ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου Ένα από τα μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης-είσπραξης, που έχει ο δανειστής στα χέρια του, έναντι του οφειλέτη είναι και η κατάσχεση απαίτησης που έχει ο οφειλέτης, έναντι άλλουτρίτου. Σκοπός του εν λόγω θεσμού είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των δανειστών. Σε μία εποχή όπου το χρήμα (πλαστικό ή ηλεκτρονικό ή με τη συνήθη του μορφή) κινείται ταχύτατα από χώρα σε χώρα, ο προσφορότερος τρόπος ικανοποίησης των δανειστών είναι η κατάσχεση των απαιτήσεων των οφειλετών τους εις βάρος τρίτων προσώπων. Νομοθετικό πλαίσιο -Ν 4270/2014 - ΦΕΚ: 143/Α/2014 (…) Άρθρο 145 Κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και εκχώρηση, «Η κατάσχεση χρηματικής απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, γίνεται, τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικά: α. στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση, β. στις αρμόδιες, για τη φορολογία εισοδήματος τόσο του καθ’ ου η κατάσχεση, όσο και του κατάσχοντος, Δ.Ο.Υ.. Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δημοσίου, πρέπει αναγκαία να αναφέρεται σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του Δημοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικής απαίτησης με την ακριβή διεύθυνσή του και το ποσό αυτής, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου τόσο του κατάσχοντος, όσο και του καθ’ ου η κατάσχεση. Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ολοκληρώνεται μόνο από την ημερομηνία κοινοποίησης του κατασχετηρίου στην, κατά την παράγραφο 1, αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία, η οποία όμως, για να είναι έγκυρη, πρέπει αφενός μεν να γίνει χρονικά τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα από αρμόδιο δικαστικό επιμελητή επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγκαίων προηγουμένων εγκύρων επιδόσεων του κατασχετηρίου αυτού στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ., χωρίς να απαιτείται πρόσθετη κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 5 του διατάγματος της 26.6/10.7.19441 «Περί Κώδικος των Νόμων περί Δικών του Δημοσίου»). 1 ΚΔΔ/1944 - ΦΕΚ: 139/Α/1944 -Κώδικας δικών δημοσίου 1 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr Η προθεσμία υποβολής της, κατ’ άρθρο 985 παραγράφου 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δήλωσης του Δημοσίου, ως τρίτου, είναι τριάντα (30) ημέρες2 και αρχίζει από την επομένη της επίδοσης του κατασχετηρίου στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την υποβολή της ανωτέρω δηλώσεως στη γραμματεία του ειρηνοδικείου του τόπου όπου εδρεύει η υπηρεσία. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και επί αναγγελίας εκχώρησης απαίτησης κατά του Δημοσίου. Η αναγγελία τέτοιας εκχώρησης πρέπει, επί ποινή ακυρότητας αυτής, να καταχωρίζεται στο κάτω μέρος του νόμιμα συντεταγμένου πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του εκχωρητηρίου εγγράφου. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται την ακυρότητα της εις χείρας του Δημοσίου κατάσχεσης ή της προς αυτό αναγγελίας εκχώρησης απαίτησης, λαμβανομένων υπόψη υπό των δικαστηρίων και αυτεπάγγελτα. Επί άκυρης εις χείρας του κατάσχεσης, το Δημόσιο δεν υποχρεούται σε καμία δήλωση.» -Ν.Δ. 496 της 17.7.1974 -ΦΕΚ Α' 204/19.7.1974 Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (….) Κατάσχεσις εις χείρας του ν.π. και εκχώρησις. (…) Αρθρον 53. 1.Δια πάσαν κατάσχεσιν χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του ν.π. ως τρίτου, το κατασχετήριον ως και η αναγγελία επί εκχωρήσεως χρηματικής απαιτήσεως κατά του ν.π. κοινοποιούνται εις την αρμοδίαν δια την πληρωμήν υπηρεσίαν του ν.π. και εις το αρμόδιον δια την αναγνώρισιν της δαπάνης όργανον αυτού. Το κατασχετήριον κοινοποιείται εις το Δημόσιον Ταμείον εις ο υπάγεται φορολογικώς ο καθ' ου η κατάσχεσις και εις την αρμοδίαν δια την εκκαθάρισιν και εντολήν πληρωμής της δαπάνης, Υπηρεσίαν εντός δέκα πέντε ημερών από της επιδόσεώς του εις την αρμοδίαν δια την πληρωμήν Υπηρεσίαν. 2. Πάσα κατάσχεσις ή εκχώρησις, δια την οποίαν δεν ετηρήθησαν αι ως άνω διατυπώσεις, είναι άκυρος. Ερμηνεία Η κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας τρίτου αποτελεί ειδικότερη μορφή αναγκαστικής εκτελέσεως, αφού, στην περίπτωση αυτή, ο κατασχών, ως δικαιούχος εξοπλισμένης με εκτελεστό τίτλο, μη εξαρτώμενης από αντιπαροχή, χρηματικής απαιτήσεως, επιδιώκει την ικανοποίηση της, σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη του - καθ' ου η κατάσχεση, στρεφόμενος κατά τρίτου, επειδή ο οφειλέτης του έχει χρηματική απαίτηση σε βάρος του τρίτου. Εξ άλλου, στην περίπτωση της κατασχέσεως χρηματικής απαιτήσεως, ως τρίτος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διάταγμα της 26-6---10-7-1944, ΦΕΚ: 139/Α/1944 «Περί κωδικός των νόμων περί δικών του Δημοσίου», άρθρο 10 εδ. α' : «Αι προθεσμίαι προς άσκησιν ενδίκων μέσων προς δήλωσιν επί κατασχέσεων εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου και αι πάσης φύσεως νόμιμαι και δικαστικοί προθεσμίαι, εάν ορίζονται βραχύτεραι των τριάκοντα ημερών, είναι δια το Δημόσιον διαρκείας τριάκοντα ημερών». 2 2 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο είναι ανεξάρτητο έναντι του καθ' ου η κατάσχεση και επέχει, βάσει ορισμένης έννομης σχέσεως που το συνδέει με τον καθ' ου η κατάσχεση, θέση οφειλέτη αυτού, ως προς την κατασχόμενη απαίτηση, ενώ δεν είναι τρίτος εκείνος, ο οποίος σε σχέση με την εν λόγω απαίτηση λειτουργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό του οφειλέτη (πρβλ. συνδυαστικά ΑΠ 509/2001 ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ. 1997, Τόμος Στ, σελ. 27, Ι. Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεση, 1980, τ. Γ σελ. 1247 επ.). Υπό τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, επιτρέπεται η επιβολή της κατασχέσεως εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, η οποία διέπεται από τις κοινές διατάξεις του ΚΠολΔ., με την απόκλιση των ειδικών διατάξεων αυτού, οι οποίες έχουν, κατά βάση, ως ακολούθως: α)η επιβολή της κατασχέσεως γίνεται με κοινοποίηση του κατασχετηρίου εγγράφου σωρευτικά προς την αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση καθώς και στις αρμόδιες, για τη φορολογία εισοδήματος, τόσο του καθ' ου η κατάσχεση όσο και του κατασχόντος, Δ.Ο.Υ., β) η κατάσχεση ολοκληρώνεται από την κοινοποίηση στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση, η οποία πρέπει να είναι η χρονικά τελευταία και να συνοδεύεται από νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των προηγουμένων κοινοποιήσεων, γ) η μη τήρηση των κοινοποιήσεων επάγεται ακυρότητα της κατασχέσεως, που λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως και δ) η προθεσμία υποβολής της δηλώσεως του άρθρου 985 παρ. 1 του ΚΠολΔ είναι 30νθήμερη, αρχομένη από την επομένη της επιδόσεως του κατασχετηρίου στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία. Σε περίπτωση κατασχέσεως εις χείρας τρίτου, ο καθ' ου η κατάσχεση δικαιούται να προβάλει, με ανακοπή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 933 του ΚΠολΔ, αντιρρήσεις, οι οποίες αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως ή την απαίτηση, και, με αίτηση αναστολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 938 του ΚΠολΔ, να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως, με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ενώ το Δικαστήριο, με σημείωμα του, μπορεί να εμποδίσει την εκτέλεση, έως ότου εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. Εφ' όσον το Δικαστήριο δεν εκδώσει σημείωμα αναστολής, η περαιτέρω ενέργεια της εκτελέσεως δεν κωλύεται. Από την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο, απαγορεύεται και δεν παράγει έννομες συνέπειες, έναντι του κατασχόντος (σχετική ακυρότητα), η εξόφληση από τον τρίτο της κατασχεθείσας απαιτήσεως, έστω και αν το κατασχετήριο δεν επιδόθηκε ακόμα σε εκείνον κατά του οποίου έγινε η κατάσχεση (πρβλ. ΑΠ 354/2010, ΝΟΜΟΣ). Εφ' όσον δε, παρά την απαγόρευση, ο τρίτος καταβάλει την οφειλή του, προς τον καθ' ου η κατάσχεση, αυτός εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του κατασχόντος, πλην, όμως, δικαιούται να αναζητήσει τα 3 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr καταβληθέντα από τον καθ' ου η κατάσχεση με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (Μπρίνιας, ο.π. σελ. 1354 επ.). Εφ' όσον ο τρίτος υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει την ύπαρξη της κατασχεμένης απαιτήσεως και ότι δεν έχει επιβληθεί εις χείρας του άλλη κατάσχεση, οφείλει να καταβάλει στον κατασχόντα, το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση και ο ίδιος αποδέχθηκε την απαίτηση, η δε δήλωση του αυτή αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά του ιδίου, ήτοι εφ' όσον (ο τρίτος) αρνηθεί να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της δηλώσεως του, ο κατασχών δύναται, μετά την πάροδο της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας, να στραφεί κατά της περιουσίας του, η οποία θεωρείται ότι του έχει εκχωρηθεί από τον οφειλέτη του (πρβλ. Ολ. Α.Π. 3/1993 και 1540/2000, ΝΟΜΟΣ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο κατασχών αμφισβητεί την ακρίβεια της δηλώσεως, δύναται δια της ασκήσεως ανακοπής, εντός 30νθήμερης προθεσμίας από την υποβολή της δηλώσεως, να ζητήσει την αναγνώριση της κατασχεθείσας απαιτήσεως, την καταδίκη του τρίτου στην καταβολή του ποσού για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση καθώς και την καταβολή αποζημιώσεως (Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, 2000, τ. II, σελ. 1921 επ.). Εάν όμως παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ασκήσεως ανακοπής, επέρχεται έκπτωση από το δικαίωμα ασκήσεως της, ώστε ο κατασχών δεν δικαιούται, πλέον, να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια της δηλώσεως του τρίτου ούτε να ζητήσει το κατασχεθέν ποσό και την καταβολή αποζημιώσεως (Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, о.п., σελ. 1924 ). Ο τρίτος, εις χείρας του οποίου επιβάλλεται κατάσχεση, πάντως, δεν έχει δικαίωμα να προσβάλει το κύρος της κατασχέσεως, παρά μόνο εάν το κατασχετήριο δεν περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 983 ΚΠολΔ ή εάν αυτό δεν κοινοποιήθηκε στον καθ' ου η κατάσχεση, ήτοι ο τρίτος δεν νομιμοποιείται προς προσβολή της κατασχέσεως για ουσιαστικούς λόγους [(ελαττώματα της απαιτήσεως του κατασχόντος κατά του οφειλέτη του κλπ), (πρβλ. Βαθρακοκοίλη, ο.π. σελ. 125)]. Γίνεται όμως δεκτό, ότι ο τρίτος δύναται να προβάλλει αιτιάσεις σχετικά με το κύρος της κατασχέσεως: α) αμφισβητώντας το κύρος της επιδόσεως του κατασχετηρίου εγγράφου στον ¡διο (Εφ. Αθ. 2780/2008, ΝΟΜΟΣ), αφού η επίδοση αποτελεί συστατικό τύπο της κατασχέσεως, από την οποία και παράγονται οι σχετικές έννομες συνέπειες της, και η παράλειψη της επάγεται το ανυπόστατο αυτής (πρβλ. φαλτσή, Αναγκαστική Εκτέλεση 2001, σελ. 382 επ. ), β) προβάλλοντας την παράλειψη διενέργειας των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού προσθέτων κοινοποιήσεων, στην περίπτωση κατά την οποία τρίτος είναι το Δημόσιο, η οποία επάγεται την απόλυτη ακυρότητα της κατασχέσεως (Γνωμ. ΝΣΚ 319/1997), γ) προβάλλοντας την παραβίαση διατάξεως, για την οποία του παρέχεται από το νόμο δικαίωμα αμφισβητήσεως και δ) προβάλλοντας την παραβίαση διατάξεως η οποία έχει τεθεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ή προς το συμφέρον του τρίτου ή και του τρίτου (βλ. ΑΠ 141/2004, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 221/1976), μεταξύ δε των περιπτώσεων αυτών περιλαμβάνεται και η αμφισβήτηση του κύρους της κατασχέσεως, λόγω του ακατάσχετου της απαιτήσεως (βλ. ΑΠ 141/2004, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 221/1976). 4 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr Τις ανωτέρω ακυρότητες, ο τρίτος, και αν ακόμη δεν περιέχονται στη δήλωση του, δύναται να τις προβάλει είτε με επιθετικά μέσα και ειδικότερα με ανακοπή των άρθρων 583-585 ΚΠολΔ είτε με αμυντικά μέσα (ένσταση), αμυνόμενος κατά των επιθετικών πράξεων του κατασχόντος δανειστή, όπως στη δίκη κατόπιν ανακοπής κατά της αρνητικής δηλώσεως του τρίτου, κατ' άρθρο 986 ΚΠολΔ ή στη δίκη της αγωγής προς καταβολή του κατασχεθέντος ποσού, κατ' άρθρο 986 ΚΠολΔ, ή στο πλαίσιο της εκτελέσεως της καταφατικής δηλώσεως του, κατ' άρθρο 988 ΚΠολΔ (πρβλ. συνδυαστικά ΑΠ 141/2004, Εφ. Αθ, 2780/2008, ΝΟΜΟΣ, Μπρίνιας ο.π. σελ 1425 επ., Βαθρακοκοίλης, ο.π. σελ. 125- 127). Επομένως, στην περίπτωση κατασχέσεως, εις χείρας του, ακατάσχετης απαιτήσεως, ο τρίτος δικαιούται, παρά την υποβολή της θετικής δηλώσεως, να αρνηθεί την απόδοση των κατασχεμένων, δικαιούμενος να προτείνει το ακατάσχετο με τα προαναφερόμενα επιθετικά ή αμυντικά μέσα.( ΝΣΚ/142/2015 ) Γν. ΝΣΚ -Νομολογία-Διοικητικές λύσεις. ΝΣΚ/20/2019 Εάν νομίμως αντιμετωπίζεται η κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου, ως τρίτου, ως αυτοδίκαιη αναγκαστική εκχώρηση της κατασχόμενης απαίτησης στον κατασχόντα και εάν, συνεπώς, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή, κατά τον χρόνο της απόδοσης των απαιτήσεων.Νομίμως αντιμετωπίστηκε από τη Φορολογική Διοίκηση η κατάσχεση, που επιβλήθηκε από τον δανειστή της απαίτησης σε βάρος του οφειλέτη του εις χείρας του Ελληνικού Δημοσίου, ως τρίτου, των απαιτήσεων του καθού η κατάσχεση κατά του τρίτου, μετά την νόμιμη και εμπρόθεσμη καταφατική δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, με την οποία έγινε δεκτή στο σύνολό της η τακτική αγωγή του κατασχόντος κατά του καθού για την κύρια απαίτηση, ως αυτοδίκαιη αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης από τον καθού η κατάσχεση δικαιούχο της στον κατασχόντα και, συνεπώς, νομίμως ζητήθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αποδεικτικό ενημερότητας τόσο από τον κατασχόντα όσο και από τον καθού η κατάσχεση, κατά τον χρόνο πληρωμής της απαίτησης (πλειοψ.) ΠΟΛ.1162/2017 Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 163/2017 του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επίδραση από την κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στον ν. 3869/2010 και την έκδοση προσωρινής διαταγής «περί αναστολής καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του» σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου που είχε νομίμως επιβληθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης.(ΑΔΑ:ΨΥΛ246ΜΠ3Ζ-ΒΥΠ) ΝΣΚ/216/2017 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ: Ερωτάται αν χρηματικό ποσό, που οφείλεται από το Δημόσιο σε ιδιώτη, μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές του προς το Δημόσιο ή θα πρέπει να καταβληθεί σε ενεχυρούχο τράπεζα, με την οποία ο ιδιώτης έχει συνάψει σύμβαση ενεχυρίασης απαίτησης.(ΑΔΑ: 70Ρ2ΟΡΡΕ-32Τ) ΝΣΚ/241/2016 Άρση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου που επιβλήθηκε μετά την υπαγωγή του οφειλέτη σε ρύθμιση. (...)α) Η επιβληθείσα κατάσχεση εις χείρας τρίτου μετά από την υπαγωγή του οφειλέτη σε ρύθμιση των χρεών του προς το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε αναστολή εκ του νόμου της λήψης αναγκαστικών μέτρων, συντελέσθηκε παρά την ισχύουσα αναστολή και για το λόγο αυτό δεν είναι νόμιμη, δεν παράγει έννομες συνέπειες και οφείλει η Διοίκηση να την 5 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr άρει (πλειοψ.). β) Όσον αφορά τα ποσά, τα οποία έχουν μέχρι τούδε εισπραχθεί από την ανωτέρω κατάσχεση εις χείρας τρίτου, το Δημόσιο θα προβεί σε συμψηφισμό αυτών και μέχρι την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των δόσεων που έχουν απομείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρ. 51 του ν. 4305/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρ. 83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει (ομοφ.). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την 218/2015 Γνωμ. Α’ Τμήματος. ΝΣΚ/254/2016 Επιβολή κατάσχεσης, κατά τον ΚΕΔΕ, στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, ως τρίτου, θετική δήλωση αυτού και απόδοση του κατασχεθέντος ποσού. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους της κατασχούσας Δ.Ο.Υ. επιστροφή του κατατεθέντος ποσού στο πιστωτικό ίδρυμα, σε περίπτωση που αυτό προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση με την επίκληση πλάνης, ως προς το πρόσωπο του καθ’ ού η κατάσχεση προσώπου. ΝΣΚ/142/2015 Κατασχεθείσες εις χείρας του Υπουργού Εσωτερικών απαιτήσεις, που αφορούν κατατεθειμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κεφάλαια, από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους υπέρ των Δήμων. Στην περίπτωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, τρίτος, εις χείρας του οποίου εγκύρως οι δανειστές Δήμου δύνανται να επιβάλουν κατάσχεση, κατά το χρόνο πριν από την έκδοση της αποφάσεως κατανομής, είναι αποκλειστικά ο Υπουργός Εσωτερικών. -Η άσκηση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής από τον καθ' ου η κατάσχεση Δήμο, κατά του κατασχετηρίου, μετά και την απόρριψη αιτήματος χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, δεν κωλύει τον Υπουργό Εσωτερικών να εκδώσει χρηματική εντολή για την καταβολή των κατασχεθέντων χρημάτων στους κατασχόντες, καθ' ο μέρος έχει υποβάλει σχετική θετική δήλωση. -Ο Υπουργός Εσωτερικών, ως τρίτος, ουδόλως έχει δικαίωμα, υπό την ιδιότητα του τρίτου, να αμφισβητήσει το κύρος της κατασχέσεως για λόγους που ανάγονται στην ουσία της απαιτήσεως των κατασχόντων. -Ακόμη και μετά την υποβολή θετικής δηλώσεως, ο Υπουργός Εσωτερικών, ως τρίτος, δύναται να προβάλει αιτιάσεις σχετικά με το κύρος της εις χείρας του κατασχέσεως, λόγω του ακατασχέτου της απαιτήσεως. -Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση τα κεφάλαια τα οποία αποδίδονται στους Δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, εφ' όσον προκύπτει ότι αφορούν και αποβλέπουν στην εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, την εξυπηρέτηση ειδικών δημοτικών σκοπών και, εντέλει, στην ίδια τη λειτουργία και την παροχή κρίσιμων αυτοδιοικητικών υπηρεσιών, των οποίων η μη εκπλήρωση θα οδηγούσε στην αναίρεση της λειτουργίας και, εντέλει, την ματαίωση της αποστολής των Δήμων. -Η θετική δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά του Ελληνικού Δημοσίου, τυχόν δε, μετά την επίδοση του κατασχετηρίου, απόδοση στο Δήμο του κατασχεθέντος ποσού, για το οποίο υποβλήθηκε θετική δήλωση, δεν παράγει έννομες συνέπειες, έναντι των κατασχόντων, ώστε το Δημόσιο εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι αυτών για την καταβολή του. Το Υπουργείο Εσωτερικών, όμως, δικαιούται να αναζητήσει, όσα απέδωσε στο Δήμο, με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, μεταξύ των οποίων και με ανάκληση της πράξεως και εν συνεχεία βεβαίωση του σχετικού ποσού ή με συμψηφισμό (παρακράτηση) οποιασδήποτε μελλοντικής επιχορηγήσεως του Δήμου. (ομοφ.) ΠΟΛ. 1175/2015 :Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 341/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ αναφορικά με τις συνέπειες της χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτου. (ΑΔΑ:ΩΨΕΖΗ-314) 6 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr ΝΣΚ/318/2014 Υλοποίηση του τοπικού προγράμματος της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αλιείας Χίου της κοινοπραξίας “.....” στα πλαίσια του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. ΝΣΚ/174/2014 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ Α) Η κατάσχεση απαιτήσεων των παρόχων κατάρτισης από τη δράση «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» δεν είναι επιτρεπτή όσον αφορά το οφειλόμενο ποσό της πρώτης πληρωμής (ομοφ.). Η Υπηρεσία εις χείρας της οποίας, ως τρίτης γίνεται η κατάσχεση, πρέπει να αναμείνει τον εύλογο χρόνο που απαιτείται από τις περιστάσεις προτού καταβάλει τη δεύτερη πληρωμή και, εάν μεν δεν επακολουθήσει σύμβαση, να παρακρατήσει το κατασχεθέν ποσό από το ποσό της δεύτερης πληρωμής, γιατί αυτή είναι η τελική πληρωμή, αφού ολοκληρώθηκε ο σκοπός του προγράμματος - δράσης, σε περίπτωση όμως που επακολουθήσει σύμβαση να παρακρατήσει το κατασχεθέν ποσό από το ποσό της τρίτης πληρωμής, γιατί τότε αυτή είναι η τελική πληρωμή (πλειοψ.). Β) Δήλωση πρέπει να γίνεται πάντοτε από την υπηρεσία (ομοφ.). Θετική όμως δήλωση, δηλ. ότι υπάρχει γεγενημένη οφειλή και ότι η οφειλή έχει ως γενεσιουργό αιτία το τελικό στάδιο πληρωμής του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από κοινοτικούς πόρους, πρέπει να γίνεται αναλόγως αν η τελική πληρωμή είναι η δεύτερη ή η τρίτη (πλειοψ.). ΝΣΚ/95/2014 Σύμβαση εκπόνησης μελέτης μεταξύ Δημοσίου και αναδόχου εταιρίας – Έγγραφη όχληση εργαζομένων στη μελέτη για καταβολή των αποδοχών τους – Πολλαπλή κατάσχεση απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου – Δικαιούχος λογαριασμού – Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 988 ΚΠολΔ και του άρθρου 37 παρ.9 του ν.3669/2008. Δικαιούχος του εκκρεμούντος λογαριασμού της σύμβασης μελέτης είναι η ανάδοχος εταιρία, η οποία για να πληρωθεί πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο και βεβαίωση περί καταβολής των οφειλομένων απ’ αυτή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Το άρθρο 988 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και στη πολλαπλή κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, στην εξετασθείσα όμως περίπτωση, οι επιβληθείσες εις χείρας του Δημοσίου, αναγκαστικές κατασχέσεις επί της απαίτησης του ως άνω λογαριασμού, ανεξάρτητα από την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 95 του ν.2362/1995 και της εφαρμογής του άρθρου 988 ΚΠολΔ., είναι άκυρες έναντι του Δημοσίου, διότι επιβλήθηκαν πριν από την παραλαβή της μελέτης, δίχως να επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ.7 του ν.3316/2005, ενώ και οι έγγραφες οχλήσεις προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των εργαζομένων της αναδόχου στη μελέτη για καταβολή αποδοχών τους δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία, διότι δεν εφαρμόζεται στη σύμβαση μελέτης η διάταξη του άρθρου 37 παρ.9 του ν.3669/2008 περί δημοσίων έργων. (ομοφ.) 2/38412/0026/2014 Θέμα: Παροχή απόψεων:Αναφορικά με την αρμόδια για την πληρωμή της οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου 2/99276/0026/2013 ΘΕΜΑ : « Έλεγχος εγκυρότητας της αναγγελίας εκχώρησης». ΝΣΚ/412/2012 Απαιτήσεις ιδιωτών εις βάρος Ο.Τ.Α. – Κατασχέσεις εις χείρας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ως τρίτου – Ακατάσχετα ή μη τα ποσά των χρηματοδοτήσεων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».Οι επιβληθείσες εις χείρας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ως τρίτου κατασχέσεις για ικανοποίηση απαιτήσεων ιδιωτών σε βάρος των καθών οι κατασχέσεις Ο.Τ.Α., δεν καταλαμβάνουν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων του προγράμματος 7 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr «ΘΗΣΕΑΣ», που αφορούν συγκεκριμένα έργα, καθόσον τα ποσά αυτά αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση ειδικών δημοτικών σκοπών και είναι ακατάσχετα. (ομοφ.) Δ17γ/173/7/Φ.Ν.433/2012 Θέμα : Ενημέρωση για τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» σχετικά με την αναγγελία και τη νομιμότητα εκχώρησης απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΝΣΚ/257/2011 Δικαιούχος χρηματικού ποσού που αφορά την αξία ειδών προμηθείας του Δημοσίου, λόγω παραδόσεως και παραλαβής αυτών μετά την πτώχευση του προμηθευτή και εκχωρήσεως, πριν από αυτή, των σχετικών απαιτήσεών του έναντι του Δημοσίου, προς Τράπεζες. Δικαιούχος του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των στρατιωτικών αθλητικών φορμών των υπ’ αριθ.5727/2006 και 6132/2007 συμβάσεων προμηθείας, οι οποίες παρεδόθησαν τμηματικώς και παρελήφθησαν οριστικώς από την αναθέτουσα αρχή, μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως της προμηθευτρίας «SP……Α.Ε.», κατά τις ειδικότερες σκέψεις των παρ.IVγ και IIIβ της παρούσης, είναι η δικηγόρος Α.Χ. με την ιδιότητά της ως συνδίκου της ανωτέρω πτωχεύσεως. Επομένως, τα σχετικά εντάλματα πληρωμής, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, πρέπει να εκδοθούν στο όνομα της ως άνω δικηγόρου με την ανωτέρω ιδιότητά της. (ομοφ.) ΝΣΚ/133/2011 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Εκτελεστότητα θετικής δήλωσης του Δημοσίου, ως τρίτου, σχετικής με κατάσχεση αθλητικής επιχορήγησης.α) Δεν είναι δυνατή η εκταμίευση στον κατασχόντα του χρηματικού ποσού, το οποίο δίνεται ως επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς αθλητικό σωματείο. β) Η θετική δήλωση του Δημοσίου, ως τρίτου, η σχετική με αυτή την κατάσχεση, αποτελεί εκτελεστό τίτλο εις βάρος του. ΝΣΚ/67/2010 Εφαρμογή ή μη του άρθρου 34 παρ. 7 του ΠΔ 609/1985, για την πληρωμή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των αποδοχών του προσωπικού του αναδόχου. Αδυναμία είσπραξης εγκεκριμένου λογαριασμού από τον ανάδοχο λόγω μη φορολογικής-ασφαλιστικής ενημερότητας.Η πληρωμή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των αποδοχών του προσωπικού του αναδόχου, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 7 του Π.Δ. 609/1985, είναι ανεξάρτητη από την έλλειψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αναδόχου, δικαιολογητικών απαραίτητων για την από τον ανάδοχο είσπραξη εγκεκριμένου λογαριασμού. Το ποσό όμως της εν λόγω καταβολής, το οποίο συνιστά ανταπαίτηση του εργοδότη κατά του αναδόχου, δεν μπορεί να συμψηφιστεί σε ήδη εγκριθέντα λογαριασμό, αφού αυτός πλέον μετά την έγκρισή του δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αλλά θα αφαιρεθεί από τον επόμενο λογαριασμό μέσω της διαδικασίας εγκρίσεώς του από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. ΝΣΚ/148/2009 Ισχύς ή όχι ειδικού πληρεξουσίου μετά το θάνατο του παρέχοντος τη πληρεξουσιότητα – Εγκυρότητα ή μη της εκχώρησης απαίτησης έναντι του Δημοσίου μετά το θάνατο του εκχωρητή. α) Το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο ο Γ.Κ.Μ., διόρισε από κοινού τους ……... ως πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και αντικλήτους για την είσπραξη από το Δημόσιο της ανωτέρω αμοιβής του, για τη συμβολή του στην κατάσχεση του αρχαιολογικού θησαυρού, έπαυσε να ισχύει από την ημερομηνία θανάτου του παρέχοντος τη πληρεξουσιότητα. β) Λόγω μη συντέλεσης, των κατ άρθρο 95 του Ν 8 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» νομίμων κοινοποιήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου, της αναγγελίας της ανωτέρω εκχώρησης της απαίτησης του Γ.Κ.Μ., έναντι του Δημοσίου, η εν λόγω εκχώρηση είναι μη νόμιμη, και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για το Ελλ. Δημόσιο. ΝΣΚ/465/1999 Γεωργία. Κοινοτικοί Κανονισμοί. Οικονομικές ενισχύσεις. Επιτρεπτό ή μη κατασχέσεως αυτών στα χέρια τρίτου και προσκομιδή ή μη αποδεικτικού ενημερότητος για την είσπραξή τους.Είναι επιτρεπτή η υπό του Ελληνικού Δημοσίου κατάσχεση στα χέρια της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος ΑΕ, ως τρίτης, των προβλεπομένων από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2078/1992 του Συμβουλίου οικονομικών ενισχύσεων στους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα μακροχρονίου παύσεως της καλλιέργειας γεωργικών γαιών του Κανονισμού αυτού. Για την υπό του δικαιούχου είσπραξη της εν λόγω οικονομικής ενισχύσεως, απαιτείται η προσκομιδή αποδεικτικού ενημερότητος για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. [Περαιτέρω, η γνωμοδότηση, ανατρέχουσα σε σειρά γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ. (Ολομελείας και Τμημάτων), αναφέρεται και γενικότερα στο ζήτημα του επιτρεπτού ή μη της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου, της εκχωρήσεως και του συμψηφισμού απαιτήσεων ιδιωτών προερχομένων εκ κοινοτικών επιδοτήσεων ή άλλης φύσεως ενισχύσεων, ως και στο ζήτημα αν για την είσπραξη απαιτήσεων τοιαύτης φύσεως αποτελεί ή όχι προϋπόθεση η προσκομιδή αποδεικτικού ενημερότητος]. Διαδικασία διανομής κατασχεμένης απαίτησης σε περίπτωση μη επάρκειας του προς κατάσχεση ποσού Η διαδικασία διανομής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 988 του Π.Δ. 503/1985 ΦΕΚ 182 Α' 'Αρθρο 988, «1. Αν ο τρίτος δηλώσει πως η απαίτηση που κατασχέθηκε υπάρχει και είναι επαρκής, για να ικανοποιηθούν εκείνος ή εκείνοι που επέβαλαν την κατάσχεση, ο τρίτος οφείλει, αφού περάσουν οκτώ ημέρες 3 αφότου η κατάσχεση κοινοποιήθηκε σε εκείνον κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν κατοικεί στην Ελλάδα και αφού περάσουν τριάντα ημέρες, αν κατοικεί στο εξωτερικό ή είναι άγνωστη η διαμονή του, να καταβάλει στον καθέναν από εκείνους που επέβαλαν κατάσχεση το ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση. Αν η κατασχεμένη απαίτηση δεν επαρκεί για να ικανοποιηθούν όλοι όσοι επέβαλαν κατάσχεση, ο τρίτος οφείλει να κάνει δημόσια κατάθεση και η διανομή γίνεται από συμβολαιογράφο που ορίζεται, αφού το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, από τον ειρηνοδίκη του τόπου της εκτέλεσης κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Η διανομή σε εκείνους που έκαναν την κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 974 επ. και η προθεσμία του άρθρου 974 παρ.1 αρχίζει αφότου γνωστοποιηθεί στο συμβολαιογράφο η απόφαση του ειρηνοδίκη που τον διορίζει.» «2.Αν ο τρίτος δηλώσει ότι έχει στα χέρια του το κατασχεμένο πράγμα, γίνεται πλειστηριασμός ενώπιον συμβολαιογράφου που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο πλειστηριασμός γίνεται κατά τα άρθρα 959 επ. με την εφαρμογή και του άρθρου 955 παράγραφος 2 εδάφιο β', η προθεσμία του οποίου αρχίζει αφότου η απόφαση του 3Με την διάταξη του άρθρου 10 εδ. α' του Διατάγματος της 26-6---10-7-1944 «Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου» ορίζεται ότι: «Αι προθεσμίαι προς άσκησιν ενδίκων μέσων προς δήλωσιν επί κατασχέσεων εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου και αι πάσης φύσεως νόμιμαι και δικαστικοί προθεσμίαι, εάν ορίζονται βραχύτεραι των τριάκοντα ημερών, είναι δια το Δημόσιον διαρκείας τριάκοντα ημερών». 9 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr ειρηνοδικείου για το διορισμό του γνωστοποιηθεί στο συμβολαιογράφο, ο οποίος και ορίζει το δικαστικό επιμελητή ο οποίος θα ενεργήσει την εκτέλεση» 4 Η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού γίνεται μετά την παρακράτηση τυχόν οφειλών υπέρ του Δημοσίου ή ασφαλιστικών οργανισμών Βλέπε Ν.4446/2016/Άρθρα 75-91 - ΦΕΚ: 240/Α/2016 -ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ5 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου στα Δημόσια έργα και μελετες6 7 4Ν.4335/2015, ΦΕΚ-87/Α/23.7.2015 άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ.2: 2.Από το ίδιο ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 908 παρ. 1, 909, 912 παρ. 1, 913 παρ. 1, 914, 917, 924, 933, 934, 937 παράγραφοι 1 και 3, 939 παρ. 1, 943 παρ. 3, 947 παρ. 1, 950, 952, 953, 954 παράγραφοι 1, 2 και 4, 955, 956 παρ. 1, 958, 959, 962, 965 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, 966 παρ. 4, 971 παρ. 2, 972 παρ. 1, 973, 975, 977, 978, 979 παρ. 2, 980 παρ. 2, 985 παρ. 1, 988 παρ. 2, 993 παρ. 2, 995, 997, 998, 1000, 1001 Α, 1009, 1011 παρ. 2, 1012, 1015, 1021, 1047 παρ. 1 και 1049 παρ. 1. 2/107929/0026/2013 - ΦΕΚ: 3172/Β/2013 -Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.). ΟΠΩΣ ΙΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 2/29688/0026/2014 -ΦΕΚ: 977/Β/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ. Σχετ. 5 2/113934α/0026/2013 - ΦΕΚ: ΒΙΨΠΗ-ΘΨΖ -ΘΕΜΑ: «Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)». ΝΣΚ/67/2010 .Εφαρμογή ή μη του άρθρου 34 παρ. 7 του ΠΔ 609/1985, για την πληρωμή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των αποδοχών του προσωπικού του αναδόχου. Αδυναμία είσπραξης εγκεκριμένου λογαριασμού από τον ανάδοχο λόγω μη φορολογικής-ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των αποδοχών του προσωπικού του αναδόχου, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 7 του Π.Δ. 609/1985, είναι ανεξάρτητη από την έλλειψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αναδόχου, δικαιολογητικών απαραίτητων για την από τον ανάδοχο είσπραξη εγκεκριμένου λογαριασμού. Το ποσό όμως της εν λόγω καταβολής, το οποίο συνιστά ανταπαίτηση του εργοδότη κατά του αναδόχου, δεν μπορεί να συμψηφιστεί σε ήδη εγκριθέντα λογαριασμό, αφού αυτός πλέον μετά την έγκρισή του δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αλλά θα αφαιρεθεί από τον επόμενο λογαριασμό μέσω της διαδικασίας εγκρίσεώς του από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 6 ΝΣΚ/95/2014 Σύμβαση εκπόνησης μελέτης μεταξύ Δημοσίου και αναδόχου εταιρίας – Έγγραφη όχληση εργαζομένων στη μελέτη για καταβολή των αποδοχών τους – Πολλαπλή κατάσχεση απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου – Δικαιούχος λογαριασμού – Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 988 ΚΠολΔ και του άρθρου 37 παρ.9 του ν.3669/2008. Δικαιούχος του εκκρεμούντος λογαριασμού της σύμβασης μελέτης είναι η ανάδοχος εταιρία, η οποία για να πληρωθεί πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο και βεβαίωση περί καταβολής των οφειλομένων απ’ αυτή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Το άρθρο 988 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και στη πολλαπλή κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, στην εξετασθείσα όμως περίπτωση, οι επιβληθείσες εις χείρας του Δημοσίου, αναγκαστικές κατασχέσεις επί της απαίτησης του ως άνω λογαριασμού, ανεξάρτητα από την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 95 του ν.2362/1995 και της εφαρμογής του άρθρου 988 ΚΠολΔ., είναι άκυρες έναντι του Δημοσίου, διότι επιβλήθηκαν πριν από την παραλαβή της μελέτης, δίχως να επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ.7 του ν.3316/2005, ενώ και οι έγγραφες οχλήσεις προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των εργαζομένων της αναδόχου στη μελέτη για καταβολή αποδοχών τους δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία, διότι δεν εφαρμόζεται στη σύμβαση μελέτης η διάταξη του άρθρου 37 παρ.9 του ν.3669/2008 περί δημοσίων έργων. (ομοφ.) 7ΝΣΚ/15/1990 ΓνΝΥΔ Ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου και του ΙΚΑ κατά εργολάβου δημοσίων έργων.α) Μπορεί να γίνει κατάπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για ικανοποίηση απαιτήσεων του ΙΚΑ, προερχομένων από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. β) Προηγείται των ανωτέρω απαιτήσεων του ΙΚΑ, η εξόφληση των οφειλών του εργολάβου προς το Δημόσιο, που προέρχονται από την εκτέλεση του ίδιου έργου. γ) Η 10 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ www.docman.gr - N.4412/2016 -ΦΕΚ A 147/05.08.2016 (….) Άρθρο 152 Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις (…) «11.Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου του έργου, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για ένα (1) μήνα μετά την περαίωσή του. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται: α) η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 8, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και β) η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος από τους προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων του έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης ο συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούμενου έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να ορίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση από μέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριμένη πιστοποίηση ή μέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του προς αυτόν και να καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αυτής. ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου μπορεί να επιδιωχθεί με την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. δ) Σε περίπτωση που ο εργολάβος αμελεί στην υποβολή των δικαιολογητικών για την είσπραξη των χρημάτων που του οφείλονται δεν μπορεί το Δημόσιο να προβεί σε κατάπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, υπέρ του ΙΚΑ. ΓνΝΣΚ ΝΣΚ/184/1999 Δημόσια έργα. Δυνατότητα και προϋποθέσεις του κυρίου του έργου περιορισμού του ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος, το οποίο μπορεί να εκχωρήσει ο ανάδοχος κατασκευής ενός δημοσίου έργου σε Τράπεζες ή Ν.Π.Δ.Δ.1.α) Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός δημοσίου έργου ο ανάδοχος προέβη στην εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Ν.Π.Δ.Δ. και τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία ανήγγειλε αυτή στο Δημόσιο, οι εργαζόμενοι στην κατασκευή του έργου ή οι προμηθευτές υλικών δεν μπορούν να επιτύχουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, με την προβλεπόμενη από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.4694/1930 διαδικασία, αν η αναγγελία της κατασχέσεως εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου έλαβε χώρα μετά την αναγγελία της εκχωρήσεως. β) Αντιθέτως, αν η αναγγελία της κατασχέσεως εις χείρας του Δημοσίου (ως τρίτου) από τους εργαζομένους στην κατασκευή του έργου ή τους προμηθευτές υλικών, προηγήθηκε της αναγγελίας της εκχωρήσεως, το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλλει στους κατασχόντες, ολόκληρο το ποσό του εργολαβικού ανταλλάγματος το οποίο (τυχόν) όφειλε στον ανάδοχο κατά τον παραπάνω χρόνο, αν ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο για το οποίο έγινε η κατάσχεση, άλλως το ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση. γ) Ειδικά, οι αποδοχές των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στην κατασκευή του έργου, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 34 παρ.7 του ΠΔ 609/85, ικανοποιούνται απευθείας από τον κύριο του έργου, αν ο ανάδοχος δεν προβεί στην εξόφλησή τους, εντός δεκαπέντε ημερών, από τη γνωστοποίηση της σχετικής όχλησης των εργαζομένων από τον κύριο του έργου προς τον ανάδοχο, ανεξαρτήτως της προηγηθείσας αναγγελίας της εκχωρήσεως του εργολαβικού ανταλλάγματος σε Τράπεζα ή Ν.Π.Δ.Δ., υπό την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση, ότι υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του. 2. Για τον προσδιορισμό (και περιορισμό) το

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις