Οι κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και διατήρηση η μή των πόρων του ΕΜΠ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΔΟΣΗ 22/8/2018
Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ www.docman.gr Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ 1)Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/2006 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016) «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου…» προστέθηκε παρ.14 στο άρθρο 39 του Ν 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». ως εξής: “6.α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: «14 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β’ του ν. 2326/19401, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/19932, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε’ του ν. 2326/1940 3 , των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/19794 , του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ’ του ν. 2326/19405 , του ΑΝ 2326/1940 - ΦΕΚ: 145/Α/1940 -Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων. β`) Εκ κρατήσεως 1% επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου, φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε ούτος κέκτηται πτυχίον εργολάβου δημοσίων έργων είτε μη, και επί των οπωσδήποτε εκτελουμένων έργων υπό του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων και νομικών εν γένει προσώπων δημοσίου δικαίου, μη ισχυούσης ως πρός τάς κρατήσεις και τους πόρους εν γένει του ταμείου συντάξεως μηχανικών και εργοληπτών οιασδήποτε εναντίας διατάξεις γενικών ή ειδικών νόμων, καθιερούντων εξαιρέσεις ή απαλλαγάς. 1 Βλέπε και Ν. 4254/2014, ΦΕΚ-85 Α/7-4-2014,περ. 2Α(ιθ) της υποπαρ. ΙΑ3 του άρθρου πρώτου του,: “2. Α. Aπό 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:... ιθ. των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ,” Ν. 2166/1993 - ΦΕΚ: 137/Α/1993 -Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις Αρθρο 27,παρ.34.Μετά την περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 προστίθεται νέα περίπτωση β1 ως εξής: 'β1. Εκ κρατήσεως έξι τοις χιλίοις (6 0/00) υπέρ τρίτων επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου φυσικού ή νομικού προσώπου είτε ούτος κέκτηται πτυχίο εργολάβου Δημοσίων Έργων είτε μη και επί των οπωσδήποτε εκτελουμένων έργων υπό του Δημοσίου, Δήμων Κοινοτήτων και νομικών εν γένει προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελουμένων έργων από τις εταιρείες αναπτύξεως έργων υποδομής του ν. 2160/1993 κατά το μέρος που χρηματοδοτούνται είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, είτε από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, είτε από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. είτε από κοινοτικούς πόρους μη ισχυούσης ως προς τας κρατήσεις και τους πόρους εν γένει του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. οιασδήποτε εναντίας διατάξεως γενικών ή ειδικών νόμων καθιερούντων εξαιρέσεις ή απαλλαγάς'. 2 ΑΝ 2326/1940 - ΦΕΚ: 145/Α/1940 -Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων. .”, άρθρο 7, παρ. 1: «…ε’) Εκ ποσοστού 2% επί της αμοιβής διά την εκπόνησιν οιασδήποτε μελέτης τεχνικής φύσεως, ως και την εκτέλεσιν ή επίβλεψιν του σχετικού έργου, του πληρωτέου ποσού των αμοιβών υπολογιζομένου πάντοτε βάσει των κειμένων εκάστοτε διατάξεων περί των αμοιβών των ιδιωτών μηχανικών κλπ. Επί τυχόν συμφωνηθείσης μείζονος αμοιβής το καταβλητέον υπέρ του ταμείου ποσοστόν υπολογίζεται βάσει του ποσού της συμφωνίας. Κατά πάσαν περίπτωσιν η ως άνω ποσοστιαία εκ 2% κράτησις , η βαρύνουσα τους δικαιούχους των αμοιβών ιδιώτας, ησφαλισμένους αυτού, καταβάλλεται προς το Ταμείον ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδοτήσεως της μελέτης του έργου.». 3 Ν 915/1979 - ΦΕΚ: 103/Α/1979 -Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της "περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομοθεσίας".(…) 'Αρθρο 9 Δια τον υπολογισμόν των υπέρ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. δικαιωμάτων επί των αμοιβών των ιδιωτών μηχανικών κλπ. περί ών το έδ.ε της παρ.1 του άρθ.7 του Α.Ν.2326/1940, λαμβάνονται υπ'όψιν τα εκάστοτε οριζόμενα υπό των οικείων διατάξεων κατώτατα όρια αμοιβών μηχνικών οσάκις αι υπό των μελετητών και μηχανικών εν γένει καταρτιζόμεναι συμβάσεις βάσει των διατάξεωντης παρ.4 του άρθ.2 του Ν.Δ. 916/1971 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.4171/1961" "περί λήψεως γενικών μέτρων διά την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας" προβλέπουν αμοιβήν μικροτέραν των εκάστοτε κατωτάτων ορίων. Αρθρον 10 Εν τέλει της περιπτώσεως ε της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Α.Ν. 4 1 Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ www.docman.gr άρθρου 11 του ν. 915/19796, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη’ του ν.2326/19407, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/20048, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.9». Η κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στις Δημ. Συμβάσεις έργων και μελετών ισχύει από τις 6 Ιουνίου 2016,χωρίς ο νόμος να ρυθμίζει ποιες συμβάσεις αφορά.Κατά την άποψη του ΕΤΤΑ-ΤΣΜΕΔΕ «Η κατάργηση των παραπάνω πόρων αφορά σε κάθε πληρωμή δημοσίου έργου για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί (ακριβέστερα σε αυτές που έχουν καταρτισθεί) από 06/06/2016 και μετά και όχι για συμβάσεις που έχουν 2326/1940, προστίθεται εδάφιον έχον ούτω : «Κατά πάσαν περίπτωσιν η ως άνω ποσοστιαία εκ 2% κράτησις, η βαρύνουσα τους δικαιούχους των αμοιβών ιδιώτας, ησφαλισμένους αυτού, καταβάλλεται προς το Ταμείον ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδοτήσεως της μελέτης του έργου»(…) Αρθρο 14 Αι, δια των αρθ. 9,10 και 11 του παρόντος επερχόμεναι μεταβολαί δεν έχουν εφαρμογήν ως προς τον υπολογισμόν του ύψους των αντιστοίχων πόρων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δι'ούς εξακολουθούν ισχύουσαι αι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος κείμεναι περί αυτού διατάξεις. ΑΝ 2326/1940 - ΦΕΚ: 145/Α/1940 -Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων «…ιγ’) Εκ καταβολής ποσοστού δύο επί τοις εκατόν (2%) επί της αμοιβής εκάστης μελέτης βιομηχανικών, μεταλλευτικών, λατομικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως , εκπονουμένων είτε υπό μετόχων του Ταμείου, είτε υπό πάσης φύσεως εταιρειών ή τεχνικών γραφείων, τη εντολή δημοσίων εν γένει δημοτικών, κοινοτικών και λιμενικών Αρχών και παρά παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός ιδιώτου άνευ περιορισμού τινός, ως προς το ανώτατον όριον κρατήσεως.». 5 Ν 915/1979 - ΦΕΚ: 103/Α/1979 -Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της "περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομοθεσίας". Αρθρον 11 Η περίπτωσις ιγ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940, ως συνεπληρώθη υπό της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του Ν. 1889/1951, αντικαθίσταται ως ακολούθως : 6 «γ. Εκ καταβολής ποσοστού δύο επί τοις εκατόν (2%) επί της αμοιβής εκάστης μελέτης βιομηχανικών, μεταλλευτικών, λατομικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, εκπονουμένων είτε υπό μετόχων του Ταμείου, είτε υπό πάσης φύσεως εταιρειών ή τεχνικών γραφείων, τη εντολή δημοσίων εν γένει δημοτικών, κοινοτικών και λιμενικών Αρχών και παρά παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός ιδιώτου άνευ περιορισμού τινός, ως προς το ανώτατον όριον κρατήσεως». ΑΝ 2326/1940 - ΦΕΚ: 145/Α/1940 -Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων "ιη. Εξ εισφοράς δύο επί τοις εκατόν (2%) επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών των προερχομένων εκ των δημοσίων έργων ή των έργων Δήμων ή Κοινοτήτων και Νομικών εν γένει Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως και επί οιασδήποτε φύσεως ιδιωτικών τεχνικών έργων και οικοδομών, βαρυνούσης τους υπαγομένους εις την ασφάλισιν του Ταμείου εργολήπτας, ως και τας πάσης μορφής Εργοληπτικάς Εταιρείας διά τα εισοδήματά των τα προερχόμενα εκ της εκτελέσεως των ως άνω αναφερομένων έργων. Δια την είσπραξιν των κατά την παρούσαν περίπτωσιν δικαιωμάτων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των παραγράφων 9 καί 10 του παρόντος άρθρου". 7 Ν.3232/2004 - ΦΕΚ: 48/Α/2004 -Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. Αρθρο 18 ,παρ.2. (…) Η διάταξη της περίπτωσης δ΄ του εδαφίου 6 της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) καταργείται. Τα ποσά που έχουν ήδη αποδοθεί στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) από το Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών δεν αναζητούνται, καθώς επίσης και τα ποσά που δεν έχουν αποδοθεί σε εφαρμογή της καταργούμενης περίπτωσης. 8 Ν 3655/2008 - ΦΕΚ: 58/Α/2008 -Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. Αρθρο 150,παρ.1(…) 3.Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κλάδος Σύνταξης α)1‰ στον προϋπολογισμό πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών, εξαιρουμένων των έργων που εκτελούνται από το Δημόσιο και τους Δήμους και τις Κοινότητες β)Από ένσημο γ)1 ‰ στην αξία των εισαγομένων μηχανημάτων από την αλλοδαπή για εκτέλεση έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών δ)Ποσοστό 1% επί πιστοποιήσεων παντός Δημοσίου Έργου 9 2 Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ www.docman.gr καταρτιστεί πριν την 06/06/2016 για τις οποίες εξακολουθεί και ισχύει η υποχρέωση καταβολής πόρων .» 10 Υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του Ν. 4254/2014, ΦΕΚ-85 Α/7-4-2014,περ. 2Α(ιθ) της υποπαρ. ΙΑ3 του άρθρου πρώτου σύμφωνα με τις οποίες : “2. Α. Aπό 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:... ιθ. των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ,” 11 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από 6/6/2016 έχουν καταργηθεί όλες οι κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στις Δημόσιες Συμβάσεις έργων και Μελετών. 2)Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ12 Το άρθρο μόνο του ν. 546/1943 (ΦΕΚ 284 Α') που κυρώθηκε και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 295/1946 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ),προέβλεπε ότι οι πόροι της περιουσίας του ΕΜΠ ενισχύονται με επιπρόσθετες κρατήσεις και καταβολές όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 7 παρ. 1 περιπτώσεις β, γ, ε, στ, ζ, η, ια, ιβ, ιγ, ιε και ιστ του α.ν. 2326/1940, οριζομένων όμως εις το ήμισυ των υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένων (δηλαδή για τις περιπτώσεις ε και ιγ σε 1%), ότι οι πρόσθετοι αυτοί πόροι συνεισπράττονται ομού μετά των αρχικών υπό του ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 και αποδίδονται στο ΕΜΠ στο τέλος κάθε τριμηνίας κάθε οικονομικού έτους ύστερα από παρακράτηση 1% για έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως και ότι για τους πρόσθετους αυτούς πόρους ισχύουν οι ίδιες περί του τρόπου καταβολής, εισπράξεως και εξασφαλίσεως διατάξεις του α.ν. 2326/1940 και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων. Εξάλλου ο ίδιος ως άνω πόρος ρυθμίζεται και με το άρθρο 4 παρ. 1, 3 και 4 του ισχύοντος α.ν. 440/1945 ο οποίος ορίζει ότι "η υπέρ του ΕΜΠ βάσει του ν. 546/1943 πρόσθετος κράτησις εξ ημίσεως επί των εν αυτώ αναφερομένων πόρων του ΤΣΜΕΔΕ επιβάλλεται επί των πόρων τούτων, ως καθορίζονται ούτοι εκάστοτε βάσει των κειμένων διατάξεων", ότι "το ΤΣΜΕΔΕ ουδεμίαν απολύτως φέρει ευθύνην διά την μη πληρωμήν εκ μέρους των υποχρέων ή διά την εξ οιασδήποτε αιτίας μη είσπραξιν εν όλω ή εν μέρει της κατά ν. 543/1943 προσθέτου αυξήσεως υπέρ ΕΜΠ, κατά δε την αληθή του νόμου τούτου έννοιαν εις το ΕΜΠ αποδίδονται εις το τέλος εκάστης τριμηνίας αι υπέρ αυτού κρατήσεις..." και ότι "το ΕΜΠ βαρύνεται κατ' αναλογίαν με τα εκάστοτε επικείμενα τέλη χαρτοσήμου και άλλας τυχόν κρατήσεις επιβαλλομένας υπό των εκάστοτε κειμένων νόμων..." και τέλος με το άρθρο 27 παρ. 37 του ν. 2166/1993 ορίσθηκε ότι η ως άνω ρύθμιση (δηλαδή ο καθορισμός νέου πόρου 10 Αρ. Πρ. 64657/2016.ΘΕΜΑ : ΠΟΡΟΙ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, 41825/2015 Θέμα: «Καταβολή πόρου 1% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ» ΚΑΙ ΕΑΑΔΗΣΥ/1472/2015 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής μηχανοσήμων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014” 11 Ν. 4254/2014 (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5, σημείο Α.6) «Α. Από 1.7.2014, καταργούνται: …6. Η απόδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 4, του α.ν. 440/1945 κράτησης ποσοστού 1% υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.». 12 3 Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ www.docman.gr υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ με την περίπτ. Β1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940, όπως προστέθηκε με την παρ. 34 του ίδιου άρθρου 27) δεν μεταβάλλει το ύψος των αντίστοιχων πόρων του ΕΜΠ για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος (ν. 2166/1993) κείμενες διατάξεις. Οι ως άνω διατάξεις, ερμηνεύθηκαν με τα πρακτικά της 28ης Γεν. Συνεδρίασης της Oλομέλειας της 2ας Ιουλίου 1997 (βλ. και πρακτικά της 21ης όμοιας Συνεδρίασης της 11.10.2000 - Θέμα Β') Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με αυτές του α.ν. 2326/1940 συνάγεται ότι ο υπέρ του ΕΜΠ πόρος, δεν τελεί απλώς σε αδιάσπαστη ενότητα με τους αντίστοιχους πόρους υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, αλλά έχει ουσιαστικά επιβληθεί επί των πόρων του ως άνω Ταμείου, όπως αυτοί καθορίζονται κάθε φορά με βάση τις κείμενες διατάξεις, από το οποίο Ταμείο αποδίδεται εν συνεχεία στο ΕΜΠ στο τέλος κάθε τριμηνίας. Μετά την κατάργηση των διατάξεων του α.ν. 2326/1940, γεννάται το ερώτημα εάν έχουν καταργηθεί και οι κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ στις συμβάσεις έργων και μελετών, επειδή οι διατάξεις που θέσπισαν τους πόρους υπέρ ΕΜΠ παραπέμπουν σε καταργηθείσες διατάξεις και έχουν επιβληθεί επί των πόρων του ΤΣΜΕΔΕ οι οποίοι καταργήθηκαν. Σύμφωνα με την αριθμ.(ΝΣΚ 472/2012 ) «Κατά την κρατήσασα στην επιστήμη και στη νομολογία γνώμη, επί νομοθετήσεως κατά παραπομπή, δηλαδή επί νομοθετήσεως κατά την οποία ο νομοθέτης προς συμπλήρωση διατάξεων κάποιου νόμου, παραπέμπει σε άλλο νόμο, οι παραπεμπόμενες διατάξεις ενσωματώνονται στον παραπέμποντα νόμο και αποτελούν ολοκληρωτικό μέρος αυτού, αμφότεροι δε οι νόμοι αυτοί είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Είναι δε αδιάφορο αν ο νομοθέτης, προς συμπλήρωση του κειμένου του νόμου, παρέπεμψε σε διάταξη ισχύουσα ή καταργηθείσα, αφού η βούλησή του περί καθιερώσεως, ως κειμένου του παραπέμποντος νέου νόμου, της διατάξεως στην οποία γίνεται η παραπομπή, εκδηλώθηκε σαφώς. Όταν δε καταργηθεί ο νόμος στον οποίο γίνεται η παραπομπή, δεν συγκαταργείται και ο σ' αυτόν παραπέμπων νόμος. Η δε επερχόμενη μεταρρύθμιση του νόμου, προς τον οποίο γίνεται η παραπομπή δεν συνεπάγεται και τη μεταρρύθμιση του παραπέμποντος, εκτός εάν εκ του πνεύματος και του σκοπού του μεταρρυθμιστικού νόμου, καταδεικνεύεται ότι, κατά παρέκκλιση από την αρχή αυτή, ο νομοθέτης θέλησε να μεταρρυθμίσει και τις διατάξεις του παραπέμποντος νόμου. Συνεπώς, τροποποιηθείσης διατάξεως στην οποία γίνεται η νομοθετική παραπομπή, είναι ζήτημα ερμηνείας αν ο παραπέμπων νόμος θέλησε να καταστήσει περιεχόμενο του τη διάταξη στην οποία παραπέμπει, όπως είχε κατά το χρόνο έκδοσης του παραπέμποντος νόμου ή όπως θα ισχύσει εκάστοτε αυτή (Α. Τούσης, Γενικαί Αρχαί Αστικού Δικαίου, έκδοση 1978 σελ. 27,31,65, Παπαχρήστου Γενικαί Αρχαί Αστικού Δικαίου σελ.28, Ολ.Ελ.Συν. 153/2003 ΝΟΜΟΣ, Ολ.ΣτΕ 610/1988 ΕΔΚΑ 1988341, ΑΠ 1492/1980 ΝοΒ 29.857 ΑΠ 209/1972, ΝοΒ 20 899,ΑΠ 118/1971 ΝοΒ 19.611, ΑΠ 481/1967 ΝοΒ 16.27, ΕΑ 6442/1987).» 4 Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ www.docman.gr Βλέπε επίσης ΝΣΚ/127/1997 .Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατάργηση κοινωνικού πόρου, υπό στοιχείο ιε παρ.1 άρθρου 7 ΑΝ 2326/1940, με το άρθρο 29 Ν.1473/1984. Με τη διάταξη του άρθρου 29 αριθ.29 του Ν.1473/1984 δεν καταργήθηκε στο σύνολό της η διάταξη του άρθρου μόνου παρ.1α του Ν.546/1943 και οι ενσωματωμένες σ αυτή διατάξεις, του άρθρου 7 παρ.1 του Α.Ν.2326/1940, αλλά καταργήθηκε μόνο η παραπεμπομένη διάταξη υπό στοιχείο ιε της παρ.1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού. Με βάση τα προαναφερόμενα κατά την άποψή μας οι κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ στις συμβάσεις Δημ. έργων και μελετών δεν έχουν καταργηθεί. Η ίδια άποψη διατυπώνεται και στο έγγραφο αριθμ. 2/10035/ΔΠΓΚ/2015 του ΓΛΚ.13Αντίθετη άποψη διατυπώνει το Υπουργείο υποδομών και Μεταφορών με το αριθ. ΔΝΣγ/6635/ΦΝ 437/2017ΘΕΜΑ: Κράτηση 2‰ υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. Συνημμ. έγγραφο ΔΝΣγ/66557/ΦΝ 437/2017 αλλά και το Γ.Λ.Κράτους με το αριθμ. 2/47676/0026/2017.ΘΕΜΑ: Παροχή απόψεων (αναφορικά με την κατάργηση ή μη των κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ,ΕΤΑΚΔΕ και ΕΜΠ) 6/12/2017 www.docman.gr ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 22/6/2018 Με την Γν ΝΣΚ/80/2018.Ζητήματα ερμηνείας σχετικά με την υποχρέωση παρακρατήσεως της υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεως, που καταργήθηκε με τον ν. 4254/2014.κρίθηκε ότι: Η κράτηση του άρθρου 7 παρ.1 περ. β' του α.ν. 2326/1940, καταργήθηκε από 1-12015 και δεν επιβάλλεται σε λογαριασμούς που υποβάλλονται έκτοτε προς πληρωμή από αναδόχους δημοσίων έργων, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης (ομοφ.). Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 περ. β1 και ιη' του α.ν. 2326/1940 κράτηση και εισφορά, οι οποίες διενεργούνταν η μεν πρώτη (περ. β1) σε οποιονδήποτε υποβαλλόμενο λογαριασμό προς καταβολή αμοιβής, η δε δεύτερη (περ. ιη') στα τεκμαρτά κέρδη του εργολάβου, λόγω της εκτέλεσης εργολαβικών εργασιών, καταργήθηκαν από 1-1-2015 και δεν επιβάλλονται σε λογαριασμούς που υποβάλλονται έκτοτε προς πληρωμή από αναδόχους δημοσίων έργων, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης (ομοφ.). Η κατάργηση της κράτησης του άρθρου 7 παρ. 1 περ. β' του ν. 2326/1940 υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται και την κατάργηση των αντιστοίχων προβλέψεων των ν. 546/1943 και 440/1945, με τις οποίες επιβλήθηκε η πρόσθετη υπέρ του ΕΜΠ κράτηση (πλειοψ.). 13 2/10035/ΔΠΓΚ/2015 ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτημα».(Αναφορικά με την κράτηση υπερ ΕΜΠ) 5 Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ www.docman.gr Το τρίτο σκέλος του ερωτήματος παραπέμπεται στην Ολομέλεια του Σώματος, κατ' άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3086/2002. Η ανωτέρω γνωμοδότηση δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτή. Περαιτέρω λόγω παραπομπής στην ολομέλεια του τρίτου σκέλους του ερωτήματος (κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ) αναμένουμε την τελική απόφαση για το θέμα αυτό. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 22/8/2018 Με την ΝΣΚ/129/2018.Κατάργηση ή μη της κράτησης υπέρ ΕΜΠ και λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών μετά την κατάργηση των υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεων.(..)Η δια του ν. 4254/2014 (άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ., υποπαρ. ΙΑ3 περ. 2.A υποπερ. ιθ΄) κατάργηση της κρατήσεως του άρθρου 7 παρ.1 περ. β΄ του α.ν. 2326/1940 υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται την κατάργηση και της υπέρ ΕΜΠ κρατήσεως που επιβλήθηκε με τους ν. 546/1943 και 440/1945 (πλειοψ.) Αναπομπή του συνόλου του ερωτήματος στο Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. προκειμένου να εισαχθεί και ως προς τα τρία (3) σκέλη του στην Ολομέλεια, καθότι εκφράστηκαν στην Ολομέλεια απόψεις αντίθετες προς την δοθείσα με την υπ’ αριθ. 80/2018 γνωμοδότηση (Τμ.Α΄) λύση, ως προς το ζήτημα των συμβάσεων τις οποίες αφορά η κατάργηση. κρίθηκε οριστικά το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπερ ΕΜΠ Ως προς το ποιες συμβάσεις αφορά η άνω κατάργηση εκφράστηκαν στην Ολομέλεια απόψεις αντίθετες προς την δοθείσα λύση και αποφασίστηκε η αναπομπή του συνόλου του ερωτήματος στο Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. προκειμένου να εισαχθεί και ως προς τα τρία (3) σκέλη του στην Ολομέλεια. Συνεπώς, αναμένεται και νεότερη γνωμοδότηση του ΝΣΚ www.docman.gr 6

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις