RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μόνο τις πρώτες 100 εγγραφές.
ΕΣ/Τμ.4/122/2014
27/06/2014 | ΦΕΚ:

Απευθείας διαπραγμάτευση.Μη νόμιμες οι δαπάνες Νοσοκομείου που αφορούν στην καταβολή αμοιβής στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία για την προμήθεια οξυγόνου, καθόσον μη νομίμως προσέφυγε το Νοσοκομείο στην εξαιρετική διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης των επίμαχων προμηθειών, το μεν διότι η ετήσια δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε υγρό οξυγόνο υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι του οποίου επιτρέπεται η άνευ ειδικών λόγων προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία, το δε διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει η συνδρομή μη οφειλόμενων σε υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων του φορέα έκτακτων περιστάσεων. Ο ισχυρισμός του Νοσοκομείου που αφορά στην πρόωρη εξάντληση των ποσοτήτων αυτών δεν μπορεί να αποδοθεί σε έκτακτα και μη δυνάμενα να προβλεφθούν γεγονότα, αφού το Νοσοκομείο όφειλε να μεριμνήσει εγκαίρως για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, αντί να προβαίνει σε κατάτμηση μέσω διαδοχικών απευθείας αναθέσεων. Μεταφόρτωση »


ΕΣ/Τμ.4/124/2014
04/07/2014 | ΦΕΚ:

Ανάληψη-υποχρέωσης.Μη νόμιμες οι δαπάνες Νοσοκομείου που αφορούν στην καταβολή αμοιβής σε εταιρίες για την προμήθεια τροφίμων και φαρμάκων, καθόσον η αρμόδια Διοίκηση δεν προέβη, ως όφειλε, στη δέσμευση της συνολικής απαιτούμενης πίστωσης, πριν από τη διενέργεια εκάστου από τους διαγωνισμούς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 και του π.δ. 113/2010. (Σχετ., Πρ. Κλιμ. IV Τμ. 35/2014). Μεταφόρτωση »


ΕΣ/Τμ.4/123/2014
04/07/2014 | ΦΕΚ:

Ανάληψη υποχρέωσης.Μη νόμιμη η δαπάνη που αφορά στην καταβολή αμοιβής σε εταιρεία από Νοσοκομείο για την προμήθεια χαρτοκιβωτίων απόρριψης μολυσματικών αποβλήτων, καθόσον κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010 και του π.δ/τος 113/2010, δεν εκδόθηκε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία να δεσμεύεται η αναγκαία ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και εξόφληση της σχετικής δαπάνης, η οποία (απόφαση) απαιτείται πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Μεταφόρτωση »


ΕΣ/Τμ.4/107/2014
17/06/2014 | ΦΕΚ:

Προμήθεια ραδιοφαρμάκων.Μη νόμιμες οι δαπάνες Νοσοκομείου, που αφορούν στην προμήθεια ραδιοφαρμάκων για την οποία ακολουθήθηκε η διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού, καθόσον μη νομίμως εκχώρησε κατακύρωση σε τιμές που ήταν υψηλότερες σε ποσοστό άνω του 10% από την σύμφωνα με τη διακήρυξη διαμορφούμενη κατ’ είδος προϋπολογισθείσα δαπάνη. Ομοίως, κατά παράβαση του άρθρου 21 περ. α΄του π.δ. 118/2007, υπήρξε μείωση της ποσότητας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%. Μεταφόρτωση »


ΕΣ/Ζ Κλ/103/2014
12/05/2014 | ΦΕΚ:

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων.Επιτροπή συντήρησης κρατικών αυτοκινήτων.Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά και όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, η κατά ανωτέρω Επιτροπή, συνιστά το μόνο κατά νόμο αρμόδιο όργανο με αποφασιστική αρμοδιότητα για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων με την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής οχημάτων του Δήμου, που έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και μάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης, καθόσον αρμόδιο κατά τα λοιπά όργανο, για τη διενέργεια διαγωνισμών στους Δήμους είναι η οικεία Οικονομική Επιτροπή (βλ. πράξη Κλιμ. VII Τμ. Ελ. Συν. 72/2012 σκ. IV και πράξη VII Τμ. Ελ. Συν. 96/2012, σκ. IV, αλλά και απόφ. VI Τμ. 243/2014, 3462/2012 σχετικές με τη σύναψη συμφωνιών – πλαισίου για την ανάθεση των υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων Ο.Τ.Α.). Περαιτέρω δε, η προμήθεια των ως άνω ειδών (ήτοι των ανταλλακτικών οχημάτων και των ελαστικών επισώτρων) διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (βλ. απόφ. VI Τμ. 243/2014, 3462/2012, πράξη Κλιμ. VII Τμ. Ελ. Συν. 72/2012, πρβλ. πράξεις VII Τμ. Ελ. Συν. 96, 95/2012, 78/2011, 320, 204, 83/2010, 301/2009, ΙV Tμ. πράξεις 142/2007, 170/2006 κ.α.). Μεταφόρτωση »


ΕΣ/Ζ.Κλ/129/2014
13/06/2014 | ΦΕΚ:

Επισκευή αυτοκινήτων.Από τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων του ν. 3852/2010 και της οικ.3373/390/20.3.1975 υ.α. συνάγεται ότι η Επιτροπή που προβλέπεται στην ανωτέρω υ.α. είναι αρμόδια για την ανάθεση σε εξωτερικό ιδιωτικό συνεργείο εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων, μόνο όμως για όσα οχήματα έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια υπουργική απόφαση (βλ. αναλυτικά ανωτέρω αναφορικά με τους δήμους που διαθέτουν δημοτικό συνεργείο). Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ενδεικτικά σε αυτήν της διενέργειας διαγωνισμού από τους δήμους για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με αντικείμενο τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, στην οποία θα καθορισθούν οι όροι που διέπουν τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις (call-offs) και ιδίως οι τιμές και ενδεχομένως οι προβλεπόμενες ποσότητες (βλ. ΕΣ VI Τμ. 3462/2012), αρμόδιο αποκλειστικά όργανο για τον καθορισμό των όρων, τη διενέργεια και την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Επιτροπή των δήμων (πρβλ. ΕΣ ΣΤ΄ Κλιμ. 103/2014). Μεταφόρτωση »


ΕΣ/Τμ.4/103/2014
17/06/2014 | ΦΕΚ:

Μη νόμιμες οι δαπάνες Νοσοκομείου που αφορούν στην απευθείας ανάθεση σε εταιρεία της προμήθειας υγειονομικού υλικού, καθόσον ενόψει της συνολικής δαπάνης που απαιτείτο για την κάλυψη σε ετήσια βάση των αναγκών προμήθειας των συγκεκριμένων ειδών υγειονομικού υλικού του Νοσοκομείου και της μη αποδεικνυόμενης συνδρομής οφειλομένων σε απρόβλεπτες περιστάσεις επειγουσών αναγκών, για την ανάθεση των εν λόγω προμηθειών, έπρεπε να είχε διενεργηθεί τακτικός διαγωνισμός. Εξάλλου, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν καθίσταται νόμιμη ούτε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 28 του ν. 3984/2011, καθόσον, τα προμηθευθέντα είδη δεν αντιστοιχίζονται με είδη που είναι καταχωρημένα στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (βλ. Πράξη Κλ.Πρ.Ελ. IV Τμ. Ελ. Συν. 36, 61/2014). Μεταφόρτωση »


ΕΣ/Τμ.4/102/2014
10/06/2014 | ΦΕΚ:

Νόμιμη η δαπάνη Νοσοκομείου που αφορά στην απευθείας ανάθεση σε εταιρεία της προμήθειας ορθοπεδικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του, ποσού που υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο (20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) καθόσον οι επίμαχες δαπάνες, που απορρέουν από τιμολόγια που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2010 (β΄ εξάμηνο), 2011 και 2012, όπως εκθέτει το Νοσοκομείο και συνομολογεί ο Επίτροπος, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νομιμοποιητικών διατάξεων του άρθρου 66 παρ. 28 του ν. 3984/2011. (βλ. Πράξεις Κλ. Προλ. Ελ. IV Τμ. Ελ.Συν. 32, 74, 116, 163/2013 κ.α.). Μεταφόρτωση »


ΕΣ/Τμ.4/101/2014
10/01/2014 | ΦΕΚ:

Νόμιμη η δαπάνη Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων, που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Θεραπευτηρίου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εταιρεία ποσού που υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο (20.000ευρώ χωρίς ΦΠΑ)κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 12δ και 13 του ν. 2286/1995, καθόσον το Θεραπευτήριο προέβη στην ανάθεση αυτή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες ανάγκες κίνησης και θέρμανσης αυτού, οι οποίες οφείλονταν σε αιφνίδια, άλλως εξαιρετικά πραγματικά γεγονότα, μη δυνάμενα να προβλεφθούν και να συνυπολογισθούν, καθώς δεν απέρρεαν από δική του ευθύνη, και έτσι κατέστησαν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό της προμήθειας των αναγκαίων ποσοτήτων καυσίμων. Μεταφόρτωση »


ΕΣ/Τμ.4/100/2014
10/06/2014 | ΦΕΚ:

Προμήθεια ειδών διατροφής.Μη νομίμως, ήτοι κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 12 και 13) του ν. 2286/1995 και της Π1/3305/2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του άνω φορέα Κοινωνικής πρόνοιας, με την 19/26.7.2013 απόφασή του, ανέθεσε απευθείας στους φερόμενους ως δικαιούχους των ελεγχόμενων ενταλμάτων την επίμαχη προμήθεια, αφού, όπως προκύπτει από τις από 26.7.2013 σχετικές συμβάσεις με τους άνω δικαιούχους, η συνολικά απαιτούμενη για την κάλυψη των οικείων αναγκών δαπάνη (55.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) υπερέβαινε το χρηματικό όριο (20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) μέχρι το οποίο είναι επιτρεπτή κατά νόμο η προσφυγή στην άνω εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης, χωρίς από τα στοιχεία του φακέλου να προκύπτει η συνδρομή οφειλόμενων σε απρόβλεπτες περιστάσεις κατεπειγουσών αναγκών. Μεταφόρτωση »


ΕΣ/Τ4/95/2014
03/06/2014 | ΦΕΚ:

Δημόσια νοσοκομεία.Ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη.Με τα δεδομένα αυτά και ως εκ της εξάντλησης της δυνατότητας που παρείχε στο Νοσοκομείο το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 2778/1999, όπως ίσχυε κατά τον εν προκειμένω κρίσιμο χρόνο της σύναψής της από 2.5.2008 σύμβασης για την εκ νέου ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος μετά την πάροδο διετίας από την αρχική σύμβαση, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Εξάλλου, δεν είναι επιτρεπτή η νομιμοποίηση της ανωτέρω δαπάνης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 9 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως αβασίμως προβάλλει το Νοσοκομείο, διότι αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εξαιρετικής ρύθμισης αυτής, αφού δεν αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού άμεσα συνδεόμενου με την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης (βλ. Πρ. IV Τμ. Ελ. Συν. 48/2012, 149, 25/2011, 161/2010, Κλιμ.Προλ. Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμ. 50/2014). Μεταφόρτωση »


ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ2014
23/07/2014 | ΦΕΚ: 2161/Β/2014

Καθιέρωση νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΚΥΑ 174072/2014
22/07/2014 | ΦΕΚ: 2138/Β/2014

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομά? δας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθή? κευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περι? λαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α). Μεταφόρτωση »


ΥΑ 10852/715/2014
30/05/2014 | ΦΕΚ: 1466/Β/2014

Kαθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.6/3100/2012
28/12/2012 | ΦΕΚ:

Απευθείας διαπραγμάτευση-Προμήθειες. Οι προμήθειες των φορέων του άρθρου 1 παρ. 1(Ν.2286/1995) , στους οποίους συγκαταλέγεται και η αιτούσα …Α.Ε., ως επιχείρηση συνδεδεμένη προεχόντως με Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού (βλ. το από 30.6.2011 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης αυτής ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 9117/2011), εγκρίνονται με την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). Η εν λόγω ένταξη, η οποία αποβλέπει στην ύπαρξη κεντρικού προγραμματισμού, διαφάνειας και αντικειμενικότητας, καθώς και στην επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για το Δημόσιο, μέσω της εξέτασης και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους φορείς προτάσεων και της διαμόρφωσής τους σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες προτάσεις, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής ανάδοχου προμηθευτή, η οποία ολοκληρώνεται με τη σύναψη της οικείας σύμβασης προμήθειας. Επομένως, τυχόν παράλειψη ένταξης στο Ε.Π.Π. προμήθειας μη εξαιρούμενης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 εδ. β΄, 5 ΙΙ και 2 παρ.3 εδ. γ΄ του ως άνω ν.2286/1995, από την υποχρέωση αυτή, καθιστά πλημμελή την οικεία διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή (βλ. Ε.Σ. VI Τμ. αποφ. 2804, 117/2012, 2235/2011, 3135/2010, 1949/2009, 1465/2009, πρ. 125/2008, 217, 87/2006, 25/2005). (…) Από τη διάταξη, (άρθρο 10 π.δ. 370/95) που είναι ομοίου περιεχομένου με τις διατάξεις των άρθρων 25 του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) και 83 παρ. 3 εδαφ. β΄ του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247), συνάγεται ότι η αιτούσα μπορεί να συνάψει σύμβαση προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της διάταξης του ως άνω άρθρου 5 παρ. 4 του Κανονισμού Ανάθεσής της, οι οποίες, καθώς εισάγουν παρέκκλιση από τον κανόνα του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, είναι στενά ερμηνευτέες και το σχετικό βάρος απόδειξης φέρει όποιος τις επικαλείται. Ειδικότερα, η ….Α.Ε. μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν, εκτός των άλλων, για λόγους τεχνικούς (όπως η κατοχή αποκλειστικών τεχνικών μέσων, γνώσεων ή μεθόδων) ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, καθίσταται απολύτως αναγκαίο να ανατεθεί η εκτέλεση σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο όμως δεν αρκεί να είναι απλώς ικανό να εκτελέσει την προμήθεια, αλλά απαιτείται να είναι και το μοναδικό έναντι οιουδήποτε άλλου παρέχοντος ανάλογες προμήθειες (πρβλ. ΔΕΚ απόφαση της 18.5.1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, Συλλογή 1995 σ. Ι-01249, σκέψη 23, ΔΕΚ απόφαση της 3.5.1994, C-328/1992, Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας, σ. I-1569, σκέψη 15, ΔΕΚ απόφαση της 10.3.1987, C-199/85, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1987, σ. 1039, σκέψη 14). Τούτο, ειδικότερα, σημαίνει ότι δεν αρκεί τα επίμαχα προϊόντα να προστατεύονται από δικαιώματα αποκλειστικότητας, αλλά πρέπει επιπλέον η παρασκευή ή η διανομή τους να είναι δυνατή μόνον από ορισμένο προμηθευτή, προϋπόθεση η οποία πληρούται μόνο για προϊόντα και ιδιοσκευάσματα τα οποία δεν υπόκεινται σε ανταγωνισμό στην αγορά (πρβλ. ΔΕΚ απόφαση της 3.5.1994, C-328/1992, Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας, σ. I-1569, σκέψη 17). Στην περίπτωση δε αυτή, πρέπει να αποδεικνύεται, με πλήρη και ειδική αιτιολογία, που πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η μοναδικότητα του επιλεγέντος προμηθευτή, υπό την έννοια αφενός της μη ύπαρξης παρόμοιων με το συγκεκριμένο προϊόντων, δυνάμενων να εξυπηρετήσουν εξίσου αποτελεσματικά τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου της, για λόγους σχετιζόμενους με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, μη ύπαρξης ανταγωνιστικών κατασκευαστών ή προμηθευτών του ζητούμενου προϊόντος (πρβλ. Ε.Σ. IV Τμ. πρ. 49/2012, 78, 239/2011, 176, 177/2009), διαφορετικά η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν είναι νόμιμη (πρβλ. Ε.Σ. VI Τμ. πρ. 77, 156/2008, 263/2007, 186, 187, 188, 189, 190, 191/2006). Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.6/3218/2012
19/10/2012 | ΦΕΚ:

Προμήθεια ύδατος.(...)η παράλειψη ένταξης της επίμαχης προμήθειας ύδατος στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια της ελεγχόμενης ανάθεσης, καθόσον δεν πρόκειται για προμήθεια εξαιρούμενη από την υποχρέωση αυτή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 εδ. β΄, 4 και 5 περ. ΙΙ και 2 παρ. 3 εδ. γ΄ του ν. 2286/1995. Λαμβανομένων, ωστόσο, υπόψη της όχι από μακρού χρόνου (μόλις από 1.1.2011 - βλ. τα άρθρα 278 και 286 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α΄ 87) υπαγωγής των συμβάσεων της αιτούσας…., ενόψει και του ύψους του προϋπολογισμού τους, σε προηγούμενο της υπογραφής τους έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, της μέχρι σήμερα τηρούμενης από αυτή πρακτικής για την ανάθεση της προμήθειας ύδατος, χωρίς, δηλαδή, προηγούμενη ένταξή της στο Ε.Π.Π. καθώς και της πρόσφατης (από 27.6.2011) επέκτασης της χωρικής της αρμοδιότητας στις δημοτικές ενότητες ……, … και …, το Τμήμα κρίνει ότι, όπως βασίμως προβάλλεται με τις ένδικες αιτήσεις, δικαιολογείται στην προκειμένη περίπτωση η αναγνώριση συγγνωστής πλάνης υπέρ των αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής. (...)Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 12 περ. δ και 13 περ. ΙΙ του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 και των ομοίου περιεχομένου διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 6, 3 παρ. 3 περ. 3 και 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η προμήθεια κάθε είδους αγαθών από τις ως άνω….. διενεργείται κατά κανόνα κατόπιν δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, ώστε να καθίσταται δυνατή, με την προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού μειοδοτών, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων τους με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας γι’ αυτές προσφοράς. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις περιοριστικά αναφερόμενες στις ως άνω διατάξεις περιπτώσεις, οι οποίες, καθώς εισάγουν παρέκκλιση από τον κανόνα, είναι στενά ερμηνευτέες και το βάρος απόδειξης φέρει όποιος τις επικαλείται. Μεταφόρτωση »


ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254/2014
08/05/2014 | ΦΕΚ: 1321/Β/2014

Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Μεταφόρτωση »


ΚΥΑ 21929/2014
25/04/2014 | ΦΕΚ: 1217/Β/2014

Καθορισμός τέλους που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών που εκδίδεται με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. Μεταφόρτωση »


ΝΣΚ/97/2014
18/03/2014 | ΦΕΚ:

1) Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 22 του Π.Δ. 422/1981 περί κρατήσεως 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και υγειονομικού υλικού. 2) Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 23 παρ.2 του Π.Δ. 422/1981, επί των δαπανών φαρμακευτικής περιθάλψεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.1) Στις δαπάνες του «Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), από της ενάρξεως της λειτουργίας του και εντεύθεν, για προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και υγειονομικού υλικού πρέπει να γίνεται κράτηση 3% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ)., όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. Α’ του Π.Δ. 422/1981. (πλειοψ.) 2) Από της εντάξεως των κλάδων υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και προσωπικού στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την κατάργησή τους ως κλάδων υγείας Ι.Κ.Α και Ο.Γ.Α, υφισταμένου πλέον μόνο ενός κλάδου υγείας, αυτού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, στον οποίο είναι ασφαλισμένοι πρώην ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., Ο.Π.Α.Δ., Ο.Α.Ε.Ε., κ.α., δεν υφίστανται πλέον δαπάνες των κλάδων υγείας του Ι.Κ.Α και του Ο.Γ.Α. για προμήθειες, εκτελούμενα έργα κ.λπ., αλλά μόνο δαπάνες του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οποίες υπάγονται στην κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ.Α’ του Π.Δ. 422/1981. Η εξαίρεση του άρθρου 23 παρ.2 περ.θ’ του Π.Δ. 422/1981 αφορά στην φαρμακευτική περίθαλψη η οποία υπάρχει προκειμένης παροχής φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στους ασφαλισμένους, είτε από τα ιδιωτικά φαρμακεία είτε από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι επί προμήθειας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού από τις φαρμακευτικές εταιρείες. (πλειοψ.) Μεταφόρτωση »


ΝΣΚ/73/2014
25/02/2014 | ΦΕΚ:

Προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας – Προσθήκη διευκρινίσεων στα εγκεκριμένα σχέδια προκηρύξεων – Επανέγκριση ή όχι από την Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2286/1995. Η προσθήκη διευκρινίσεων, τις οποίες το Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο του άρθρου 30 του π.δ. 770/1975, όπως ισχύει, προτείνει να ενσωματωθούν στα ήδη εγκεκριμένα, από την Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2286/1995, σχέδια τευχών διακήρυξης ορισμένων υποέργων του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», εφόσον οι διευκρινίσεις αυτές δεν αφορούν ή δεν επηρεάζουν τα αντικείμενα που, κατά τις οικείες διατάξεις, εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου και έγκρισης της εν λόγω Επιτροπής, δεν καθιστούν, κατά νόμον, αναγκαίο τον επανέλεγχο και την επανέγκριση των ως άνω σχεδίων από την Επιτροπή αυτή. (ομοφ.) Μεταφόρτωση »


13929/929/2014
11/03/2014 | ΦΕΚ:

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν . 3919/2011, όπως ισχύει(ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ) Μεταφόρτωση »


οικ.15005/2014
17/04/2014 | ΦΕΚ:

Θέμα : «Διαδικασίες για την Προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών από τις Μονάδες Υγείας κατ εφαρμογή του Ν. 4238/14 και της υπ.αριθμ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17.03.2014 εκγυκλίου του Υπουργείου Υγείας Γενική /νση Υπηρεσιών Υγείας .Π.Φ.Υ» Μεταφόρτωση »


ΔΕΥΚ/Δ/5009182 /2014
10/04/2014 | ΦΕΚ:

Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων» Μεταφόρτωση »


Γ18Α 5007857 ΔΞ2014
25/03/2014 | ΦΕΚ:

Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 17 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄) αναφορικά με την τελωνειακή τακτοποίηση αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών ειδών που έχουν παραληφθεί ατελώς από τις Ι.Μονές του Αγίου Όρους(ΑΔΑ: ΒΙΗΗΗ-ΝΚΛ) Μεταφόρτωση »


Φ2−650/2014
07/03/2014 | ΦΕΚ: 719/Β/2014

Τροποποίηση της Απόφασης για τον έλεγχο σε πρατήρια υγρών καυσίμων με χρήση ειδικά μετασκευασμένων οχημάτων, τα οποία φέρουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Μεταφόρτωση »


63716/7750/658/2014
11/03/2014 | ΦΕΚ: 676/Β/2014

Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής σχετικά με την εκτέλεση του έργου ευθύνης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Προμήθεια πληροφοριακής υποδομής ως υπηρεσία για τη διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους». Μεταφόρτωση »


ΝΣΚ/325/2013
02/10/2013 | ΦΕΚ:

Προμήθειες Ενόπλων Δυνάμεων – Κατακύρωση της προμήθειας στην μειοδότρια εταιρεία – Μία και μόνη αποδεκτή προσφορά – Περαιτέρω μείωση του προσφερόμενου τιμήματος με διαπραγμάτευση – Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 56 του ν. 3433/2006 ή του άρθρου 21 περ.η του π.δ. 118/2007.α) Ανεξάρτητα από την ορθότητά της, η «Αιτιολογημένη Γνώμη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), για παραβίαση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, λόγω εισαγωγής σε προκήρυξη διαγωνισμού της ρήτρας Εγχώριας Βιομηχανικής Συμμετοχής, δεν κωλύει την κατακύρωση της προμήθειας στην μειοδότρια εταιρία, διότι δεν αποτελεί δικαστική απόφαση προς την οποία υποχρεούται να συμμορφώνεται η Διοίκηση, ενώ ήδη έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για την άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Εθνικών Δικαστηρίων, οι οποίες και μόνο δύνανται να αναστείλουν την κατακύρωση της προμήθειας, τα ένδικα δε βοηθήματα, που άσκησε η αποκλεισθείσα από τον διαγωνισμό εταιρία, έχουν απορριφθεί. β) Η διάταξη του άρθρου 56 του ν.3433/2006, η οποία προβλέπει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής για τις περιπτώσεις των ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, δύναται να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της μίας και μόνης αποδεκτής προσφοράς, καθόσον η εφαρμογή της δεν απαγορεύεται ρητά, ούτε προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ενώ είναι σύμφωνη με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής που έχει τεθεί στην προκήρυξη και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αλλά και η διάταξη του άρθρου 21 περ.η του π.δ. 118/2007 θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής, καθώς περιλαμβάνεται στα νομοθετήματα που αποτελούν το εφαρμοστέο δίκαιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη αυτού, αφού δεν αποκλείει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης στην περίπτωση μίας και μοναδικής προσφοράς, εφόσον υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμής, όπως εν προκειμένω, οπότε δεν απαιτείται ματαίωση και επαναληπτικός διαγωνισμός. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1045/2014
10/02/2014 | ΦΕΚ: ΒΙΡ5Η-ΓΕ8

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄) «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις», περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ1028/2014
20/01/2014 | ΦΕΚ: 245/Β/2014

Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του. Μεταφόρτωση »


5706/443/2014
28/01/2014 | ΦΕΚ: ΒΙΨ11-ΔΕΒ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά ή αέρια καύσιμα, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων Μεταφόρτωση »


438/10078/2014
23/01/2014 | ΦΕΚ: ΒΙΨΡΒ-124

ΘΕΜΑ «Προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS) σε υπόχρεα αλιευτικά σκάφη» Μεταφόρτωση »


1055264/491/0015/2004
01/07/2004 | ΦΕΚ: 1051/Β/2004

Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων «ΕΑΦΔΣΣ» για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1288/2014-ΦΕΚ 54/Β/16.1.2014 Μεταφόρτωση »


7101/156653/2013
17/12/2013 | ΦΕΚ: 3301/Β/2013

Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία, συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS). Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ. 1206/2012
13/11/2012 | ΦΕΚ: 3033/Β/2012

Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών. Μεταφόρτωση »


Υ10β/Γ.Π.οικ.119111/2013
24/12/2013 | ΦΕΚ: 3383/β/2013

Χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, για την προμήθεια στολής στους Διασώστες - Πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που υπηρετούν σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας .(Διόρθωση σφάλματος ,ΦΕΚ- 660/Α/17.3.2014) Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1273/2013
29/07/2013 | ΦΕΚ: ΒΛΓΔΗ-ΓΗΛ

Θέμα: Υποχρέωση ή μη ασφάλισης των οχημάτων στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας (Μ) καθώς και στις περιπτώσεις άρσης της ακινησίας τους. Μεταφόρτωση »


5032319/5080/2009
12/08/2009 | ΦΕΚ: 1763/β/2013

Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων.(Τροποποιήθηκε με την ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013 ΦΕΚ 3340/Β/2013) Μεταφόρτωση »


ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013
20/12/2013 | ΦΕΚ: 3340/Β/2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5032319/5080/12?08?2009 (ΦΕΚ 1763/Β΄/25?08?09) AYO «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων» Μεταφόρτωση »


ΔΕΦΚ Δ 5043812 ΕΞ 2013
31/12/2013 | ΦΕΚ:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση (α) της υπ' αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043420 ΕΞ 2013/20-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 3340/Β/30-12-2013)- ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΤΦ6 και (β) της υπ' αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013/20-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ' αρ. 5032319/5080/12-08-2009 (ΦΕΚ 1763/Β' /25-08-09) ΑΥΟ «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων»» (ΦΕΚ 3340/Β /30-12-2013) ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-Φ06 Μεταφόρτωση »


Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.28005/2010
24/12/2010 | ΦΕΚ: 2015/Β/2010

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010). Μεταφόρτωση »


2/69511/0026/2013
18/12/2013 | ΦΕΚ: ΒΛΓΞΗ-Θ9Δ

Τρόπος πληρωμής δαπάνης προμήθειας ασφάλτου στα δημόσια έργα Μεταφόρτωση »


ΔΥΓ3α/οικ.14801/2011
31/01/2011 | ΦΕΚ: 317/Β/2011

Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας. Μεταφόρτωση »


N.2682/1999
05/02/1999 | ΦΕΚ: 16/Α/1999

Διαρρυθμίσεις στην φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. Μεταφόρτωση »


Π.Δ.504/1983
14/12/1983 | ΦΕΚ: 191/Α/1983

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/762/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλ. 1976, “περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών – μελών που αφορούν στους εμπροσθίους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και τους λαμπτήρες τους” Μεταφόρτωση »


ΔΕΦΚ Δ 5041026 ΕΞ2013
22/11/2013 | ΦΕΚ: 3085/Β/2013

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων ». (Η Φ.32/14/3.06.2003 τροποποιήθηκε αρχικά από την ΔΕΦΚ 5030845/ΕΞ2013 ΦΕΚ: 2192/Β/2013 .Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων».) Μεταφόρτωση »


Φ.32/14/2003
03/06/2003 | ΦΕΚ: 816/Β/2003

Οροι και προυποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθκευτή κοινοτικών οχημάτων (Τροποποιήθηκε από την ΔΕΦΚ 5030845/ΕΞ2013 -ΦΕΚ: 2192/Β/2013 .Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων». και με την ΔΕΦΚ Δ 5041026 ΕΞ2013 ΦΕΚ: 3085/Β/2013.Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων ») Μεταφόρτωση »


ΥΠ.ΟΙΚ.ΔΕΦΚ/Δ/5041025/2013
22/11/2013 | ΦΕΚ: 3058/Β/2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.31/13/03 απόφασης "Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων" Μεταφόρτωση »


ΥΠΥΜΕΔΙ 62235/7380/2013
27/11/2013 | ΦΕΚ:

Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο σωληνώσεων βυτιοφόρων οχημάτων διανομής πετρελαίου θέρμανσης Μεταφόρτωση »


ΚΥΑ 171331/2013
24/10/2013 | ΦΕΚ: 2932/β/2013

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α). Μεταφόρτωση »


28631/3029/2013
08/11/2013 | ΦΕΚ:

Θέμα :Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς και μεμονωμένων εγκρίσεων καθώς και όροι και προϋποθέσεις για την έγκριση ισοδυναμίας καθισμάτων και αγκυρώσεων τους και ζωνών ασφαλείας σχολικών λεωφορείων με αυτά των ΕΠΑΙΚ που ορίζονται από την υπ’ αριθμ. 25665/1831/12 (Β 1174/2013) απόφαση. Σχετ:α. Η οικ. 21013/2066/6?7?2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών. β. Η οικ 12609/883/14?3?2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση μεμονωμένης έγκρισης γ. ΥΑ. 5299/406/12 (Β 2840) περί καθορισμού διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την 29949/1841/09 κοινή υπουργική απόφαση. Μεταφόρτωση »


Ν.803/1978
04/08/1978 | ΦΕΚ: 123/Α/1978

Περί επιβαλλομένων κυρώσεων εις κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων και φορτηγών μοτοσυκλεττών ιδιωτικης χρήσεως δια παραβάσεις τινάς της επί των οχημάτων τούτων κειμένης νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων Μεταφόρτωση »


Δ18Α 5038263/2013
23/10/2013 | ΦΕΚ: 2710/Β/2013

Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μεταφόρτωση »


2024/2013
27/09/2013 | ΦΕΚ: 2562/Β/2013

Χορήγηση εξουσιοδότησης για την προμήθεια πετρε¬λαιοειδών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους. Μεταφόρτωση »


2/74007/0026/2013
17/09/2013 | ΦΕΚ:

«Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για την προμήθεια καυσίμων». Μεταφόρτωση »


2/63980/0026/2013
27/09/2013 | ΦΕΚ:

ΘΕΜΑ : «Προμήθεια καυσίμων σε εθελοντικές οργανώσεις». Μεταφόρτωση »


ΚΥΑ 52891/2013
26/09/2013 | ΦΕΚ: 2446/Β/2013

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1110/2005
27/07/2005 | ΦΕΚ:

Απαλλαγή από ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την προμήθεια εξοπλισμού μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μεταφόρτωση »


Δ18Α 5030961/ΕΞ2013
23/08/2013 | ΦΕΚ: 2250/Β/2013

Τροποποίηση της αριθμ. Δ18Α5017560 ΕΞ 2010/22-4-2010 ΑΥΟ (ΦΕΚ 610/Β΄) αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στη χώρα μας από τρίτες χώρες και τον καθορισμό ανώτατης ποσότητας των εν λόγω καυσίμων. Μεταφόρτωση »


Δ18Α/5017560/ΕΞ2010
22/04/2010 | ΦΕΚ: 610/Ε/2010

Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στη χώρα μας από τρίτες χώρες - καθορισμός ανώτατης ποσότητας.Τροποποιήθηκε με την Δ18Α 5030961/ΕΞ2013-ΦΕΚ 2250 Β/11-9-2013 Μεταφόρτωση »


41557/5065/2013
23/08/2013 | ΦΕΚ: 220/Β/2013

Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1121/2006
11/10/2006 | ΦΕΚ:

Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς και τις αντικαταστάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων Δημόσιας Χρήσης Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1136/2006
24/11/2006 | ΦΕΚ:

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1150/2006
28/12/2006 | ΦΕΚ:

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2007 Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1001/2007
03/01/2007 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1070/2007
28/04/2007 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1079/2007
16/05/2007 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΔΕΦΚ 5030845/ΕΞ2013
23/08/2013 | ΦΕΚ: 2192/Β/2013

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων».( Βλέπε την ΔΕΦΚ Δ 5041026 ΕΞ2013 -ΦΕΚ: 3085/Β/2013 .Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003)) Μεταφόρτωση »


Φ.31/13/2003
03/06/2003 | ΦΕΚ: 816/Β/2003

Φ.31/13/2003.Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων.(ΤΡΟΠΟΠΟΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ2013) Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1089/2007
11/07/2007 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1109/2007
20/09/2007 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1119/2007
23/10/2007 | ΦΕΚ:

Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2008. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1042/2008
26/02/2008 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1114/2008
30/07/2008 | ΦΕΚ:

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1141/2008
24/10/2008 | ΦΕΚ:

Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1153/2008
14/11/2008 | ΦΕΚ:

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1177/2008
30/12/2008 | ΦΕΚ:

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1012/2009
11/02/2009 | ΦΕΚ:

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που κατεστράφησαν κατά τα γεγονότα του μηνός Δεκεμβρίου 2008. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1031/2009
04/03/2009 | ΦΕΚ:

Περί της καταβολής ή μη των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας ή της θέσης αυτών σε κατάσταση ακινησίας και της βεβαίωσης οφειλομένων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1037/2009
13/03/2009 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1051/2009
07/04/2009 | ΦΕΚ:

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/09 (ΦΕΚ Α΄ 27/16-02-2009) «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1089/2009
07/07/2009 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1093/2009
10/07/2009 | ΦΕΚ:

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1142/2009
20/11/2009 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών Οργανισμών κοινής ωφελείας και επιχειρήσεων τηλεφωνίας από μέλη Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1149/2009
11/12/2009 | ΦΕΚ:

Διευκρινίσεις για τη διάθεση σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010 ως προς την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1159/2009
29/12/2009 | ΦΕΚ:

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1001/2010
04/01/2010 | ΦΕΚ:

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων. Μεταφόρτωση »


2/63901/0026/2013
23/08/2013 | ΦΕΚ:

ΘΕΜΑ : « Παροχή διευκρινήσεων ».(Εξόφληση χρ.Ενταλμάτων -Μη χρέωση Προμήθειας) Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1049/2011
15/03/2011 | ΦΕΚ:

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1147/2011
08/07/2011 | ΦΕΚ:

Tροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος των ΕΔΥΟ 1071947/ 3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 και 1099599/8432/1745/Δ0014/ ΠΟΛ.1116/19.10.2007 με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας της Ρουμανίας και της Τσεχίας και τις ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης σε περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1220/2011
31/10/2011 | ΦΕΚ:

Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012 Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1019/2012
13/01/2012 | ΦΕΚ:

Εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και θέση των οχημάτων σε ακινησία Μεταφόρτωση »


46537/2013
09/08/2013 | ΦΕΚ: 2036/Β/2013

Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα «μεταφορά - διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών». Μεταφόρτωση »


2196/20936/2013
24/07/2013 | ΦΕΚ:

ΘΕΜΑ: «Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκίνητων». Μεταφόρτωση »


EλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/127/2013
14/05/2013 | ΦΕΚ:

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων (3852/2010,3463/2006,11389/93) συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στη διενέργεια δημοτικών προμηθειών με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του τακτικού διαγωνισμού, τέτοια αρμοδιότητα ανατίθεται, αφενός με τις παρατιθέμενες ανωτέρω ρυθμίσεις του ν. 3852/2010 στην Οικονομική Επιτροπή όταν συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, αφετέρου, στο Δήμαρχο όταν η προμήθεια σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. -που εξακολουθούν να ισχύουν δεδομένου ότι ούτε ο κανονισμός στο σύνολό του ούτε οι ανωτέρω επιμέρους διατάξεις του έχουν καταργηθεί ρητά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν καταργηθεί σιωπηρά, διότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, αφού σε αυτές ρητά διατυπώνεται ότι εκφεύγουν της αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλου δημοτικού οργάνου, στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. δε ευθέως παραπέμπει το άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (βλ. πράξη Κλιμ. VII Τμ. 49/2013). Μεταφόρτωση »


ΥΠΥΜΕΔΙ 34449/4375/2013
11/07/2013 | ΦΕΚ: 1730/Β/2013

Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο., των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). Μεταφόρτωση »


EλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/28/2013
29/01/2013 | ΦΕΚ:

Προκειμένου δε να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας και, κατ’ επέκταση, η δυνατότητα ανάθεσής της απευθείας, με διαπραγμάτευση, πρόχειρο ή ανοιχτό διαγωνισμό, λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου σε αγαθά που, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που ως εκ της φύσεώς τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών. Συνεπώς, δεν είναι νόμιμος, ο επιμερισμός της κατά τα ανωτέρω συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες, με σκοπό την απευθείας ανάθεση των μερικότερων αυτών προμηθειών με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής ποσότητας, αντί της διενέργειας μιας ενιαίας για τα είδη αυτά προμήθειας, γιατί με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η αποφυγή τήρησης της οριζόμενης από αυτές διαδικασίας του διαγωνισμού (βλ. πράξ. VΙΙ Τμ. 62/2012, 76/2011, πράξ. Κλιμακίου τούτου 34, 64/2012). Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)137/2012
09/12/2012 | ΦΕΚ:

Προμήθεια βιβλίωνΣτην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο, που, έστω και αν δεν απευθύνεται άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές. Μεταξύ δε των δράσεων αυτών συγκαταλέγεται και η έκδοση βιβλίων που αφορούν στην αποτύπωση της χρονικής συνέχειας των σύγχρονων θεσμών σε τοπικό επίπεδο και στην συντήρηση της ιστορικής μνήμης θεμάτων τοπικού πολιτισμού. Επομένως, η δαπάνη για την έκδοση βιβλίου που αφορά στην ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του οικείου δήμου εμπίπτει στην έννοια των λειτουργικών δαπανών του νομικού αυτού προσώπου, συνάδει δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές του και συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του, προάγοντας τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων της περιφέρειάς του, και είναι νόμιμη εφόσον δεν υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής της (πρβλ. Πράξεις VII Τμ. 21/2012, 54, 72, 243/2011). Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/143/2012
09/10/2012 | ΦΕΚ:

Προμήθεια ειδών φιλοξενίας.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου, οι δε κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και εθιμοτυπίας δεν συνιστούν νόμιμο έρεισμα της δαπάνης αυτής. Περαιτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν δύναται να θεωρηθεί λειτουργική, καθόσον, πέραν του ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ο αριθμός και η ιδιότητα των προσώπων στα οποία προσφέρθηκε καφές στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, ούτε ο αριθμός των αντιπροσώπων ξένων χωρών και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες επίσκεψής τους στο Μουσείο ....., η προσφορά καφέ στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου δεν αποτέλεσε αναγκαίο μέσο για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής, η δε προσφορά καφέ στους επισκέπτες του Μουσείου ..... δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου ούτε συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. Μεταφόρτωση »


ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)106/2012
16/10/2012 | ΦΕΚ:

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνη που αφορά μισθώματα για τη στέγαση του Τμήματος Τροχαίας ..... και του Τμήματος Λαθρομετανάστευσης ..... δεν είναι νόμιμη, καθόσον, τόσο η πρόληψη και η καταστολή της λαθρομετανάστευσης, όσο και η ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους δρόμους, η πρόληψη και βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων και διερεύνηση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, αποτελεί κρατική αρμοδιότητα, η άσκηση της οποίας έχει ανατεθεί με νόμο στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Προστασίας του Πολίτη και ήδη Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), ενώ δεν συνιστά τοπική υπόθεση, καθόσον η πραγματοποίηση της δαπάνης αυτής δεν συνδέεται με την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων του Δήμου, αλλά αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Τμήματος Τροχαίας ..... και του τοπικού Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης. Περαιτέρω, το γεγονός ότι από τη λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών ο Δήμος εισπράττει έσοδα από τις βεβαιωθείσες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και παράλληλα ενισχύεται το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας με το ανθρώπινο δυναμικό της συνοριοφυλακής δεν αναιρεί την αποκλειστική κρατική αρμοδιότητα για τη ρύθμιση όλων των ανωτέρω θεμάτων, και συνεπώς ο σχετικός ισχυρισμός του Δήμου είναι αβάσιμος. Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1181/2011
16/08/2011 | ΦΕΚ:

Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες Μεταφόρτωση »
spacer