παράταση του χρόνου ισχύος του σχεδίου συμβάσεως μεταξύ του Δήμου και της μειοδότριας επιχειρήσεως (άρθρο 1 του ελεγχόμενου σχεδίου) δεν δύναται να εκτείνεται πέραν του αναγκαίου για την εξάντληση των κατά είδος ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν κατά την προεκτεθείσα διαδικασία διαγωνισμού και δεν μπορεί να συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως (βλ. σχετ. πράξεις 41/2009, 4, 60, 88/2010, 19, 27, 66/2011 ΣΤ΄ Κλιμ. Ελ. Συν.). Μεταφόρτωση »


ΝΣΚ/588/2008
22/12/2008 | ΦΕΚ:

Δικαιώματα προαιρέσεως στο δίκαιο των προμηθειών και προσδιορισμός ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών, τόσο στην διακήρυξη του διαγωνισμού προμηθειών, όσο στην κατακυρωτική απόφαση και στην σύμβαση.Α) Το δικαίωμα προαιρέσεως του άρθρου 21 του Π.Δ/τος 118/2007, το οποίο, προκειμένου να ασκηθεί, πρέπει να προβλέπεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα δικαιώματα προαιρέσεως, κατά τον χρόνο ασκήσεώς του, καθόσον τούτο δύναται να ασκηθεί μόνο κατά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και όχι μεταγενεστέρως, ενώ τα υπόλοιπα δικαιώματα προαιρέσεως τα οποία πρέπει να προβλέπονται τόσο στη διακήρυξη, όσο στην κατακυρωτική απόφαση και την σύμβαση που ακολουθεί, δύνανται να ασκηθούν κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη της συμβάσεως προμηθείας, αναλόγως της συμφωνίας (σύμφωνο προαιρέσεως) και εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ/των 60/2007 και 118/2007, αλλά και κατά τα γενόμενα, παγίως, δεκτά από την νομολογία του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να προσδιορίζουν, επακριβώς, τόσο στην διακήρυξη του διαγωνισμού προμηθείας, όσο στην κατακυρωτική απόφαση και την σύμβαση, τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, στις περιπτώσεις δε που τα ανωτέρω είδη υποδιαιρούνται σε διάφορες υποκατηγορίες, τότε θα πρέπει να προσδιορίζουν τις ποσότητες κάθε υποκατηγορίας, τουλάχιστον, κατά προσέγγιση. Γ) Εάν προβλεφθεί στην διακήρυξη δικαίωμα προαιρέσεως, το οποίο θα ασκηθεί μετά την κατακύρωση, δηλαδή είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως είτε μετά την λήξη αυτής, τούτο είναι μεν κατά νόμο επιτρεπτό, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις και την νομολογία του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., πλην όμως, δεν δύναται να υπερβεί ως προς την επαύξηση της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών, τα προβλεπόμενα ανώτερα ποσοστά του άρθρου 21 του Π.Δ/τος 118/2007. Δ) Η ανωτέρω υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να προσδιορίζουν, επακριβώς, τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών στην διακήρυξη του διαγωνισμού, την κατακυρωτική απόφαση και την σύμβαση, δεν αναιρείται Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.4/11/2011
25/01/2011 | ΦΕΚ:

Με τα δεδομένα αυτά οι επίμαχες εργασίες, πράγματι αφορούν στην συντήρηση, εγκατάσταση, ανακαίνιση και επέκταση ακόμη και με νέες κατασκευές των υφισταμένων Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα υλικά και μηχανήματα, των οποίων γίνεται προμήθεια, συναρμόζονται στο κτήριο κατά τρόπο ώστε να καθίστανται συστατικά αυτού (π.χ. τοποθέτηση πινάκων, εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού, εγκατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας), σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει, ούτε άλλωστε και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ισχυρίζεται, ότι οι εκτελούμενες εργασίες ή έστω κάποιο τμήμα αυτών απαιτούν για την ολοκλήρωσή τους ειδικές τεχνικές γνώσεις, αφού πρόκειται για συνήθεις ηλεκτρολογικές ή λοιπές (υδραυλικές ή μηχανολογικές) εργασίες και για την ορθή εκτέλεσή τους αρκεί, με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας, η ανάθεσή τους σε επαγγελματίες που διαθέτουν τη σχετική εμπειρία. Επομένως, το αντικείμενο της σύμβασης δεν συνιστά δημόσιο έργο αλλά προμήθεια υλικών και ανάθεση εργασιών και η εντελλόμενη δαπάνη, κατά το μέρος που αφορά σε γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος δεν παρίσταται νόμιμη. Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.4/211/2011
18/10/2011 | ΦΕΚ:

Από τις παρατεθείσες διατάξεις (π.δ. 118/2007, ν. 3801/2009 (Α΄ 163/4.9.2009 ) συνάγεται κατ’ αρχήν ότι, σε αντίθεση με τα ισχύοντα για τους τακτικούς (ανοικτούς ή κλειστούς) διαγωνισμούς, επί πρόχειρου διαγωνισμού, η μη δημοσίευση στον τύπο σχετικής προκήρυξης δεν καθιστά νομικώς πλημμελή τη διαγωνιστική διαδικασία. Δοθέντος, όμως, ότι σκοπός της εξαιρετικής ρύθμισης του άρθρου 2 παρ. 4 του π.δ/τος 118/2007 είναι να καταστήσει περισσότερο ευέλικτη τη διαδικασία ανάθεσης, σε όσες περιπτώσεις το οικονομικό αντικείμενο της υπό σύναψη δημόσιας σύμβασης είναι τέτοιου ύψους (μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ και, ήδη από 12.11.2010, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ ετησίως - βλ. τις Π1/7446/2002 και Π1/3305/2010 υπουργικές αποφάσεις), ώστε να δικαιολογείται η κάμψη της αρχής της διαφάνειας χάριν της ταχείας διενέργειας της προμήθειας ή της παροχής των υπηρεσιών, ουδόλως με την επίμαχη διάταξη εισάγεται απόλυτη απαγόρευση δημοσίευσης της προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, απλώς η τήρηση της διατύπωσης αυτής απόκειται, υπό το πρίσμα της γενικής αρχής του δημοσιολογιστικού δικαίου περί λειτουργικότητας των δημοσίων δαπανών, στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσα Αρχής, στο μέτρο που, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων της, συντελεί στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού υποψηφίων και, κατ’ επέκταση, στην επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η άσκηση, ωστόσο, της εν λόγω ευχέρειας, που ελέγχεται ως προς τη μη υπέρβαση των άκρων ορίων της, δεν εκτείνεται μέχρι τη δημοσίευση των οικείων προκηρύξεων στο νομαρχιακό τύπο, όπως ο τελευταίος προσδιορίζεται με τις διατάξεις του ν. 3548/2007 για τα μη πανελλήνιας κυκλοφορίας έντυπα, με έδρα εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στα οποία καταχωρούνται οι εκ του νόμου υποχρεωτικές δημοσιεύσεις των διαγωνισμών των φορέων του Δημοσίου. Και τούτο διότι οι εν προκειμένω δυνητικές δημοσιεύσεις δεν θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τον ανάδοχο, προεχόντως ως εκ του προαιρετικού τους χαρακτήρα και της έλλειψης σχετικής ρύθμισης, ούτε, όμως, και την Αναθέτουσα Αρχή, αφού, διαφορετικά, θα καταστρατηγείτο εμμέσως η τεθείσα προς περιστολή των δημοσίων δαπανών διάταξη του άρθρου 46 του ν. 3801/2009, η οποία, ακόμη και για τις κατ’ ελάχιστο υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στο νομαρχιακό τύπο προκηρύξεων τακτικών διαγωνισμών, αποκλείει την με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, επιβάλλοντας το κόστος των δημοσιεύσεων αυτών να καταβάλλεται από τον ανάδοχο (πρβλ. την 23/2011 Πράξη IV Τμ. Ελ. Συν.). Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.4/213/2011
01/11/2011 | ΦΕΚ:

Κατάτμηση προμηθειών. Η ανάθεση προμηθειών από τα ν.π.δ.δ., διενεργείται, κατά κανόνα, κατόπιν τακτικού (ανοικτού ή κλειστού) διαγωνισμού - δοθέντος ότι με την κατά νόμο απαιτούμενη ευρύτερη δημοσιότητα και την τήρηση σύνθετων διαδικασιών, επιτυγχάνεται η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς και, συνεπώς, διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον - ειδικώς δε στην περίπτωση που η αξία των προς προμήθεια ειδών δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. Προκειμένου, όμως, να διαπιστωθεί το ποσό, στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας και, συναφώς, η δυνατότητα ανάθεσής της με πρόχειρο διαγωνισμό, λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που πραγματοποιείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες του ενδιαφερόμενου φορέα σε όμοια ή ομοειδή, κατά την αντίληψη των συναλλαγών και τη φύση του πράγματος, αγαθά, απαγορευομένων, περαιτέρω, του επιμερισμού των αγαθών αυτών σε μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες κατηγορίες και της χωριστής ανάθεσης των αντίστοιχων τμηματικών προμηθειών με τη συνοπτική διαδικασία, στο μέτρο που, με τον τρόπο αυτό, της κατάτμησης, δηλαδή, της δαπάνης, επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η μη τήρηση των διατυπώσεων του τακτικού διαγωνισμού (π.ρ.β.λ. 119/2011, 238/2010 κ.ά. Πράξεις IV Τμ.).(...)Κρίσιμη για τη διάγνωση του μη νόμιμου επιμερισμού της προμήθειας αποβαίνει, όχι η εγκριθείσα στον οικείο Κ.Α.Ε. πίστωση, της οποίας η διάθεση είναι αβέβαιη, αλλά η δαπάνη που πραγματοποιείται για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής σε όμοια ή ομοειδή υλικά Μεταφόρτωση »
spacer