ΕΑΑΔΗΣΥ/6796/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ“Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4497/2017 (Α' 171) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016”.(ΑΔΑ:6ΟΟΓΟΞΤΒ-Ρ99)
ΑΔΑ: 6ΟΟΓΟΞΤΒ-Ρ99 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.11.16 13:12:51 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 6796 Αθήνα, 16/11/2017 Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες : eMail: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος: Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα 112 57, Αθήνα Μ. Παναγοηλιοπούλου eaadhsy@eaadhsy.gr 213 2124 700 213 2124 777 www.hsppa.gr Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) www.eaadhsy.gr Θέμα: “Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4497/2017 (Α' 171) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016” Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” (Α' 171), με το άρθρο 107 του οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ), ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ), ΙΙΙ (Διακυβέρνηση), IV (Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 18, 37, 67, 72, 73, 74, 80, 91, 92, 100, 103, 104, 105, 119, 121, 127, 200, 205, 221, 258, 259, 297, 302, 305, 306, 331, 340, 346, 377 και 379 του νόμου αυτού. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής : 1. Με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του υπόψιν νόμου, προστίθεται, μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, άρθρο 79Α (“Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης”), με το οποίο προβλέπεται ότι, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του εν 1 ΑΔΑ: 6ΟΟΓΟΞΤΒ-Ρ99 λόγω άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), έχει δε εφαρμογή και για τις διαδικασίες σύναψης που είναι σε εξέλιξη και είναι στο στάδιο πριν την κατακύρωση. 2. Με τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 15 του άρθρου 107 του υπόψιν νόμου, προστίθενται νέα παράγραφος 11 στα άρθρα 73 και 80 του ν. 4412/2016, αντιστοίχως, που προβλέπει ότι τα εν λόγω άρθρα δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 3. Με τη διάταξη της παραγράφου 52 του άρθρου 107 ορίζεται ότι, δαπάνες μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν από 9.8.2016 μέχρι τη δημοσίευση του υπόψιν νόμου (13 Νοεμβρίου 2017), στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων του ν. 4412/2016 χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, λογίζονται νόμιμες. Σε συνέχεια της δημοσίευσης του υπόψιν νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επισημαίνεται ότι η Αρχή πρόκειται να προβεί σε προσαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Μέχρι τότε, προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία (ρήτρα ευελιξίας). Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσει σχετική προσαρμογή και των υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και για σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο για προμήθειες αγαθών. Μέχρι τότε, οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν τα οικεία άρθρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. Ο Πρόεδρος Γεώργιος Καταπόδης 2 ΑΔΑ: 6ΟΟΓΟΞΤΒ-Ρ99 Εσωτ. Διανομή: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Δ/νση Βάσεων Δεδομένων και ΚΗΜΔΗΣ Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Προεδρία της Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) • Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών), • Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, • Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, • Υπουργείο Εξωτερικών, • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, • Υπουργείο Οικονομικών, • Υπουργείο Υγείας, • Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων), • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, • Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, • Υπουργείο Τουρισμού. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γρ. Γενικού Γραμματέα) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 3 ΑΔΑ: 6ΟΟΓΟΞΤΒ-Ρ99 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης • Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις