131046/ΓΔ2/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΟρισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)

ΦΕΚ: 2824/Β/2017131046/ΓΔ2/2017,ΦΕΚ-2824/Β/11.8.2017 131046/ΓΔ2/2017,ΦΕΚ-2824/Β/11.8.2017 1 Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 6 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ Α΄ 61) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας. β) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». ε) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». στ) Του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 181). «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (181 τ.Α΄). ζ) Του π.δ. 70/2015 « Μετονομασία του Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων». 2.Την με αριθ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2336) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6 παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016». 3.Την με αριθ. 223858/Β1/30.12.2016 (ΦΕΚ 44480 Β΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων : «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του ν.4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». 1 Η παρούσα απόφαση παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 23 της αριθμ. 40023/Υ1-ΦΕΚ 867/Β/12.03.2018) ΚΥΑ-: Β) ‘’Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τρόπο αντίθετο από τις παρούσες αποφάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄31).’’ 1 131046/ΓΔ2/2017,ΦΕΚ-2824/Β/11.8.2017 4.Την με αριθ. 12/σχ.351/1465/3-5-2017 (ΦΕΚ 1619 Β΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του κύριου διατάκτη των πιστώσεων του Προϋπολογισμού των Γενικών Αρχείων του Κράτους και ορισμός δευτερευόντων διατακτών και εκκαθαριστή αποδοχών του προσωπικού τους». 5.Τη με αριθ. 123510/Α1/19-7-2017 (ΦΕΚ 2561 Β΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 6.Την με αριθ. 130839/ΓΔ2/1-8-2017 εισήγηση του Γε-νικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (άρθρο 24, παρ. 5ε, ν. 4270/2014). 7.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 8.Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής, εύρυθ-μης και έγκαιρης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε περιφερειακό επίπεδο και ΕΠΕΙΔΗ Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», οι Γενικές Γραμματείες α) Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) Θρησκευμάτων, γ) Έρευνας και Τεχνολογίας, δ) Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και οι υπαγόμενες σε αυτές οργανικές μονάδες, καθώς και οι Αυτοτελείς οργανικές και υπηρεσιακές μονάδες πληρούν δια της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αρ. 75555/289/ 6-7-2017 (2336 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης. Β) 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2986/2002 (24 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της αρ. 39672/Δ4/31-3-2008 (609 Β΄) υπουργικής απόφασης, οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στις εν λόγω Υπηρεσίες λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης κατά την πρόβλεψη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α του ν. 2986/2002 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 5 υπ. 1α του ν. 3467/2006 και ισχύει. Συγκροτείται δε από τα Τμήματα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων και Β΄ Οικονομικών Υποθέσεων. Η Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη της διοικητικής και οικονομικής στήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης καθώς και το συντονισμό των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών εντός της Περιφέρειας. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ιβ της παρ. 2 άρθρου 1 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (1340 Β΄) υπουργικής απόφασης οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης «έχουν την ευθύνη του κύριου διατάκτη των πιστώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα και προορίζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ πλην εκείνων οι οποίες προορίζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών νομαρχιακού επιπέδου και των σχολικών μονάδων οι οποίες αντιμετωπίζονται από τον προϋπολογισμό δαπανών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν Ε.Φ. στον Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με κωδικό Αριθμό 185 (Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και με διακριτό κωδικό αριθμό που αφορά 2 131046/ΓΔ2/2017,ΦΕΚ-2824/Β/11.8.2017 στο Νομό στον οποίο εδρεύουν, η δε κατανομή των εγγεγραμμένων στους προϋπολογισμούς τους πιστώσεων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθυντών ΠΕ και ΔΕ, και ως εκ των ανωτέρω οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις υπαγόμενες σε αυτές αποκεντρωμένες ή μη Υπηρεσίες πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αρ. 75555/289/6-7-2017 (2336 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης. Γ) 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Β του ν. 1946/1991 (69 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) αποτελούν Αυτοτελή Δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συγκροτούνται από: α) την Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ και β) τις περιφερειακές υπηρεσίες των ΓΑΚ. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κεφαλαίου Γ ου ως άνω Νόμου, η Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, μεταξύ των οποίων και Τμήμα Γραμματείας και Λογιστηρίου, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου Νόμου, ασκεί τις αρμοδιότητες της τήρησης μητρώου των υπαλλήλων των ΓΑΚ, της τήρησης του αρχείου των υπηρεσιακών εγγράφων της Κ.Υ. των ΓΑΚ και την έκδοση των αντιγράφων αυτών, της λήψης παντός μέτρου διοικητικής μέριμνας που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των ΓΑΚ, της εισήγησης για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού δαπανών και της διεξαγωγής της λογιστικής εργασίας δαπανών που αφορούν στην Κ.Υ. των ΓΑΚ, στα πλαίσια του γενικού προϋπολογισμού, τακτικού και επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., της προμήθειας και διαχείρισης παντός είδους υλικού της Κ.Υ. και κάθε άλλου σχετικού θέματος οικονομικής διαχείρισης που αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία. 2.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 της αρ. 12/σχ.351/1465/3-5-2017 (1619 Β΄) υπουργικής απόφασης, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ έχουν μεταβιβαστεί οι αρμοδιότητες του κύριου Διατάκτη των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών των ΓΑΚ. 3.Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους αποτελούν Ε.Φ. στον Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με κωδικό Αριθμό 120 και ως εκ των ανωτέρω τα Γενικά Αρχεία του Κράτους πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αρ. 75555/289/6-7-2017 (2336 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες και Αναθέτουσες Αρχές, υποκείμενες ή υπαγόμενες στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανεξάρτητα υπεύθυνες για τις προμήθειες, τα αγαθά, τα έργα, τις μελέτες και τις υπηρεσίες τους, που υπάγονται στην προβλεπόμενη στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 παρέκκλιση αναφορικά με τον υπολογισμό της αξίας των συμβάσεων στο επίπεδο αυτών, ως ακολούθως: Α) Τις Γενικές Γραμματείες α) Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) Θρησκευμάτων, γ) Έρευνας και Τεχνολογίας, δ) Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και τις υπαγόμενες σε αυτές οργανικές μονάδες, καθώς και τις Αυτοτελείς οργανικές και υπηρεσιακές μονάδες. Β) Τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις υπαγόμενες σε αυτές αποκεντρωμένες ή μη Υπηρεσίες (Ε.Φ. 185): 1.ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2.ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 131046/ΓΔ2/2017,ΦΕΚ-2824/Β/11.8.2017 3.ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 7.ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8.ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 9.ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 11.ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 12.ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13.ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ) Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ και Περιφερειακές Υπηρεσίες των ΓΑΚ) (Ε.Φ. 120). Οι ως άνω υπό στοιχεία Α-Γ περιπτώσεις της παρούσας απόφασης αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ανεξαρτήτως υπεύθυνες, για τη σύναψη συμβάσεων όλων των ειδών και κατηγοριών προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών στο πεδίο αρμοδιότητάς τους, τις οποίες χρηματοδοτούν από τον προϋπολογισμό που έχουν στη διάθεσή τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2017 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις