2/82718/0026/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑπορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους ΑΔΑ:7ΗΙΙΗ-Θ7Ψ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.11.13 12:46:00 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΗΙΙΗ-Θ7Ψ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕ΢Η΢ ΕΠΙΔΟ΢Η΢ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017 Αριθ. πρωτ.: 2/82718/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΟΤ Δ/Ν΢Η : ΢ΤΝΣ/΢ΜΟΤ & ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΥΑΡΜΟΓΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Σαχ. Δ/νση Σαχ. Κώδ. Σηλέφωνο FAX ΠΡΟ΢: Ως Πίνακας Αποδεκτών : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 : 115 26 ΑΘΗΝΑ : 210 69 87 704, 705 : 210 69 87 730 ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». 1. Ενόψει λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και προκειμένου να επιτευχθεί η πληρωμή του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σε βάρος των πιστώσεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Φορέα σας, είναι απαραίτητο να προβείτε στην ενημέρωση των επιμέρους κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών σας, για την άμεση αποστολή των δικαιολογητικών στις Γ.Δ.Ο.Υ. και στις Δ.Υ.Ε.Ε., στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα οικονομικών υπηρεσιών, για την πληρωμή των σχετικών δαπανών τους. 2. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι: α) δικαιολογητικά δαπανών που θα αποσταλούν μετά το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου ενδεχομένως να μην καταστεί δυνατό να ενταλματοποιηθούν λόγω έλλειψης χρόνου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελεγκτικών κ.λπ. διαδικασιών, με συνέπεια την απώλεια πιστώσεων με αποκλειστική σας ευθύνη, β) απλήρωτες υποχρεώσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους: αα) αναλαμβάνονται εκ νέου σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους δεσμεύοντας ισόποσα τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Φορέα σας (άρθρα 66, παρ. 7, ν. 4270/2014, όπως ισχύει και 4, παρ. 3, π.δ. 80/2016) και ββ) καθίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση ή την ημερομηνία λήψης του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής (άρθρο 8, παρ.5.γ., π.δ.80/2016), γ) η μεταβολή των πληρωτέων υποχρεώσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επηρεάζουν το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού, δ) η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί 1 ΑΔΑ: 7ΗΙΙΗ-Θ7Ψ δέσμευση που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας, ε) για τις δαπάνες που δεν έχει δεσμευθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις και οδηγίες – εγκυκλίους, η αναγκαία πίστωση, δεν είναι δυνατή σε καμία περίπτωση η εκκαθάριση και ενταλματοποίησή τους, στ) με τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α.107), ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο και ισχύει από 16-3-2013 η αριθ. 2011/7/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 που προβλέπει: αα) συγκεκριμένες, εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες για την πληρωμή των πιστωτών του Δημοσίου κατά τις εμπορικές συναλλαγές, ββ) την καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών αυτών. Σημειώνεται, επίσης, εν προκειμένω ότι ενόψει εφαρμογής της ανωτέρω Οδηγίας δε δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η αποστολή σωρευτικά των δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών του οικείου Φορέα στο τέλος του οικονομικού έτους, γεγονός που έχει, πλέον των άλλων, ως συνέπεια τη σημαντική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω ακριβώς της καταβολής των ανωτέρω αποζημιώσεων, τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στο διενεργούμενο έλεγχο αλλά και στους διενεργούμενους από τις Δ.Ο.Υ. συμψηφισμούς και γενικότερα στη διεκπεραίωση του έργου των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ., Π.Ο.Υ., Δ.Υ.Ε.Ε. στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα οικονομικών υπηρεσιών). 3.α. Ειδικά, για τις δαπάνες που πληρώνονται με χρηματικά εντάλματα μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.), η τελευταία πληρωμή θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 28.12.2017. Προς τούτο η εφαρμογή της Ε.Α.Π. θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται αρχεία από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και τις Δ.Υ.Ε.Ε.: α) μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, για πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και β) από Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 έως και Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 για πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017. β. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την ανάγκη επίσπευσης στην πληρωμή δαπανών για μισθώματα κτιρίων όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες. 4. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει τις Δ.Ο.Υ. για να επισπεύσουν τους διενεργούμενους συμψηφισμούς, καθώς και αυτούς που τυχόν βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 5. Καθίσταται αυτονόητο ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Οικονομικού της Κεντρικής Διοίκησης, πρέπει να προβαίνουν στην άμεση εξόφληση των δαπανών του φορέα τους, καθόσον παρατηρήθηκε ότι εκκρεμότητες που υφίστανται σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οφείλονται σε κωλυσιεργία των οργάνων των Γ.Δ.Ο.Υ. για την αναζήτηση επιμέρους στοιχείων ή/και δικαιολογητικών εξόφλησης των δαπανών (ΙΒΑΝ, Α.Φ.Μ. κ.λπ), με αποτέλεσμα την άνευ λόγου σώρευση των εκκρεμοτήτων και την εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, με ότι δυσμενείς 2 ΑΔΑ: 7ΗΙΙΗ-Θ7Ψ συνέπειες αυτό συνεπάγεται στην ταμειακή και πιστοληπτική πολιτική του Κράτους, στην ρευστότητα της αγοράς και στην εν γένει εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1.Όλα τα Υπουργεία: α. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών β. Δ/νσεις Οικονομικού 2.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Οικονομικού 3. Ανεξάρτητες Αρχές Οικονομικές Υπηρεσίες α. Α.Α.Δ.Ε. β. ΑΣΕΠ γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ.Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 4.Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 5.Ελεγκτικό Συνέδριο 10η Υπηρεσία Επιτρόπου Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μαρία Νιφόρου Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η: 1.Προεδρία της Δημοκρατίας Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 2.Όλα τα Υπουργεία: α)Γραφεία κ.κ. Υπουργών β)Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 3.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 4.Ανεξάρτητες Αρχές Γραφεία κ.κ. Προέδρων α. Α.Α.Δ.Ε. β. ΑΣΕΠ γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 3 ΑΔΑ: 7ΗΙΙΗ-Θ7Ψ στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ.Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 5.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Δ/νση Εισπράξεων (για την ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. προκειμένου να διενεργηθούν έγκαιρα οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί) 6. Δ.Υ.Ε.Ε. στους νομούς ΙΙΙ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.Γραφείο κ. Υπουργού 2.Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού 3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 4.Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών 5.Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών Γ.Λ.Κ. 6. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 7. Δ/νση Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης 8. Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου 9. Δ/νση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης Τμήμα: Α’ 10.Ενιαία Αρχή Πληρωμής 11. Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων (5) 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις