ΔΗΔ/Φ.40/27434/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΈκδοση Υπουργικής Απόφασης.(ΑΔΑ:Ω7ΣΗ465ΧΘΨ-72Θ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο E-mail Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.08.24 15:01:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω7ΣΗ465ΧΘΨ-72Θ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,22 Αυγούστου 2017 Αριθμ.Πρωτ.:ΔΗΔ/Φ.40/27434 ΠΡΟΣ : Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) : Βασιλίσσης Σοφίας 15 : 106 74 - Αθήνα : Θανάσης Σκλαπάνης : 2131313186 : diavgeia@yap.gov.gr Θέμα: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Μετά και την αρίθμ.ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.7.2017 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, με την οποία αναφερθήκαμε σε ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010 σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών επιχορηγούμενων μη κερδοσκοπικών φορέων, σας ενημερώνουμε ότι, προς αντιμετώπιση συναφών ζητημάτων που ετέθησαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, εκδόθηκε η αρίθμ.ΔΗΔ/Φ.40/25104/28.7.2017 (ΦΕΚ 2659 Β’ 2017-ΑΔΑ 6ΗΩ0465ΧΘΨ-ΝΧΓ) Υπουργική Απόφαση. Με την ως άνω Απόφαση η αρίθμ.ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 ομοία τροποποιείται εκ νέου με την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 9-‘‘Εναρξη ισχύος’’ με την οποία ορίζεται ότι σε περίπτωση διαδικασίας που εκκρεμεί κατά την 31η.7.2017 ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, σχετικά με την αναγνώριση της υποχρέωσης ή μη ανάρτησης στοιχείων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010, η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του άρθρου 9 για τη δήλωση στοιχείων δαπανών που συντελέστηκαν από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και από 1.1.2016 έως 31.12.2016 παρατείνεται για 30 ημέρες από την έκδοση της σχετικής οριστικής δικαστικής απόφασης. Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ), καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία σας φορέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 10Β του Προγράμματος Διαύγεια και παραπέμπουμε εκ νέου στο εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο και τη συναφή τεκμηρίωση (Εκπαιδευτικό Υλικό, Συχνές Ερωτήσεις) τα οποία διατίθενται από την ιστοσελίδα της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/). Η Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Προεδρία της Δημοκρατίας (pr@presintency.gr) - Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 2. Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων (infopar@parliament.gr) ΑΔΑ: Ω7ΣΗ465ΧΘΨ-72Θ 3. Όλα τα Υπουργεία -Διευθύνσεις Οικονομικού - Διευθύνσεις Διοίκησης 4. Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες -Διευθύνσεις Οικονομικού - Διευθύνσεις Διοίκησης 5. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους) -Διευθύνσεις Οικονομικού - Διευθύνσεις Διοίκησης 6. Όλες οι Περιφέρειες -Διευθύνσεις Οικονομικού - Διευθύνσεις Διοίκησης 7. Όλοι οι Δήμοι -Διευθύνσεις Οικονομικού - Διευθύνσεις Διοίκησης 8. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές 9. Ελεγκτικό Συνέδριο (για ενημέρωση των κ.κ. Επιτρόπων) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 3. κκ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων (για τις ενέργειές τους κατ’ αρμοδιότητα) 4. κκ Προϊστάμενοι Διευθύνσεων (για τις ενέργειές τους κατ’ αρμοδιότητα)

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις