71259/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού 23/200850.(ΑΔΑ:ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.20 14:16:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19-09-2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017 ΑΠ: 71259 ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ - Γ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, EΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού 23/200850 (Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, pde@mnec.gr) ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ Περιεχόμενα   1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................... - 3 -  2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ............................................................................................ - 5 -  2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. .............................. - 5 -  2.2. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ Π∆Ε ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ................................ - 5 -  2.2.1. Άμεσες πληρωμές - Πληρωμή τελικών δικαιούχων ......................................... - 5 -  2.2.2. Έμμεσες πληρωμές ................................................................................... - 6 -  2.2.3. Εμπλεκόμενα Πληροφοριακά Συστήματα ...................................................... - 6 -  2.2.4. Πίνακας Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ) ........................................................... - 7 -  2.2.5. Κρατικές Ενισχύσεις .................................................................................. - 7 -  3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ. .. - 8 -  3. Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, CEF, ΠΡΟΓ/ΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» . - 8 -  3.Α.1. Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης έργου από ∆ικαιούχο προς ∆Α. ................ - 8 -  3.Α.2. Αξιολόγηση Αιτημάτων Χρηματοδότησης Έργων........................................... - 10 -  3.Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΑ, ΤΕΒΑ...................................................... - 12 -  3.Β.1. Χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)........... - 12 -  3.Β.2. Χρηματοδότηση έργων του Ταμείου Επισ/κής Βοήθ. για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) .. - 13 -  3.Γ. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ∆∆Ε – ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ. ......................................... - 13 -  3.∆. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. .......................... - 14 -  4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΠΣΥΠΠΟ∆Ε .................................................... - 15 -  5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΤΕ ...... - 16 -  5.1. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ................................................... - 16 -  5.2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ....................................................................................... - 16 -  6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ............................................................................... - 17 -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................... - 18 -  -2- ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ 1. Εισαγωγή 1.  Το 2010 με σκοπό τη βελτίωση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής κατά την περίοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, συστάθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμός με αριθμό 23/200850 και τίτλο «Ε.∆.Εθνική συγχρηματοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής» (εφεξής «Κεντρικός Λογαριασμός»), σε εφαρμογή της πρόβλεψης του σημείου 22 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 3845/2010 (Α’ 65). Με την υπ’ αρ. 2/51571/0020/30.07.2010 Κοινή Υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας και οι διαδικασίες κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού ενώ αναλυτικές οδηγίες παρασχέθηκαν με την έκδοση «Οδηγού Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 2164/ΕΥΘΥ 181/20-1-2011 πράξη του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. 2. Στη συνέχεια στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 και δεδομένης της ανάγκης περαιτέρω επιτάχυνσης της χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ, ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», (παράγραφος 2.4.1 του Συμπληρωματικού Μνημονίου Συνεργασίας), προέβλεψε την οριοθέτηση του Κεντρικού Λογαριασμού. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόβλεψη, ο Κεντρικός Λογαριασμός λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δικαιούχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ε.Ε. και δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση καμίας άλλης πράξης από το λογαριασμό αυτό. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 85335/14.08.2015 (Β’ 1706) «Επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής…», αντικατέστησε την προϊσχύουσα Κ.Υ.Α. και αποτελεί πλέον το κανονιστικό κείμενο για την υλοποίηση της οριοθέτησης των πόρων από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ε.Ε. Στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α. εντάχθηκαν πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 καθώς και τα Προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ε.Ο.Χ. 3. Η επιτυχής οριοθέτηση των πόρων της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση πράξεων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού αποτέλεσε δικαιολογητικό λόγο και ισχυρό επιχείρημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Κεντρικού Λογαριασμού σε νέες κατηγορίες συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ειδικότερα με την ΚΥΑ 135934/28.12.2015 εντάχθηκαν στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων για τον Κεντρικό Λογαριασμό πράξεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20072013, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π. Αλιεία) 2007-2013, του ΠΑΑ και του -3- ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, καθώς και πράξεις του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) και του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», οι οποίες πλέον να χρηματοδοτούνται από τον Κεντρικό Λογαριασμό. 4. Εντός του πλαισίου αυτού καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του «Οδηγού Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ» και προς τούτο εκδίδεται η παρούσα Εγκύκλιος με οδηγίες και διευκρινίσεις για την τρόπο εφαρμογής του συνόλου των συντελούμενων αλλαγών. Στην τροποποίηση του Οδηγού λειτουργίας επίσης έχουν ληφθεί υπόψη: 1. οι διαδικασίες χρηματοδότησης των έργων όπως έχουν περιγραφεί στα Συστήματα ∆ιαχείρισης Έργων (Σ∆Ε) των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, 2. η δέσμευση για σταδιακή κατάργηση των λογαριασμών των έργων και η δημιουργία λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των έργων του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), με έναρξη της εφαρμογής σε πρώτη φάση στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Λογαριασμό 23/200850, 3. η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Πληρωμών και Οφειλών ∆ημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟ∆Ε) ως μοναδικού εργαλείου εκτέλεσης ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής δαπανών εσωτερικού και εξωτερικού, 4. η λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού και όπως αυτή έχει εφαρμοστεί έως σήμερα. -4- ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ 2. Θεσμικό Πλαίσιο 2.1. Θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού. α. Άρθρα 20 περ. ια’, 23, 57, 78, 79 και 80 του νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129), και ισχύει. β. Σημείο 22 του Παραρτήματος ΙΙΙ του νόμου 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α’ 65). γ. Νόμος 3614/2007 «∆ιαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ. Νόμος 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 27 και 27Α. ε. Παρ. 2.4.1 του Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», (Α’ 94). στ. Κοινή Υπουργική απόφαση με αρ. 135934/28.12.2015 «Αντικατάσταση της ΑΠ 85335/14.8.2015 (ΦΕΚ Β’ 1706/2015) Κοινής Υπουργικής απόφασης και επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής» (Β’ 2882). 2.2. Ορισμοί - Κατηγορίες έργων Π∆Ε με βάση τον τρόπο πληρωμής. Οι πληρωμές των έργων του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων ανάλογα με τον τρόπο και τη διαδικασία που ακολουθείται για την πραγματοποίησή τους διακρίνονται σε : 2.2.1. Άμεσες πληρωμές - Πληρωμή τελικών δικαιούχων (αναδόχων, παρόχων υπηρεσιών κλπ): Πρόκειται για πράξεις των οποίων η πληρωμή πραγματοποιείται από το ∆ιαχειριστή έργου (υπόλογος) του Π∆Ε μέσω λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), απευθείας σε ανάδοχο για παραγωγή έργων, παροχή αγαθών/υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών μισθοδοσίας, μετακινήσεων κ.λπ, σύμφωνα με τις -5- ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ κείμενες διατάξεις. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες υπολογιζόμενες ως ποσοστό στη βάση απλοποιημένου κόστους. 2.2.2. Έμμεσες πληρωμές α. Πληρωμές έργων επιχορηγήσεων-χρηματοδοτήσεων που πληρώνονται με μεταφορά χρηματοδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό του επιχορηγούμενου Φορέα. Πρόκειται για πράξεις όπου η επιχορήγηση ή η χρηματοδότηση μεταφέρεται στο ∆ικαιούχο από το ∆ιαχειριστή έργου του Π∆Ε μέσω λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με πίστωση του λογαριασμού που τηρεί ο δικαιούχος είτε σε Πιστωτικό Ίδρυμα εκτός ΤτΕ είτε στην ΤτΕ (λογαριασμός εκτός ∆ημοσίου). Ο ∆ικαιούχος εν συνεχεία από το λογαριασμό του, εξοφλεί δαπάνες του έργου σε ανάδοχο για παραγωγή έργων, παροχή αγαθών/υπηρεσιών, κ.λ.π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται επίσης η κάλυψη εθνικής συμμετοχής ΝΠ για συγχρηματοδοτούμενο έργο, η καταβολή ποσού που έχει προκαταβάλει το ΝΠ από ίδιους πόρους στο έργο, καθώς και οι δαπάνες υπολογιζόμενες ως ποσοστό στη βάση απλοποιημένου κόστους. β. Πληρωμές έργων που πληρώνονται με μεταφορά (άνευ υπολόγου) σε τραπεζικό λογαριασμό Ειδικού Λογαριασμού- Ειδικών Ταμείων. Πρόκειται για περιπτώσεις έργων επιχορήγησης (grant), που η μεταφορά της χρηματοδότησης γίνεται «άνευ υπολόγου» απ’ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου ή του Ταμείου, αναφερόμενοι μέχρι σήμερα ως «Ειδικοί Λογαριασμοί» στη βάση ειδικού θεσμικού πλαισίου. 2.2.3. Εμπλεκόμενα Πληροφοριακά Συστήματα Τα πληροφοριακά συστήματα που εμπλέκονται στη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού είναι: 1. ΟΠΣ–ΕΣΠΑ: Σε αυτό έχουν πρόσβαση κυρίως οι χρήστες των ∆ιαχειριστικών Αρχών και αποτελεί το Σύστημα όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2007-2013, του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), τις δράσεις των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφοράς (∆∆Μ) και των προγραμμάτων του Χρηματοδοτικού Μέσου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). Τα έργα (ή πράξεις, όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς) απεικονίζονται σε επίπεδο κωδικού MIS. 2. ΟΠΣ–Π∆Ε: Σε αυτό έχουν πρόσβαση κυρίως οι χρήστες της ∆∆Ε και περιλαμβάνει λειτουργίες προγραμματισμού, ένταξης/τροποποίησης έργων, παρακολούθησης και χρηματορροών. Το σύστημα έχει εν μέρει κοινή βάση δεδομένων με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και σε πολλές από τις διαδικασίες υπάρχει αλληλεπίδραση. -6- ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ 3. ∆ιαχείριση ∆ελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020: Χρησιμοποιείται κυρίως για την δημιουργία, συμπλήρωση και υποβολή δελτίων από τους ∆ικαιούχους των πράξεων ΕΣΠΑ. 4. Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ–Π∆Ε: Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία, αρχική σύνταξη και υποβολή προτάσεων από τους Φορείς Χρηματοδότησης και τη ∆∆Ε για ένταξη στο Π∆Ε. 5. ΠΣΥΠΠΟ∆Ε (Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών ∆ημοσίων Επενδύσεων): Χρησιμοποιείται κυρίως από τους Υπεύθυνους Λογαριασμών και από το σύστημα αυτό δημιουργούνται οι ηλεκτρονικές εντολές πληρωμής έργων που προωθούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα συστήματα αυτά ανταλλάσσουν δεδομένα και αλληλεπιδρούν όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε φάση υλοποίησης έργο για ένα νέο, ενιαίο, βελτιωμένο σύστημα, το e-Π∆Ε, που θα οδηγήσει στην αντικατάσταση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων της ∆∆Ε . 2.2.4. Πίνακας Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ): Tα αιτούμενα ποσά ανά πράξη/υποέργο και ∆ιαχειριστή έργου (υπόλογο), διαμορφώνουν στο ΟΠΣ-Π∆Ε, το αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ και στοιχειοθετούν τον Πίνακα Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ). Ο ΠΙΚΕ μετά την εκτέλεση της χρηματοδότησης της ΣΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος οριστικοποιείται και τα στοιχεία του, δηλ. εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης διαχειριστή/υπόλογο, τοποθετούνται ως επιτυχημένες εγγραφές στο ανά έργο και ΟΠΣ-Π∆Ε και ενημερώνουν το ΠΣΥΠΠΟ∆Ε. 2.2.5. Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι χορηγήσεις ενισχύσεων σε επενδυτικά έργα (Κρατικές Ενισχύσεις) και ανάλογα με το είδος των ενισχύσεων (αναπτυξιακοί νόμοι, προγράμματα του ΕΣΠΑ κ.λπ) αλλά και το φορέα χορήγησής τους οι πληρωμές τους προσιδιάζουν και εντάσσονται είτε στις «Άμεσες Πληρωμές» (π.χ. αναπτυξιακοί νόμοι με ενδιάμεσο φορέα τη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων), είτε σε «Έμμεσες Πληρωμές» (π.χ. Προγράμματα του ΕΣΠΑ με ενδιάμεσο φορέα π.χ ΕΦΕΠΑΕ κλπ). -7- ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ 3. ∆ιαδικασίες Χρηματοδότησης έργων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού. Η διαδικασία χρηματοδότησης έργων των Προγραμμάτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1ο) της υποβολής του αιτήματος από το ∆ικαιούχο του έργου (βλ. 3.Α.1, 3.Β.1.1 και 3.Β.2.1), 2ο) της αξιολόγησης του αιτήματος από τη ∆ιαχειριστική Αρχή (βλ. 3.Α.2.1), και την Ε.Υ.Σ.Ε. (βλ. 3.Α.2.2) ή όπως προβλέπεται κατά περίπτωση (βλ. 3.Β.1.2 και 3.Β.2.2), 3ο) του ελέγχου και της έκδοσης απόφασης χρηματοδότησης από τη ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων (βλ. 3.Γ) και τέλος, 4ο) της εκτέλεσης της απόφασης από την Τράπεζα της Ελλάδος, με την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός της Συλλογικής Απόφασης (βλ. 3.∆). Η διαδικασία του πρώτου και του δεύτερου σταδίου είναι διαφορετική για τα έργα του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ, του CEF και του ΕΠ Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, σε σχέση με τα έργα του ΠΑΑ και του ΤΕΒΑ. Μια βασική διαφορά είναι ότι για τα έργα της πρώτης κατηγορίας τα αιτήματα γίνονται μέσω των ∆ιαχειριστικών Αρχών (∆Α) από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ενώ για τα έργα της δεύτερης κατηγορίας τα αιτήματα πραγματοποιούνται απευθείας μέσω του ΟΠΣ–Π∆Ε. Ακολουθεί η περιγραφή των σταδίων ανά κατηγορία, όπου αυτό απαιτείται. 3. Α. ∆ιαδικασία Χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, CEF, Επ. Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» 3.Α.1. Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης έργου (κατανομής) από ∆ικαιούχο προς ∆ιαχειριστική Αρχή. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία χρηματοδότησης των πράξεων ο δικαιούχος, (η «υπηρεσία που εκτελεί το έργο», μέσω του «υπευθύνου πράξης» ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους της ομάδας έργου), για κάθε πράξη/υποέργο του, υποβάλλει μέσω του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ αίτημα χρηματοδότησης (κατανομής) της πράξης/υποέργου για συγκεκριμένο ποσό. Συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία έργου/υποέργου στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, συνοδευόμενα από επωνυμία και ΑΦΜ υπολόγου καθώς και ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ υπευθύνου λογαριασμού. Σημειώνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας αντίστοιχων οθονών στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, η καταχώριση των εν λόγω στοιχείων γίνεται από τη ∆Α. Οι γενικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης πράξης ανά υποέργο είναι:  Ένταξη πράξης σε ΕΠ και εγγραφή της σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑ).  ∆ημιουργία και υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου.  ∆ημιουργία «∆ελτίου ορισμού» για τη σύνδεση διαχειριστή (υπολόγου) και υπευθύνου λογαριασμού με τον/τους ενάριθμο/ους της πράξης (Παράρτημα 5). -8- ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ  Ύπαρξη επαρκούς πίστωσης για την πράξη/ενάριθμος κατά το τρέχον τρίμηνο.  Στοιχεία τεκμηρίωσης ανά είδος υποέργου. Αναλυτικός πίνακας αποτύπωσης της διαδικασίας εμφανίζεται στο Παράρτημα 1. Ακολουθούν οδηγίες για υποβολή αιτήματος για κάθε κατηγορία δαπάνης. 3.Α.1.1. Υποβολή αιτήματος για άμεσες πληρωμές Το αίτημα υποβάλλεται από το ∆ικαιούχο προς τη ∆Α για ποσό που αντιστοιχεί στις διαπιστωμένες ανάγκες πληρωμών ανά υποέργο και τεκμηριώνεται ανάλογα με το είδος του υποέργου με τα προβλεπόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Προκειμένου να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης για συγκεκριμένο υποέργο ενταγμένης πράξης, θα πρέπει να έχει ήδη δημιουργηθεί στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ το σχετικό υποέργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνιστούν ορόσημο για τις πληρωμές, π.χ. στο τέλος του έτους, το αίτημα μπορεί να γίνει με πρόβλεψη προγραμματισμένων πληρωμών και με τεκμηρίωση που αντιστοιχεί στην προτεινόμενη πρόβλεψη. Εάν από προηγούμενη χρηματοδότηση για την ίδια πράξη/ενάριθμο έχουν παραμείνει υπόλοιπα στο λογαριασμό λόγω αστοχίας στην πρόβλεψη, τότε το αιτούμενο ποσό δύναται να μειωθεί ισόποσα από τη ∆Α. Tα αιτούμενα ποσά ανά πράξη/υποέργο και διαχειριστή έργου (υπόλογο), διαμορφώνουν στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ το αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ και στοιχειοθετούν τον ΠΙΚΕ. 3.Α.1.2. Υποβολή αιτήματος για έμμεσες πληρωμές (επιχορήγηση) Το αίτημα υποβάλλεται από το ∆ικαιούχο προς τη ∆Α για ποσό που αντιστοιχεί στις διαπιστωμένες ανάγκες πληρωμών. Στην συγκεκριμένη κατηγορία η χρηματοδότηση αφορά επιχορήγηση του δικαιούχου και ακολουθεί το πλαίσιο χορήγησης των επιχορηγήσεων. Η διαδικασία της ενεργοποίησης του αιτήματος χρηματοδότησης (κατανομής) πραγματοποιείται ομοίως μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 3.Α.1.3. ‘Υποβολή αιτήματος για έμμεσες πληρωμές (Ειδικοί Λογαριασμοί) Το αίτημα υποβάλλεται από το ∆ικαιούχο προς τη ∆Α. Αντί της «σύνδεσης διαχειριστή (υπολόγου) και υπευθύνου λογαριασμού με τον/ους ενάριθμο/ους της πράξης» απαιτείται:  η σύνδεση της αρμόδιας Υπηρεσίας για την μεταφορά της πίστωσης στο Ειδικό Λογαριασμό,  η σύνδεση υπευθύνου λογαριασμού προκειμένου να εκτελέσει την μεταφορά μέσω ΠΣΥΠΠΟ∆Ε και -9- ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ  η ενημέρωση ειδικού πεδίου για την καταγραφή του θεσμικού πλαισίου που τεκμηριώνει τέτοιες μεταφορές χρηματοδότησης. Τέτοιο πεδίο υπάρχει στις οθόνες του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και του ΠΣΥΠΠΟ∆Ε. Για τη συγκεκριμένη ενέργεια χρησιμοποιείται στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε ο ρόλος «υποβολή αιτήματος». Το αίτημα για χρηματοδότηση έργου Ειδικού Λογαριασμού με απευθείας μεταφορά ακολουθεί τις γενικές προϋποθέσεις των επιχορηγήσεων. 3.Α.1.4. Υποβολή αιτήματος για έργα κρατικών ενισχύσεων α. Άμεσες Πληρωμές (αφορά τον εκάστοτε Αναπτυξιακό νόμο με ενδιάμεσο φορέα τη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ, τις Περιφέρειες κ.λ.π.). Το αίτημα χρηματοδότησης (κατανομής) υποβάλλεται από ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ή από τις αρμόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ για συγκεκριμένο ποσό ανά πράξη που αντιστοιχεί στις εκτιμώμενες πληρωμές βάσει της πλήρωσης των προϋποθέσεων του οικείου θεσμικού πλαισίου (π.χ. σύνταξη διοικητικής πράξης για τη διαπίστωση της υλοποίησης συγκεκριμένου ποσοστού του επενδυτικού σχεδίου, υποβολή έκθεσης ενδιάμεσου ή τελικού ελέγχου επενδυτικού σχεδίου κ.λ.π.). β. Έμμεσες πληρωμές (αφορά τα εκάστοτε προκηρυσσόμενα προγράμματα με ενδιάμεσο φορέα ΕΦΕΠΑΕ, ΟΑΕ∆ κλπ). Το αίτημα υποβάλλεται από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης στην αρμόδια ∆Α για τις ανάγκες χρηματοδότησης που αντιστοιχούν στις εκτιμώμενες πληρωμές βάσει της πλήρωσης των προϋποθέσεων του οικείου θεσμικού πλαισίου. Η ∆Α υποβάλει κατόπιν επεξεργασίας το αίτημα χρηματοδότησης μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 3.Α.2. Αξιολόγηση Αιτημάτων Χρηματοδότησης Έργων 3.Α.2.1. Αξιολόγηση Αιτημάτων Χρηματοδότησης ∆ικαιούχων από ∆ιαχειριστικές Αρχές Η χρηματοδότηση των ΣΑ των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εδαφική Συνεργασία, ΕΟΧ, CEF, Αλιείας και Θάλασσας, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και ΟΠΣ-Π∆Ε ως εξής: 1. Η αρμόδια ∆Α αξιολογεί τα αιτήματα των ∆ικαιούχων των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής στοιχεία: α. Την αιτιολόγηση του αιτήματος. β. Το χρονοδιάγραμμα σύμβασης, όπως αυτό είναι δηλωμένο/επικαιροποιημένο στο εν ισχύ Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου (Τ∆Υ) (έναρξη/λήξη, ενδιάμεσα κρίσιμα ορόσημα και αντίστοιχα ποσά). γ. Την πρόοδο πληρωμών/δαπανών με την εξέταση: - 10 - ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ γ.1 της σχέσης i) εκτελεσμένων κατανομών στη βάση του ΠΙΚΕ και πληρωμών ΤτΕ και ii) πληρωμών ΤτΕ και δηλώσεων δαπανών στο ΕΣΠΑ, καθώς και γ.2 του ποσοστού συμβασιοποίησης πράξης (συμβασιοποιημένη ∆∆ σε σχέση με τον ενταγμένο π/υ πράξης). δ. Τα εγκεκριμένα ετήσια και τριμηνιαία όρια πιστώσεων. ε. Την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. στ.Την εκπλήρωση από το ∆ικαιούχο του συνόλου των υποχρεώσεών του. Τα παραπάνω μεγέθη μπορούν να είναι διαθέσιμα στους χρήστες της ∆Α στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ενσωματωμένα σε υπάρχουσες αναφορές. ∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης θεωρούνται τα ελάχιστα απαραίτητα και η ύπαρξή τους αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης από την οικεία ∆Α. Ζητήματα στόχων απορρόφησης, επιλεξιμότητας δαπανών, διαδικασιών ελέγχων και επαληθεύσεων σε εξέλιξη κ.ο.κ. συνυπολογίζονται κατά την λήψη των σχετικών αποφάσεων. 2. Η ∆Α συμπληρώνει, προσαρμόζοντας ανάλογα τα αιτούμενα από τον ∆ικαιούχο ποσά, τις σχετικές οθόνες ΟΠΣ-ΕΣΠΑ είτε με επεξεργασία του ηλεκτρονικού αιτήματος του ∆ικαιούχου, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είτε με καταχώριση των στοιχείων του αιτήματος. ∆ιευκρινίζεται ότι δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ΤτΕ, όπως λογαριασμός ΣΑ, κωδικός Φορέα Χρηματοδότησης κλπ. προκύπτουν από το σύστημα βάσει του εναρίθμου του έργου. 3. Τα στελέχη της ∆Α που αξιολογούν τα έργα αρμοδιότητας τους ενημερώνουν τον προϊστάμενο της ∆Α, ο οποίος εγκρίνει το συνολικά διαμορφούμενο ποσό ανά ΣΑ. 4. Με βάση τα στοιχεία του αιτήματος διαμορφώνονται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ οι απαραίτητες εγγραφές προς ενημέρωση του ΠΙΚΕ, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τα έργα ανά διαχειριστή, με τα προτεινόμενα από τη ∆Α ποσά στο συγκεκριμένο αίτημα χρηματοδότησης, το οποίο προωθείται ηλεκτρονικά στην ΕΥΣΕ ή/και στη ∆∆Ε (βλ.3.Α.2.2). 5. ∆ημιουργείται αυτόματα στο ΟΠΣ-Π∆Ε αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ (βλ.3.Α.2.2). 6. Παράλληλα ενημερώνεται ο αντίστοιχος Φορέας Χρηματοδότησης και ο ∆ικαιούχος για την έγκριση και προώθηση του αιτήματος. Στη συνέχεια, ο ∆ικαιούχος (υπηρεσία που εκτελεί το έργο) ξεκινάει τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής (σύμφωνα με την ΚΥΑ 134455/2015) προκειμένου να υποβληθούν στην αρμόδια Οικονομική υπηρεσία για την πληρωμή της δαπάνης. Οι ανακλήσεις υλοποιούνται με αρνητικά αιτήματα κατανομών, οι οποίες και προωθούνται ηλεκτρονικά με ειδική αναφορά στη ∆∆Ε προς εκτέλεση. Με την εκτέλεση τροποποιούνται τα υπόλοιπα των έργων/υπολόγων και τα πλαφόν των έργων και ενημερώνονται αντίστοιχα τα πληροφοριακά συστήματα. - 11 - ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ 3.Α.2.2. Αξιολόγηση Αιτημάτων Χρηματοδότησης από ΕΥΣΕ Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), αξιολογεί και εγκρίνει τα αιτούμενα ανά έργο και υποέργο ποσά, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα από τις ∆Α Σχέδια ∆ράσης δαπανών καθώς και τις προτεραιότητες που τίθενται από τους κανονισμούς και τη ΓΓ ∆Ε & ΕΣΠΑ σχετικά με την επίτευξη των στόχων δαπανών (τρίμηνο, εξάμηνο, έτος, Ν+3, αποθεματικό επίδοσης). Η ΕΥΣΕ προωθεί ηλεκτρονικά στη ∆∆Ε τα αιτούμενα ανά έργο ποσά. Εφόσον, σε ειδικές περιπτώσεις διαπιστωθεί η αναγκαιότητα έκδοσης επιμέρους κατευθύνσεων και οδηγιών για την υποβοήθηση των διαδικασιών χρηματοδότησης, αυτό θα γίνεται σε συνεργασία με τη ∆∆Ε και τη ΓΓ ∆Ε & ΕΣΠΑ. 3.Β. ∆ιαδικασία Χρηματοδότησης έργων ΠΑΑ, ΤΕΒΑ 3.Β.1. Χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 3.Β.1.1. Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης έργου (κατανομής) από ∆ικαιούχο προς Γ∆ΟΥ ΥΠΑΑΤ. Η αρμόδια ∆Α ή/και ο ∆ικαιούχος αποστέλλει στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ∆ΟΥ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πρόβλεψη δαπανών ανά έργο. Ισχύουν οι ίδιες γενικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης πράξης ανά πράξη/υποέργο όπως περιγράφηκαν στην παράγραφο 3.Α.1. του παρόντος. Επιπλέον στοιχεία τεκμηρίωσης αναφέρονται στο οικείο θεσμικό πλαίσιο του ΠΑΑ. Αναλυτικός πίνακας αποτύπωσης της διαδικασίας εμφανίζεται στο Παράρτημα 2. 3.Β.1.2. Αξιολόγηση Αιτημάτων Χρηματοδότησης Έργων από Γ∆ΟΥ ΥΠΑΑΤ Η Γ∆ΟΥ του ΥΠΑΑΤ αξιολογεί και καταχωρεί χρηματοδότησης/κατανομής ανά έργο. Tα στοιχεία στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε σχετικό αίτημα του αιτήματος κατανομής είναι το έργο/υποέργο, το ποσό και το ΑΦΜ της Γ∆ΟΥ του ΥΠΑΑΤ. Τα στοιχεία του αιτήματος κατανομής διαμορφώνουν στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε το αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ και στοιχειοθετούν τον ΠΙΚΕ. Το αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ και οι εγγραφές που πρόκειται να ενημερώσουν τον ΠΙΚΕ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ∆∆Ε του ΥΠΟΙΑΝ μέσω ειδικού ρόλου που έχει δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτό στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε. - 12 - ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ 3.Β.2. Χρηματοδότηση έργων του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 3.Β.2.1. Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης έργου (κατανομής) από ∆ικαιούχο προς Γ∆ΟΥ αρμόδιων Υπουργείων. Η αρμόδια ∆Α ή/και ο ∆ικαιούχος αποστέλλει στις αρχές κάθε μήνα στη Γ∆ΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου αίτημα πληρωμής ανά πράξη/υποέργο για τον επόμενο μήνα. Ισχύουν οι ίδιες γενικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης πράξης ανά υποέργο όπως περιγράφηκαν στην παράγραφο 3.Α.1. του παρόντος. Επιπλέον στοιχεία τεκμηρίωσης αναφέρονται στο οικείο θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΒΑ. Αναλυτικός πίνακας αποτύπωσης της διαδικασίας εμφανίζεται στο Παράρτημα 2. 3.Β.2.2. Αξιολόγηση Αιτημάτων Χρηματοδότησης Έργων από Γ∆ΟΥ Υπουργείων Η Γ∆ΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου αξιολογεί το αίτημα που λαμβάνει από την ∆Α ή/και τον ∆ικαιούχο και καταχωρεί στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε τα ποσά ανά έργο και υπόλογο. Tα στοιχεία του αιτήματος κατανομής είναι η πράξη/υποέργο, το ποσό, το ΑΦΜ και η ονομασία του υπολόγου. Tα αιτούμενα ποσά ανά έργο/υποέργο και διαχειριστή/υπόλογο, διαμορφώνουν στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε το αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ και στοιχειοθετούν τον ΠΙΚΕ. Το αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ και οι εγγραφές που πρόκειται να ενημερώσουν τον ΠΙΚΕ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ∆∆Ε του ΥΠΟΙΑΝ, μέσω ειδικού ρόλου που έχει δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτό στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε. 3.Γ. Έλεγχος από ∆∆Ε – έκδοση απόφασης χρηματοδότησης. Για την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 1. Η ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων λαμβάνει ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ-Π∆Ε τα αίτηματα χρηματοδότησης των ΣΑ. 2. Η ∆∆Ε ελέγχει αν το προτεινόμενο για χρηματοδότηση ποσό έργου καλύπτεται από την εγκεκριμένη τριμηνιαία πίστωση λαμβανομένων χρηματοδοτήσεων όπως έχουν αποτυπωθεί στον υπόψη των προηγούμενων ισχύοντα ΠΙΚΕ για το έργο. Επίσης, ελέγχεται το πιστωτικό υπόλοιπο του ΚΛ από στοιχεία της ΤτΕ και εφόσον απαιτείται αποστέλλει έγγραφο προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για πίστωση του ΚΛ. 3. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από την ∆∆Ε εκδίδεται απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑ και προωθείται αρμοδίως για υπογραφή. 4. Μετά την έγκριση η απόφαση χρηματοδότησης προωθείται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ. - 13 - ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ Στην περίπτωση που υποβάλλονται αρνητικές κατανομές, είτε μέσω του ΟΠΣ- ΕΣΠΑ είτε μέσω του ΠΣΥΠΠΟ∆Ε, εκτελούνται από τη ∆∆Ε και ενημερώνεται το ΠΣΥΠΠΟ∆Ε με τα διαμορφούμενα νέα υπόλοιπα των έργων. Τα ποσά των ανακλήσεων επιστρέφουν στο λογαριασμό της ΣΑ. Η ∆∆Ε διατηρεί το δικαίωμα περιοδικής ή και έκτακτης έκδοσης απόφασης ανάκλησης της ΣΑ για τακτοποίηση. Αναλυτικός πίνακας αποτύπωσης της διαδικασίας εμφανίζεται στα Παραρτήματα 1 και 2. 3.∆. Εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης από Τράπεζα της Ελλάδος. α. Η ΤτΕ εκτελεί την απόφαση χρηματοδότησης με χρέωση του Κεντρικού Λογαριασμού και πίστωση του ΙΒΑΝ της ΣΑ. β. Μετά την εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης από την ΤτΕ τα στοιχεία του ΠΙΚΕ οριστικοποιούνται και τοποθετούνται ως επιτυχημένες εγγραφές ανά έργο και υπόλογο στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε ώστε, κάθε υπόλογος να λαμβάνει γνώση για το ποσό που εγκρίθηκε για κάθε έργο, μέχρι το ύψος του οποίου δύναται να εκδώσει εντολές πληρωμής. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται αθροιστικά λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις στο ίδιο έργο και υπόλογο και τις εντολές πληρωμής. Για την έκδοση νέων εντολών πληρωμής πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψη επιπλέον και οι εντολές πληρωμής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. γ. H Γ∆ΟΥ του Υπουργείου ή η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας δύναται να προβεί σε ανακατανομή των ποσών του ΠΙΚΕ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και με τη χρήση ειδικού ρόλου στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε, όταν αυτός ενεργοποιηθεί από τη ∆∆Ε. Σε αυτή την περίπτωση οριστικοποιείται νέος ΠΙΚΕ και ενημερώνεται αντίστοιχα το ΠΣΥΠΠΟ∆Ε. Ο νέος ΠΙΚΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο της χρηματοδότησης της ΣΑ στη συγκεκριμένη απόφαση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά έργα που έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία αξιολόγησης στο ίδιο ημερολογιακό έτος (ενεργή περίοδος Π∆Ε). δ. Κατά το κλείσιμο εκάστου έτους, τα υπόλοιπα των λογαριασμών των ΣΑ δεν ανακαλούνται αλλά μεταφέρονται αυτόματα από την ΤτΕ σε αντίστοιχους λογαριασμούς στο επόμενο έτος. Επομένως η πρώτη χρηματοδότηση του έτους γίνεται με αυτόματη μεταφορά από την ΤτΕ των υπολοίπων των λογαριασμών των ΣΑ στις 31/12 του προηγούμενου έτους. Ταυτόχρονα δημιουργείται ο πρώτος οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ του επόμενου έτους με τα έργα και τα μεταφερόμενα υπόλοιπα. Αναλυτικός πίνακας αποτύπωσης της διαδικασίας εμφανίζεται στα Παραρτήματα 1 και 2 . - 14 - ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ 4. ∆ιαδικασία Πληρωμών μέσω ΠΣΥΠΠΟ∆Ε Οι πληρωμές των έργων του Π∆Ε γίνονται μέσω ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής από το ΠΣΥΠΠΟ∆Ε με ευθύνη των ∆ιαχειριστών έργων Π∆Ε. Η διαδικασία πληρωμών ορίζεται στην υπ αριθμ. 134453/23-12-2015 απόφαση (Β΄ 2857) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε…..» καθώς και στην απόφαση 44009/∆Ε5154/8.10.2013 (Β΄ 2595), «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών». ∆ιαχειριστές έργων (υπόλογοι) δύνανται να είναι:  οι Οικονομικές Υπηρεσίες Υπουργείων ή ΝΠ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα ΠΤΑ και  οι Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ 2014-2020 για έργα τεχνικής βοήθειας. Οι ηλεκτρονικές εντολές πληρωμής εκτελούνται από τον υπεύθυνο λογαριασμού ο οποίος έχει οριστεί με απόφασή των υπολόγων διαχειριστών. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης Ειδικών Λογαριασμών η διαδικασία πληρωμών ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο σύστασης του Ειδικού Λογαριασμού και γίνεται κατά περίπτωση: α) με διαχειριστή την Οικονομική Υπηρεσία από λογαριασμούς επενδύσεων έργων του Π∆Ε, οπότε ισχύουν τα προβλεπόμενα β) άνευ υπολόγου διαχειριστή. γ) με διαχειριστή τον Ειδικό Λογαριασμό όπου προβλέπεται Για τις περιπτώσεις α) & β) η πληρωμή γίνεται στο IBAN του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε Πιστωτικό Ίδρυμα εκτός αυτής και χαρακτηρίζεται έμμεση πληρωμή και για την περίπτωση γ) χαρακτηρίζεται ως άμεση πληρωμή. Αναλυτικός πίνακας αποτύπωσης της διαδικασίας εμφανίζεται στα Παραρτήματα 1 και 2. - 15 - ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ 5. Παρακολούθηση Κεντρικού Λογαριασμού και ενημέρωση από Τράπεζα της Ελλάδος. 5.1. Αρμοδιότητες και μηχανισμός παρακολούθησης. Η λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού 23/200850 παρακολουθείται συστηματικά από τη ∆∆Ε του ΥΠΟΙΑΝ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από την ΓΓ∆Ε & ΕΣΠΑ, με βάση τους στόχους απορρόφησης γίνεται απολογισμός της κίνησης των λογαριασμών των ΣΑ, με αναλυτικά αποτελέσματα ανά φορέα ή/και έργο. Για τις ανάγκες της ανάλυσης αυτής ορίζεται ως λιμνάζον οποιοδήποτε ποσό κατανεμήθηκε υπέρ συγκεκριμένου έργου και το οποίο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία υλοποίησης της εντολής χρηματοδότησης δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή πληρωμών. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ποσά που λιμνάζουν, για λόγους δημοσιονομικούς, διαχειριστικούς ή τεχνικούς. Για την καθημερινή αποδοτική λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού, υπάρχει διαρκής ανταλλαγή ηλεκτρονικών αρχείων μεταξύ της ∆∆Ε και της Τράπεζας της Ελλάδος. 5.2. Πρόσβαση σε χρήστες Οι χρήστες του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση του αιτήματος κατανομής κάθε έργου τους, μέσω αναφορών. Η κατάσταση ενημερώνεται σε όλες τις φάσεις που διατρέχει το αίτημα, με καταγραφή της ημερομηνίας όταν αλλάζει. Τα δεδομένα εμφανίζονται στις σχετικές οθόνες κατανομών του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, όπου μπορεί ο χρήστης να αναζητήσει στοιχεία για συγκεκριμένη κατανομή. Ωστόσο, για τις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πιο σκόπιμο να αντλούνται κατάλληλες αναφορές από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ με συνολικότερη καταγραφή των κινήσεων των έργων και ενημέρωση για επιπλέον μεγέθη (π.χ. πιστώσεις, πληρωμές κ.λ.π.) που δεν εμφανίζονται στην οθόνη αιτήματος κατανομής. Οι οθόνες και τα μενού των αναφορών παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο Παράρτημα 5 του παρόντος. Στοιχεία πληρωμών, αναλυτικές επιβεβαιώσεις των οποίων αποστέλλονται από την ΤτΕ στο κλείσιμο της εργάσιμης ημέρας, είναι διαθέσιμα την επόμενη εργάσιμη από τις αναφορές του ΟΠΣ-Π∆Ε. Οι χρήστες της ∆∆Ε και των Φορέων Χρηματοδότησης, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο «e– Π∆Ε» (ΟΠΣ-Π∆Ε & ΠΣΥΠΠΟ∆Ε) έχουν στην διάθεσή τους αντίστοιχα μηχανογραφικά εργαλεία ενημέρωσης για τις κατανομές (στοιχεία ΠΙΚΕ), τις ανακλήσεις, πληρωμές που έχουν υλοποιηθεί από την ΤτΕ και τα υπόλοιπα των υπολόγων ανά έργο. Τόσο οι οθόνες όσο και τα μενού των αναφορών παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο Παράρτημα 4. - 16 - ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ 6. Μεταβατικές ρυθμίσεις Με την παρούσα εγκύκλιο, αντικαθίσταται ο υφιστάμενος Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού. Η ισχύς της ορίζεται από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο πλην των περιπτώσεων που ορίζονται κατωτέρω: 1. ∆ικαίωμα ανακατανομής Γ∆ΟΥ: για τη δυνατότητα ανακατανομής του ΠΙΚΕ από τις Γ∆ΟΥ Υπουργείων ή την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας έχει δημιουργηθεί νέος ρόλος στο ΠΣΥΠΠΟ∆Ε, η καθολική ενεργοποίηση του οποίου θα γίνει από την ∆∆Ε. Στην παρούσα φάση η δυνατότητα αυτή έχει εγκριθεί για τις Γ∆ΟΥ που πραγματοποιούν πληρωμές προγραμμάτων ΠΑΑ και ΤΕΒΑ. 2. Σύνδεση δικαιούχων με ΟΠΣ ΕΣΠΑ για καταχώρηση αιτημάτων χρηματοδότησης: όπου το ΟΠΣ–ΕΣΠΑ δεν διαθέτει την αντίστοιχη λειτουργικότητα για την υποβολή των στοιχείων μεριμνούν οι αρμόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ - 17 - ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Αποτύπωση βημάτων προτεινόμενης διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ, EOX, CEF, Αλιεία και Θάλασσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Αποτύπωση βημάτων προτεινόμενης διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΕΠ ΠΑΑ, ΤΕΒΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Στοιχεία τεκμηρίωσης αιτήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : Παρακολούθηση Πίνακα Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ) μέσω ΟΠΣ – Π∆Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : Λειτουργίες Κεντρικού Λογαριασμού στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ - 18 - ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αποτύπωση βημάτων προτεινόμενης διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ, EOX, CEF, Αλιεία & Θάλασσα Α/Α Όνομα βήματος Περιγραφή Σκοπός 1 Έναρξη Ορίζεται όταν έχουν περιέλθει στην «υπηρεσία που εκτελεί το έργο» τα στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος χρηματοδότησης/κατανομής. 2 Αίτημα χρηματοδότησης/ κατανομής Εξασφάλιση πόρων για Καταχώριση στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ αιτούμενου ποσού για πληρωμή τις δαπάνες του τρέχοντος μήνα ανά έργο (σε προγραμματισμένων επίπεδο υποέργου). υποχρεώσεων. Επιβεβαίωση ανάγκης πληρωμής αποφυγή λιμναζόντων. Εξασφάλιση δήλωσης δαπάνης για είσπραξη κοινοτικής συνδρομής. Απαραίτητα στοιχεία για έγκριση / ολοκλήρωση βήματος Στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος, όπως αναλύονται στο επισυναπτόμενο αρχείο «Στοιχεία τεκμηρίωσης αιτήματος χρηματοδότησης από δικαιούχο» (βλ. Παράρτημα 3) Ύπαρξη εγκεκριμένου Τ∆Υ. Έλεγχος/επιβεβαίωση ύπαρξης της προβλεπόμενης τεκμηρίωσης. Χρονοδιάγραμμα σύμβασης στο εν ισχύ Τ∆Υ (έναρξη – λήξη, ενδιάμεσα κρίσιμα ορόσημα και αντίστοιχα ποσά). Πρόοδος πληρωμών/δαπανών, με τη σχέση: εκτελεσμένων κατανομών και δηλώσεων δαπανών στο ΟΠΣ- ΕΣΠΑ, κατανομών που έχουν ήδη υλοποιηθεί και πληρωμών ΤτΕ, πληρωμών ΤτΕ και δηλώσεων δαπανών στο ΟΠΣΕΣΠΑ Υπεύθυνος ∆ιάρκεια (ημ) ∆ικαιούχος 0 ∆ικαιούχος («υπηρεσία που εκτελεί το έργο») 1 (από την «έναρξη») Στέλεχος ∆Α 2 Στέλεχος ∆Α 0 3 Αξιολόγηση του αιτήματος Αξιολόγηση για το εύλογο του αιτήματος χρηματοδότησης. Συμπλήρωση απαραίτητων στοιχείων λογαριασμού έργου στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ (όνομα, ΑΦΜ υπολόγου και στοιχεία λογαριασμού). Ενημέρωση Προϊσταμένoυ ∆Α. 4 Ενημέρωση εμπλεκομένων Ενημέρωση του δικαιούχου για

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις