ΔΗΔ/Φ.60/24924/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔημοσίευση κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την παράταση της έναρξης ισχύος του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (138/Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν.4440/2016 για το σύνολο των Υπουργείων.(ΑΔΑ:ΩΥΠΔ465ΧΘΨ-5ΧΛ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.27 13:49:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΥΠΔ465ΧΘΨ-5ΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΔ/Φ.60/24924 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κωδ. : 106 74 Αθήνα Πληροφορίες : Διον. Κοντογιώργης Τηλέφωνο : 2131313567 FAX : 2131313492 E-mail : dhd@ydmed.gov.gr ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Δημοσίευση κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την παράταση της έναρξης ισχύος του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (138/Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν.4440/2016 για το σύνολο των Υπουργείων. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4440/2016 αντικαταστάθηκε το άρθρο 12 του ν. 3979/2011 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (ΦΕΚ 138/Α’) και προβλέφθηκε η έκδοση και διακίνηση πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων με την υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας και μάλιστα με ειδική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας (1ης Ιουλίου 2017 για το σύνολο των Υπουργείων) καμία πράξη, ή απόφαση που εκδίδεται κατά παράβαση των ανωτέρω, δεν θα εκτελείται. Η διάταξη αυτή προϋποθέτει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ιδίου νόμου για την λειτουργία «Ψηφιακού Οργανογράμματος» που θα συνεισφέρει στην πλήρη αναμόρφωση των Οργανισμών των Υπουργείων, διαδικασία, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και εκκρεμεί. Ως εκ τούτου, για την εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης, κρίθηκε αναγκαία και σκόπιμη η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.4440/2016, που προβλέπει την έκδοση κοινής απόφασης μεταξύ των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με την οποία παρατάθηκε η έναρξη ισχύος του εν λόγω άρθρου 12 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν.4440/2016 για το σύνολο των Υπουργείων, έως την 1η Ιανουαρίου 2018. 1 ΑΔΑ: ΩΥΠΔ465ΧΘΨ-5ΧΛ Η ΚΥΑ αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 30 Ιουνίου 2017 με αριθμό φύλλου 2254/Β’. Για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ΟΤΑ α` και β` βαθμού, ισχύουν τα καθοριζόμενα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.4440/2016, σύμφωνα με το οποίο, «η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού καθορίζεται με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου του 2018». Σημειώνουμε, ότι όλοι οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου ν. 4440/2016, για την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις του εν λόγω άρθρου 24, μπορούν να αξιοποιούν τους εσωτερικούς κανονισμούς ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του ν.3979/2010 (138/Α’), ή άλλων ειδικότερων διατάξεων, εφόσον, βεβαίως, εξασφαλίσουν και την επάρκεια του φορέα τους σε ικανό για την εφαρμογή των υποχρεώσεων του άρθρου 24 του ν. 4440/2016, αριθμό εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και χρονοσφραγίδων (έως την 1η Ιανουαρίου 2018 για τα Υπουργεία, ή την έκδοση της κατά περίπτωση απόφασης έναρξης ισχύος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τους λοιπούς φορείς). Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του ν.4440/2016 μετά την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών, τόσο για το σύνολο των Υπουργείων (1η Ιανουαρίου 2018), όσο και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος με βάση την έκδοση της κατά περίπτωση απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 8 του ν.4440/2016, εκδίδονται τυχόν πράξεις και αποφάσεις που κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, δηλαδή χωρίς τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας, δεν εκτελούνται. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 6 περ.β) του άρθρου 24 του ν. 4440/2016, οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24 του νόμου 4440/2016, για τη διακίνηση των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων και πράξεων, μπορούν να κάνουν χρήση του δικού τους Σ.Η.Δ.Ε, έως ότου καταστεί εφικτή η διασύνδεσή αυτού με το κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε. Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη 2 ΑΔΑ: ΩΥΠΔ465ΧΘΨ-5ΧΛ Πίνακας Αποδεκτών 1. Βουλή των Ελλήνων 2. Υπουργεία Δ/νσεις Διοικητικού και Πληροφορικής 3. Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Δ/νσεις Διοικητικού και Πληροφορικής 4. Περιφέρειες Δ/νσεις Διοικητικού και Πληροφορικής 5. Αποκεντρωμένες Περιφέρειες Δ/νσεις Διοικητικού και Πληροφορικής 6. Δήμοι Δ/νσεις Διοικητικού και Πληροφορικής 7. Ανεξάρτητες Αρχές 8. Ειδικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού – Εφαρμογής Προγραμμάτων (secretary.madc@mdc.gr) 9. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε (info@ktpae.gr) Εσωτερική διανομή : 1. Γραφείο κας Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 3. Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Η.Δ. 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις