Ν.4489/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕυρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 140/Α/2017E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.09.21 20:20:55 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2489 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4489 Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις (L΄ 130). Άρθρο 2 Η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας και η υποχρέωση εκτέλεσής της (άρθρο 1 της Οδηγίας) 1. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) είναι δικαστική απόφαση ή απόφαση την οποία εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική αρχή κράτους-μέλους της ΕΕ («κράτος έκδοσης») με σκοπό την εκτέλεση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος-μέλος («κράτος εκτέλεσης») για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων. 2. Οι ΕΕΕ εκτελούνται από τις ελληνικές αρχές με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 3. Κατά την έκδοση, διαβίβαση και εκτέλεση της ΕΕΕ τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων υπεράσπισης όσων υπόκεινται σε ποινικές διαδικασίες. Τυχόν υποχρεώσεις που βαρύνουν τις ελληνικές δικαστικές αρχές σχετικά με την τήρηση των δικαιωμάτων του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγονται. Άρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας) Κατά την έννοια του παρόντος νόμου, νοούνται ως: Αρ. Φύλλου 140 α) «κράτος έκδοσης»: το κράτος - μέλος στο οποίο εκδίδεται η ΕΕΕ, β) «κράτος εκτέλεσης»: το κράτος-μέλος στο οποίο εκτελείται η ΕΕΕ και στο οποίο πρέπει να εκτελεστεί το ερευνητικό μέτρο, γ) «αρχή έκδοσης»: γα) δικαστής, δικαστήριο, ανακριτής ή εισαγγελέας με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση, ή γβ) κάθε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί από το κράτος έκδοσης για να ενεργεί ως ανακριτική αρχή σε ποινικές διαδικασίες στη συγκεκριμένη περίπτωση, αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο να διατάσσει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Πριν τη διαβίβασή της, η ΕΕΕ επικυρώνεται αφού εξεταστεί από αρχή της υποπερίπτωσης γα΄ η τήρηση των προϋποθέσεων έκδοσής της, ιδίως αυτών της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή που την επικυρώνει μπορεί να θεωρηθεί αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της διαβίβασής της. Αρχή έκδοσης ΕΕΕ για την Ελλάδα είναι κάθε αρχή του άρθρου 6. δ) «αρχή εκτέλεσης»: αρχή αρμόδια να αναγνωρίζει ΕΕΕ και να εξασφαλίζει την εκτέλεσή τους. Αρμόδια δικαστική αρχή για την εκτέλεση ΕΕΕ στην Ελλάδα ορίζεται η αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 11, η οποία εξασφαλίζει την εκτέλεση της ΕΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις ισχύουσες διαδικασίες σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση. Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής της ΕΕΕ (άρθρα 1 παρ. 1 εδάφιο β΄ και 3 της Οδηγίας) Η ΕΕΕ έχει ως αντικείμενο κάθε ερευνητικό μέτρο, περιλαμβανομένης της λήψης αποδεικτικών στοιχείων τα οποία βρίσκονται ήδη στην κατοχή των αρμόδιων αρχών του κράτους εκτέλεσης. H EEE δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας και τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE C 197 της 12.7.2000, σ. 3) και στο Κεφάλαιο Δεύτερο (άρθρα 13-24) του ν. 3663/2008 (Α΄ 99) «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EURO-JUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις» (Απόφαση-Πλαί- ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2490 σιο 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Κατ’ εξαίρεση, το κράτος όπου δραστηριοποιείται η κοινή ομάδα έρευνας μπορεί να εκδώσει ΕΕΕ όταν η ομάδα χρειάζεται τη συνδρομή άλλου κράτους-μέλους, εκτός εκείνων που συγκροτούν την ομάδα. Άρθρο 5 Είδη διαδικασιών στο πλαίσιο των οποίων εκδίδονται ΕΕΕ (άρθρο 4 της Οδηγίας) Η ΕΕΕ εκδίδεται στο πλαίσιο: α) ποινικής διαδικασίας που κινείται από δικαστική αρχή ή μπορεί να κινηθεί ενώπιόν της για αξιόποινη πράξη βάσει της νομοθεσίας του κράτους έκδοσης, β) διαδικασίας που κινούν διοικητικές αρχές, όταν αυτή αφορά πράξεις που τιμωρούνται βάσει της νομοθεσίας του κράτους έκδοσης ως παραβάσεις κανόνων δικαίου και όταν η απόφαση της διοικητικής ή δικαστικής αρχής μπορεί να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία σε ποινικές υποθέσεις, γ) διαδικασίας που κινούν δικαστικές αρχές, όταν αυτή αφορά πράξεις που τιμωρούνται βάσει της νομοθεσίας του κράτους έκδοσης ως παραβάσεις κανόνων δικαίου και όταν η απόφαση της διοικητικής ή δικαστικής αρχής μπορεί να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία σε ποινικές υποθέσεις και δ) διαδικασιών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄, οι οποίες αφορούν αξιόποινες πράξεις ή παραβάσεις που μπορούν να στοιχειοθετήσουν την ευθύνη ή να επισύρουν την τιμωρία νομικού προσώπου στο κράτος έκδοσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΕΕ Άρθρο 6 Ελληνική αρχή έκδοσης της ΕΕΕ (άρθρο 2 στοιχείο γ΄ της Οδηγίας) Αρμόδια αρχή για την έκδοση της ΕΕΕ από την Ελλάδα είναι: α) δικαστής, δικαστήριο, ανακριτής ή εισαγγελέας με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση και β) κάθε άλλη αρμόδια αρχή, η οποία στη συγκεκριμένη υπόθεση ενεργεί ως ανακριτική αρχή σε ορισμένη ποινική διαδικασία, υπό τον όρο ότι η ΕΕΕ που εκδίδεται από αυτή επικυρώνεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος την επικυρώνει, αφού ερευνήσει την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου. Άρθρο 7 Έκδοση ΕΕΕ (άρθρα 1 παρ. 2 και 6 της Οδηγίας) 1. Η αρχή του άρθρου 6 εκδίδει ΕΕΕ αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου τους επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους. 2. Η ανωτέρω αρχή εκδίδει ΕΕΕ, μόνο όταν κρίνει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η έκδοση της ΕΕΕ είναι αναγκαία και τελεί σε αναλογία με τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 5, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των δικαιωμάτων του υπόπτου ή κατηγορουμένου, Τεύχος Α’ 140/21.09.2017 β) τα αιτούμενα ερευνητικά μέτρα που αναφέρονται στην ΕΕΕ θα μπορούσαν να είχαν διαταχθεί, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση. 3. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η ανωτέρω αρχή απορρίπτει την αίτηση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. 4. Η ανωτέρω αρχή, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή εκτέλεσης όταν η τελευταία θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, μπορεί να ανακαλέσει την ΕΕΕ. Άρθρο 8 Τύπος και περιεχόμενο της ΕΕΕ (άρθρο 5 της Οδηγίας) 1. Η ΕΕΕ εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος A΄ του παρόντος και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) το όνομα, τη διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και, αν υπάρχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της δικαστικής αρχής που εξέδωσε ή επικύρωσε την ΕΕΕ, β) το αντικείμενο και τους λόγους έκδοσης της ΕΕΕ, γ) τα στοιχεία ταυτότητας και την ιθαγένεια του υπόπτου ή κατηγορουμένου, αν δε αυτός είναι ανήλικος ή ανίκανος προς δικαιοπραξία, τα στοιχεία ταυτότητας και την ιθαγένεια του αντιπροσώπου ή του επιτρόπου του, δ) περιγραφή της αξιόποινης πράξης που αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή διαδικασίας, καθώς και των σχετικών ποινικών διατάξεων που την τυποποιούν, ε) περιγραφή του ή των αιτούμενων ερευνητικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν και των αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να συγκεντρωθούν. 2. Η ΕΕΕ συμπληρώνεται και υπογράφεται από την αρχή του άρθρου 6, η οποία πιστοποιεί την ακρίβεια και βεβαιώνει την ορθότητα του περιεχομένου της. 3. Η ΕΕΕ μεταφράζεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Άρθρο 9 Διαδικασία διαβίβασης (άρθρο 7 της Οδηγίας) 1. Η ΕΕΕ, αφού συμπληρωθεί σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, διαβιβάζεται από την ελληνική αρχή έκδοσης στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης είτε απευθείας, είτε μέσω των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ή του εθνικού μέλους της Eurojust, με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως και κατά τρόπο που επιτρέπει στο κράτος εκτέλεσης να διαπιστώνει τη γνησιότητά της. 2. Κάθε περαιτέρω επίσημη επικοινωνία διενεργείται απευθείας μεταξύ της ελληνικής αρχής έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ανακύψει πρόβλημα σχετικά με τη διαβίβαση ή τη διαπίστωση της γνησιότητας κάθε εγγράφου και η απευθείας επικοινωνία αποβεί άκαρπη, μπορεί να αναζητηθεί η συνδρομή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 3. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, η ελληνική αρχή έκδοσης απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τεύχος Α’ 140/21.09.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ η οποία αναζητά με κάθε πρόσφορο μέσο τις σχετικές πληροφορίες και διασαφηνίσεις από το κράτος εκτέλεσης. Αν η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης είναι άγνωστη, η ελληνική αρχή έκδοσης μπορεί, ιδίως μέσω των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ή του εθνικού μέλους της Eurojust, να αναζητά και να λαμβάνει κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με την αρμόδια αρχή εκτέλεσης. Άρθρο 10 Αρμοδιότητα για τη συμπλήρωση της ΕΕΕ (άρθρα 8 και 9 παρ. 4 της Οδηγίας) 1. Η αρμόδια αρχή που εξέδωσε προγενέστερη ΕΕΕ είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη συμπλήρωσή της («συμπληρωματική ΕΕΕ»), σύμφωνα με την ενότητα Δ΄ του υποδείγματος του Παραρτήματος A΄ του παρόντος. 2. Η συμπληρωματική ΕΕΕ πιστοποιείται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και επικυρώνεται, αν συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 3. 3. Η αρχή έκδοσης συνδράμει την εκτέλεση της ΕΕΕ στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, μπορεί δε να εκδίδει και να διαβιβάζει απευθείας στην αρχή εκτέλεσης συμπληρωματική ΕΕΕ. 4. Η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από μία ή περισσότερες ελληνικές αρχές να συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ, υπό τον όρο ότι οι ελληνικές αρχές θα έχουν αρμοδιότητα να συνδράμουν και στην εκτέλεση των ερευνητικών μέτρων σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Άρθρο 11 Αναγνώριση και εκτέλεση ΕΕΕ (άρθρα 2 στοιχείο δ΄, 6 παρ. 3, 7 παράγραφοι 6 και 9 της Οδηγίας) 1. Αρμόδια δικαστική αρχή για την αναγνώριση και εκτέλεση ΕΕΕ στην Ελλάδα ορίζεται ο εισαγγελέας εφετών στη δικαστική περιφέρεια του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί η ΕΕΕ, ο οποίος μεριμνά, κατά περίπτωση, για την εκτέλεσή της. 2. Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει κάθε ΕΕΕ που της διαβιβάζεται και μεριμνά για την εκτέλεσή της σαν να πρόκειται για ερευνητικό μέτρο που διατάχθηκε από ελληνική αρμόδια αρχή, εκτός αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συντρέχει λόγος μη αναγνώρισης, μη εκτέλεσης ή αναβολής. 3. Η αρχή εκτέλεσης τηρεί τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που ρητά ορίζονται από την αρχή έκδοσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, και υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές διατυπώσεις και διαδικασίες δεν αντιβαίνουν στο ελληνικό δίκαιο. 4. Όταν η αρχή εκτέλεσης παραλαμβάνει ΕΕΕ η οποία δεν έχει εκδοθεί ή επικυρωθεί από δικαστική αρχή, κατά την περίπτωση γ΄ του άρθρου 3, την αναπέμπει στο κράτος έκδοσης. 5. Η συνδρομή των αρχών του κράτους έκδοσης προς τις ελληνικές αρχές κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ επιτρέπε- 2491 ται στον βαθμό που οι αλλοδαπές αρχές θα μπορούσαν να συνδράμουν την εκτέλεση των ερευνητικών μέτρων που αναφέρονται στην ΕΕΕ σε παρόμοια εσωτερική τους υπόθεση. Αν η αρχή έκδοσης υποβάλει σχετικό αίτημα να παρασχεθεί συνδρομή από αρχές του κράτους της κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ, η αρχή εκτέλεσης το αποδέχεται, εφόσον η συνδρομή αυτή δεν αντιβαίνει στο ελληνικό δίκαιο ούτε θέτει σε κίνδυνο ουσιώδη συμφέροντά εθνικής ασφάλειας. 6. Οι αρχές του κράτους έκδοσης που παρίστανται κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ στην Ελλάδα δεσμεύονται από την ελληνική νομοθεσία. Δεν διαθέτουν εξουσία εκτέλεσης ερευνητικών μέτρων στην ελληνική επικράτεια, εκτός αν αυτή προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και έχει συμφωνηθεί μεταξύ των αρχών έκδοσης και εκτέλεσης. 7. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με την αρχή έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο κρίνει πρόσφορο για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της ΕΕΕ. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ανακύψει πρόβλημα σχετικά με τη διαβίβαση ή τη διαπίστωση της γνησιότητας κάθε εγγράφου και η απευθείας επικοινωνία αποβεί άκαρπη, μπορεί να αναζητηθεί η συνδρομή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 8. Όταν η αρχή εκτέλεσης θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή έκδοσης προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα της τελευταίας να ανακαλέσει την ΕΕΕ. Άρθρο 12 Εναλλακτικά ερευνητικά μέτρα (άρθρο 10 της Οδηγίας) 1. Η αρχή εκτέλεσης έχει τη δυνατότητα επιλογής άλλου ερευνητικού μέτρου από εκείνο που αναφέρεται στην ΕΕΕ, όταν: α) το ερευνητικό μέτρο που αναφέρεται στην ΕΕΕ δεν προβλέπεται στην εσωτερική νομοθεσία, ή β) το ερευνητικό μέτρο που αναφέρεται στην ΕΕΕ δεν προβλέπεται για παρόμοια εσωτερική υπόθεση. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα ακόλουθα ερευνητικά μέτρα, τα οποία προβλέπονται κατά το εσωτερικό δίκαιο: α) απόκτηση πληροφοριών ή αποδεικτικών μέσων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή των ελληνικών αρχών εκτέλεσης, εφόσον αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ή για τους σκοπούς της ΕΕΕ, β) απόκτηση πληροφοριών που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων, τις οποίες τηρούν αστυνομικές ή δικαστικές αρχές και στις οποίες έχει άμεση πρόσβαση η αρχή εκτέλεσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, γ) εξέταση μάρτυρα, θύματος, υπόπτου ή τρίτου διαδίκου στο ελληνικό έδαφος, δ) οποιοδήποτε μη καταναγκαστικό μέτρο κατά την εσωτερική νομοθεσία, ε) ταυτοποίηση προσώπου το οποίο είναι συνδρομητής σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου ή συνδέεται με ορισμένη διεύθυνση IP. 2492 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να προσφεύγει σε διαφορετικό ερευνητικό μέτρο από αυτό που προβλέπεται στην ΕΕΕ, όταν αυτό είναι λιγότερο επαχθές και έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το ερευνητικό μέτρο που προβλέπεται στην ΕΕΕ. 4. Όταν η αρχή εκτέλεσης αποφασίζει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3, ενημερώνει πρώτα την αρχή έκδοσης, η οποία μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει ή να συμπληρώσει την ΕΕΕ. 5. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, αν το ερευνητικό μέτρο που αναφέρεται στην ΕΕΕ δεν προβλέπεται κατά την εσωτερική νομοθεσία ή για παρόμοια εσωτερική υπόθεση και δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής άλλου ερευνητικού μέτρου, το οποίο θα είχε το ίδιο με το αιτούμενο μέτρο αποτέλεσμα, η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει την αρχή έκδοσης ότι δεν κατέστη δυνατό να παράσχει τη συνδρομή που ζητήθηκε. Άρθρο 13 Λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης (άρθρο 11 της Οδηγίας) 1. Η αναγνώριση ή η εκτέλεση ΕΕΕ απορρίπτεται από την αρχή εκτέλεσης όταν: α) προβλέπεται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία ασυλία, προνόμιο ή εξαίρεση δικαιοδοσίας ή εκτέλεσης που εμποδίζει την εκτέλεση της ΕΕΕ ή υπάρχουν διατάξεις που ορίζουν ή περιορίζουν την ποινική ευθύνη σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα ενημέρωσης που εμποδίζουν την εκτέλεση της ΕΕΕ, β) στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εκτέλεση της ΕΕΕ θα έβλαπτε ουσιώδη συμφέροντα εθνικής ασφάλειας ή την πηγή των πληροφοριών ή θα απαιτούσε τη χρήση διαβαθμισμένων πληροφοριών που σχετίζονται με συγκεκριμένες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών, γ) η ΕΕΕ έχει εκδοθεί στο πλαίσιο διαδικασιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 5 και το ερευνητικό μέτρο δεν θα επιτρεπόταν σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση, δ) η εκτέλεση της ΕΕΕ αντίκειται στην αρχή της απαγόρευσης δίωξης ή ποινικής τιμωρίας δύο (2) φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη (ne bis in idem,) ε) η ΕΕΕ αφορά έγκλημα για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι τελέσθηκε εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, η δε πράξη για την οποία εκδόθηκε η ΕΕΕ δεν συνιστά έγκλημα στην Ελλάδα, στ) υφίστανται σοβαροί λόγοι να θεωρηθεί ότι η εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου που αναφέρεται στην ΕΕΕ θα ήταν ασύμβατη με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΕΕ και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ζ) η πράξη για την οποία έχει εκδοθεί η ΕΕΕ δεν συνιστά έγκλημα κατά την εσωτερική νομοθεσία, εκτός αν η αρχή έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ ότι πρόκειται για έγκλημα του Παραρτήματος Δ΄ για το οποίο απειλείται στο κράτος έκδοσης στερητική της ελευθερίας ποινή με ανώτατο όριο τουλάχιστον τα τρία (3) έτη ή η) η χρήση του ερευνητικού μέτρου περιορίζεται, κατά την εσωτερική νομοθεσία, σε εγκλήματα που τιμωρού- Τεύχος Α’ 140/21.09.2017 νται με ποινή που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο, στα οποία δεν περιλαμβάνεται το έγκλημα που αφορά η ΕΕΕ. 2. Οι λόγοι των περιπτώσεων ζ΄ και η΄ της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα ερευνητικά μέτρα της παραγράφου 2 του άρθρου 12. 3. Όταν η ΕΕΕ αφορά φορολογικά, τελωνειακά ή τραπεζικά εγκλήματα, η αναγνώριση ή η εκτέλεσή της δεν μπορεί να απορριφθεί από την αρχή εκτέλεσης με την αιτιολογία ότι η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει αντίστοιχο φόρο ή δασμό ή ίδια ρύθμιση με εκείνη του κράτους έκδοσης ως προς τα φορολογικά, τελωνειακά ή τραπεζικά ζητήματα. 4. Στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1, η αρχή εκτέλεσης συμβουλεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο την αρχή έκδοσης πριν αποφασίσει τη μη αναγνώριση ή τη μη εκτέλεση ΕΕΕ, εν όλω ή εν μέρει, και, εφόσον απαιτείται, ζητεί από αυτή να της παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη πληροφορία. 5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και εφόσον προβλέπεται άρση του προνομίου ή της εξαίρεσης δικαιοδοσίας ή εκτέλεσης από άλλη ελληνική αρχή, η αρχή εκτέλεσης ζητεί από αυτή να ενεργήσει αμελλητί. Εφόσον προβλέπεται άρση του προνομίου ή της εξαίρεσης δικαιοδοσίας ή εκτέλεσης από αρχή άλλου κράτους-μέλους ή διεθνούς οργανισμού, η αρχή έκδοσης αποφασίζει αν θα της ζητήσει να ασκήσει την εξουσία αυτή. Άρθρο 14 Προθεσμίες για την αναγνώριση ή την εκτέλεση (άρθρο 12 της Οδηγίας) 1. Η έκδοση της απόφασης σχετικά με την αναγνώριση ή την εκτέλεση και η εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου, πραγματοποιούνται με την ταχύτητα και προτεραιότητα που αρμόζει σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση και σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσμιών που ορίζει το παρόν άρθρο. 2. Αν η αρχή έκδοσης εκθέτει στην ΕΕΕ ότι, λόγω της σοβαρότητας της αξιόποινης πράξης, δικονομικών προθεσμιών, ή άλλων ιδιαίτερα επειγουσών περιστάσεων απαιτείται συντομότερη προθεσμία από την οριζόμενη στο παρόν, ή αν η αρχή έκδοσης έχει δηλώσει στην ΕΕΕ ότι το ερευνητικό μέτρο πρέπει να εκτελεστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει κατά προτεραιότητα υπόψη αυτό το αίτημα. 3. Η απόφαση για την αναγνώριση ή την εκτέλεση ΕΕΕ, εκδίδεται από την αρχή εκτέλεσης το συντομότερο δυνατόν και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή της ΕΕΕ. 4. Αν δεν συντρέχει λόγος αναβολής δυνάμει του άρθρου 17, ή αν βρίσκονται ήδη στην κατοχή των ελληνικών αρχών αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στο ερευνητικό μέτρο που αναφέρει η ΕΕΕ, η αρχή εκτέλεσης εκτελεί αμελλητί το ερευνητικό μέτρο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες μετά τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 3. 5. Όταν σε συγκεκριμένη περίπτωση η αρχή εκτέλεσης δεν μπορεί να τηρήσει τις προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, αναφέροντας Τεύχος Α’ 140/21.09.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τους λόγους καθυστέρησης και τον χρόνο που εκτιμά ότι θα χρειαστεί για την έκδοση της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία της παραγράφου 3 μπορεί να παραταθεί κατά τριάντα (30) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. 6. Όταν σε συγκεκριμένη περίπτωση η αρχή εκτέλεσης δεν μπορεί να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 4, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και προβαίνοντας σε διαβούλευση με την αρχή έκδοσης για τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης του ερευνητικού μέτρου. Άρθρο 15 Διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων (άρθρο 13 της Οδηγίας) 1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ΕΕΕ, η αρχή εκτέλεσης διαβιβάζει αμελλητί στο κράτος έκδοσης τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε, ή που βρίσκονται ήδη στην κατοχή των αρμόδιων ελληνικών αρχών. Εφόσον ζητείται στην ΕΕΕ και επιτρέπεται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία, τα αποδεικτικά στοιχεία διαβιβάζονται απευθείας στις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης που συνδράμουν την εκτέλεση της ΕΕΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11. 2. Η διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να ανασταλεί όσο εκκρεμεί απόφαση σχετικά με ένδικο βοήθημα ή ένδικο μέσο, εκτός αν στην ΕΕΕ εκτίθενται επαρκείς λόγοι βάσει των οποίων η άμεση διαβίβαση κρίνεται ουσιώδης για την ορθή διεξαγωγή της έρευνάς της ή για τη διαφύλαξη των ατομικών δικαιωμάτων. Η διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων αναστέλλεται σε περίπτωση που θα προκαλούσε σοβαρή και μη αναστρέψιμη βλάβη σε πρόσωπο που αναφέρεται στην ΕΕΕ. 3. Όταν διαβιβάζει τα συγκεντρωθέντα αποδεικτικά στοιχεία, η αρχή εκτέλεσης επισημαίνει αν επιθυμεί να επιστραφούν στην Ελλάδα μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα στο κράτος έκδοσης. 4. Όταν τα σχετικά αντικείμενα, έγγραφα ή δεδομένα είναι ήδη χρήσιμα για άλλη διαδικασία, η αρχή εκτέλεσης μπορεί, κατόπιν έγγραφου αιτήματος της αρχής έκδοσης και έπειτα από διαβουλεύσεις με αυτή, να διαβιβάσει προσωρινά τα αποδεικτικά στοιχεία, υπό τον όρο ότι θα επιστραφούν στην Ελλάδα μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα στο κράτος έκδοσης, ή οποτεδήποτε άλλοτε συμφωνηθεί μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Άρθρο 16 Ένδικα μέσα (άρθρο 14 της Οδηγίας) 1. Για ερευνητικά μέτρα για τα οποία εκδίδεται ΕΕΕ, μπορούν να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία και εντός των προθεσμιών που αντίστοιχα τάσσονται. 2. Η έκδοση της ΕΕΕ μπορεί να προσβληθεί για ουσιαστικούς λόγους μόνον ενώπιον αρμοδίων αρχών του κράτους έκδοσης, υπό τον όρο τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. 3. Εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η εμπιστευτικότητα της έρευνας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21, οι ελληνικές αρχές παρέχουν έγκαιρα τις πληροφο- 2493 ρίες σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής τους άσκησης. 4. Η προθεσμία για την άσκηση ένδικου μέσου είναι ίδια με αυτή που προβλέπεται σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση και εφαρμόζεται κατά τρόπο που εγγυάται την αποτελεσματική του άσκηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη. 5. Οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης ενημερώνουν η μία την άλλη, σχετικά με τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν κατά της έκδοσης ή αναγνώρισης ή εκτέλεσης ΕΕΕ. 6. Τυχόν νομική αμφισβήτηση δεν αναστέλλει την εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά από το ελληνικό δίκαιο. 7. Αν ένδικο μέσο ή βοήθημα κατά της αναγνώρισης ή εκτέλεσης μιας ΕΕΕ γίνει δεκτό, λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Βάσει των εθνικών δικονομικών κανόνων, οι ελληνικές αρχές διασφαλίζουν ότι σε ποινικές διαδικασίες στο κράτος έκδοσης, τα δικαιώματα υπεράσπισης και δίκαιης δίκης γίνονται σεβαστά κατά την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν δυνάμει ΕΕΕ. Άρθρο 17 Λόγοι αναβολής της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης (άρθρο 15 της Οδηγίας) 1. Η αναγνώριση ή εκτέλεση ΕΕΕ μπορεί να αναβληθεί, εφόσον: α) Η εκτέλεσή της μπορεί να παραβλάψει διεξαγόμενη ποινική έρευνα ή δίωξη, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο η αρμόδια ελληνική αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 11. β) Τα σχετικά αντικείμενα, έγγραφα ή δεδομένα χρησιμοποιούνται ήδη στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο. 2. Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, η αρχή εκτέλεσης εκτελεί αμελλητί την ΕΕΕ και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο που μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως. Άρθρο 18 Υποχρέωση ενημέρωσης (άρθρα 7 παρ. 6 και 16 της Οδηγίας) 1. Όταν η ΕΕΕ περιέρχεται στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης, η τελευταία χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της, συμπληρώνει και αποστέλλει το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για την κεντρική αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 όσο και για την αρχή εκτέλεσης στην οποία διαβιβάζεται η ΕΕΕ από την κεντρική αρχή. Εάν ελληνική αρχή που παρέλαβε ΕΕΕ είναι αναρμόδια για την αναγνώριση και εκτέλεσή της, τη διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της. 2494 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12, η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει την αρχή έκδοσης αμελλητί και με οποιοδήποτε μέσο: α) αν αδυνατεί να αποφανθεί σχετικά με την αναγνώριση ή την εκτέλεση λόγω ελλείψεων ή προδήλων σφαλμάτων στο υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, β) αν κρίνει στην πορεία εκτέλεσης της ΕΕΕ, χωρίς περαιτέρω έρευνες, ότι ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η διενέργεια ερευνητικών μέτρων που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά ή δεν είχαν προσδιοριστεί κατά την έκδοση της ΕΕΕ, προκειμένου η αρχή έκδοσης να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες στη συγκεκριμένη υπόθεση, γ) αν διαπιστώσει ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορεί να τηρήσει τις διατυπώσεις και διαδικασίες που έχει ορίσει ρητά η αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 11. Οι ως άνω πληροφορίες επιβεβαιώνονται αμελλητί και με κάθε μέσο που μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως, κατόπιν αίτησης της αρχής έκδοσης. 3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12, η αρχή εκτέλεσης πληροφορεί την αρχή έκδοσης αμελλητί και, με κάθε μέσο που μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως: α) για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 12 ή 13, β) για κάθε απόφαση σχετική με την αναβολή της εκτέλεσης ή της αναγνώρισης της ΕΕΕ, τους λόγους της αναβολής και, εφόσον είναι δυνατόν, την πιθανή διάρκεια της αναβολής. Άρθρο 19 Ποινική ευθύνη υπαλλήλων (άρθρο 17 της Οδηγίας) Κατά το διάστημα που ενεργούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, οι υπάλληλοι του κράτους έκδοσης θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος τους ή από τους ίδιους. Άρθρο 20 Αστική Ευθύνη Υπαλλήλων (άρθρο 18 της Οδηγίας) 1. Όταν υπάλληλοι κράτους-μέλους ενεργούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, το κράτος-μέλος από το οποίο προέρχονται υπέχει ευθύνη για παράνομη πράξη ή παράλειψη που τέλεσαν και είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 και 105 του ΕισΝΑΚ (α.ν. 2783/1941, Α΄ 29). Το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται για ζημιές τις όποιες προξενούν υπάλληλοί του όταν ενεργούν στο πλαίσιο του παρόντος νόμου στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους-μέλους στο έδαφος του οποίου ενεργούν. 2. Αν υπάλληλοι κράτους-μέλους προξενήσουν ζημία στο ελληνικό έδαφος εις βάρος τρίτου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να την αποκαταστήσει, υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις ζημίες που προξενούν οι υπάλληλοί του. 3. Αν υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου, προξενήσουν ζημία στο έδαφος άλλου κράτους- μέλους εις βά- Τεύχος Α’ 140/21.09.2017 ρος τρίτου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει εξ ολοκλήρου στο άλλο κράτος το ποσό το οποίο το τελευταίο κατέβαλε στους παθόντες ή άλλους δικαιούχους από την ίδια αιτία. 4. Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, το Ελληνικό Δημόσιο δεν αναζητεί από άλλο κράτος-μέλος, τα ποσά που κατέβαλε για αποκατάσταση ζημιών που το ίδιο υπέστη σύμφωνα με την ευθύνη που θεμελιώνεται στην παράγραφο 1. Άρθρο 21 Εμπιστευτικότητα (άρθρο 19 της Οδηγίας) 1. Κατά την εκτέλεση ΕΕΕ, οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της. 2. Η ελληνική αρχή εκτέλεσης εγγυάται, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία, την τήρηση της εμπιστευτικότητας για τα πραγματικά περιστατικά και το περιεχόμενο της ΕΕΕ, πέρα από την έκταση που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου. Αν η αρχή εκτέλεσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη σχετική απαίτηση, ενημερώνει πάραυτα την αρχή έκδοσης. 3. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη υπόδειξη ή ενημέρωση από την αρχή εκτέλεσης, η ελληνική αρχή έκδοσης, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, δεν αποκαλύπτει τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες που της παρείχε η αρχή εκτέλεσης, στο μέτρο που η αποκάλυψή τους δεν είναι αναγκαία για τα ερευνητικά μέτρα που περιγράφονται στην ΕΕΕ. 4. Οι τράπεζες δεν αποκαλύπτουν στον ενδιαφερόμενο πελάτη τους ή σε άλλα τρίτα πρόσωπα, ότι έχουν διαβιβασθεί πληροφορίες στο κράτος έκδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 ή ότι διενεργείται έρευνα. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται στους παραβάτες οι ακόλουθες κυρώσεις: α) στο φυσικό πρόσωπο, οι προβλεπόμενες στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 31, στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και στην παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008 (Α΄166), και β) στο νομικό πρόσωπο, οι προβλεπόμενες στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008. Άρθρο 22 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 20 της Οδηγίας) Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α΄ 207). Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά περιορίζεται, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου προσώπου. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Άρθρο 23 Δαπάνες (άρθρο 21 της Οδηγίας) 1. Οι δαπάνες που προκύπτουν στην Ελλάδα και σχετίζονται με την εκτέλεση ΕΕΕ βαρύνουν την Ελλάδα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου Τεύχος Α’ 140/21.09.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24, της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 8 του άρθρου 32. 2. Όταν η ελληνική αρχή εκτέλεσης θεωρεί ότι οι δαπάνες για την εκτέλεση της ΕΕΕ μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλές, μπορεί να διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης, σχετικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο κατανομής των δαπανών ή τροποποίηση της ΕΕΕ. Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει την αρχή έκδοσης σχετικά με τις λεπτομέρειες του μέρους των δαπανών που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία για τις δαπάνες της παραγράφου 2, η ελληνική αρχή έκδοσης μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει εν όλω ή εν μέρει την ΕΕΕ ή να διατηρήσει την ΕΕΕ και να επιβαρυνθεί με το μέρος των δαπανών που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων στο κράτος έκδοσης για την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου (άρθρο 22 της Οδηγίας) 1. Η ελληνική αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για την προσωρινή μεταγωγή προσώπου που κρατείται στο κράτος εκτέλεσης, με σκοπό την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, όταν η παρουσία του στη χώρα κρίνεται αναγκαία. Η προσωρινή μεταγωγή εκτελείται, υπό την προϋπόθεση της επανόδου του μεταχθέντος εντός της οριζόμενης από το κράτος εκτέλεσης προθεσμίας. 2. Η ΕΕΕ της προηγούμενης παραγράφου δεν εκτελείται όταν συντρέχει ένας από τους λόγους του άρθρου 13 ή μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) ο κρατούμενος δεν συναινεί ή β) η μεταγωγή παρατείνει τον χρόνο κράτησής του. Στην περίπτωση α΄ του προηγούμενου εδαφίου, αν λόγω της ηλικίας ή της πνευματικής ή σωματικής κατάστασης του κρατουμένου κριθεί αναγκαίο από την αρχή εκτέλεσης, παρέχεται στον νόμιμο αντιπρόσωπό του η δυνατότητα διατύπωσης γνώμης σχετικά με την προσωρινή μεταγωγή. 3. Η αρχή έκδοσης ζητεί άδεια διαμεταγωγής του κρατούμενου μέσω τρίτου κράτους-μέλους (κράτος- μέλος διαμεταγωγής), με σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από το αίτημα της αρχής έκδοσης προς την αρχή εκτέλεσης, καθώς και την έγκριση της αρχής εκτέλεσης. Για την παραλαβή των αιτήσεων διαμεταγωγής μέσω του ελληνικού εδάφους, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά και οποιασδήποτε άλλης επίσημης αλληλογραφίας σχετικής με αιτήσεις διαμεταγωγής, αρμόδιος είναι ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. 4. Οι λεπτομέρειες και τα επιμέρους ζητήματα σχετικά με την προσωρινή μεταγωγή του κρατουμένου, όπως, μεταξύ άλλων, οι λεπτομέρειες των συνθηκών κράτησης στο κράτος έκδοσης και οι ημερομηνίες μεταγωγής και επανόδου του στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, καθορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των κρατών έκδοσης και εκτέλεσης, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση της 2495 πνευματικής και σωματικής κατάστασης του κρατούμενου, καθώς και του επιβαλλόμενου από τις περιστάσεις επιπέδου ασφαλείας στο κράτος έκδοσης. 5. Ο προσωρινά μεταγόμενος στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος διαμεταγωγής παραμένει υπό κράτηση για καταδικαστικές αποφάσεις ή πράξεις για τις οποίες κρατούνταν στο κράτος εκτέλεσης, εκτός αν αυτό έχει ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος. Ο χρόνος κράτησης στο κράτος έκδοσης αφαιρείται από τη συνολική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής που του επιβλήθηκε ή θα του επιβληθεί στο κράτος εκτέλεσης σε περίπτωση καταδίκης. 6. Ο προσωρινά μεταγόμενος δεν διώκεται ούτε κρατείται ούτε υπόκειται σε οποιοδήποτε άλλο περιοριστικό της προσωπικής του ελευθερίας μέτρο στο κράτος έκδοσης για αξιόποινες πράξεις που τέλεσε ή για καταδικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από τη μεταγωγή του, και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ΕΕΕ. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν ο προσωρινά μεταγόμενος, μολονότι είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το κράτος έκδοσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία από την οποία η παρουσία του δεν κρίθηκε πλέον απαραίτητη από την αρχή έκδοσης, παρέμεινε στο έδαφος του κράτους έκδοσης ή αρχικά αποχώρησε και κατόπιν επανήλθε. 7. Οι δαπάνες που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23, ενώ οι δαπάνες μεταγωγής του προσώπου από και προς το κράτος έκδοσης βαρύνουν το εν λόγω κράτος. Άρθρο 25 Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων στο κράτος εκτέλεσης για την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου (άρθρο 23 της Οδηγίας) 1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για την προσωρινή μεταγωγή κρατουμένου που κρατείται στο κράτος έκδοσης, με σκοπό την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, η οποία καθιστά αναγκαία την παρουσία του στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης. 2. Οι παράγραφοι 2 έως 6 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και για την προβλεπόμενη στο παρόν προσωρινή μεταγωγή. 3. Οι δαπάνες που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23, ενώ οι δαπάνες μεταγωγής του προσώπου από και προς το κράτος εκτέλεσης βαρύνουν το εν λόγω κράτος. Άρθρο 26 Εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση (άρθρο 24 της Οδηγίας) 1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για την εξέταση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα με εικονοτηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση, αν το πρόσωπο αυτό βρίσκεται στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης και κριθεί ότι πρέπει να εξεταστεί ως μάρτυρας ή πραγματογνώμονας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 5 έως 7. ΕΕΕ σύμφωνα 2496 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εκδίδεται και για την εξέταση υπόπτου ή κατηγορουμένου με εικονοτηλεδιάσκεψη ή με άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση. 2. Η αρχή εκτέλεσης αρνείται την εκτέλεση ΕΕΕ της προηγούμενης παραγράφου, αν συντρέχει ένας από τους λόγους του άρθρου 13 ή μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) δεν συναινεί ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ή β) η εκτέλεση ενός τέτοιου ερευνητικού μέτρου σε συγκεκριμένη υπόθεση αντίκειται στην εσωτερική νομοθεσία. 3. Οι λεπτομέρειες και τα επιμέρους ζητήματα της εξέτασης συμφωνούνται μεταξύ της αρχής έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης. Μετά τη συμφωνία, η αρχή εκτέλεσης υποχρεούται: α) να ενημερώσει τον μάρτυρα ή τον πραγματογνώμονα σχετικά με την ώρα και τον τόπο της εξέτασης, β) να κλητεύσει τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο να εμφανιστεί προς εξέταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης και να τον ενημερώσει εγκαίρως σχετικά με τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται από την εσωτερική νομοθεσία, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματα υπεράσπισής του, γ) να εξακριβώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του εξεταζόμενου προσώπου. 4. Αν, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης, η αρχή εκτέλεσης δεν διαθέτει ή δεν έχει πρόσβαση στα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διεξαγωγή εικονοτηλεδιάσκεψης, τα μέσα αυτά μπορούν να τη

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις