Ν.4494/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΡυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 165/Α/2017Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Άρθρο 1 Ειδικές κατηγορίες αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου ή, αν πρόκειται για αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), τίθενται ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν, αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α´ 219) υπό την προυπόθεση ότι: α) κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, πλην των αποστρατευόμενων για λόγους υγείας, και έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους, β) έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α´ της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2439/1996, πρόκειται να αποστρατευθούν λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους. 2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1: α) Η σχετική απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων κοινοποιείται αμελλητί στους αξιωματικούς της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1. β) Οι επιθυμούντες να τεθούν ή να παραμείνουν ΕΟΘ υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία Μονάδα: αα) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1, ββ) το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου διμήνου στο οποίο συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης β´ της παραγράφου 1, 1 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 γ) η οικεία Μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Ακολούθως, η εν λόγω Διεύθυνση υποβάλλει αμέσως τις αιτήσεις συνοδευόμενες από τους ατομικούς φακέλους των αιτούντων στη Γραμματεία του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του ΣΑΓΕ, κατά περίπτωση, προκειμένου το αρμόδιο Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικώς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, συγκαλούμενο το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης των αιτήσεων στην οικεία Γραμματεία. Το αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αξιωματικού, δ) η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της σχετικής γνωμοδότησης, ε) οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο αξιωματικοί παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους, χωρίς να δικαιούνται προαγωγή λόγω αποστρατείας. Εάν απορριφθεί η αίτησή τους, αυτοί αποστρατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996, με την επιφύλαξη και των διατάξεων του άρθρου 20 του ίδιου νόμου. Αν γίνει δεκτή η αίτησή τους, τίθενται ή παραμένουν, κατά περίπτωση, ΕΟΘ από την ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1, ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης β΄της ίδιας παραγράφου και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ. 3.Οι αξιωματικοί, οι οποίοι τίθενται ή παραμένουν κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, ΕΟΘ: α) εξακολουθούν να φέρουν τον κατεχόμενο βαθμό κατά το χρόνο που κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες, β) δεν εκτελούν δραστηριότητες και υπηρεσίες, η εκτέλεση των οποίων γεννά δικαίωμα λήψης επιδόματος κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, δυτών), γ) δεν μπορούν να καταλάβουν εκ νέου οργανικές θέσεις, εκτός αν προαχθούν επ’ ανδραγαθία, δ) δεν υπηρετούν σε θέσεις εξωτερικού, ε) κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 20, 21 και 22 του άρθρου 16 του ν. 2439/1996, στ) με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ζ´ και η´ της παρούσας παραγράφου, την 1η Ιουνίου του έτους που συμπληρώνουν: αα) το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, ββ) πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1 ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, οι προερχόμενοι από την 2 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 κατηγορία της περίπτωσης β´ της ίδιας παραγράφου, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, κατά περίπτωση, ζ) αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως: αα) εάν κριθούν μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις. Στην περίπτωση αυτή, με την κύρωση των σχετικών πινάκων προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Οι αξιωματικοί που κρίνονται μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις και διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κύρωση των σχετικών πινάκων, ββ) για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από τότε που καθίσταται αμετάκλητη η σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου ή, αν ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής, από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της αρμόδιας Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας και διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από τότε που καθίσταται αμετάκλητη η σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου ή, αν ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής, από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της αρμόδιας Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου, γγ) εάν κριθούν αποστρατευτέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις, οπότε και αποστρατεύονται αμέσως με το βαθμό που φέρουν. η) αποστρατεύονται με αίτησή τους που υποβάλλεται οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας. 4. Αξιωματικοί της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος έχουν ήδη κριθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους με τις κρίσεις του έτους 2017 και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την κατά νόμο διαγραφή τους λόγω της αποστρατείας τους, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την προηγούμενη, της κατά νόμο διαγραφής τους. Οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο αξιωματικοί του 3 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό, για τους αξιωματικούς που έχουν προαχθεί μετά την κρίση τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5. Αξιωματικοί της περίπτωσης β´ της παραγράφου 1, για τους οποίους ο υπολειπόμενος κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος χρόνος για τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας είναι μικρότερος του διμήνου, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την προηγούμενη της κατά νόμο διαγραφής τους. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό. 6. Αξιωματικοί της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1 που αποστρατεύθηκαν με τις κρίσεις του έτους 2017 και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος έχουν ήδη διαγραφεί από τις τάξεις των ΕΔ, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 2 στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό και επανέρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις λογιζόμενοι ως μηδέποτε απομακρυνθέντες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι διαγράφονται από τις τάξεις των ΕΔ την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Για τους ως άνω αξιωματικούς δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 5 του π.δ. 200/1993 (Α΄ 75). 7. Αξιωματικοί της περίπτωσης β´ της παραγράφου 1 που έχουν διαγραφεί από τις τάξεις των ΕΔ λόγω αποστρατείας τους μέχρι έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 2 στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό και επανέρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις λογιζόμενοι ως μηδέποτε απομακρυνθέντες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι διαγράφονται από τις τάξεις των ΕΔ την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Για τους ως άνω αξιωματικούς δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 5 του π.δ. 200/1993 (Α΄ 75). Άρθρο 2 Αποστρατευτικός βαθμός Εθελοντών Μακράς Θητείας Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων 4 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία.» Άρθρο 3 Ανάκληση στην ενέργεια Χειριστών Ειδικής Μονιμότητας 1.Εν αποστρατεία ιπτάμενοι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας του Στρατού Ξηράς του ν. 324/1976 (Α´127), βαθμού Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη, που έχουν αποστρατευθεί μέχρι τρία (3) έτη πριν από την 27.7.2016 και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό ένατο έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος προς την Διεύθυνση Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, να ζητήσουν τη ανάκλησή τους στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι από την εφεδρεία. Αίτηση ανάκλησης μπορούν να υποβάλουν και ιπτάμενοι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας που απολύθηκαν με το βαθμό Ταγματάρχη ή Αντισυνταγματάρχη, έχοντας ανακληθεί στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι από την εφεδρεία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. 2.Όσοι υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1 παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας υποβολής της, στο αρμόδιο υγειονομικό όργανο, προκειμένου αυτό να αποφανθεί εάν είναι κατάλληλοι από πλευράς υγείας. 3.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποφασίζει επί των σχετικών αιτημάτων, κατόπιν γνωμοδότησης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, το οποίο γνωμοδοτεί για την ανάκληση με κριτήριο τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των αιτούντων και την υγειονομική τους καταλληλότητα για πτήσεις. 4. Οι αξιωματικοί που ανακαλούνται με βάση τις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5). 5. Για όσους γίνει δεκτό το αίτημα ανάκλησης αυτοί μπορούν να παραμένουν στην ενέργεια μέχρι την 1η Μαρτίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους. Οι ανακαλούμενοι ιπτάμενοι αξιωματικοί, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, κριθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, απολύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 4 Τροποποίηση του ν. 2439/1996 1. Στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 16 του ν. 2439/ 1996 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι αξιωματικοί του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε´ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.» 5 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής: «δ.Ταξίαρχοι του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων, εφόσον είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΣΕΙ) ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης, και Συνταγματάρχες του ίδιου Σώματος, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης.» 3. Στην παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ. Aντισυνταγματάρχες του Στρατού Ξηράς και Αντιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των κλάδων τους, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Σε όσους έχουν ήδη αποστρατευτεί, απονέμεται τιμητικά ο βαθμός του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.» Άρθρο 5 Οργανικές θέσεις και κρίσεις ανωτάτου αξιωματικού Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων 1.Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων των ΕΔ συνιστάται μια (1) οργανική θέση βαθμού Ταξιάρχου και καταργείται μια (1) οργανική θέση βαθμού Λοχαγού. 2.Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων κρίνει τον Ταξίαρχο του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων για παραμονή ή αποστρατεία, με σύνθεση και εισηγητή όμοιους με τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία για τη διενέργεια από το ίδιο Συμβούλιο της αντίστοιχης κρίσης του Υποστρατήγου του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ. Άρθρο 6 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 13Α του ν. 3883/2010 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Oι επιθυμούντες να μεταταγούν υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους σχετική αίτηση προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία όπου υπηρετούν.» 2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 3883/2010 οι λέξεις «αλλάζουν» και «λαμβάνουν» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αλλάξουν» και «λάβουν», αντίστοιχα. 3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 3883/2010 οι λέξεις «η στελέχωση του Σώματος αυτού,» και «τη στελέχωσή του.», αντικαθίστανται από τις λέξεις «η αρχική στελέχωση της ειδικότητας Έρευνας Πληροφορικής του ως άνω Σώματος,» και «τη στελέχωση της εν λόγω ειδικότητας.», αντίστοιχα. 4.Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13Α του ν. 3883/2010, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4433/2016 (Α´213), η λέξη «μεταταγούν» αντικαθίσταται από τη λέξη «μετατάσσονται». 6 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Άρθρο 7 Αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα περί οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων 1.Η περίπτωση η΄ της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.δ. 721/1970 (Α´ 251) αντικαθίσταται, ως εξής: «η.Οι περιπτώσεις και οι διαδικασίες χαρακτηρισμού, καταστροφής, επεξεργασίας και διάθεσης των πεπαλαιωμένων, ακατάλληλων, άχρηστων και πλεοναζόντων υλικών, και των λοιπών υλικών του άρθρου 53, καθώς και οι γενικοί όροι αξιοποίησής τους.» 2. Το άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 53 Αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 1.Κάθε είδους υλικό των ΕΔ που καθίσταται άχρηστο ή χαρακτηρίζεται ως τέτοιο ή είναι ακατάλληλο ή πλεονάζει, με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Ανεφοδιασμού και Διαχειρίσεως Υλικού ΕΔ, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του παρόντος νόμου, μπορεί να διατίθεται προς τρίτους κατόπιν ανταλλάγματος. 2.Όπλα των ΕΔ τα οποία χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά ή ιστορικά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης ζ´ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147), μπορεί να διατίθενται προς τρίτους κατόπιν ανταλλάγματος, εφόσον δεν εκτίθενται σε μουσεία ή συλλογές των ΕΔ, καθώς και σε μουσεία που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την εμπορία τους. 3.Όπλα και λοιπά αντικείμενα τα οποία δημεύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και φυλάσσονται σε αποθήκες των ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2168/1993, και από τη δήμευση των οποίων έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους χωρίς να έχει παραγγελθεί η παράδοσή τους σε άλλη δημόσια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου, εγγράφονται ως περιουσιακό στοιχείο των ΕΔ. Τα όπλα αυτά μπορεί να διατίθενται προς τρίτους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την εμπορία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2168/1993. 4.Το σύνολο του προς αξιοποίηση υλικού των παραγράφων 1 έως 3 υπάγεται σε ενιαίο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αυτού και αξιοποιείται με κριτήριο τον οικονομικά συμφερότερο τρόπο, είτε ως αυτούσιο, είτε ως τμήμα αυτού, είτε μετά από επεξεργασία ή μετασκευή, είτε ύστερα από μετατροπή του σε πρώτη ύλη. Η αξιοποίηση του υλικού ενεργείται με ηλεκτρονική πλειοδοτική δημοπρασία από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και αντικείμενό της μπορεί να είναι είτε ενοχικό είτε εμπράγματο δικαίωμα. 5.Τα έσοδα από τη διάθεση των υλικών αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ισόποσο των εσόδων ύψος πίστωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εκτελείται υπέρ του Γενικού Επιτελείου (ΓΕ) στο οποίο ανήκε το 7 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 αξιοποιηθέν υλικό, ή του ΓΕ στο οποίο είχε ανατεθεί η διαχείριση ή η φύλαξή του, για την κάλυψη των λειτουργικών ή και εξοπλιστικών αναγκών του. 6.Για την αξιοποίηση του εύχρηστου στρατιωτικού εξοπλισμού, πλην του πολεμικού υλικού, που χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος για τις ΕΔ και αξιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως στρατιωτικός εξοπλισμός νοείται ο οριζόμενος στην περίπτωση 20 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3978/2011.» Άρθρο 8 Τροποποίηση του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 Στο άρθρο 107 του ν. 3978/2011(Α´ 137) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής: «5Α.Πολεμικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ή προσαρμοσμένο για στρατιωτικούς σκοπούς που δεν χρησιμοποιείται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως όπλο ή πυρομαχικό, και χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, μπορεί, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να αξιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970 (Α΄ 251).» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 9 Σύσταση - Υπαγωγή 1.Συνιστάται Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών (ΟΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων, υπαγόμενο στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.). 2.Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ως οργανωτική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην Υπηρεσία αυτή υπηρετούν αξιωματικοί του Σώματος ΟΕ. Άρθρο 10 Αποστολή - Αρμοδιότητες Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων 1.Αποστολή του Σώματος είναι η οργάνωση, διενέργεια και λειτουργία της οικονομικής επιθεώρησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των εποπτευόμενων από αυτό ή υπαγόμενων σε αυτό νομικών προσώπων και των Ενόπλων Δυνάμεων. 8 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 2.Η οικονομική επιθεώρηση περιλαμβάνει τον επιτόπιο χρηματοοικονομικό έλεγχο της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και των Διαχειρίσεων των ΕΔ, τον αντίστοιχο έλεγχο των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή υπάγονται σε αυτό, κάθε περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται ή υπάγονται σε αυτό, κάθε περιουσιακού στοιχείου των ανωτέρω νομικών προσώπων και γενικά των υπολόγων. 3.Το Σώμα ΟΕ, διά της κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του «άρθρου 12»1 οικείας Διεύθυνσης στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. (ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) και των κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του «άρθρου 12»2 Περιφερειακών Μονάδων Οικονομικής Επιθεώρησης (ΠΕ.Μ.Ο.Ε.), ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) διενέργεια επιτόπιου χρηματοοικονομικού ελέγχου στο προσυμβατικό στάδιο και κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ή τα εποπτευόμενα από αυτό ή υπαγόμενα σε αυτό νομικά πρόσωπα και Υπηρεσίες των ΕΔ, β) διενέργεια χρηματοοικονομικού ελέγχου επί των πάσης φύσεως οιικονομικών υπηρεσιών, δημοσίων υπολόγων και Διαχειρίσεων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και επί των νομικών προσώπων και των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή εποπτεύονται από αυτό και διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, γ) παροχή βεβαίωσης: αα) για τη νόμιμη διαχείριση και τη νόμιμη σύνταξη των οικονομικών αναφορών και καταστάσεων, ββ) για τη νόμιμη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων της ως άνω περίπτωσης α΄, γγ) ότι οι οικονομικές καταστάσεις και αναφορές είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα και έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, δδ) για την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των εποπτευόμενων από αυτό ή υπαγόμενων σε αυτό νομικών προσώπων και των ΕΔ, δ) υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης δυσλειτουργιών και για την τροποποίηση και συμπλήρωση - βελτίωση μεθόδων, διαδικασιών και συστημάτων λογιστικού και εν γένει των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους, ε) ενημέρωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δια του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., και αποστολή προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων και των λοιπών επιθεωρούμενων - ελεγχόμενων φορέων των σχετικών εκθέσεων με τα πορίσματα επί των διενεργούμενων οικονομικών επιθεωρήσεων, με συγκεκριμένες προτάσεις προς υλοποίηση. Διά του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. οι σχετικές εκθέσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες Αρχές για την κατά περίπτωση υλοποίηση ενεργειών αρμοδιότητάς τους. Το εσφαλμένο: «άρθρου 13», διορθώθηκε στο ορθό: «άρθρου 12», με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 166/Α/3.11.2017. 2 Το εσφαλμένο: «άρθρου 13», διορθώθηκε στο ορθό: «άρθρου 12», με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 166/Α/3.11.2017. 1 9 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., η βεβαίωση της περίπτωσης γ´ της παραγράφου 3 μπορεί να αποστέλλεται και σε άλλους φορείς και Υπηρεσίες. 5. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για: α)την παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση και σχετική αξιοποίηση, αναλόγως, σημαντικών, ειδικών ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονομικών γεγονότων, κινήσεων και μεταβολών που άπτονται των οικονομικών συμφερόντων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των υπαγόμενων ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, ή των ΕΔ, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, «β) την πρόληψη και διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των υπαγόμενων σε αυτό ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων ή των Ενόπλων Δυνάμεων. Για το σκοπό αυτόν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ενώ συνεργάζονται και επιχειρούν, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και τις εισαγγελικές και διωκτικές Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»3 γ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τη Φ.800/265/139770/23.12.2014 (Β΄ 3465) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του «άρθρου 12»4 του παρόντος. 6.Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ζητεί και λαμβάνει στοιχεία από εισαγγελικές Αρχές αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπαγόμενων σε αυτό ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων ή των ΕΔ για τέλεση εγκλημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας και η τέλεση ή συμμετοχή σε αυτά, προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει, κατά την κρίση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ζημία στα οικονομικά συμφέροντα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των υπαγόμενων σε αυτό ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων ή των ΕΔ. Οι σχετικές εκθέσεις με τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργεί η ανωτέρω Υπηρεσία υποβάλλονται, δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές για περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς τους. 7. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Σώμα ΟΕ: α) Έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, έγγραφο και στοιχείο όλων των Μονάδων, φορέων, Υπηρεσιών, Οργανισμών και Διαχειρίσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτό ή εποπτεύονται από αυτό, τα οποία ζητεί και λαμβάνει, β)ζητεί και λαμβάνει στοιχεία από λοιπές αρχές και υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται εκάστοτε από τις σχετικές διατάξεις, 3Η περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) αντικαθίσταται με το άρθρο έκτο του νόμου 4535/2017,ΦΕΚ-78/Α/30.4.2018 4Το εσφαλμένο: «άρθρου 13», διορθώθηκε στο ορθό: «άρθρου 12», με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 166/Α/3.11.2017. 10 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 γ)ζητεί οποιοδήποτε αρχείο, έγγραφο και στοιχείο λοιπών φυσικών, νομικών προσώπων και κοινοπραξιών, δ) οι Οικονομικοί Επιθεωρητές δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας στο οποίο υποχρεούνται. Άρθρο 11 Διενέργεια Οικονομικών Επιθεωρήσεων - Ελέγχων - Ερευνών 1.Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. διενεργούν σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 7 του «άρθρου 10»5, τακτικές, έκτακτες και ειδικές οικονομικές επιθεωρήσεις και ελέγχους, ύστερα από εντολή των προϊσταμένων τους. 2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 7 του «άρθρου 10»6, έρευνες και ελέγχους από τους αξιωματικούς Οικονομικούς Επιθεωρητές, ύστερα από εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 3.Οι οικονομικές επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι της παραγράφου 1, αποσκοπούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στον επί τόπου λογιστικό έλεγχο των Διαχειρίσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό ή υπάγονται σε αυτό, των ΕΔ, κάθε περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτό ή υπάγονται σε αυτό, κάθε περιουσιακού στοιχείου των εν λόγω νομικών προσώπων και γενικά των υπολόγων, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Οι έρευνες και οι έλεγχοι της παραγράφου 2 αποσκοπούν στην πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, ιδίως της απάτης, απιστίας και διαφθοράς που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπαγόμενων ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων και των Ενόπλων Δυνάμεων. 4.Τα ειδικότερα καθήκοντα των Οικονομικών Επιθεωρητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ο τρόπος και οι χρονικές περίοδοι διενέργειας των οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών των παραγράφων 1 και 2, η σύνταξη και υποβολή των σχετικών εκθέσεων, καθώς και οι περαιτέρω ενέργειες για τη ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν από αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ο τρόπος, τα κριτήρια και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της άσκησης των καθηκόντων των Οικονομικών Επιθεωρητών. 5.Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, οι οικονομικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι της παραγράφου 1 διενεργούνται και ολοκληρώνονται Το εσφαλμένο «άρθρου 11», διορθώθηκε στο ορθό «άρθρου 10», με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 166/Α/3.11.2017. 6 Το εσφαλμένο «άρθρου 11», διορθώθηκε στο ορθό «άρθρου 10», με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 166/Α/3.11.2017. 5 11 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά κλάδο των ΕΔ διατάξεις. Ομοίως, μέχρι την έκδοση του ίδιου προεδρικού διατάγματος και του αντίστοιχου του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του «άρθρου 12»7: α) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) και των παραγράφων α´ έως γ´ του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του π.δ. 179/1999 (Α΄169), β) οι έλεγχοι και οι έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργούνται υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 6.Όσοι υπόκεινται σε οικονομική επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είναι υποχρεωμένοι, ύστερα από αίτηση των αξιωματικών του Σώματος ΟΕ, να παρέχουν αμελλητί σε αυτούς κάθε πληροφορία ή στοιχείο οποιασδήποτε διαβάθμισης και να βοηθούν για την απρόσκοπτη, έγκαιρη και ουσιαστική διενέργεια των οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών. 7.Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές που ενεργούν οικονομικές επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες μπορούν να ζητήσουν σύμβουλο - πραγματογνώμονα ανάλογης ειδικότητας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον ζητηθεί αξιωματικός, υπαξιωματικός ή μόνιμος υπάλληλος ως σύμβουλος- πραγματογνώμονας, η Υπηρεσία στην οποία αυτός υπάγεται, υποχρεούται να τον διαθέσει αμέσως. Η παραπάνω ενέργεια μπορεί να γίνει απευθείας από τον προϊστάμενο του Οικονομικού Επιθεωρητή πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή με το πέρας της επιθεώρησης - ελέγχου - έρευνας, όταν κριθεί απαραίτητο. 8.Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές μπορούν να προβαίνουν σε κατάσχεση κάθε στοιχείου για το οποίο δημιουργούνται κατά τη διενεργούμενη οικονομική επιθεώρηση ή το διενεργούμενο έλεγχο υπόνοιες παραποίησης ή τέλεσης άλλης αξιόποινης πράξης, ύστερα από σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάσχεσης. Το στοιχείο αυτό παραμένει στο αρχείο ελέγχου. 9.Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε πράξεις των κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.δ. 721/1970 λειτουργιών Διεύθυνσης, εκτέλεσης και οικονομικού ελέγχου. Άρθρο 12 Δομή - Οργάνωση 1.Συνιστώνται οι εξής υπηρεσιακές Μονάδες: α) Η ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., η οποία αποτελεί τη Διεύθυνση του Σώματος ΟΕ και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Η ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., πέραν των επιμέρους αρμοδιοτήτων που ασκεί σύμφωνα με τα «άρθρα 10 και 11»8, ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) χειρίζεται θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και εκπαίδευση του Σώματος ΟΕ, Το εσφαλμένο «άρθρου 13», διορθώθηκε στο ορθό «άρθρου 12», με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 166/Α/3.11.2017. 8 Το εσφαλμένο: «άρθρα 11 και 12», διορθώθηκε στο ορθό: «άρθρα 10 και 11», με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 166/Α/3.11.2017. 7 12 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 ββ) ενημερώνει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, διά του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., για τα θέματα που απορρέουν από την εκτέλεση της αποστολής της καθώς και των ΠΕ.Μ.Ο.Ε., γγ) συντάσσει σχέδια κανονιστικών διοικητικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία του Σώματος και εκδίδει ερμηνευτικές οδηγίες για το χειρισμό των θεμάτων οικονομικής επιθεώρησης και ελέγχου αρμοδιότητας ΠΕ.Μ.Ο.Ε., δδ) παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και την πρόοδο των οικονομικών επιθεωρήσεων ελέγχων, εε) χειρίζεται θέματα που αφορούν στο προσωπικό του Σώματος και τηρεί τους ατομικούς φακέλους των αξιωματικών Οικονομικών Επιθεωρητών, στστ) διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους βάσει ανάλυσης κινδύνου, επί του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των Οικονομικών Επιθεωρητών, με επαρκείς δοκιμασίες επιλεγμένων φακέλων ελέγχου που περιλαμβάνουν και την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ελέγχου και συντάσσει έκθεση με τα κυριότερα συμπεράσματα του ελέγχου. β) Δύο (2) ΠΕ.Μ.Ο.Ε., η πρώτη με έδρα την Αθήνα και η δεύτερη με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες υπάγονται απευθείας στη ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Οι ΠΕ.Μ.Ο.Ε. έχουν ως αρμοδιότητα την εκτέλεση τακτικών και έκτακτων οικονομικών επιθεωρήσεων και την υποστήριξη του έργου των Οικονομικών Επιθεωρητών που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές. 2.Τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γ.Ε.ΕΘ.Α., που εκδίδεται με βάση την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 71 του ν. 3883/2010. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζεται η οργάνωση, η διάρθρωση, η λειτουργία, η στελέχωση, τα ειδικότερα καθήκοντα του διευθυντή και η τοπική αρμοδιότητα των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται τα αντίστοιχα θέματα για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για τα θέματα οργάνωσης και διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις