ΕΑΠ2003118ΕΞ2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΡύθμιση θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010.

ΦΕΚ: 2490/Β/2017ΕΑΠ2003118ΕΞ2017,ΦΕΚ- 2490/Β/19.07.2017 ΕΑΠ2003118ΕΞ2017,ΦΕΚ- 2490/Β/19.07.2017 Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Μέρους Ε΄ του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει από τις όμοιες του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015). 2.Τις διατάξεις των παρ. 1.δ. και 1.ε. του άρθρου δεύ-τερου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/6.5.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3.Την απόφαση αριθμ. 2/37345/0004 (ΦΕΚ 784/Β΄/2010) «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου «Σύστημα Βαθμολογικών Προαγωγών και Μισθολογικής Εξέλιξης των υπαλλήλων του Κράτους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και άλλων φορέων του Δημόσιου Τομέα και συναφείς διατάξεις» του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015». 5.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». 6.Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 171, 173, 174, 175. 7.Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών». 8.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ5/2015 (ΦΕΚ 204/Β΄/27.1.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9.Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29/2015 (ΦΕΚ 2168/ Β΄/9.10.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 11.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 1 ΕΑΠ2003118ΕΞ2017,ΦΕΚ- 2490/Β/19.07.2017 (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις». 12.Τις διατάξεις π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 13.Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 14.Την ανάγκη επέκτασης πληρωμής των πάσης φύ-σεως αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβών φυσικών προσώπων της παρ. 1.β. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 στο σύνολο των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν. 15.Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 ως εξής: 1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά τη διαπίστωση ότι υπόχρεοι Φορείς δεν προβαίνουν στην απογραφή του προσωπικού τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, εισηγείται στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης: α) Την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, για αναστολή επιχορήγησης ή απόδοσης πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης των υπόχρεων Φορέων από τον Κρατικό προϋπολογισμό. β) Την αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην περίπτωση των ΟΤΑ. 2. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), μετά τη διαπίστωση ότι υπόχρεοι Φορείς δεν καταβάλουν τις πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού τους μέσω του συστήματος πληρωμών της ΕΑΠ, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών: α) Την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, για αναστολή επιχορήγησης ή απόδοσης πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης των υπόχρεων Φορέων από τον Κρατικό προϋπολογισμό και ειδικά για τους Ο.Τ.Α. την παρακράτηση μέρους ή του συνόλου του ποσού που δικαιούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις). β) Την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού για αναστολή καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΕΚΟ, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 και την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Την αναφορά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές σχετικά με την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου i της παρ. 1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/2010). Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2 ΕΑΠ2003118ΕΞ2017,ΦΕΚ- 2490/Β/19.07.2017 Αθήνα, 6 Ioυλίου 2017 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις