2/68596/0026/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διαφωνίας κατά την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης».(ΑΔΑ:ΩΙΤ4Η-301)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.21 08:34:02 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΙΤ4Η-301 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 2/68596/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΟΤ Δ/Ν΢Η ΢ΤΝΣ/΢ΜΟΤ & ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΥΑΡΜΟΓΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α’-΢ΤΝΣΟΝΙ΢ΜΟΤ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 : 115 26, Αθήνα : : 2106987704 : 2106987730 : d26@glk.gr ΠΡΟ΢: Όλες τις Δ.Υ.Ε.Ε. στους νομούς & στις νομαρχίες ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διαφωνίας κατά την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης» Με αφορμή εκθέσεις διαφωνίας που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας και αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση διαφωνίας του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών με τον οικείο διατάκτη επί της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείων, σας υπενθυμίζουμε τα εξής: 1. α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016,για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον: i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β` του Ν. 4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή και iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα. β) Περαιτέρω στην ίδια παράγραφο του ανωτέρω άρθρου αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη πίστωση αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ενημερώνει ΑΔΑ: ΩΙΤ4Η-301 εγγράφως τον διατάκτη και, εφόσον ο τελευταίος εμμένει στο αίτημά του για προώθηση της διαδικασίας δέσμευσης πίστωσης: i) παρέχει την βεβαίωση και εκτελεί τις λοιπές διαδικασίες του παρόντος άρθρου και ii) ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε κάθε περίπτωση, για τους σκοπούς του άρθρου 171 του Ν. 4270/2014 και του άρθρου 10 του παρόντος και, αν ο φορέας είναι εποπτευόμενος, τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος φορέα ή τον Ελεγκτή Νομιμότητας αναφορικά με τους ο.τ.α.. 2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ, για δαπάνες που διενεργούνται από: i) περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ii) την Προεδρία της Δημοκρατίας, iii) δημόσιες αρχές της δικαστικής λειτουργίας του Κράτους, δημόσια μουσεία και ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δύναται, αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ, να ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (άρθρο 69Δ παρ. 1). 3. Αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών και φορέων του άρθρου 24, παρ. 3.γ. του ν. 4270/2014, για τις οποίες κρίνεται ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016, αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Λ. Κράτους για να ενημερωθεί εγγράφως και να λάβει πλήρη φάκελο της υπόθεσης είναι μόνο η ΔΥΕΕ στο Υπουργείο στο οποίο ανήκουν οι ανωτέρω Υπηρεσίες/φορείς. Συνεπώς, για όσες εκθέσεις διαφωνίας δεν ακολουθήθηκε η ως άνω διαδικασία, παρακαλούμε να επανέλθετε τηρώντας τα ανωτέρω. Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών Γ.Λ.Κράτους 5. Όλες τις Δ/νσεις της ΚΥ του Υπουργείου 6. Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (5) Με εντολή Αν. Υπουργού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μαρία Νιφόρου

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις