οικ.31539/888/2018

Βλέπε έγγραφο pdf εδώ:οικ.31539/888/2018- ΦΕΚ: 2153/Β/2018 -Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013.  

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element