ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/142/2016

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕπιχορήγηση του αθλητικού σωματείου (..)Με τα δεδομένα  αυτά  και  σύμφωνα  με  όσα  έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς τόσο η σχετική αίτηση του σωματείου προς το Δημοτικό Συμβούλιο … όσο και η απόφαση του τελευταίου περί έγκρισης της αιτηθείσας επιχορήγησης λήφθηκαν σε χρόνο πριν από την πραγματοποίηση των αναφερόμενων στην αίτηση αυτήν εκδηλώσεων (βλ. ΕΣ Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. πράξεις 75, 56/2015), ενώ δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι το ποσό της επιχορήγησης θα καταβληθεί τελικά στο σωματείο σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών. Περαιτέρω, το Κλιμάκιο  κρίνει  ότι,  όπως  προκύπτει  από  τα  στοιχεία  του  φακέλου, αφενός οι δαπάνες για τις οποίες διατίθεται η επιχορήγηση είναι επαρκώς προσδιο-ρισμένες, αφετέρου συναρτώνται με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του σωματείου και όχι με λειτουργικές δαπάνες αυτού.
Πράξεως : 0142 Αριθμ. : -------------------------------Συνεδρ. : 13η/5-4-2016 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Δέσποινα Καββαδία Κωνσταντάρα, Σύμβουλο και τα μέλη Μαρία Ζέρβα, Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, τον Εισηγητή Θεόδωρο Μαυροβουνιώτη (εισηγητή). Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 5 Απριλίου 2016, με την παρουσία του Γραμματέα του, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ….. και του Δήμου …., αν πρέπει να θεωρηθεί το 484, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του εν λόγω Δήμου. Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και Έλαβε υπόψη Την 386/16.12.2015 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί. Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποφάσισε τα εξής : Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλλιθέας αρνήθηκε, με την 93/14.10.2015 πράξη του, τη θεώρηση του 484, οικονομικού έτους 2015, Αριθμ.Πράξης : 0142/Συν. : 13η/5-4-2016 2 χρηματικού εντάλματος του Δήμου ……., ποσού 2.000,00 ευρώ, που αφορά στην επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου «…», με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη με αυτό δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι: α) η απόδειξη είσπραξης του ποσού της επιχορήγησης εκδόθηκε πολλούς μήνες μετά από την απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι εκδηλώσεις για την κάλυψη των δαπανών των οποίων αυτή προοριζόταν, β) δεν προσκομίστηκε η σχετική αίτηση του σωματείου προς το Δήμο, συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση των εκδηλώσεων, για την πραγματοποίηση των οποίων θα διετίθετο η επιχορήγηση και γ) η επιχορήγηση προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικούν αναγκών του σωματείου. Ο Δήμος …. επανυπέβαλε το χρηματικό ένταλμα με το 30991/11.11.2015 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστικού, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 24.11.2015 έκθεση διαφωνίας, προς το Κλιμάκιο αυτό. ΙΙ. Α. Στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζεται ότι: «1. Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: i. Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (…) καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, (…) Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό Αριθμ.Πράξης : 0142/Συν. : 13η/5-4-2016 3 αυτόν, Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς (…)» (άρθρο 202, όπως η παράγραφος 1 αυτού αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του ν. 4257/2014, ΦΕΚ Α΄ 93). Β. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για να είναι νόμιμη η επιχορήγηση αθλητικού σωματείου, απαιτείται, μεταξύ άλλων, πριν από την πραγματοποίηση των εκδηλώσων, για την κάλυψη των δαπανών των οποίων αυτή προορίζεται, να έχει υποβληθεί από το σωματείο σχετική αίτηση προς το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία να προσδιορίζονται οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και ο προϋπολογισμός των εξόδων αυτών. Η τήρηση δε αυτής της προϋπόθεσης επιβάλλεται από τις αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς στην περίπτωση του άρθρου 202 παρ. 1 του ν. 3463/2006, ο νομοθέτης επιτρέπει στη Διοίκηση την κατά διακριτική ευχέρεια διάθεση του δημοσίου χρήματος και, συνεπώς, το αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των σχετικών δαπανών όργανο πρέπει να έχει υπόψη του τα σχετικά έγγραφα στοιχεία, τα οποία θα του επιτρέψουν τον έλεγχο της υπέρβασης ή μη των ακραίων ορίων της εκ μέρους της διοίκησης ασκούμενης διακριτικής εξουσίας. (βλ. ΕΣ VII Τμ. πράξεις 169-2015, 38/2012). III. Στην κρινόμενη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 4010/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αριθμ.Πράξης : 0142/Συν. : 13η/5-4-2016 4 Αθηνών εγκρίθηκε η ίδρυση αθλητικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντολογικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΟΙΣΒΟΣ», με σκοπό, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό, μεταξύ άλλων, την άσκηση του πνεύματος των νέων, την ψυχαγωγία αυτών, την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή τους καθώς και τη σωματική τους άσκηση με συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Με την από 26.1.2015 αίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου αυτού προς το Δήμο …. ζητήθηκε η επιχορήγηση των προγραμματισμένων για το έτος 2015 δραστηριοτήτων του (αθλητικοί αγώνες και πολιτιστικές εκδηλώσεις), τα έξοδα των οποίων, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που συνοδεύει την ανωτέρω αίτηση, είχαν προϋπολογισθεί στο ποσό των 13.250,00 ευρώ (21.000,00 ευρώ μείον 7.750,00 ευρώ που αφορούσαν λειτουργικές ανάγκες). Ακολούθως, με την 64/20.2.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου … εγκρίθηκε η επιχορήγηση, μεταξύ άλλων, του ως άνω σωματείου με το ποσό των 2.000,00 ευρώ (βλ. την 2/17.9.2015 απόδειξη είσπραξης του σωματείου), για την καταβολή του οποίου εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς τόσο η σχετική αίτηση του σωματείου προς το Δημοτικό Συμβούλιο … όσο και η απόφαση του τελευταίου περί έγκρισης της αιτηθείσας επιχορήγησης λήφθηκαν σε χρόνο πριν από την πραγματοποίηση των αναφερόμενων στην αίτηση αυτήν εκδηλώσεων (βλ. ΕΣ Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. πράξεις 75, 56/2015), ενώ δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι το ποσό της επιχορήγησης θα καταβληθεί τελικά στο σωματείο Αριθμ.Πράξης : 0142/Συν. : 13η/5-4-2016 5 σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών. Περαιτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, αφενός οι δαπάνες για τις οποίες διατίθεται η επιχορήγηση είναι επαρκώς προσδιο-ρισμένες, αφετέρου συναρτώνται με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του σωματείου και όχι με λειτουργικές δαπάνες αυτού. IV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2015, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει. Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι το 484, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου …, ποσού 2.000,00 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2015.

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις