2/52435/ΔΠΓΚ/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ



ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:97ΘΣΗ-ΕΟΨ)




ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ signed by INFORMATICS Digitally INFORMATICS AGENCY DEVELOPMEN DEVELOPMENT Date: 2017.07.10 16:36:57 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟEEST T AGENCY Reason: ΑΔΑ: Location: Athens ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ Σαχ. Δ/νςθ : Ρανεπιςτθμίου 37, 101 65 Ακινα Fax : 210 3338 206 Ηλεκτρ. Δ/νςθ: dpgk@glk.gr ΘΕΜΑ: Α. Ακινα 7 / 7 / 2017 Αρικ. πρωτ.: 2/52435/ΔΡΓΚ ΠΡΟ΢: Ωσ πίνακασ διανομισ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ΢ 2018 ΓΕΝΙΚΑ Θ γενικι διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ και θ εποπτεία των οικονομικϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, αςκείται από τον Υπουργό Οικονομικϊν. Στο ςυνολικό αυτό πλαίςιο εντάςςεται θ εποπτεία ςτθν κατάρτιςθ των ετιςιων προχπολογιςμϊν όλων των φορζων που ανικουν ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, με τθν υποχρζωςθ υποβολισ ςτθ Βουλι προςχεδίου και ςχεδίου του ετιςιου Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, κακϊσ και ςφνοψθσ των προχπολογιςμϊν των λοιπϊν υποτομζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Οι αρχζσ που διζπουν τθν κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (άρκρα 49, 51 και 62 του ν.4270/2014, Α’ 143) εφαρμόηονται για τθν αποτελεςματικι επίτευξθ του ςκοποφ τουσ. Σφμφωνα με τισ αρχζσ αυτζσ, τα δθμοςιονομικά γεγονότα του προχπολογιςμοφ κάκε φορζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αναφζρονται ςε ζνα οικονομικό ζτοσ (αρχι τθσ ετιςιασ διάρκειασ), με τθν εμφάνιςθ όλων των εςόδων και δαπανϊν ςτον προχπολογιςμό του (αρχι τθσ κακολικότθτασ). Επιπρόςκετα, θ αρχι τθσ ενότθτασ επιτάςςει τθν εγγραφι όλων των εςόδων και δαπανϊν ςε ζναν ενιαίο προχπολογιςμό. Θ ςυμμόρφωςθ με τθν αρχι τθσ ενότθτασ και κακολικότθτασ κατά τθν κατάρτιςθ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ προχποκζτει τθν τιρθςθ των κανόνων περί μθ ειδικοφ προοριςμοφ των εςόδων και μθ ςυμψθφιςμοφ των δαπανϊν με ζςοδα. Σφμφωνα δε με τθν αρχι τθσ ειδίκευςθσ του προχπολογιςμοφ και τθσ ειδικότθτασ των πιςτϊςεων, τα ζςοδα και οι δαπάνεσ των προχπολογιςμϊν προςδιορίηονται με βάςθ τθν προκακοριςμζνθ αναλυτικι κωδικοποιθμζνθ ταξινόμθςθ των εςόδων και των δαπανϊν των προχπολογιςμϊν, ενϊ οι πιςτϊςεισ δεν δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για να εκπλθρϊςουν άλλθ ανάγκθ από αυτιν που προςδιορίηεται ςτουσ προχπολογιςμοφσ. Στόχοσ των αρχϊν αυτϊν είναι θ επίτευξθ τθσ ακριβζςτερθσ και ςαφζςτερθσ απεικόνιςθσ ςυνολικά των εςόδων και των δαπανϊν, θ ευχερισ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν οικονομικι κατάςταςθ 1 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ των φορζων, κακϊσ και ο αποτελεςματικότεροσ ζλεγχοσ των ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται οι πόροι. Θ μθ τιρθςθ των αρχϊν αυτϊν κατά τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του Ρροχπολογιςμοφ ςυνιςτά ουςιϊδθ παραβίαςθ τθσ δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ. Β. ΟΔΗΓΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η ΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΩΝ 1. Γενικά Με τθν παροφςα εγκφκλιο δίνονται οι κατευκφνςεισ και κακορίηονται τα όρια δαπανϊν και οι ςτόχοι, για τθν κατάρτιςθ του Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2018. Θ κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ γίνεται ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ και τα ςυνολικά όρια δαπανϊν, όπωσ εμφανίηονται ςτουσ πίνακεσ Ι ωσ IV ςφμφωνα με τα όρια του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ) 2018-2021 (ν.4472/2017). Ωσ εκ τοφτου, οι δαπάνεσ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ κα πρζπει να κατανεμθκοφν εντόσ των ανϊτατων ορίων δαπανϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον πίνακα I τθσ εγκυκλίου, ενϊ οι λοιποί φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ κα πρζπει να φροντίςουν για τθν επίτευξθ κατ’ ελάχιςτον του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ που περιγράφεται ςτουσ πίνακεσ II, III, IV, V, VI και VΙI. Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω ανϊτατα όρια δαπανϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μεταβιβάςεων, κακϊσ και οι ςτόχοι δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ, ενδζχεται να αναμορφωκοφν ςε περίπτωςθ που προκφψουν μεταβολζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιςκόπθςθσ δαπανϊν θ οποία βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Σε περίπτωςθ που οι φορείσ δεν ςυνεργαςκοφν εποικοδομθτικά για τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ τθσ επιςκόπθςθσ δαπανϊν, τα ανϊτατα όρια δαπανϊν και οι ςτόχοι δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ για τουσ φορείσ αυτοφσ κα αναμορφωκοφν με πρωτοβουλία του ΓΛΚ. Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14 του ν.4270/2014, θ Γενικι Κυβζρνθςθ περιλαμβάνει τρεισ (3) υποτομείσ: α) τθν Κεντρικι Κυβζρνθςθ που αποτελείται από: - τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ (Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, Βουλι των Ελλινων, Υπουργεία, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ που δεν ζχουν νομικι προςωπικότθτα και αποτελοφν ειδικοφσ φορείσ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ), για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτισ παρ. 2 και 3 του Μζρουσ Βϋ και ςτθν παρ. 1 του Μζρουσ Γϋ, - τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΡΔΔ, ΔΕΚΟ, ΝΡΙΔ) που εποπτεφονται από τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ και τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ (ΑΔΑ) που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του προχπολογιςμοφ, για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτθν παρ. 4 του Μζρουσ Βϋ και ςτισ παρ. 2 και 3 του Μζρουσ Γϋ (ΝΡΔΔ, ΔΕΚΟ και ΝΡΙΔ, ΑΔΑ), κακϊσ και ςτθν παρ. 4 του Μζρουσ Γϋ (νοςοκομεία), 2 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ β) τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ), για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτθν παρ. 5 του Μζρουσ Γϋ, γ) τουσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ), για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτθν παρ. 4 του Μζρουσ Γϋ. Σο ςφνολο των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προςδιορίηεται αναλυτικά ανά υποτομζα ςε ςχετικό μθτρϊο που τθρείται με ευκφνθ τθσ Ελλθνικισ ΢τατιςτικισ Αρχισ και δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.statistics.gr). Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων του Ραραρτιματοσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, τα ποςά των εκτιμιςεων του ζτουσ 2017, κακϊσ και τα ποςά των προβλζψεων για το ζτοσ 2018 καταχωροφνται ςε ευρϊ. Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 52 του ν.4270/2014, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν.4337/2015 (Αϋ 129), ζχει καταργθκεί κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ που προβλζπει τθν προςάρτθςθ, κφρωςθ ι με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδθμοςίευςθ με τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό, άλλων προχπολογιςμϊν, πζραν των προβλεπόμενων ςτα άρκρα 52 και 53 του ν.4270/2014 (δθλ. πζραν του ενοποιθμζνου ετιςιου Κοινωνικοφ Ρροχπολογιςμοφ, του ενοποιθμζνου ετιςιου Ρροχπολογιςμοφ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και του ενοποιθμζνου ετιςιου προχπολογιςμοφ των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ). 2. Κεντρικι Διοίκθςθ - Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ Τα ανϊτατα όρια δαπανϊν των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, εμφανίηονται ςτον πίνακα I. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να κατανεμθκοφν ορκά οι πιςτϊςεισ των φορζων με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και κατά προτεραιότθτα, ϊςτε να προλθφκοφν ενδεχόμενεσ αςτοχίεσ προβλζψεων, ειδικά ςτισ ανελαςτικζσ δαπάνεσ και να ελαχιςτοποιθκοφν οι τροποποιιςεισ του προχπολογιςμοφ κατά τθν εκτζλεςι του. Οι δαπάνεσ για μεταναςτευτικζσ ροζσ καταγράφονται ςτουσ ειδικοφσ φορείσ που ζχουν εγγραφεί για το ςκοπό αυτό ςτον κϊδικα κατάταξθσ εςόδων – εξόδων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Στα ανϊτατα όρια δαπανϊν ζτουσ 2018 των Υπουργείων (πίνακασ Ι) ζχουν προβλεφκεί πιςτϊςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν για τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ. Επίςθσ, ςτα ανϊτατα όρια δαπανϊν του ειδικοφ φορζα «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» του Υπουργείου Οικονομικϊν (ΕΦ 23-200, πιςτϊςεισ υπό κατανομι) ζχουν προβλεφκεί πιςτϊςεισ αποκλειςτικά για δαπάνεσ μεταναςτευτικϊν ροϊν που κα διενεργθκοφν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2018 για τισ οποίεσ αναμζνεται θ είςπραξθ ιςόποςων εςόδων κατά το ίδιο ζτοσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τισ οποίεσ κα ενιςχφονται οι προχπολογιςμοί των Υπουργείων ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ ειδικοφσ φορείσ που ζχουν ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό. Επίςθσ, ςτα ανϊτατα όρια δαπανϊν ζτουσ 2018 των Υπουργείων (πίνακασ Ι) δεν ζχουν προβλεφκεί επιπρόςκετεσ πιςτϊςεισ για πρόγραμμα εκκακάριςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων. 3 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ Ειδικότερα για τισ παρακάτω κατθγορίεσ δαπανϊν πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα εξισ: 2.1 Αποδοχζσ προςωπικοφ Δεδομζνου ότι οι αποδοχζσ αποτελοφν κρίςιμο μζγεκοσ, λόγω του ςθμαντικοφ φψουσ των ςχετικϊν δαπανϊν επί του ςυνόλου του προχπολογιςμοφ και τθσ ανελαςτικότθτασ που τισ χαρακτθρίηει, είναι απαραίτθτθ θ ακριβισ εκτίμθςι τουσ. Με τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και ορκι ςυμπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων ςτοιχείων και πινάκων ςχετικά με το προςωπικό, κα επιτευχκεί ορκότερθ κατανομι πόρων μεταξφ των υποτομζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των φορζων που υπάγονται ςτον κάκε υποτομζα. Στα ανϊτατα όρια που ζχουν τεκεί για το οικονομικό ζτοσ 2018 ωσ προσ τισ αμοιβζσ προςωπικοφ και τισ μεταβιβάςεισ για αποδοχζσ προςωπικοφ ςε φορείσ εντόσ και εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ζχουν λθφκεί υπόψθ, μεμονωμζνα ανά Υπουργείο / φορζα, τυχόν εξοικονομιςεισ ι / και δαπάνεσ από τισ μετατάξεισ, τισ αποςπάςεισ και τισ προςλιψεισ ζτουσ 2017, κακϊσ και από τισ προβλεπόμενεσ για το 2018 αποχωριςεισ προςωπικοφ. Στο πλαίςιο τθσ ςταδιακισ αναπροςαρμογισ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2.γ του άρκρου 5 του ν.4387/2016, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ για τουσ υπαλλιλουσ που μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ (31.12.2016) του Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) υπάγονταν ςτο αςφαλιςτικό - ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου, ζχουν προβλεφκεί για το 2018 με ποςοςτό 6,66%, προςαυξθμζνεσ δθλαδι κατά 3,33% ςε ςχζςθ με το 2017 (ΚΑΕ 0134, 0294, 0454, 0357). Τα ανϊτατα όρια αποδοχϊν που αναφζρονται ςτον πίνακα Ι τθσ παροφςασ εγκυκλίου δφναται να επανεκτιμθκοφν και να επικαιροποιθκοφν από τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, εφόςον παραςχεκεί επαρκισ τεκμθρίωςθ. Ριςτϊςεισ για νζεσ προςλιψεισ προςωπικοφ προβλζπονται ςυνολικά για όλουσ τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ςτον προχπολογιςμό του ειδικοφ φορζα «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» (ΕΦ 23-200) του Υπουργείου Οικονομικϊν. Για τον προςδιοριςμό των δαπανϊν για αποδοχζσ προςωπικοφ, τόςο για τισ εκτιμιςεισ του 2017, όςο και για τισ προβλζψεισ του 2018, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ μιςκολογικισ νομοκεςίασ. 2.2 Μεταβιβάςεισ (επιχορθγιςεισ – αποδόςεισ) Στον πίνακα I περιλαμβάνονται τα ανϊτατα όρια δαπανϊν για τισ μεταβιβαςτικζσ πλθρωμζσ ςε εποπτευόμενουσ, εντόσ και εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, φορείσ. Στον εν λόγω πίνακα, θ κατανομι των επιχορθγιςεων ςε φορείσ εντόσ και εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ανά Υπουργείο είναι ενδεικτικι. Ο κάκε φορζασ (Υπουργείο) δφναται να τροποποιιςει τθν κατανομι του ςυνολικοφ ορίου επιχορθγιςεων που προςδιορίηεται για αυτόν, μεταξφ φορζων εντόσ και εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ προτεραιότθτζσ του, εφόςον δεν επθρεάηει δυςμενϊσ το προβλεπόμενο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των υποτομζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των φορζων που εποπτεφει, όπωσ αυτό αποτυπϊνεται ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ II, III, V και VI που ακολουκοφν. 4 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί κατά τθν εκτίμθςθ του φψουσ των επιχορθγιςεων / αποδιδόμενων πόρων Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ που προγραμματίηουν να μεταβιβάςουν τα εποπτεφοντα Υπουργεία ςτουσ φορείσ τουσ, αφοφ βάςει αυτϊν οι εποπτευόμενοι φορείσ ςυντάςςουν τισ προβλζψεισ τουσ για τον προχπολογιςμό. Ζχει παρατθρθκεί ςτο παρελκόν, οι προβλζψεισ των Υπουργείων να διαφζρουν ςθμαντικά από τα τελικά ποςά που διατίκενται ςτουσ φορείσ, με αποτζλεςμα να δθμιουργείται πρόβλθμα ςτθν κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν των εποπτευόμενων φορζων. Βαςικό μζλθμα των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ΓΔΟΥ) των Υπουργείων είναι ο ζλεγχοσ τθσ ταφτιςθσ του ςυνόλου των εςόδων από μεταβιβάςεισ από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφονται από το Υπουργείο, με τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του Υπουργείου (το ανωτζρω ςφνολο δφναται να είναι μεγαλφτερο από τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του εποπτεφοντοσ Υπουργείου, μόνο ςε περίπτωςθ φορζων που επιχορθγοφνται από περιςςότερα του ενόσ Υπουργεία). Οι προβλζψεισ πρζπει να ςτθρίηονται ςε πραγματικά ςτοιχεία και να αποφεφγονται υπερεκτιμιςεισ ι υποεκτιμιςεισ των μεγεκϊν. Θ κατανομι των πόρων κα πρζπει να γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να καλφπτονται κατά ςειρά προτεραιότθτασ οι ανάγκεσ λειτουργίασ των φορζων, όπωσ αποδοχζσ, τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ δανείων, πάγιεσ δαπάνεσ, και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ, δεδομζνου ότι οι μεταβιβάςεισ αυτζσ για τα περιςςότερα εποπτευόμενα νομικά πρόςωπα αποτελοφν βαςικι πθγι των εςόδων τουσ. 2.3 Λοιπζσ δαπάνεσ Στον πίνακα I τθσ παροφςασ εγκυκλίου αναφζρονται μεταξφ άλλων και τα δεςμευτικά ανϊτατα όρια δαπανϊν για τισ λοιπζσ δαπάνεσ, ανά φορζα. Από το ςφνολο των αναγκϊν του κάκε φορζα, εντάςςονται κατά προτεραιότθτα όςεσ δαπάνεσ μποροφν να καλυφκοφν από το ανϊτατο όριο, όπωσ αυτό ζχει προςδιοριςκεί. Ιδιαίτερθ πρόβλεψθ κα πρζπει να γίνει για όςουσ φορείσ πραγματοποιοφν προμικειεσ μζςω τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι, οι οποίοι οφείλουν να γνωρίηουν και να προβλζπουν τόςο τισ νζεσ υποχρεϊςεισ για προμικειεσ, όςο και τισ υποχρεϊςεισ που προζρχονται από προθγοφμενα ζτθ και που ζχουν νόμιμα αναλθφκεί, αλλά δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ προμθκειϊν. Συνεπϊσ, οι φορείσ οφείλουν να γνωρίηουν ότι οι πιςτϊςεισ που κα κατανείμουν πρζπει να καλφπτουν τόςο τισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ, όςο και τισ μεταφερόμενεσ από προθγοφμενα οικονομικά ζτθ υποχρεϊςεισ. Τζλοσ, ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ϊςτε να περιλθφκοφν ςτισ προβλζψεισ τα ςυνεχιηόμενα προγράμματα, όπωσ ενδεικτικά ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, μιςκϊματα (ενταγμζνα ι μθ ςε διαδικαςία «sale & lease back») κ.λπ. 3. Κεντρικι Διοίκθςθ - Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων Το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων υλοποιεί τθν αναπτυξιακι πολιτικι τθσ χϊρασ και χρθματοδοτείται από τον Ρροχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ). Για τον προγραμματιςμό των δαπανϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, οι οποίεσ κα βαρφνουν τον Ρροχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων του οικονομικοφ ζτουσ 2018, οι φορείσ πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τα ανϊτατα όρια 5 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ που τζκθκαν ςτο ΜΡΔΣ 2018-2021 και εμφανίηονται ςτον πίνακα Ι. Εντόσ των ορίων αυτϊν, τα οποία είναι δεςμευτικά, οι φορείσ προβαίνουν ςε επιμζρουσ κατανομζσ των πιςτϊςεϊν τουσ ανά Τομζα και ΚΑΕ και ςτα δφο ςκζλθ του Ρροχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων, εκνικό (υποκατθγορία ΚΑΕ 8200) και ςυγχρθματοδοτοφμενο (υποκατθγορία ΚΑΕ 8300). Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί κατά τθν εκτίμθςθ του φψουσ των επιχορθγιςεων του ΡΔΕ που προγραμματίηουν να μεταβιβάςουν τα εποπτεφοντα Υπουργεία ςτουσ φορείσ εντόσ και εκτόσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, αφοφ βάςει αυτϊν οι εποπτευόμενοι φορείσ ςυντάςςουν τισ προβλζψεισ τουσ για τον προχπολογιςμό. Βαςικό μζλθμα των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ΓΔΟΥ) των Υπουργείων είναι ο ζλεγχοσ τθσ ταφτιςθσ του ςυνόλου των εςόδων από μεταβιβάςεισ από το ΡΔΕ όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφονται από το Υπουργείο, με τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του Υπουργείου (το ανωτζρω ςφνολο δφναται να είναι μεγαλφτερο από τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του εποπτεφοντοσ Υπουργείου, μόνο ςε περίπτωςθ φορζων που επιχορθγοφνται από περιςςότερα του ενόσ Υπουργεία). Οι προβλζψεισ πρζπει να ςτθρίηονται ςε πραγματικά ςτοιχεία και να αποφεφγονται υπερεκτιμιςεισ ι υποεκτιμιςεισ των μεγεκϊν. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων ςτον πίνακα 2 του παραρτιματοσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, πρζπει να καταγραφοφν ςε χωριςτι γραμμι οι επιχορθγιςεισ ανά φορζα. Στθν πρϊτθ ςτιλθ του πίνακα ζχουν αναφερκεί ενδεικτικά κάποιοι φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που λαμβάνουν ςθμαντικά ποςά επιχοριγθςθσ από φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ επίςθσ και φορείσ και υποτομείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι κάκε φορζασ κα πρζπει να προςαρμόηει τον πίνακα ανάλογα με τουσ επιχορθγοφμενουσ φορείσ του. Σε περιπτϊςεισ που λόγω μεγάλου αρικμοφ επιχορθγοφμενων φορζων δεν κακίςταται δυνατό να ςυμπλθρωκοφν οι επιχορθγιςεισ ανά φορζα ςε διακριτζσ γραμμζσ ςτον πίνακα, μπορεί να γίνεται ομαδοποίθςι τουσ ςε κατθγορίεσ (π.χ. επιχορθγιςεισ ςε ερευνθτικά κζντρα / ςε βιβλιοκικεσ / ςε πολιτιςτικά ιδρφματα / ςε ςωματεία / ςε μθ κερδοςκοπικζσ εταιρίεσ / ςε ενδιάμεςουσ φορείσ ΕΡ κ.λπ.). Σε κάκε περίπτωςθ, λόγω του ιδιαιτζρωσ ςθμαντικοφ φψουσ τουσ οι επιχορθγιςεισ προσ τουσ φορείσ που ανικουν ςτο Κεφάλαιο Α' του ν.3429/2005 (Αϋ 314), πρζπει να καταγραφοφν διακριτά ανά φορζα. 4. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ και ΑΔΑ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 4.1 Γενικά Κατά τθν κατάρτιςθ των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν των φορζων ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτισ προβλζψεισ των εςόδων και δαπανϊν (όπωσ για μιςκϊματα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ), ϊςτε να βαςίηονται ςε ρεαλιςτικζσ εκτιμιςεισ με ταυτόχρονθ προςπάκεια ςυγκράτθςθσ των δαπανϊν και εξζταςθ των δυνατοτιτων αφξθςθσ των ιδίων εςόδων. Ειδικότερα, ςτο ςκζλοσ των εςόδων πρζπει να περιλαμβάνονται ρεαλιςτικζσ εκτιμιςεισ κακϊσ τυχόν υπερεκτίμθςθ μπορεί να οδθγιςει ςε ανάλθψθ επιπλζον υποχρεϊςεων, με επίπτωςθ ςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Επίςθσ, ςτο ςκζλοσ των εςόδων πρζπει μεταξφ άλλων να περιλαμβάνονται και τα ποςά των επιχορθγιςεων και των αποδόςεων από τον Τακτικό 6 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ Ρροχπολογιςμό. Στο ςκζλοσ των δαπανϊν πρζπει να περιλαμβάνεται το ςφνολο των εξόδων του φορζα. Σε περίπτωςθ που οι εκτιμιςεισ για το ζτοσ 2017 ταυτίηονται με τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του 2017, κα πρζπει να παρζχεται ςχετικι τεκμθρίωςθ. Εφόςον από το ςυνοπτικό ςχζδιο του προχπολογιςμοφ των φορζων προκφπτει ςυνολικι απόκλιςθ των μεγεκϊν του (ζςοδα ι δαπάνεσ του φορζα) άνω του 5% από τα πραγματοποιθκζντα ετιςια οικονομικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ ζτουσ 2016, τα ςυνοπτικά ςχζδια προχπολογιςμϊν πρζπει να ςυνοδεφονται από ζκκεςθ του οικείου Ρροϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, ςτθν οποία κα αιτιολογοφνται οι λόγοι τθσ απόκλιςθσ. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων του Ραραρτιματοσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι διατάξεισ του ν.4336/2015 περί μθ μιςκολογικϊν παροχϊν και θ ςχετικι αρ. 2/74450/ΔΕΡ/24.11.2015 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ειςοδθματικισ Ρολιτικισ, κακϊσ και οι διατάξεισ του ν.4472/2017 περί ειδικϊν μιςκολογίων. Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ ςταδιακισ αναπροςαρμογισ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2.γ του άρκρου 5 του ν.4387/2016, οι προβλζψεισ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τουσ υπαλλιλουσ που μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ (31.12.2016) του Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) υπάγονταν ςτο αςφαλιςτικό ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου, για το 2018 πρζπει να υπολογιςτοφν με ποςοςτό 6,66%, προςαυξθμζνεσ δθλαδι κατά 3,33% ςε ςχζςθ με το 2017. 4.1.1 ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ Στον πίνακα II παρατίκεται το κατ’ ελάχιςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΡΔΔ, ΝΡΙΔ και Ειδικϊν Λογαριαςμϊν) αρμοδιότθτασ του κάκε Υπουργείου. Στον πίνακα III παρατίκεται το κατ’ ελάχιςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των επαναταξινομθμζνων ΔΕΚΟ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του κάκε Υπουργείου. Οι ςυνοπτικοί προχπολογιςμοί των εποπτευόμενων φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΡΔΔ, ΝΡΙΔ και επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ), όπωσ κα διαμορφωκοφν ωσ προσ το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ ΙΙ και ΙΙΙ, είναι δεςμευτικοί για το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ των φορζων και για το εποπτεφον Υπουργείο, κακϊσ κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν κατάρτιςθ των αναλυτικϊν προχπολογιςμϊν των φορζων. Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ φορείσ για τουσ οποίουσ δεν προςδιορίηεται ςτθν παροφςα εγκφκλιο ςυγκεκριμζνο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα αναλυτικά ανά φορζα, για τεχνικοφσ λόγουσ και προκειμζνου κατά τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ να είναι εφικτόσ ο ποςοςτιαίοσ υπολογιςμόσ τυχόν αποκλίςεων ζναντι των δθμοςιονομικϊν ςτόχων, το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ τουσ, όπωσ αυτό κα διαμορφωκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 4.1, 4.3 και 4.4, κα πρζπει να είναι διάφορο του μθδενόσ (0). 7 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ 4.1.2 ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Για τισ ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ, ακολουκοφνται τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 54 του ν.4270/2014 και ιδιαίτερα των παραγράφων 5 και 9. Ειδικότερα: Οι ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ, υποβάλλουν το ςχζδιο ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ τουσ απευκείασ ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ (ΓΛΚ). Στον πίνακα IV παρατίκεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα ανά ΑΔΑ. Εφόςον το ςχζδιο του ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ τουσ, δεν είναι ςυμβατό με το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, ςυνοδεφεται από ζκκεςθ με τισ βαςικζσ κζςεισ τθσ ΑΔΑ, ςχετικά με τθν αιτιολόγθςθ τθσ διαφοράσ και κατ’ αρχιν επιδιϊκεται ςυμφωνία με το ΓΛΚ. Σε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ μζχρι τθν 31.8.2017, ο ςυνοπτικόσ προχπολογιςμόσ διαμορφϊνεται από το ΓΛΚ. Οι ςυνοπτικοί προχπολογιςμοί τουσ, όπωσ τελικά κα διαμορφωκοφν ωσ προσ το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα είναι δεςμευτικοί για το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ των ΑΔΑ, κακϊσ κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν κατάρτιςθ των αναλυτικϊν προχπολογιςμϊν τουσ. Για τθν κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν τουσ οι ανωτζρω ΑΔΑ, εφόςον εφαρμόηουν τθν κωδικι κατάταξθ εςόδων - εξόδων ΝΡΔΔ ι / και το ΡΔ 205/1998 (προχπολογιςμόσ ςε ταμειακι βάςθ) ακολουκοφν τα αναφερόμενα ςτo ςθμείο 4.3 τθσ παροφςασ, ενϊ εφόςον τθροφν λογιςτικά βιβλία ςε δεδουλευμζνθ βάςθ ακολουκοφν τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 4.4 τθσ παροφςασ. 4.2 Διάκριςθ εςόδων – εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Για τον προςδιοριςμό του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτουσ πίνακεσ II, III, IV, V, VI και VII δεν λαμβάνονται υπόψθ τα ζςοδα και τα ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ακολουκοφν. Ωσ ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ νοοφνται τα ζςοδα που προζρχονται από δανειςμό, από πϊλθςθ μετοχϊν ι ομολόγων, από εξόφλθςθ ομολόγων ςτθ λιξθ τουσ, από πράξεισ repos κ.λπ. Τα ζςοδα από τόκουσ ι μερίςματα από τισ ανωτζρω πράξεισ δεν αποτελοφν ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ αλλά καταχωροφνται ςτισ ειδικζσ για αυτά κατθγορίεσ εςόδων. Ωσ δαπάνεσ από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ νοοφνται οι πλθρωμζσ για χρεολφςια, οι αγορζσ μετοχϊν ι ομολόγων, οι πράξεισ «reverse repos» κ.λπ. Οι πλθρωμζσ για τόκουσ καταχωροφνται ςε ειδικι κατθγορία δαπανϊν. 4.3 Κατάρτιςθ προχπολογιςμϊν Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου 4.3.1 ΢υνοπτικοί προχπολογιςμοί - Προςδιοριςμόσ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ των ΝΠΔΔ Από το ςφνολο των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ πρζπει να προκφπτει τουλάχιςτον το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του πίνακα ΙΙ τθσ παροφςασ. 8 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ Το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα προκφπτει ωσ διαφορά των εςόδων-εξόδων (ταμειακό ιςοηφγιο) χωρίσ τα ζςοδα και τισ δαπάνεσ από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, πλζον / μείον (+/-) τθ μεταβολι του φψουσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων προσ φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (τρίτουσ), εντόσ του οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο αναφζρεται ο προχπολογιςμόσ. Στο ςκζλοσ των εςόδων που προςδιορίηουν το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα δεν περιλαμβάνεται θ χριςθ ταμειακϊν διακεςίμων. Τα ΝΡΔΔ και οι ειδικοί λογαριαςμοί που εφαρμόηουν τθν κωδικι κατάταξθ εςόδων - εξόδων ΝΡΔΔ ι / και το ΡΔ 205/1998 (Ρροχπολογιςμόσ ταμειακισ βάςθσ) ςυμπλθρϊνουν τον πίνακα 6 του Ραραρτιματοσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτο ςκζλοσ των εςόδων, κα πρζπει να προβλζπονται όλεσ οι απαιτιςεισ οι οποίεσ προβλζπεται να ειςπραχκοφν κατά το 2018, ανεξαρτιτωσ από το ζτοσ κατά το οποίο δθμιουργικθκαν. Στο ςκζλοσ των εξόδων, κα πρζπει να προβλζπονται όλεσ οι υποχρεϊςεισ του 2018, κακϊσ και όλεσ οι απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ προθγουμζνων ετϊν. Σα ταμειακά διακζςιμα κεωροφνται περιουςιακό ςτοιχείο των νομικϊν προςϊπων και όχι ςτοιχείο εςόδων του προχπολογιςμοφ τουσ. Δφναται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εξόφλθςθ υποχρεϊςεων προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν, εφόςον αυτζσ κα ζχουν καταγραφεί και κα εμφανίηονται ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων του φορζα κατά τθν 31.12.2017, κακϊσ και για τθν ολοκλιρωςθ ςυνεχιηόμενων ζργων. Στα ΝΡΔΔ οι απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ του προθγοφμενου ζτουσ, κακϊσ και τα ςυνεχιηόμενα ζργα, ενςωματϊνονται ςτισ προβλζψεισ του προχπολογιςμοφ. Αναφορικά με τθν αποτφπωςθ των επιχορθγιςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ιςχφουν οι βαςικζσ αρχζσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 4.4 του Μζρουσ Βϋ για τα ΝΡΙΔ. 4.3.2 Αναλυτικοί Προχπολογιςμοί ΝΠΔΔ Θ κατάρτιςθ αναλυτικϊν προχπολογιςμϊν είναι υποχρεωτικι και προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν.4270/2014, προκειμζνου να εγκρικοφν από τα αρμόδια όργανα. Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ είναι θ αναλυτικι πρόβλεψθ κατά κωδικό αρικμό (ΚΑΕ) των εςόδων και δαπανϊν για το επόμενο οικονομικό ζτοσ, θ οποία πρζπει να είναι εντόσ των ςτόχων που ζχουν προςδιοριςτεί. Στον αναλυτικό προχπολογιςμό περιλαμβάνονται τα ζςοδα λειτουργικισ, επενδυτικισ και χρθματοοικονομικισ φφςεωσ και τα λειτουργικά, επενδυτικά και χρθματοοικονομικά ζξοδα. Σφμφωνα με το άρκρο 63 του ν.4270/2014 οι αναλυτικοί προχπολογιςμοί των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ υιοκετοφνται από το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του φορζα και εγκρίνονται από τον εποπτεφοντα Υπουργό ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου του τρζχοντοσ ζτουσ, μετά από ειςιγθςθ του οικείου Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, θ οποία πρζπει να είναι ςυνεπισ με το ςχζδιο του ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ που ζχει ιδθ υποβλθκεί. Το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ δεν υιοκετεί και το εποπτεφον Υπουργείο δεν εγκρίνει τουσ αναλυτικοφσ προχπολογιςμοφσ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ παρά μόνον αν είναι ςυνεπείσ με τα ςχζδια των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν που διαμορφϊκθκαν και είναι ςφμφωνοι με τουσ δεςμευτικοφσ ςτόχουσ και το επιδιωκόμενο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα. 9 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ Ειδικότερα, επιςθμαίνονται τα εξισ: Ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ κάκε φορζα περιλαμβάνει το ςφνολο των εςόδων του και το ςφνολο των εξόδων του. Θ διαφορά «ςυνολικά ζςοδα μείον ςυνολικά ζξοδα» προςδιορίηει το ταμειακό ιςοηφγιο. Ραράλλθλα, από τα ςτοιχεία του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ προκφπτει και το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, το οποίο προςδιορίηεται ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4.3.1 του Μζρουσ Βϋ για τον τρόπο προςδιοριςμοφ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ του φορζα. Για λόγουσ επαλικευςθσ κατά τθν υποβολι του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ του φορζα για ζγκριςθ, ςε ιδιαίτερο πίνακα κα πρζπει να αποτυπϊνεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, κακϊσ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ του. Οι φορείσ πρζπει να φροντίςουν να ςυμπίπτει το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (ςφμφωνα με το κάτωκι παράδειγμα), όπωσ προκφπτει κατά τθν υποβολι των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν, με το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα κατά τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του αναλυτικοφ τουσ προχπολογιςμοφ. Για λόγουσ υποβοικθςθσ παρατίκεται παράδειγμα για τθν κατανόθςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ ταμειακοφ και δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ. Ζςτω ζνα ΝΡΔΔ υποβάλλει τον ςυνοπτικό προχπολογιςμό με τα εξισ οικονομικά ςτοιχεία: Οικονομικά ςτοιχεία Σφνολο εςόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εςόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) εκ των οποίων ζςοδα από χρηματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Σφνολο εξόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) εκ των οποίων ζξοδα από χρηματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ 1.500 200 1.400 300 Απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ ςε φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ: ςτην αρχή του ζτουσ (31.12 προηγοφμενου ζτουσ) προβλεπόμενεσ ςτο τζλουσ του ζτουσ (31.12 τρζχοντοσ ζτουσ) 250 150 Ο υπολογιςμόσ του ταμειακοφ και του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ προκφπτει ωσ εξισ: Προςδιοριςμόσ του ταμειακοφ ιςοηυγίου: Σφνολο εςόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εςόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) μείον Σφνολο εξόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) Σαμειακό ιςοηφγιο χριςθσ (πλεόναςμα) 1.500 1.400 100 Προςδιοριςμόσ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ Σφνολο εςόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εςόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) μείον Ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Σφνολο εςόδων χωρίσ ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Σφνολο εξόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) μείον Ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Σφνολο εξόδων χωρίσ τα ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Αποτζλεςμα χριςθσ χωρίσ τισ χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ (΢φνολο εςόδων μείον ςφνολο εξόδων χωρίσ χρθματοοικονομικά) προβλεπόμενεσ απλήρωτεσ υποχρεϊςεισ τζλουσ του ζτουσ (31.12 τρζχοντοσ ζτουσ) μείον απλήρωτεσ υποχρεϊςεισ αρχήσ του ζτουσ (31.12 προηγοφμενου ζτουσ) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεϊςεων ςε φορείσ εκτόσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ +/- Μεταβολι απλιρωτων υποχρεϊςεων ςε φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ * Δθμοςιονομικό αποτζλεςμα χριςθσ 1.500 -200 1.300 1.400 -300 1.100 200 150 250 -100 100 300 * + εφόςον ζχει ςημειωθεί μείωςη / – εφόςον ζχει ςημειωθεί αφξηςη απλήρωτων υποχρεϊςεων Σθμειϊνεται ότι το ανωτζρω παράδειγμα ιςχφει και για τουσ ΟΤΑ. 10 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ 4.4 ΢υνοπτικοί προχπολογιςμοί Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου – Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ Το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα ενόσ νομικοφ προςϊπου που τθρεί τα λογιςτικά του βιβλία ςε δεδουλευμζνθ βάςθ είναι το αποτζλεςμα, όπωσ αυτό προκφπτει ςτον πίνακα 7 του παραρτιματοσ, ο οποίοσ ςυμπλθρϊνεται από τα ΝΡΙΔ και τισ Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ, ςφμφωνα με τα λογιςτικά τουσ βιβλία. Ειδικότερα:  Οι προβλζψεισ των ιδίων εςόδων των οργανιςμϊν πρζπει να είναι ρεαλιςτικζσ και να περιλαμβάνουν τα εκτιμϊμενα δεδουλευμζνα ζςοδα.  Στθ γραμμι «επιχορθγιςεισ από τακτικό προχπολογιςμό» καταχωροφνται οι προβλζψεισ για τθν τακτικι επιχοριγθςθ και οι προβλζψεισ για τυχόν αποδόςεισ εςόδων προσ το φορζα μζςω του τακτικοφ προχπολογιςμοφ των Υπουργείων. Τζλοσ, ςτθν ίδια γραμμι καταχωροφνται από το φορζα και οι προβλζψεισ για ποςά που τυχόν αναμζνεται να ειςπραχκοφν μζςω του τακτικοφ προχπολογιςμοφ ωσ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου.  Στθ γραμμι «επιχορθγιςεισ από ΡΔΕ» καταχωροφνται οι προβλζψεισ επιχορθγιςεων από το ΡΔΕ, είτε από το εκνικό ςκζλοσ, είτε από το ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ, ανεξάρτθτα αν ςτα βιβλία του φορζα λογιςτικοποιοφνται ωσ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ι όχι.  Στθ γραμμι «επιχορθγιςεισ από ΕΕ» καταχωροφνται οι προβλζψεισ για ποςά που ο φορζασ αναμζνεται να ειςπράξει απευκείασ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και όχι τα ποςά του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του ΡΔΕ.  Στθ γραμμι «λοιπζσ επιχορθγιςεισ» καταχωροφνται οι προβλζψεισ για ποςά από τυχόν επιχορθγιςεισ άλλων νομικϊν προςϊπων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, κακϊσ και τυχόν άλλεσ επιχορθγιςεισ ι αυξιςεισ μετοχικοφ κεφαλαίου που όμωσ δεν προζρχονται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό ι το ΡΔΕ. Επίςθσ, ςτθ γραμμι αυτι καταχωροφνται και τυχόν προβλζψεισ πλθρωμϊν τοκοχρεολυςίων (ςε ακακάριςτθ βάςθ) από το κράτοσ για λογαριαςμό του φορζα λόγω καταπτϊςεων εγγυιςεων, αναλιψεισ δανειακϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων από το κράτοσ, κακϊσ και ταμειακζσ διευκολφνςεισ από το κράτοσ. Από το ποςό των καταπτϊςεων, οι προβλζψεισ για τουσ τόκουσ καταχωροφνται ςτα ζξοδα του πίνακα 7, ενϊ για τισ αποπλθρωμζσ χρεολυςίων μόνο ςτα «πρόςκετα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία» του πίνακα 7. Ο προϊςτάμενοσ τθσ οικείασ ΓΔΟΥ οφείλει να επιβεβαιϊςει με τθν αρμόδια Διεφκυνςθ «Κίνθςθσ Κεφαλαίων, Εγγυιςεων και Δανείων» τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου και Δθμοςίου Λογιςτικοφ του ΓΛΚ, ότι τα εν λόγω αναφερόμενα ποςά (απολογιςτικά και προχπολογιςτικά ςτοιχεία), ζχουν περιλθφκεί ςτισ προβλζψεισ δαπανϊν για πλθρωμζσ καταπτϊςεων εγγυιςεων του οικείου ζτουσ.  Οι προβλεπόμενεσ μεταβιβάςεισ από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό πρζπει να λογίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ επιχορθγιςεων του πίνακα και όχι ςε άλλθ γραμμι εςόδου (π.χ. λοιπά ζςοδα), ανεξάρτθτα από το ςκοπό για τον οποίο δίνονται, διότι μόνο ζτςι μπορεί να γίνει 11 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ αξιόπιςτα θ ενοποίθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςε επίπεδο Γενικισ Κυβζρνθςθσ, διαφορετικά κα προκφπτουν ςθμαντικζσ διαφορζσ.  Σθμειϊνεται ότι τα ταμειακά διακζςιμα κεωροφνται περιουςιακό ςτοιχείο των νομικϊν προςϊπων και όχι ςτοιχείο εςόδων του προχπολογιςμοφ τουσ. Τα ταμειακά διακζςιμα δφναται να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για τθν εξόφλθςθ υποχρεϊςεων προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν, εφόςον αυτζσ κα ζχουν καταγραφεί και κα εμφανίηονται ςτα βιβλία του φορζα κατά τθν 31.12.2017, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων που αφοροφν ςτθν ολοκλιρωςθ ςυνεχιηόμενων ζργων.  Σε περίπτωςθ που είναι απαραίτθτθ θ χριςθ ταμειακϊν διακεςίμων για τθν κάλυψθ αρνθτικοφ ιςοηυγίου του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2018, απαιτείται προθγουμζνωσ ζγκριςθ του ΓΛΚ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ ΓΔΟΥ, με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων οικονομικϊν ςτοιχείων.  Τα ΝΡΙΔ δεν εγγράφουν ςτισ προβλζψεισ δαπανϊν του προχπολογιςμοφ τουσ τισ απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ του προθγοφμενου ζτουσ, δεδομζνου ότι ζχουν περιλθφκεί ςτο οικονομικό ζτοσ που δθμιουργικθκαν.  Οι λειτουργικζσ και οι επενδυτικζσ δαπάνεσ, πρζπει να καταχωροφνται ςτο ζτοσ κατά το οποίο αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν. Επίςθσ, ςτισ προβλεπόμενεσ δαπάνεσ κα πρζπει να περιλθφκοφν και τυχόν αποδιδόμενα μερίςματα. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 63 του ν.4270/2014 οι αναλυτικοί προχπολογιςμοί των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ υιοκετοφνται από το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του φορζα και εγκρίνονται από τον εποπτεφοντα Υπουργό ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου του προθγοφμενου από το ζτοσ προχπολογιςμοφ ζτουσ, μετά από ειςιγθςθ του οικείου Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και πρζπει να είναι ςυνεπείσ με το ςχζδιο του ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ που ζχει ιδθ υποβλθκεί κατά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του άρκρου 54 του ν.4270/2014. Ειδικά, οι προχπολογιςμοί των φορζων του Κεφαλαίου Α` του ν.3429/2005, εφόςον υπερβαίνουν το όριο των 10 εκατ. ευρϊ, εγκρίνονται με κοινι απόφαςθ του εποπτεφοντοσ Υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του εποπτεφοντοσ Υπουργείου, ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου του προθγοφμενου από το ζτοσ του προχπολογιςμοφ και είναι ςυνεπείσ με το ςχζδιο του προχπολογιςμοφ που ζχει ιδθ υποβλθκεί κατά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του άρκρου 54 του ν.4270/2014. Το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ δεν υιοκετεί και το εποπτεφον Υπουργείο δεν εγκρίνει τουσ προχπολογιςμοφσ των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, παρά μόνον αν είναι ςυνεπείσ με τα ςχζδια των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν που διαμορφϊκθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 54 και είναι ςυμβατοί με τουσ δεςμευτικοφσ ςτόχουσ και το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα. 12 ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ Γ. ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΕ΢ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΩΝ 1. Φορείσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ Στον πίνακα Ι περιλαμβάνονται τα ανϊτατα όρια δαπανϊν για κάκε φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ (Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, Βουλι των Ελλινων, Υπουργεία, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ που ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ), κακϊσ και για τα νομικά πρόςωπα των οποίων θ μιςκοδοςία του προςωπικοφ τουσ καλφπτεται άμεςα από τον τακτικό προχπολογιςμό, όπωσ νοςοκομεία, πανεπιςτιμια, τόςο για τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό, όςο και για το ΡΔΕ. Τα όρια αυτά ζχουν διαμορφωκεί ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτισ παρ. 1 και 2 του Μζρουσ Βϋ τθσ παροφςασ εγκυκλίου. Οι φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, αφοφ λάβουν υπόψθ τουσ τα ανϊτατα όρια δαπανϊν για το οικονομικό ζτοσ 2018, πρζπει να κατανείμουν τα ποςά αυτά ςτουσ επιμζρουσ ειδικοφσ φορείσ και κωδικοφσ αρικμοφσ εξόδων (ΚΑΕ). Για τισ κατανομζσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι υποχρεϊςεισ που δθμιουργοφνται από το υφιςτάμενο πλαίςιο λειτουργίασ των υπθρεςιϊν, ϊςτε να αποφευχκεί θ δθμιουργία ανεξόφλθτων υποχρεϊςεων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, πρζπει να αναλθφκοφν πρωτοβουλίεσ (διοικθτικζσ ι και νομοκετικζσ) που εξαςφαλίηουν τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν εντόσ των ανωτζρω περιοριςμϊν. Τα ποςά των επιχορθγιςεων και αποδόςεων που προβλζπονται ςτον πίνακα Ι τθσ εγκυκλίου, μετά από ςχετικι κατανομι ανά εποπτευόμενο φορζα, πρζπει να κοινοποιθκοφν από τθν αρμόδια ΓΔΟΥ, εγκαίρωσ και το αργότερο μζχρι τισ 17.7.2017, ϊςτε οι φορείσ να ςυντάξουν τουσ δικοφσ τουσ ςυνοπτικοφσ προχπολογιςμοφσ, με τθν επιφφλαξθ τυχόν μεταβολϊν, λόγω κινθτικότθτασ και γενικότερθσ ανακατανομισ του προςωπικοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 54 του ν.4270/2014. ΠΙΝΑΚΑ΢ I. ΑΝΩΣΑΣΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ 2018 (ποςά ςε ευρϊ) α/α ΦΟΡΕΙ΢ ΣΑΚΣΙΚΟ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΠΔΕ ΢υγχρθματοδοτοφμενο Εκνικό ΢ΤΝΟΛΟ ΢φνολο ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 1 Προεδρία τθσ Δθμοκρατίασ Αμοιβζσ προςωπικοφ (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) 2.135.000 2.135.000 Επιχορηγήςεισ ςε φορείσ εντόσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ (ΚΑΕ 2000) 0 0 Επιχορηγήςεισ ςε φορείσ εκτόσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ (ΚΑΕ 2000) 0 0 Αποδόςεισ ςε φορείσ εντόσ Γεν

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις