ΑΕΠΠ/Συχνές Ερωτήσεις

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυχνές Ερωτήσεις-απαντήσεις Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ('Οπως αναρτήθηκαν αρχικά)
Συχνές Ερωτήσεις 1.Υφίσταται υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ για συμβάσεις κάτω των 2.500€; Απάντηση: Από τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, των άρθρων 2 περ. 5 και του άρθρου 130 του Ν.4270/2014 και το άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) δεν προκύπτει υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη έγγραφης σύμβασης. 2.Ποιος είναι ο χρόνος έναρξης υποχρέωσης κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ; Απάντηση: Από τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 και 7 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β’ 969), σε υποχρέωση κράτησης υπόκεινται πληρωμές που γίνονται από τις 22/03/2017 και μετά, σε εκτέλεση συμβάσεων, των οποίων (συμβάσεων) η έναρξη της διαγωνιστικής τους διαδικασίας/διαδικασίας ανάθεσης εκκινεί χρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 120 του Ν.4412/2016. 3.Εάν η διακήρυξη δεν αναφέρει την υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ υφίσταται τέτοια υποχρέωση; Απάντηση: Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η υποχρέωση κράτησης και πληρωμής του ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ προβλέπεται ρητώς από το Ν.4412/2016 κατά τα ανωτέρω, η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως των όρων της διακήρυξης. 4.Υφίσταται υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ σχετικά με παρατάσεις/τροποποιήσεις συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016; Απάντηση: Δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση από το άρθρο 350 παρ.3 εδ. 1 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969). 5.Η υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ αφορά μόνο τις συμβάσεις άνω των 60.000€; Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 1 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969), η υποχρέωση κράτησης καταλαμβάνει όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, με την επιφύλαξη της απάντησης στο ερώτημα 1.

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις