RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μόνο τις πρώτες 100 εγγραφές.
ΣτΕ/433/2011
30/06/2011 | ΦΕΚ:

Μη έγκαιρη προσκόμιση δικαιολογητικών διαγωνισμού.(...)6. Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα δεν πιθανολογείται σοβαρώς ότι στερείται νόμιμης αιτιολογίας η κρίση της Διοικήσεως περί μη κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην αναδειχθείσα προσωρινή μειοδότρια αιτούσα εταιρεία λόγω μη υποβολής πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητάς της. Τούτο διότι, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις του Παραρτήματος Β΄ της διακηρύξεως του διαγωνισμού, επιβάλλεται στον αναδεικνυόμενο μειοδότη, προς πλήρωση του σχετικού ρητού όρου της διακηρύξεως, να υποβάλει κατά το στάδιο κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός της τασσομένης προθεσμίας, πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ειδοποιήσεώς του προς υποβολή τους, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις του, ενώ για τη βεβαίωση της συνδρομής των εν λόγω στοιχείων αρκεί, κατά τη διακήρυξη (παρ.1.6. και 1.6.2. περ.δ΄ του Παραρτήματος Β΄) η υποβολή με την προσφορά σχετικής υπεύθυνης δηλώσεως του ν.1599/1986, ως προϋπόθεση παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό. Συνεπώς, δεν φαίνεται βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος με την υπό κρίση αίτηση ισχυρισμός καθώς και ο ειδικότερος ισχυρισμός της αιτούσης κατά τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή είχε στη διάθεσή της στοιχεία περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητάς της, τα οποία είχαν υποβληθεί ως έγγραφα συνοδευτικά τιμολογίων στο πλαίσιο υφιστάμενης συμβατικής σχέσεως. Εξάλλου, ενόψει και της αρχής της τυπικότητας που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς, η μη έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση της υποχρεώσεως που επιβάλλεται από τις ανωτέρω διατάξεις του Παραρτήματος Β΄ της διακηρύξεως για υποβολή δικαιολογητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και εντός της τασσομένης προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να αρθεί εκ των υστέρων, όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει η αιτούσα, με την υποβολή τους ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού κατά την ημερομηνία αποσφραγίσεως του φακέλου. Μεταφόρτωση »


ΣτΕ/2761/2003
11/03/2003 | ΦΕΚ:

Ενόψει της ρητής αυτής ρήτρας της διακηρύξεως, η κοινοπραξία «……», νομίμως, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, απεκλείσθη από τον διαγωνισμό, διότι δεν είχε υποβάλει, με την προσφορά της, την απαιτούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν μπορούσε δε να προσκομίσει το στοιχείο αυτό εκ των υστέρων, με την υποβολή αντιρρήσεων κατά της πράξεως αποκλεισμού της, βάσει των οριζομένων στις προεκτεθείσες διατάξεις του π.δ. 609/1985, όπως έγινε δεκτό με την 299/88/16.6.1998 απόφαση της Ν. Ε. Τούτο δε ανεξαρτήτως του ότι, και κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985, η απαιτουμένη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο συνυποβαλλόμενο με την προσφορά της επιχειρήσεως που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό δημοσίου έργου, και όχι «επουσιώδη τυπική προϋπόθεση», η οποία μπορεί να συμπληρωθεί εκ των υστέρων, με την υποβολή αντιρρήσεων κατά της πράξεως αποκλεισμού (βλ. ΣτΕ 3366/1998, πρβλ. 4560/1998). Μεταφόρτωση »


ΣτΕ/1329/2008
11/12/2007 | ΦΕΚ:

Δημόσια έργα. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει μόνο τα αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητά παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Δεν είναι νόμιμος ο αποκλεισμός διαγωνιζομένου λόγω μη προσκόμισης διαφορετικών ή και επιπλέον δικαιολογητικών που απαιτούνται από διατάξεις, στις οποίες η διακήρυξη δεν παραπέμπει ρητά. Η αιτούσα προσκόμισε αντίγραφο ενημερότητας πτυχίου στο οποίο αναγραφόταν ότι αυτή έχει ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι ορισμένη ημερομηνία και για το επόμενο διάστημα προσκόμισε υπεύθυνα δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της.Eφόσον το ζήτημα της αποδείξεως της ασφαλιστικής ενημερότητας των διαγωνιζομένων ρυθμίζεται εξαντλητικώς από τις ως άνω, δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή, διατάξεις της διακηρύξεως, κατά την έννοια των οποίων αρκεί η υποβολή «Ενημερότητας Πτυχίου» ή υπεύθυνης δήλωσης, μη νομίμως απαιτεί η Διοίκηση την προσκόμιση βεβαιώσεως του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ισχυριζομένη ότι, κατά τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 2Β7 της Δ15/οικ/24298/28.7.2005 υπουργικής αποφάσεως), η «Ενημερότητα Πτυχίου» δεν καλύπτει την ασφαλιστική κάλυψη εκ μέρους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επομένως, η αιτούσα μη νομίμως αποκλείσθηκε από τον διαγωνισμό με την απόφαση 13533/20γ/332/9.7.2007 του Ειδικού Γραμματέως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αποτελεί και την αιτιολογία της παραδεκτώς προσβαλλομένης σιωπηρής απορρίψεως της προσφυγής της. Μεταφόρτωση »


ΣτΕ/1057/2007
31/12/2007 | ΦΕΚ:

Τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας Θεωρούνται-επικυρώνονται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Απαγορεύεται η μεταγενέστερη θεώρηση άλλων φωτοαντιγράφων από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μεταφόρτωση »


ΣτΕ/1860/2008
04/06/2008 | ΦΕΚ:

Οι διατάξεις του άρθρου 52 παρ.2 και 3 του Κώδικα των Δικηγόρων (ν.δ.3026/54), που προβλέπουν τη δυνατότητα των δικηγόρων να επικυρώνουν αντίγραφα από κάθε είδους έγγραφα (π.χ. έγγραφα δικαστικών αρχών εν γένει και αντιγράφων ποινικών μητρώων ειδικότερα) που κατέχουν, δεν έχουν καταργηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, τροπ. με το άρθρο 16 παρ.5 και 6 του ν.3345/2005).Επομένως, οι δικηγόροι μπορούν να επικυρώνουν αντίγραφα τέτοιων εγγράφων, εφ' όσον αυτό δεν αποκλείεται από ειδικές διατάξεις.(Σημείωση .Ειδικές διατάξεις για δικηγόρους το άρθρο 2 του ν.δ.3342/1955 και η αριθμ.2048300/0016/1990 όπως ισχύει για επικυρώσεις δικαιολογητικών εξόφλησης τίτλων πληρωμής και επικυρώσεις φωτοαντιγράφων η αντιγράφων αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας) Μεταφόρτωση »


ΣτΕ/3155/2003
21/10/2003 | ΦΕΚ:

Μη υποχρεωτική η κατάθεση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου ΑΕ Μεταφόρτωση »


ΣτΕ/294/2004
31/12/2004 | ΦΕΚ:

Ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της απόφασης του υπουργού περί απορρίψεως όλων των προσφορών διότι η μη προσκομιδή πιστοποιητικών ασφ. ενημερότητας των μελών Δ.Σ. των Α.Ε. δεν αποτελεί νόμιμο λόγο κατά το όρθρο 6 του Π.Δ. 394/96 για αποκλεισμό από διαγωνισμό. Μεταφόρτωση »
spacer