ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυνοπτικός οδηγός για την διενέργεια και ενταλματοποίηση δαπανών από τις Περιφέρειες  στον τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού. 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 0800. Πληρωμές υπηρεσίες για www.docman.gr λοιπές ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 0840. Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ: 0844. Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Α)ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπόδειξη ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι αρμοδιότητες των Αιρετών Περιφερειών στους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού Στις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010- ΦΕΚ: 87/Α/2010 ,περ. Η, περιγράφονται οι αρμοδιότητες των αιρετών Περιφερειών στους τομείς παιδείας πολιτισμού και Αθλητισμού. Ειδικότερα σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις : (….) ΙΙ. Οι αρμοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους τομείς: «Η. Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:1 Ν.3852/2010, παρ. 7 του άρθρου 282 : «Ο χρόνος έναρξης άσκησης, από τους δήμους και τις περιφέρειες, των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 94 παράγραφος 4 αριθμ. 13 και 186 παράγραφος Η΄ υπ΄αριθμ.1 και 2 1 1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr 1. Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς υποστήριξη της δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και του σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία. 2. Η άσκηση λειτουργικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων, περιλαμβανομένης και της θεματικής εξειδίκευσης, για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3.Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό και τις εφαρμοζόμενες, από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πολιτικές. 4.Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες στη χωρική αρμοδιότητα της περιφέρειας. 5.Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρική αρμοδιότητα της περιφέρειας. 6.Η αντικατάσταση των κινητήρων αυτοκινήτων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής oποιασδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών συνδέσεων για τις ανωτέρω υπηρεσίες. «7. Η έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.» 2 8.Η συγκρότηση σχολικών εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. εφορειών, που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες 9.Η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις. 10.Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου κατά τις ρυθμίσεις του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127 Α΄). 11.Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων. 12. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας. 13. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας. 14.Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών «των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων τεχνολογιών ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι». 2N.4452/2017, ΦΕΚ-17/Α/15.02.2017 άρθρο 32 παρ.2: 2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: (..)δ) η περίπτωση 7 της παρ. Η΄ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), 2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr πληροφορικής και επικοινωνιών»3, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.4 15.Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους. 16.Η σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Οργανώσεις Αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους. «17.Η συγκρότηση και η μέριμνα για τη λειτουργία των υφιστάμενων Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), καθώς και η διαχείριση των λογαριασμών τους, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 18. Ο συντονισμός των επιμορφωτικών φορέων, που συμμετέχουν στις υφιστάμενες Ν.Ε.Λ.Ε.»5 19. Η υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 20.Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς τις οικείες περιφέρειες, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό ζήτημα. «21.Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.» «22.Οι περιφέρειες μπορούν να χρηματοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν μέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία ή συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω φορείς μπορούν να είναι συμβαλλόμενοι στις Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.»6 Στην περίπτωση 14 της παρ. Η΄ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 μετά τη λέξη «τεχνών» προστίθενται οι λέξεις «των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» με το άρθρο 30 του νόμου 4483/2017,ΦΕΚ-107/Α/31.7.2017 3 ΠΟΛ.1094/2015 Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων.(ΑΔΑ:7ΣΟΒΗ-9ΓΑ) 4 Διαγράφηκαν οι υποπεριπτώσεις 17 και 18 του τομέα Η με το άρθρο 30 του ν. 3879/2010, ΦΕΚ/163 Α/21-92010 5 6Στο άρθρο 186 στο κεφάλαιο Η προστέθηκε περ.22 με το άρθρο 25 του νόμου 4258/2014, ΦΕΚ-94/Α/14.4.2014 3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr «23.Οι Περιφέρειες, στο πλαίσιο των δαπανών κοινωνικής αντίληψης που εκτελούν, δύνανται να καλύπτουν από ιδίους πόρους τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού τους, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο έκαστου έτους, και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες. Το ημερήσιο τροφείο που θα καλύπτουν οι Περιφέρειες αντιστοιχεί σε αυτό που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της κ.υ.α. 6199/267/ 27.3.2017 (Β΄ 1030), και όπως κάθε φορά ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενης. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζονται τυχόν άλλες λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής.»7 -Ν.3525/2007 - ΦΕΚ: 16/Α/2007 -Πολιτιστική Χορηγία. -Ν.3345/2005 - ΦΕΚ: 138/Α/2005 - (…) Άρθρο 4 Λειτουργικά θέματα της Ν.Α. (…) 2.α.Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να πραγματοποιούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών, καθώς και να συμμετέχουν ή να συνιστούν ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα συνεργασίας, αντίστοιχου ή παρεμφερούς διοικητικού επιπέδου, με σκοπό τη συνεργασία και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, αξιοποίησης προγραμμάτων, δημόσιας υγείας, έκτακτων φυσικών φαινομένων, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω συνεργασίες και συμμετοχές τελούν υπό τον περιορισμό του σεβασμού της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας. β.Η δράση αυτή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αφορά μόνο σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται ρητά στο νόμο και μπορεί να αναπτύσσεται μόνο μέσα στο πλαίσιο της εθνικής εξωτερικής πολιτικής και των διακρατικών συμφωνιών. Η συμβατότητα της δράσης τους με τις εθνικές πολιτικές και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους κρίνεται από τριμελή Επιτροπή που συνιστάται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών. Στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε.. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής και αμοιβής των μελών της, καθώς και του γραμματέα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύει. γ.Για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς που ενδέχεται να έχουν συνέπειες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής των Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου. N.3852/2010-ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010 (…..) Άρθρο 283 Τελικές Ρυθμίσεις (…) 3.Λοιπές αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του παρόντος, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους ασκούνται, μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περιφέρεια, με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ν.2725/1999- ΦΕΚ: 121/Α/1999 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. (…) Άρθρο 50 Επιχορηγήσεις (…) 2.Η Γ.Γ.Α. μπορεί να επιχορηγεί περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμίδας και νομικά πρόσωπα που εποπτεύει για την αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και για την εκτέλεση αθλητικών έργων ή 7Στο άρθρο 186 II του τομέα αρμοδιοτήτων «Η. Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού» του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 23 με το άρθρο 166 του νόμου 4483/2017,ΦΕΚ-107/Α/31.7.2017 4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr για τη συντήρηση εγκαταστάσεων τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας. H Γ.Γ.Α. μπορεί επίσης να επιχορηγεί τους παραπάνω φορείς για αθλητικούς σκοπούς που αφορούν την έρευνα και την επιμόρφωση, ύστερα από εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ή της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας του άρθρου 58 του παρόντος. Οι επιχορηγήσεις αυτές βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α.. -ΠΔ 30/1996- ΦΕΚ: 21/Α/1996 -Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Π.Δ.347/1986- ΦΕΚ: 154/Α/1986 -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές Διανομαρχιακού επιπέδου -ΒΔ 449/1963 - ΦΕΚ: 130/Α/1963 -Περί εκτελέσεως του άρθρου μόνου του Ν. 1438/1944 “περί αναγραφής εις τον προϋπολογισμόν πιστώσεως προς ενίσχυσιν της καλλιτεχνικής και πνευματικής κινήσεως. -Ν.1438/1944 - ΦΕΚ: 109/Α/1944 -Περί αναγραφής πιστώσεως εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας προς ενίσχυσιν της πνευματικής και καλλιτεχνικής κινήσεως. Άρθρον 1.1.Έπιτρέπεται όπως δι’ αποφάσεων των Υπουργών της Εθνικής Παιδείας και των Οικονομικών εγκρίνηται η αναγραφή πιστώσεων εν τω ειδικώ προυπολογισμώ των εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας μέχρι τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000)δραχμών ετησίως δια τας εξής αιτίας:α)Την ενίσχυσιν της εκδόσεως έργων εθνικού η λαογραφικού περιεχομένου ή αναφερομένων εις τον πολιτισμόν της αρχαίας η νεωτέρας Ελλάδος η τον γλωσσικόν μας θησαυρόν, την δημώδη ποίησην, τα ήθη και τα έθιμα του Ελληνικού Λαού, την νεολληνικήν λογοτεχνίαν και την Ελληνικήν λαικήν τέχνη,β) την ενίσχυσιν περιοδικών συγγραμάτων του αυτού περιεχομένου ή άλλων περιοδικών εξυπηρετούντων σπουδαίως την Ελληνικήν λογοτεχνίαν και τέχνην,γ) την αγοράν εκδιδομένων ήδη έργων του αυτού περιεχομένου ή άλλων αξιολόγων Ελληνικών έργων,δ) την ενίσχυσιν επιστημονικών οργανώσεων, ιδρυμάτων και Συλλόγων σκοπόν έχοντων την προαγωγήν της Επιστήμης των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών,ε)την ενίσχυσιν ωργανωμένων βιβλιοθηκών νομικών προσώπων ή ιδιωτών,στ) την βράβευσίν λογοτεχνικών έργων, σχολικών θεατρικών έργων κλπ. 2.Δί’ ομοίων αποφάσεων των αυτών Υπουργών επιτρέπεται η αυξομείωσις των ως άνω πιστώσεων και η επι μέρους τροποποίησις των. -Π.Δ. 941/1977 - ΦΕΚ: 320/Α/1977 -Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.3861/2010- ΦΕΚ: 112/Α/2010 -Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Ν 4270/2014- ΦΕΚ: 143/Α/2014 -Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Π.Δ.80/2016- ΦΕΚ: 145/Α/2016 -Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες., N.4412/2016- ΦΕΚ: 147/A/2016 -Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 5 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr Χρήσιμα έγγραφα 235702/13293/4909/1699/2017.Διευκρινήσεις περί αγωνιστικών διοργανώσεων 558576/27822/3786/867/2017:Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – ν.4479/2017 (Α’ 94) «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις ΑΔΑ: ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ 408113/21902/2725/603/2017- ΦΕΚ: 3568/Β/2017:Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). 17702/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΑΔΑ:71ΝΧ469Η25-Σ7Χ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. 2/69599/0026/2016.Παροχή απόψεων αναφορικα με τη νομιμότητα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 1.961,12 ευρω της Π.Ε ... που αφορά στη συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης 2/72291/0026/2015 :Επίλυση διαφωνίας μεταξύ της Υ.Δ.Ε Μαγνησίας και της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων όσον αφορά τη νομιμότητα πληρωμής δαπάνης συνδιοργάνωησης του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Αλοννήσου 2/58308/0026/2013 ΘΕΜΑ : Επίλυση διαφωνίας (Αναφορικά με τη νομιμότητα πληρωμής δαπάνης ύψους 1.500 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία απορρέει από τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας, ως συνδιοργανώτριας, στην πολιτιστική εκδήλωση «3n Πανελλήνια Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών» 2/474/0026/2012 Επίλυση διαφωνίας ( αναφορικά με την νομιμότητα πληρωμής δαπάνης, ύψους 1.500 ΕΥΡΩ, η οποία αφορά στην παράθεση γεύματος κατά τη διάρκεια του 40ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ) 2/2440//0026/2012 ΘΕΜΑ:Επίλυση διαφωνίας (Αναφορικά με δαπάνες συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης) 2/2422/0026/2012 :Επίλυση διαφωνίας που ανέκυψε μεταξύ της ΥΔΕ Λευκάδας και της π.ε Λευκάδας αναφορικά με τη νομιμότητα πληρωμής δαπανών, συνολικού ύψους 12.987,29 ΕΥΡΩ, οι οποίες αφορούν συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων έτους 2011 2/474/0026/2012 .Επίλυση διαφωνίας ( αναφορικά με την νομιμότητα πληρωμής δαπάνης, ύψους 1.500 ΕΥΡΩ, η οποία αφορά στην παράθεση γεύματος κατά τη διάρκεια του 40ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ) 6 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr 2/88822/0026/2012.Επίλυση διαφωνίας αναφορικά με τη διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της υπηρεσίας σας και την Π.Ε. .... αναφορικά με τη νομιμότητα πληρωμής συνδιοργάνωσης ιστιοπλοϊκού αγώνα με τον αθλητικό Ναυτικό Όμιλο ύψους 6,000 ΕΥΡΩ 2/17801/0026/2004.Προγραμματική πολιτιστικών εκδηλώσεων σύμβαση για παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Από το σύνολο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τις αρμοδιότητες στον τομέα πολιτισμού-αθλητισμού και συγκεκριμένα με τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων (…) 11. Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων. (…) 13. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας. 14. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, «των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών»8, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς. 15.Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.» Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010,Στις αρμοδιότητες των αιρετών Περιφερειών, ανήκουν και οι λοιπές αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του παρόντος, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους και ασκούνται, μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περιφέρεια, με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Επομένως για να εντοπισθούν οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που σχετίζονται με τις ανωτέρω υποπεριπτώσεις και δεν έχουν απονεμηθεί στις Περιφέρειες Στην περίπτωση 14 της παρ. Η΄ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 μετά τη λέξη «τεχνών» προστίθενται οι λέξεις «των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» με το άρθρο 30 του νόμου 4483/2017,ΦΕΚ-107/Α/31.7.2017 8 7 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr ούτε έχουν μεταβιβασθεί σε άλλους φορείς, θα πρέπει να γίνει μία προσπάθεια ιστορικής καταγραφής των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών.9 Οι αρμοδιότητες των Ν.Α. περιγράφονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 30/1996 ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996 και έχουν ως εξής: «(…) 'Άρθρο 8 Αρμοδιότητες ('Άρθρο 3 παρ. 1 και 58 παρ. 1 Ν. 2218/94, 5 παρ. 1, 2 και 3, 6 παρ. 15, 24 και 25 Ν. 2240/94, 14 παρ. 4α Ν. 2273/1994) 1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων νομαρχιακού επιπέδου ανήκει στις Ν.Α.. Στις Ν.Α. περιέρχονται όλες οι σχετικές αρμοδιότητες των Νομαρχών και των νομαρχιακών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες σε θέματα δημόσιας περιουσίας και τις αρμοδιότητες: α. Των Υπουργών Εθνικής 'Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης. β. Της εποπτείας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών. γ. Της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών. δ.Των Συνοριακών Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Γεωργίας. 2.Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου αρχίζουν να ασκούνται από τα όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 και 115, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες των διατάξεων για το "Δημοκρατικό Προγραμματισμό" του άρθρου 22 παρ. 1 και των άρθρων 70 έως 74 του Ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92Α'), οι οποίες ασκούνται από τα όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την, κατά το άρθρο 115 παρ. 23, έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 3.Ο Περιφερειακός Διευθυντής μέχρι τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Νομαρχών και των νομαρχιακών υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκτός από τις αρμοδιότητες των διατάξεων για το Δημοκρατικό προγραμματισμό. Από την ανάληψη της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφιο δεύτερο, 6 και 7 του άρθρου 4 του Ν. 2240/94. 4.Η κατασκευή σχολικών κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε απρόβλεπτες και εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με απόφαση του ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.Η καταγωγή και η ιστορική εξέλιξη των αρμοδιοτήτων των αιρετών Περιφερειών 9 8 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να ανατεθεί στον Ο.Σ.Κ. η μελέτη και εκτέλεση συγκεκριμένων έργων σε βάρος πάντοτε των προβλεπόμενων πιστώσεων στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Κατ' εξαίρεση, η κατασκευή σχολικών κτιρίων του Νομού Αττικής παραμένει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). Ο Ο.Σ.Κ. μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΔΚΚ, με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Αττικής. 5. Η κατά το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') μεταφορά των μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο πραγματοποιείται από τους οικείους Ο.Τ.Α. είτε με τη χρησιμοποίηση ιδιόκτητων μέσων είτε με τη χρήση των συνήθων αστικών και υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση ιδιωτικών μέσων μεταφοράς είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο. Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές διαφορετικών Ο.Τ.Α. αποφασίζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται το Σεπτέμβριο κάθε έτους, κατανέμονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι πιστώσεις για μεταφορά μαθητών που εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών καθορίζονται τα κριτήρια κατανομής των πιστώσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής. 6. Η Ν.Α. έχει, στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 1622/1985 και τις ασκεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72-74 του ίδιου νόμου. 7.Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, θεομηνίας ή άμεσης και επείγουσας κοινωνικής ανάγκης, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας και ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός μπορεί να παρέχει διαταγές, εντολές ή οδηγίες απευθείας προς τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες για τον σκοπό αυτόν θεωρείται ότι υπάγονται σε αυτόν.» Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ΠΔ. 30/1996, ορίστηκε ότι στις αρμοδιότητες των ΝΑ, ανήκει η δημιουργία ή η αγορά εικαστικών έργων καθώς και η διενέργεια εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα και προσδιορίσθηκαν οι έννοιες του εικαστικού έργου και των εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα (παρ.1 και 9 άρθρου 101) Επίσης με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) παράγραφος 2α και 2β του άρθρου 4 ορίστηκε :«2.α.Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να πραγματοποιούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών, καθώς και να 9 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr συμμετέχουν ή να συνιστούν ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα συνεργασίας, αντίστοιχου ή παρεμφερούς διοικητικού επιπέδου, με σκοπό τη συνεργασία και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, αξιοποίησης προγραμμάτων, δημόσιας υγείας, έκτακτων φυσικών φαινομένων, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω συνεργασίες και συμμετοχές τελούν υπό τον περιορισμό του σεβασμού της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας. β. Η δράση αυτή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αφορά μόνο σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται ρητά στο νόμο και μπορεί να αναπτύσσεται μόνο μέσα στο πλαίσιο της εθνικής εξωτερικής πολιτικής και των διακρατικών συμφωνιών. Η συμβατότητα της δράσης τους με τις εθνικές πολιτικές και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους κρίνεται από τριμελή Επιτροπή που συνιστάται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών. Στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε.. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής και αμοιβής των μελών της, καθώς και του γραμματέα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύει.» Στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), παραπέμπει ρητά ο Ν 3852/2010 με την παρ.4 του άρθρου 203-Διεθνείς συνεργασίες περιφερειών, σύμφωνα με την οποία :«4.Για τη συμβατότητα όλων των ανωτέρω δράσεων των περιφερειών με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) , όπως κάθε φορά ισχύει».10 Επομένως στον τομέα του πολιτισμού-αθλητισμού, οι Περιφέρειες έχουν επιπλέον και τις αρμοδιότητες του άρθρου 101 του πδ. 30/1996 , αλλά και αυτές των παρ.2α και 2β του άρθρου 4 του Ν.3345/2005-138 Α΄) Επιπλέον, επειδή στις αρμοδιότητες των ΝΑ συμπεριλαμβάνονταν και οι αρμοδιότητες των Νομαρχών και Νομαρχιακών Υπηρεσιών με εξαίρεση τις αρμοδιότητες σε θέματα δημόσιας περιουσίας και τις αρμοδιότητες: α. Των Υπουργών Εθνικής 'Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης. β. Της εποπτείας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών. γ. Της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών. δ.Των Συνοριακών Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Γεωργίας, θα πρέπει να διερευνηθεί η ύπαρξη αρμοδιοτήτων των ΝΑ που είχαν μεταβιβασθεί στους διορισμένους Νομάρχες. Με τις διατάξεις του Ν 1622/1986 - ΦΕΚ: 92/Α/1986 -Τοπική Αυτοδιοίκηση Περιφερειακή Ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός (…) «΄Αρθρο 23 10 11992/2015 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τις Περιφέρεις της Χώρας. (ΑΔΑ :Ω0ΗΞ465ΦΘΕ-Ο1Κ) 10 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr Αρμοδιότητες και τομείς ορίσθηκε (…) 4.Στον τομέα του πολιτισμού οι αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι οι εξής: α)Η ίδρυση και η μέριμνα για τη λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, όπως οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία, οι πινακοθήκες,τα θέατρα.β)Η ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών των πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων πολιτιστικών φορέων του νομού.» Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου δεν υλοποιήθηκαν, αφού δεν εκδόθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγμα για την έναρξη εφαρμογής του. Στη συνέχεια το άρθρο 23 καταργήθηκε από το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του νόμου 2218/1994, ΦΕΚ Α' 90. Στη συνέχεια με το Π.Δ.347/1986 - ΦΕΚ: 154/Α/1986 -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές Διανομαρχιακού επιπέδου ορίσθηκε (…) 'Αρθρο 1 Οι κατωτέρω αρμοδιότητες, που ασκούνται από τους Υπουργούς, Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Οικονομικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Εργασίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας μεταβιβάζονται στους Νομάρχες (εκτός Νομαρχίας Αττικής). (…) 5. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Πολιτισμού: (….) δ.Η επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων (Πολιτιστικών σωματείων, σωματείων, για την οργάνωση λαογραφικών εκδηλώσεων, χορευτικών συγκροτημάτων, λογοτεχνικών σωματείων) αρμοδιότητας ΥΠΠΟ, με εξαίρεση τους φορείς που έχουν την έδρα λειτουργίας τους στο Νομό Αττικής. ('Αρθρο 1 Ν. 1438/1944, ΦΕΚ 109 Α') .11 ε. Η χορήγηση δωρεάν βιβλίων σε βιβλιοθήκες. ('Αρθρο 4 Β.Δ. 449/1963, ΦΕΚ 130 Α'12 και άρθρο 18 του Π.Δ. 941/1977, ΦΕΚ 320 Α'13). Ν.1438/1944 - ΦΕΚ: 109/Α/1944 -Περί αναγραφής πιστώσεως εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας προς ενίσχυσιν της πνευματικής και καλλιτεχνικής κινήσεως. Άρθρον 1.1.Έπιτρέπεται όπως δι’ αποφάσεων των Υπουργών της Εθνικής Παιδείας και των Οικονομικών εγκρίνηται η αναγραφή πιστώσεων εν τω ειδικώ προυπολογισμώ των εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας μέχρι τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000)δραχμών ετησίως δια τας εξής αιτίας:α)Την ενίσχυσιν της εκδόσεως έργων εθνικού η λαογραφικού περιεχομένου ή αναφερομένων εις τον πολιτισμόν της αρχαίας η νεωτέρας Ελλάδος η τον γλωσσικόν μας θησαυρόν, την δημώδη ποίησην, τα ήθη και τα έθιμα του Ελληνικού Λαού, την νεολληνικήν λογοτεχνίαν και την Ελληνικήν λαικήν τέχνη,β) την ενίσχυσιν περιοδικών συγγραμάτων του αυτού περιεχομένου ή άλλων περιοδικών εξυπηρετούντων σπουδαίως την Ελληνικήν λογοτεχνίαν και τέχνην,γ) την αγοράν εκδιδομένων ήδη έργων του αυτού περιεχομένου ή άλλων αξιολόγων Ελληνικών έργων,δ) την ενίσχυσιν επιστημονικών οργανώσεων, ιδρυμάτων και Συλλόγων σκοπόν έχοντων την προαγωγήν της Επιστήμης των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών,ε)την ενίσχυσιν ωργανωμένων βιβλιοθηκών νομικών προσώπων ή ιδιωτών,στ) την βράβευσίν λογοτεχνικών έργων, σχολικών θεατρικών έργων κλπ. 2.Δί’ ομοίων αποφάσεων των αυτών Υπουργών επιτρέπεται η αυξομείωσις των ως άνω πιστώσεων και η επι μέρους τροποποίησις των. 11 ΒΔ 449/1963 - ΦΕΚ: 130/Α/1963 -Περί εκτελέσεως του άρθρου μόνου του Ν. 1438/1944 “περί αναγραφής εις τον προϋπολογισμόν πιστώσεως προς ενίσχυσιν της καλλιτεχνικής και πνευματικής κινήσεως. 12 13 Π.Δ. 941/1977 - ΦΕΚ: 320/Α/1977 -Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών 11 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr Ακολούθως με τις διατάξεις του Ν.2647/1998 - ΦΕΚ: 237Α/1998 -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ Α και Β Βαθμού) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες ορίσθηκε (…) Η. Αρμοδιότητες του Υπουργού Πολιτισμού: 1)Η χρηματοδότηση εκδηλώσεων λαογραφικού περιεχομένου που οργανώνονται από μεμονωμένα σωματεία του Νομού Αττικής (άρθρο 20 του π.δ. 941/1977, ΦΕΚ 320 Α’). 2) Η ενίσχυση χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων του Νομού Αττικής (άρθρο 20 του π.δ. 941/1977 ΦΕΚ 320 Α’). 3) Η μελέτη, εισήγηση και εποπτεία οργάνωσης τοπικών εκθέσεων πολιτιστικού εν γένει χαρακτήρα (άρθρο 20 του π.δ. 941/1977, ΦΕΚ 320 Α’). Άρθρο 2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις …. Συνεπώς οι πιο πάνω αρμοδιότητες των Νομαρχών, που τους μεταβιβάσθηκαν με το πδ 347/1986,περιήλθαν στις αρμοδιότητες των ΝΑ. Αποτελούν δε αρμοδιότητες και των Περιφερειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010,εφόσον δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του ανωτέρω νόμου, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους. Αναλύοντας τις αρμοδιότητες των Αιρετών Περιφερειών στον τομέα πολιτισμούαθλητισμού, διαπιστώνουμε ότι η αρμοδιότητα της υποπερίπτωσης 14 του άρθρου 186Η αποτελεί στην ουσία περίληψη των αναφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1438/1944, ΦΕΚ 109 Α' και του πδ. 347/1986. Έχουμε δε τη άποψη ότι στις διατάξεις του ανωτέρω κανονιστικού πλαισίου μπορούμε να προσφύγουμε για την περαιτέρω ανάλυση της αρμοδιότητας των αιρετών Περιφερειών και του τρόπου υλοποίησής της. Αλλωστε η λέξη «ιδίως» που χρησιμοποιεί ο νομοθέτης σημαίνει ότι η παράθεση των αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. 14 Από την γραμματική και την τελολογική ερμηνεία των διατάξεων που προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών είναι επιτρεπτή και η επιχορήγηση, χρηματοδότηση των ανωτέρω φορέων ,τηρουμένων των προϋποθέσεων που ισχύουν για τις επιχορηγήσεις. Βλέπε σχετικά 2/39549/0026/2015 - ΦΕΚ: 1138/Β/2015 -Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού -Αναλύοντας την αρμοδιότητα της υποπερίπτωσης 11 του άρθρου 186Η 15 παρατηρούμε ότι δίνεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες να συμμετάσχουν σε προγράμματα πολιτιστικών και Αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων. 186Η(…) 14. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς. 14Αρθρο Αρθρο 186Η(…) 11.Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων. 15 12 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr Η ανωτέρω διάταξη είναι ασαφής και μπορεί να ερμηνευθεί: Α)Ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι η κάθε Περιφέρεια να μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων που έχουν έδρα τους την Περιφέρεια και σε προγράμματα των δήμων Β)Οτι η βούληση του νομοθέτη είναι η κάθε Περιφέρεια να μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων που έχουν ιδρυθεί από τις Περιφέρειες ή τους δήμους Είναι επίσης ασαφής διότι δεν προσδιορίζει σε τι συνίσταται η συμμετοχή (επιχορήγηση, χρηματοδότηση, ανάληψη μέρους των δαπανών ή άλλο τρόπο). Στην περίπτωση πάντως ανάληψης μέρους των δαπανών, έχω τη άποψη, ότι δεν νοείται ή έκδοση παραστατικών δαπανών προς την Περιφέρεια, για προγράμματα που οργανώνονται και υλοποιούνται από άλλη αυτοτελή οικονομική οντότητα. Πάντως σύμφωνα με τη νομολογία του Ελ Συνεδρίου (ΕΣ/Τ7/10/2010) «Ως συμμετοχή δε του οικείου Ο.Τ.Α. σε εκδηλώσεις, νοείται και η ανάληψη του συνόλου της δαπάνης που προκαλείται από τη διοργάνωση αυτού του είδους των εκδηλώσεων, από άλλους φορείς, οι οποίοι παρέχουν την αναγκαία τεχνογνωσία, υποδομή σε υλικοτεχνικά μέσα και προσωπικό και εμπειρία. Η περίπτωση δε αυτή της ανάληψης του συνόλου της δαπάνης που προκαλείται από τις δράσεις αυτές διακρίνεται από εκείνη της επιχορήγησης του φορέα διοργάνωσης της, καθόσον στην περίπτωση αυτή ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει φορέας υλοποίησης της δράσεως αυτής, οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται από αυτόν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του, ελέγχονται δε ως νόμιμες ή μη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διέπουσες αυτόν διατάξεις και γενικές αρχές, μεταξύ των οποίων και εκείνη της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της λειτουργικότητας της εκάστοτε διενεργούμενης δαπάνης. Εξάλλου, ως δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών, νοούνται όχι μόνο εκείνες που σκοπούν στην οργάνωση τους αυτή καθεαυτή, με την έννοια της εξασφάλισης των απαραίτητων υλικοτεχνικών μέσων περαίωσής τους, αλλά και εκείνες, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου, όμως είναι λειτουργικές σε σχέση με την εκάστοτε εκδήλωση, συμβάλλουν στην επιτυχή διοργάνωσή της και επιβάλλονται από τους κανόνες σύγχρονης εθιμοτυπίας, οι οποίες όμως δε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιτίθενται στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία σε κάθε κατηγορία δαπανών ορίζεται σε σχέση με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αναγκαιότητας τους.» -Η αρμοδιότητα της παρ.13 αφορά υλοποίηση προγραμμάτων υπερτοπικής σημασίας από την ίδια την Περιφέρεια και όχι τη συμμετοχή της σε προγράμματα ή τη συνδιοργάνωση προγραμμάτων με άλλους φορείς.16 16 Αρθρο 186Η (…)13.Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας. 13 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ www.docman.gr -Η αρμοδιότητα της υποπερίπτωσης 15 του άρθρου 186Η αναφέρεται στην πιο διαδεδομένη πρακτική ενίσχυσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μέσω της συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. 17 Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ανάλογα με το είδος της δαπάνης (σύμβαση προμήθειας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών) προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Για τα δικαιολογητικά προμηθειών-υπηρεσιών, βλέπε αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιπλέον στις περιπτώσεις διεθνών συνεργασιών, σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 Βλέπε σχετικά 11992/2015 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τις Περιφέρεις της Χώρας. (ΑΔΑ :Ω0ΗΞ465ΦΘΕ-Ο1Κ) ΥΠΕΣ/143/2014 ΘΕΜΑ:Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 45851/2011.ΘΕΜΑ: Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ΥΠΕΣ/18398/2009.Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ 51360/2006.Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α' και β' βαθμού ΥΑ 45203/2005- ΦΕΚ: 1269/Β/2005 -Σύσταση και Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3345/2005. -Επιπλέον στην περίπτωση αγοράς ή δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων ή εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα, πρόγραμμα αγοράς ή δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων σε δημόσιους χώρους ή εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα και εισήγηση της επιτροπής κρίσης εικαστικών έργων για την ανάθεση των ανωτέρω προμηθειών η εργασιών. Βλέπε σχετικά: Αρθρο 186Η(…) 15.Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις