οικ.2/52259/ΔΕΠ/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής».(ΑΔΑ:ΨΜΦ2Η-Β2Φ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 10165 – Αθήνα Τηλέφωνα: Δ΄ Τμήμα 33 38 391, 3338 590 33 38 419 Α΄Τμήμα 33 38 402, 33 38 351 33 38 415, 33 38 477 33 38 8244 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.21 14:03:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα , 19/07/2017 Αρ.Πρωτ. οικ. 2/ 52259 /ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής». Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472 /2017 περί Μισθολογικών ρυθμίσεων ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ .74 τ. Α΄, προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του. Ειδικότερα : ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 1 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ Επί του άρθρου 123 Πεδίο εφαρμογής Με το παρόν άρθρο ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού. Το πεδίο αυτό καλύπτει: 1. Τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στα στελέχη των Ε.Δ. δεν συμπεριλαμβάνονται οι οπλίτες που εκπληρώνουν υποχρέωση στρατιωτικής θητείας. 2. Τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων, τα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), το Διδακτικό και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι Καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), το προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), τα µέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστηµίων και των Α.Τ.Ε.Ι.. 3. Τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε.. 4. Τους Ιατρούς και Οδοντίατρους του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τους Ιατρούς και Οδοντίατρους Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς, τους Επικουρικούς Ιατρούς, τους µόνιµους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και τους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών. 5. Τους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. 6. Τους υπαλλήλους του Διπλωµατικού κλάδου, το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, τους υπαλλήλους του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και τους υπάλληλους του κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. 7. Τους Αρχιερείς. 8. Τους Μουσικούς, µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 2 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Επί του άρθρου 124 Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ανάλογα με την προέλευση αυτών. Ειδικότερα, οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής : Α. Κατηγορία Α΄ : για τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, για αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Επίσης, στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται και οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δυνάμει ειδικών διατάξεων (π.χ. άρθρο 9 του ν.3833/2010). Β. Κατηγορία Β΄ : για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), για τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), για τους υπαξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων. Γ. Κατηγορία Γ΄ : για τα στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. – Ο.Π.Υ.- Ε.Μ.Θ. – Ε.Π.Υ., καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό. Δ. Κατηγορία Δ΄ : για τους Ειδικούς Φρουρούς – Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας. Επί του άρθρου 125 Βασικός μισθός Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διαμορφώνονται οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των ως άνω στελεχών ανά κατηγορία προέλευσης, ως εξής : ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1 2 4200 3800 1 2 2445 2385 1 2 2109 2039 1 2 1686 1662 3 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3400 3150 3000 2880 2800 2705 2650 2575 2455 2375 2245 2155 2095 2025 1975 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2325 2265 2165 2145 2085 2065 1995 1925 1845 1785 1725 1665 1605 1545 1485 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2009 1939 1849 1769 1709 1659 1599 1529 1479 1429 1369 1329 1309 1269 1239 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1639 1587 1531 1479 1427 1376 1329 1277 1230 1183 1141 1098 1056 1014 972 18 1925 18 1455 18 1159 18 953 19 20 21 1875 1845 1755 19 20 21 1415 1365 1315 19 20 21 1079 1039 979 22 1705 22 1285 22 939 23 24 25 26 27 1655 1625 1575 1525 1475 23 24 25 26 27 1245 1185 1115 1085 1045 28 1435 28 985 29 30 31 32 33 34 1395 1355 1315 1275 1235 1195 35 1155 Επί του άρθρου 126 Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη Με τις διατάξεις της παρ.1 ορίζεται η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Α΄, ως εξής: Α. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) στο 1ο Κλιμάκιο. Β. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος στο 2ο Κλιμάκιο. Γ. Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Υπαρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος και Λιμενικού Σώματος στο 3ο Κλιμάκιο. 4 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ Τα στελέχη των περιπτώσεων Α έως Γ κατατάσσονται στα προβλεπόμενα Κλιμάκια ανεξαρτήτως των συνολικών ετών υπηρεσίας τους και παραμένουν σε αυτά μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Δ. Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 5ο Κλιμάκιο και με τριάντα (30) έτη και άνω στο 4ο Κλιμάκιο. Ε. Υποστράτηγος και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι έξι έτη (26) έτη υπηρεσίας στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) έτη και μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) και μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 7ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) και μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 6ο Κλιμάκιο και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 5ο Κλιμάκιο. Στ. Ταξίαρχος και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι τέσσερα έτη (24) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) έτη μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 8ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) και μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 7ο Κλιμάκιο και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 6ο Κλιμάκιο. Ζ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) έτη μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 10ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 9ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) και μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 8ο Κλιμάκιο και με τριάντα δύο (32) και άνω στο 7ο Κλιμάκιο. Η. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία έτη (13) έτη υπηρεσίας στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) μέχρι δεκαπέντε (15) στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 24ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 23ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 22ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 19ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 11ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 10ο Κλιμάκιο και με τριάντα ένα (31) και άνω στο 9ο Κλιμάκιο. Θ. Ταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι έντεκα (11) έτη στο 28ο Κλιμάκιο, Από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκατρία έτη (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 24ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 23ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 22ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) 5 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 19ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 12ο Κλιμάκιο και με τριάντα ένα (31) και άνω στο 11ο Κλιμάκιο. Ι. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι επτά (7) έτη υπηρεσίας στο 31ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι εννέα (9) στο 30ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 29ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 28ο Κλιμάκιο, από δεκατρία έτη (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 24ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 23ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 22ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 19ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 18ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) και άνω στο 17ο Κλιμάκιο. Ια. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 33ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) μέχρι επτά (7) έτη στο 32ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι εννέα (9) στο 31ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) μέχρι έντεκα (11) στο 30ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 29ο Κλιμάκιο, από δεκατρία έτη (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 28ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 25ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 24ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 23ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 22ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 21ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 20ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) και άνω στο 19ο Κλιμάκιο. Ιβ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι τρία (3) έτη υπηρεσίας στο 35ο Κλιμάκιο, από τρία (3) έτη μέχρι έξι (6) έτη υπηρεσίας στο 34ο Κλιμάκιο, από έξι (6) μέχρι επτά (7) έτη στο 33ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι δέκα (10) στο 32ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) μέχρι έντεκα (11) στο 31ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) μέχρι δεκατρία (13) στο 30ο Κλιμάκιο, από δεκατρία έτη (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 29ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 28ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 27ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 26ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) και άνω στο 25ο Κλιμάκιο. Με τις διατάξεις της παρ.2 ορίζεται η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Β΄, ως εξής: Α. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι τριάντα έξι (36) έτη υπηρεσίας στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα έξι (36) έτη και άνω στο 1ο Κλιμάκιο. Β. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι επτά (27) έτη στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα (30) έτη υπηρεσίας στο 4ο Κλιμάκιο, από 6 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ τριάντα (30) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιμάκιο και με τριάντα ένα (31) έτη και άνω στο 2ο Κλιμάκιο. Γ. Ταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας στο 5ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 4ο Κλιμάκιο και με τριάντα τέσσερα (34) και άνω στο 3ο Κλιμάκιο. Δ. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 6ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα δύο (32) στο 5ο Κλιμάκιο και με τριάντα δύο (32) έτη και άνω στο 4ο Κλιμάκιο. Ε. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 7ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 6ο Κλιμάκιο και από τριάντα δύο (32) έτη και άνω στο 5ο Κλιμάκιο. Στ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη υπηρεσίας στο 20ο Κλιμάκιο, από δεκατέσσερα (14) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) έτη στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 8ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 7ο Κλιμάκιο και από τριάντα δύο (32) έτη και άνω στο 6ο Κλιμάκιο. Ζ. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. Μέχρι δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο 24ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) έτη μέχρι έντεκα (11) έτη στο 23ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) έτη μέχρι δώδεκα (12) έτη στο 22ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) έτη μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη στο 21ο Κλιμάκιο, από δεκατέσσερα (14) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 20ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) έτη στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 14ο 7 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 9ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα δύο (32) έτη στο 8ο Κλιμάκιο και από τριάντα δύο (32) έτη και άνω στο 7ο Κλιμάκιο. Η. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 27ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) έτη μέχρι επτά (7) στο 26ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο 25ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) έτη μέχρι έντεκα (11) έτη στο 24ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) έτη μέχρι δώδεκα (12) έτη στο 23ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) έτη μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη στο 22ο Κλιμάκιο, από δεκατέσσερα (14) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 21ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 20ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαοκτώ (18) στο 19ο Κλιμάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 17ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι δύο (22) έτη στο 16ο Κλιμάκιο, από είκοσι δύο (22) έτη μέχρι είκοσι τρία (23) στο 15ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 14ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι οκτώ (28) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 11ο Κλιμάκιο και από είκοσι εννέα (29) έτη και άνω στο 10ο Κλιμάκιο. Θ. Επιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 28ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) έτη μέχρι επτά (7) στο 27ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι δέκα (10) έτη υπηρεσίας στο 26ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) έτη μέχρι έντεκα (11) έτη στο 25ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) έτη μέχρι δώδεκα (12) έτη στο 24ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) έτη μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη στο 23ο Κλιμάκιο, από δεκατέσσερα (14) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 22ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 21ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) έτη και άνω στο 20ο Κλιμάκιο. Ι. Λοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο 28ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) έτη μέχρι δέκα (10) έτη στο 27ο Κλιμάκιο, από δέκα (10) έτη μέχρι έντεκα (11) έτη στο 26ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) έτη μέχρι δώδεκα (12) έτη στο 25ο Κλιμάκιο, από δώδεκα (12) έτη μέχρι δεκατέσσερα (14) έτη στο 24ο Κλιμάκιο και από δεκατέσσερα (14) έτη και άνω στο 23ο Κλιμάκιο. Με τις διατάξεις της παρ.3 ορίζεται η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ΄, ως εξής : Α. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαέξι (16) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) έτη στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 4ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα έξι (36) έτη στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα έξι (36) έτη μέχρι τριάντα εννέα (39) έτη στο 2ο Κλιμάκιο και από τριάντα εννέα (39) έτη και άνω στο 1ο Κλιμάκιο. 8 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ Β. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαέξι (16) έτη στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) έτη στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 5ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα έξι (36) έτη στο 4ο Κλιμάκιο και από τριάντα έξι (36) έτη και άνω στο 3ο Κλιμάκιο. Γ. Επιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαέξι (16) έτη στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) έτη στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 10ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 6ο Κλιμάκιο και από τριάντα ένα (31) έτη και άνω στο 5ο Κλιμάκιο. Δ. Λοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 17ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαέξι (16) έτη στο 16ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στο 15ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) έτη στο 12ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 11ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 10ο Κλιμάκιο και από είκοσι πέντε (25) έτη και άνω στο 9ο Κλιμάκιο. Ε. Δεκανέας και αντίστοιχοι. Μέχρι τρία (3) έτη υπηρεσίας στο 21ο Κλιμάκιο, από τρία (3) μέχρι πέντε (5) έτη στο 20ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) έτη μέχρι δεκατρία (13) έτη στο 19ο Κλιμάκιο και από δεκατρία (13) έτη και άνω στο 18ο Κλιμάκιο. Στ. Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Μέχρι τρία (3) έτη υπηρεσίας στο 22ο Κλιμάκιο, από τρία (3) μέχρι πέντε (5) έτη στο 21ο Κλιμάκιο και από πέντε (5) έτη και άνω στο 20ο Κλιμάκιο. Με τις διατάξεις της παρ.4 ορίζεται η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Δ΄, ως εξής : Ειδικοί Φρουροί – Συνοριακοί Φύλακες. Μέχρι ένα (1) έτος υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από ένα (1) έτος μέχρι τρία (3) έτη στο 17ο Κλιμάκιο, από τρία (3) έτη μέχρι πέντε (5) έτη στο 16ο Κλιμάκιο, από πέντε (5) έτη μέχρι επτά (7) στο 15ο Κλιμάκιο, από επτά (7) έτη μέχρι εννέα (9) έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από εννέα (9) έτη μέχρι έντεκα (11) έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από έντεκα (11) έτη μέχρι δεκατρία (13) έτη στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκατρία (13) έτη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) έτη μέχρι δεκαεπτά (17) έτη 9 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ υπηρεσίας στο 10ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα έτη (19) έτη υπηρεσίας στο 9ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) έτη μέχρι τριάντα ένα (31) έτη στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) έτη μέχρι τριάντα τρία (33) στο 2ο Κλιμάκιο και από τριάντα τρία (33) έτη και άνω στο 1ο Κλιμάκιο. Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών των ανωτέρω κατηγοριών σε Μ.Κ. απεικονίζεται στους κάτωθι πίνακες : 10 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΑΤΑ και αντίστοιχοι & Υπαρχηγοί Σ.Α. ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ Α/ΓΕΣ και αντίστοιχοι 9 9 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 13 12 11 10 9 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 19 18 17 17 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 26 25 25 24 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 28 27 27 26 26 25 25 24 23 22 21 20 19 18 18 17 16 15 14 13 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 15 14 14 13 12 12 12 12 ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 15 ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι 35 35 35 34 34 34 33 32 32 32 31 30 30 29 29 28 27 26 25 24 23 22 22 21 21 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 2 2 1 1 1 1 1 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 8 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 13 13 12 11 10 10 9 9 8 7 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 16 15 14 14 13 12 11 11 10 10 9 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 20 19 18 18 17 16 15 15 14 13 12 12 11 11 10 9 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 24 24 23 22 21 21 20 19 19 18 17 16 16 15 14 13 13 12 12 11 10 9 9 8 7 7 7 7 7 7 27 26 26 25 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 18 17 17 16 15 14 14 13 13 12 11 10 10 ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 27 27 26 26 25 25 24 24 24 23 23 22 21 21 20 ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 26 25 24 24 23 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ & ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 14 14 13 12 11 11 10 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι 0 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 16 16 15 15 14 13 12 12 11 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 17 17 17 16 16 15 14 13 13 12 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 14 14 13 12 11 11 10 10 9 2 1 1 21 21 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 18 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 20 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 Με τις διατάξεις της παρ.5 προβλέπεται ότι: 11 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ α. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) λαμβάνουν το 53% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας (834,75 €). β. Οι Ανθυπολοχαγοί εκ Δ.Ε.Α. λαμβάνουν το 71% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας (1.118,25 €). Με τις διατάξεις της παρ.6 ορίζεται η Μισθολογική κατάταξη μαθητών των κάτωθι Σχολών, ως εξής : α. Ενόπλων Δυνάμεων : αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50 €). αβ. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (118,80 €). β. Σωμάτων Ασφαλείας : αα. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (325,05 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (344,75 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης. ββ. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90 €) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης. γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βαθμό που κατέχουν. Με τις διατάξεις της παρ.7 ορίζεται ότι οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών) λαμβάνουν το Μ.Κ.19 της Γ΄ Κατηγορίας (1.079 €). Με τις διατάξεις της παρ.8 προβλέπεται ότι οι έφεδροι υψηλής ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.) κατά την περίοδο που καλούνται υπό τα όπλα λαμβάνουν ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές ίσες με αυτές του ομοιόβαθμου επαγγελματία στρατιωτικού, πλην αυτών που κατατάσσονται στους βαθμούς του στρατιώτη και δεκανέα, οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές λοχία της Γ΄ κατηγορίας. Για την κατάταξη και μισθολογική εξέλιξη των εν λόγω εφέδρων σε Μ.Κ. λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο ο χρόνος πραγματικής παρασχεθείσας υπηρεσίας υπό τα όπλα με την ως άνω ιδιότητα. Συνεπώς για τη μισθολογική τους κατάταξη και εξέλιξη δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε άλλη προϋπηρεσία. Με τις διατάξεις της παρ.9 διευκρινίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο βαθμό. Σε περίπτωση βαθμολογικής προαγωγής, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μισθολογική εξέλιξη των στελεχών γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό/ κατάταξη οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 12 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ      ΠΕΡ.Ι) Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 154, κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων στελεχών στα ανωτέρω μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από τον εν λόγω φορέα, μέχρι και στις 31-12-2016. Μετά την αρχική κατάταξη των στελεχών αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις στελεχών που κατατάσσονται μετά την 1-1-2017, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4354/2015 (1-1-2016) αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 7 του εν λόγω νόμου (Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) της Ελλάδας και των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Κατά συνέπεια, δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λπ.). Επίσης, δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα, ο οποίος σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, οπότε είναι δυνατή η αναγνώριση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τάσσει ο ν.4354/2015. Περαιτέρω, σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας, είναι να μην έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου φορέα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις πριν την 1-1-2017 για αναγνώριση προϋπηρεσίας και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2017). Ειδικότερα, η προϋπηρεσία για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων Υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται : οι αποφάσεις πρόσληψης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας (π.χ. σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. 13 ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ Για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο εργαζομένων (λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών) που απασχολούνται με πλήρες ωράριο (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 153). Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας λογίζεται ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας. Μετά την αρχική μισθολογική κατάταξη των στελεχών σε Μ.Κ. τυχόν υφιστάμενος πλεονάζων χρόνος σε αυτό λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του επομένου Μ.Κ.. ΠΕΡ.ΙΙ) Επιπλέον, μόνο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναγνωρίζονται για μισθολογική εξέλιξη ο χρόνος φοίτησής τους στις στρατιωτικές σχολές ή στις αντίστοιχες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας (εξαιρουμένης οιασδήποτε άλλης), εφόσον η ειδικότητα αυτή αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης και εφόσον οι χρόνοι αυτοί δεν συμπίπτουν με αναγνωριζόμενο χρόνο δημόσιας υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι, από 1-1-2017 και εντεύθεν, ο χρόνος φοίτησης σε οποιεσδήποτε, πλην των ανωτέρω, Σχολές δεν αναγνωρίζεται πλέον για μισθολογική εξέλιξη, ανεξάρτητα από το εάν μετά την εν λόγω φοίτηση αποκτήθηκε πτυχίο που αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης - πρόσληψης. Επίσης, από 1-1-2017 σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και η θαλάσσια προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί εκτός των φορέων του άρθρου 7 του ν.4354/2015. Όλοι οι χρόνοι των προϋπηρεσιών των ανωτέρω που υπηρετούσαν κατά την 31-12-2016 (εν ενέργεια στελέχη) και έχουν ήδη νομίμως αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη (για χορήγηση χρονοεπιδόματος και για απονομή μισθολογικών προαγωγών) μέχρι την εν λόγω ημερομηνία (σύμφωνα με τα προϊσχύοντα μισθολογικά καθεστώτα) θα ληφθούν υπόψη για την αρχική κατάταξη και μισθολογική εξέλιξη τους στα ως άνω μισθολογικά κλιμάκια (βλ. και άρθρο 154). Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τυχόν υφιστάμενα συμπίπτοντα χρονικά διαστήματα (που είχαν ληφθεί υπόψη για χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και για απονομή μισθολογικών προαγωγών) η προσμέτρησή τους για τη νέα μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη θα γίνει μια φορά. Τέλος, διευκρινίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του μέρους ΣΤ΄ του νόμου (δηλαδή από 1-12017 και εντεύθεν) καταργείται το καθεστώς των μισθ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις