1120349/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017 (ΑΔΑ:6ΥΘ046ΜΠ3Ζ-1ΣΡ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.08.10 13:29:29 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΥΘ046ΜΠ3Ζ-1ΣΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΑ: Αθήνα, 10/08/2017 Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1120349 ΕΞ 2017 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-Mail Url : : : : : : : Ερμού 23-25 10563 Αθήνα Αικατερίνη Ρόκα 2131624235 2131624233 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής a.roka@aade.gr www.aade.gr Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίες (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄110/01.08.2017), αναφορικά με ζητήματα δαπανών καθαριότητας κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών, με ημερομηνία ισχύος την 1η .8.2017 (άρθρο 85 του ιδίου νόμου). Με τις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι οι δαπάνες καθαριότητας των κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών που δεν έχουν εκκαθαριστεί έως την 30η.6.2017, (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθμ. 0167/30.6.2017 Πράξης του I τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου), θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων φορέων. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τα δικαιολογητικά δαπανών καθαριότητας που εκκρεμούν στις Υπηρεσίες σας να αποσταλούν για εκκαθάριση, έλεγχο και πληρωμή στην αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ ή κατά τόπον ΔΥΕΕ του ΓΛΚ). Ακολουθεί το κείμενο της κοινοποιούμενης διάταξης: «Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 (Α' 24) που δεν έχουν εκκαθαρισθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθμ. 0167/30.6.2017 Πράξης του I τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.» Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι. ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΔΑ: 6ΥΘ046ΜΠ3Ζ-1ΣΡ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες πίνακα Γ 2. Αποδέκτες πίνακα Δ 3.Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 4. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 5. Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών 6. Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς 7. Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 8. Φορολογική Περιφέρεια Πατρών 9. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής 10. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 11. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας 12. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 13.Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις