2/45592/0026/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ"Εφαρμογή των διατάξεων του πδ 80/2016 από τους Δήμους".(ΑΔΑ:ΩΑΤ6Η-ΗΞΜ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.06.14 14:07:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑΤ6Η-ΗΞΜ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΢ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Αζήλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14 - 04 - 06 - 2017 - 2017 Αξηζ. Πξωη: 2/45592/0026 2/26435/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΟΤ Δ/Ν΢Η : ΢ΤΝΣ/΢ΜΟΤ & ΕΛΕΓΥΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 6987704,727,729,722 FAX : 210 6987730 ΠΡΟ΢: 1)Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ Γελ. Γ/λζε Οηθνλ.Τπεξεζηώλ & Γηνηθ.Τπνζηήξημεο ΠΡΟ΢: Γεκνηηθή Κνηλωθειή Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Σ.Α. Σκήκα Οηθνλ. Γ/ζεοΣξνηδελίαο & Π/Τ Δπηρείξεζε Γήκνπ ΢ηαδίνπ 27 101 83-Αζήλα (ΓΗ.ΚΔ.Γ.Η.Σ.) 2) Κεληξηθή Έλωζε Γήκωλ Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γαιαηά Διιάδνο Αθαδεκίαο 65 & Γελλαδίνπ 8 Γαιαηάο Αηηηθήο 115 21-Αζήλα 3) Όινπο ηνπο Γήκνπο 18020 α. Γξαθεία θ.θ. Γεκάξρωλ β. Πξνϊζηάκελνη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ΚΟΙΝ : 1)Διεγθηηθό ΢πλέδξην Σζόρα θαη Βνπξλάδνπ 4 115 21-Αζήλα 2) Όιεο ηηο Γ.Τ.Δ.Δ. 3) Όιεο ηηο Απνθεληξωκέλεο Γηνηθήζεηο ΘΕΜΑ: Εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος πδ 80/2016 από ηοςρ Δήμοςρ Με αφορμι ερωτιματα που περιιλκαν ςτθν Υπθρεςία μασ από Διμουσ, ςχετικά με τθν εφαρμογι του π.δ 80/2016 (Α.145), ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: Ι. Α. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11, του β.δ. 17-5/1959 (Α.114) κάκε ανάλθψθ δαπάνθσ ςε βάροσ των από τον προχπολογιςμό χορθγοφμενων πιςτϊςεων, πραγματοποιείται από το Διμαρχο, υπό τισ προχποκζςεισ και διατυπϊςεισ που ορίηονται ςτα επόμενα άρκρα του διατάγματοσ αυτοφ. Β. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 72, παρ. 1δ του ν.3852/2010 (Α.87) ορίηεται ότι θ Οικονομικι Επιτροπι του διμου είναι όργανο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ οικονομικισ λειτουργίασ του διμου και μεταξφ άλλων είναι αρμόδια να αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ (δζςμευςθ) των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ, εκτόσ από εκείνεσ που ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ αποφαςίηει το Δθμοτικό 1 ΑΔΑ: ΩΑΤ6Η-ΗΞΜ Συμβοφλιο, κακϊσ επίςθσ αποφαςίηει αιτιολογθμζνα και για τισ περιπτϊςεισ απευκείασ ανάκεςθσ προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν, εκπόνθςθσ μελετϊν και εκτζλεςθσ ζργων ςε εξαιρετικά επείγουςεσ περιπτϊςεισ. Γ. 1. α. Σφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του ν.4270/2014 (Α.143) για τθν ενίςχυςθ του πλαιςίου χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ επζρχεται θ ςθμαντικι μεταβολι του διαχωριςμοφ και αςυμβίβαςτου των ρόλων του διατάκτθ και του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ΠΟΥ) των φορζων. Παράλλθλα, ενιςχφεται ο ρόλοσ του ΠΟΥ με αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ αλλά και υποχρεϊςεισ. β. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1β. του άρκρου 14 του ν.4270/2014, ορίηεται ότι οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (οτα) αποτελοφν ζναν από τουσ τρείσ υποτομείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 2.α. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ανωτζρω νόμου ορίηεται ότι ςτουσ λοιποφσ, πλθν Κεντρικισ Διοίκθςθσ, φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ οι αρμοδιότθτεσ του εν λόγω άρκρου αςκοφνται από τον, ςφμφωνα με τον οικείο Οργανιςμό, ΠΟΥ. Για τουσ ΠΟΥ και τα από αυτοφσ εξουςιοδοτοφμενα, ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, ιεραρχικά υφιςτάμενά τουσ όργανα, ιςχφουν οι απαγορεφςεισ και τα αςυμβίβαςτα που ιςχφουν και για τουσ υπαλλιλουσ των ΥΔΕ. β. Ο ΠΟΥ είναι υπεφκυνοσ για τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του διμου και εποπτεφει τθν ομαλι λειτουργία των οικονομικϊν υπθρεςιϊν, τθν κατάρτιςθ και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και τθ λογιςτικι αποτφπωςθ των δραςτθριοτιτων του φορζα, ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο, τθ ςχετικι κείμενθ νομοκεςία και τισ οδθγίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Ειδικότερα, μεριμνά, μεταξφ άλλων, για τθ μθ ςυςςϊρευςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, κακϊσ και τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τον φορζα αυτό, ϊςτε να διενεργοφνται δαπάνεσ μόνον εφόςον υπάρχει αντίςτοιχθ πίςτωςθ ςτον οικείο προχπολογιςμό και προκειμζνου περί ΝΠΔΔ, υπό αντίςτοιχουσ κωδικοφσ. γ. Για τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω κακθκόντων ο ΠΟΥ ζχει μεταξφ άλλων τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:  Είναι υπεφκυνοσ για τθ διενζργεια όλων των δθμοςιονομικϊν δεςμεφςεων και τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ τιρθςθσ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων.  Μεριμνά ϊςτε τα τιμολόγια αγακϊν και υπθρεςιϊν να εξοφλοφνται εντόσ των προκεςμιϊν που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ.  Με τθν ζναρξθ κάκε οικονομικοφ ζτουσ, μεριμνά για τθν εφαρμογι των αναφερομζνων ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 66. 2 ΑΔΑ: ΩΑΤ6Η-ΗΞΜ  Εφαρμόηει υποχρεωτικά τισ οδθγίεσ οικονομικισ διαχείριςθσ που εκδίδονται από το ΓΛΚ και το εποπτεφον Υπουργείο και μπορεί να ειςθγείται τθν εξειδίκευςι τουσ.  Αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ανατίκενται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 69Γ του εν λόγω νόμου, ιτοι μεταξφ άλλων,  ο ζλεγχοσ και θ εκκακάριςθ των δθμόςιων δαπανϊν με βάςθ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτοιχεία και  τθν εντολι πλθρωμισ των δθμόςιων δαπανϊν και τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ από τθν εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία. 3. α. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 65, παρ. 1 του ιδίου νόμου, διατάκτθσ είναι ο Υπουργόσ ι το προβλεπόμενο από τθν κείμενθ νομοκεςία ι τισ οργανικζσ διατάξεισ όργανο κάκε φορζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι οποιοδιποτε άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ όργανο, που είναι υπεφκυνο για τθ διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ του φορζα του, αναλαμβάνει υποχρεϊςεισ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ αυτοφ και προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ ςε βάροσ του. β. Περαιτζρω, ςτισ διατάξεισ τθσ δεφτερθσ παραγράφου του ιδίου άρκρου ορίηεται ότι τα κακικοντα του διατάκτθ είναι αςυμβίβαςτα με τα κακικοντα του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. Στισ περιπτϊςεισ όπου ο Προϊςτάμενοσ των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ταυτίηεται με τον διατάκτθ ι αυτόσ είναι αρμόδιοσ για οποιαδιποτε ενζργεια που τείνει ςτθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ ςε βάροσ πίςτωςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία προΐςταται, είναι υποχρεωμζνοσ να εκχωριςει τθν αρμοδιότθτα δθμοςιονομικισ ζγκριςθσ για δεςμεφςεισ ςτο νόμιμο κατά τον Υπαλλθλικό Κϊδικα αντικαταςτάτθ του. Η παράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςυνιςτά πεικαρχικό αδίκθμα. 4. α. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 66, παρ. 1 του ανωτζρω νόμου ανάλθψθ υποχρζωςθσ είναι θ διοικθτικι πράξθ με τθν οποία γεννάται ι βεβαιϊνεται υποχρζωςθ του Δθμοςίου και των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ζναντι τρίτων (νομικι δζςμευςθ). Προκειμζνου να αναλθφκεί εγκφρωσ οποιαδιποτε δζςμευςθ ι να εκτελεςκεί οποιαδιποτε δαπάνθ, εκδίδεται απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ θ οποία περιζχει βεβαίωςθ του αρμόδιου, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, οργάνου περί φπαρξθσ και δζςμευςθσ τθσ αναγκαίασ πίςτωςθσ (δθμοςιονομικι δζςμευςθ). β. Στισ διατάξεισ τθσ δεφτερθσ παραγράφου του ιδίου άρκρου ορίηεται ότι θ απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ υπογράφεται από τον διατάκτθ και περιζχει βεβαίωςθ του ΠΟΥ του φορζα ότι το ποςό τθσ δαπάνθσ που αφορά βρίςκεται εντόσ των ορίων τθσ 3 ΑΔΑ: ΩΑΤ6Η-ΗΞΜ ςχετικισ πίςτωςθσ, και ειδικά για τθν Κεντρικι Διοίκθςθ, εντόσ του διακζςιμου ποςοςτοφ αυτισ, και ότι ζχει δεςμευκεί από τον προχπολογιςμό του φορζα. Το ποςό παραμζνει δεςμευμζνο μζχρι τθν καταβολι του ι μζχρι τθν ανάκλθςθ τθσ δζςμευςθσ τθσ πίςτωςθσ κατόπιν αιτιματοσ του διατάκτθ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ γ` τθσ παραγράφου 3. Δ. 1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1, παρ. 1 του π.δ/τοσ 80/2016 (Α.145) οι διατάξεισ του παρόντοσ προεδρικοφ διατάγματοσ εφαρμόηονται ςε όλουσ τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 2. Στισ διατάξεισ του άρκρου 2, παρ. 1 του ανωτζρω π.δ. ορίηεται ότι για τθν εφαρμογι του προεδρικοφ διατάγματοσ αυτοφ «ωσ ανάλθψθ υποχρζωςθσ νοείται θ διοικθτικι πράξθ με τθν οποία γεννάται ι βεβαιϊνεται υποχρζωςθ του Δθμοςίου και των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ζναντι τρίτων» (νομικι δζςμευςθ-άρκρο 66 παρ.1 ν.4270/2014). 3. Περαιτζρω, ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2α, του ιδίου άρκρου, ορίηεται ότι προκειμζνου να αναλθφκεί ζγκυρα οποιαδιποτε υποχρζωςθ ι να εκτελεςκεί οποιαδιποτε δαπάνθ από τουσ φορείσ του άρκρου 1, εκδίδεται από το διατάκτθ ι το κατά νόμο εξουςιοδοτθμζνο όργανο ςχετικι απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με τθν οποία δεςμεφεται θ αναγκαία πίςτωςθ και εγκρίνεται, όςον αφορά ςτουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ (δθμοςιονομικι δζςμευςθ), ενϊ ςτθν παρ. 2β ορίηεται ότι για τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ διενεργείται ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ από το αρμόδιο όργανο του φορζα. ΙΙ. Από το ςυνδυαςμό των ανωτζρω διατάξεων προκφπτουν τα ακόλουκα: α. Αρμόδιο όργανο για τθν υπογραφι των αποφάςεων αναλιψεων του διμου είναι ο Διμαρχοσ. β. Η ζγκριςθ των δαπανϊν του διμου διενεργείται από τθν οικεία Οικονομικι Επιτροπι και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο και προθγείται τθσ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, ςτο προοίμιο τθσ οποίασ και μνθμονεφεται. γ. Οι δθμοςιονομικζσ δεςμεφςεισ (διάκεςθ πιςτϊςεων) διενεργοφνται από τον Π.Ο.Υ. του διμου. Είναι το όργανο εκείνο που παρζχει τθν απαιτοφμενθ βεβαίωςθ (παρά πόδασ βεβαίωςθ/παρ. 2, άρκρο 3 του π.δ. 80/2016) ότι το ποςό τθσ δαπάνθσ που αφορά βρίςκεται εντόσ των ορίων τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ και ότι ζχει δεςμευκεί από τον προχπολογιςμό του. 4 ΑΔΑ: ΩΑΤ6Η-ΗΞΜ δ. Επίςθσ, από τον Π.Ο.Υ. και τθν Υπθρεςία ςτθν οποία προΐςταται αςκοφνται οι αρμοδιότθτεσ του ελζγχου, τθσ εκκακάριςθσ και τθσ εντολισ πλθρωμισ των δαπανϊν του διμου και θ ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ ςφμφωνα με τθν εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία, κατά ςυνζπεια ο Διμαρχοσ δεν νομιμοποιείται να υπογράφει τισ πράξεισ εκκακάριςθσ των δαπανϊν και τα αντίςτοιχα χρθματικά εντάλματα για τθν πλθρωμι τουσ, διότι οι εν λόγω αρμοδιότθτεσ αςκοφνται από τον οικείο Π.Ο.Υ. ΙΙΙ. Τζλοσ, το Υπουργείο Εςωτερικϊν ςτο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να μεριμνιςει κατά λόγο αρμοδιότθτασ για τθν τροποποίθςθ διατάξεων (π.χ. αρμοδιότθτεσ διάκεςθσ πιςτϊςεων, αρμοδιότθτεσ υπογραφισ χρθματικϊν ενταλμάτων) που αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του ν.4270/2014 και του π.δ. 80/2016, προκειμζνου να αποφεφγονται τυχόν παρερμθνείεσ και φαινόμενα δυςλειτουργίασ των οικείων φορζων. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Με ενηολή Αναπ. Τποςπγού Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ΦΡΑΓΚΙ΢ΚΟ΢ ΚΟΤΣΕΝΣΑΚΗ΢ 1) Γξαθ. θ. Αλαπ. Τπνπξγνύ (1) 2) Γξαθ. θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκ. Πνιηηηθήο (1) 3) Γξαθ. θ. Γελ. Γ/ληε Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 4) Γ/λζε ΢πληνληζκνύ θαη Διέγρνπ (3) Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθώλ Γηαηάμεωλ Ακπιβέρ ανηίγπαθο Ο Πποϊζηάμενορ ηος Αςηοηελούρ Γπαθείος Γπαμμαηείαρ και Απσείος κ.α.α. 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις