οικ.39456/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού ̟πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Ε̟πιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟ποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το π̟ροσω̟πικό των ΟΤΑ – Ευρω̟αϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.(ΑΔΑ:72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ)  ΕΓΚ/33/2017
ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.11.17 12:43:04 EET Reason: Location: Athens Ελληνική Να σταλεί και µε email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39456 ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. Ταχ.∆/νση Τ.Κ. FAX ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ: Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας 1. Γραφεία κ. Συντονιστών 2. ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης : Σταδίου 27 : 10183 Αθήνα : 213-1364383 Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού ̟λαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟οχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.)- Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το ̟ροσω̟ικό των ΟΤΑ – Ευρω̟αϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33 Πίνακας Περιεχοµένων: Άρθρο 13: Κατάταξη ̟ροσω̟ικού ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟οχέτευσης ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό συγχωνεύσεις ........................................................................................................ 3 Άρθρο 15: Θέµατα λύσης ε̟ιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού (̟αρ. 9α) .............................. 5 Άρθρο 18: Κατάργηση της ειδικής αναστολής ̟ροσλήψεων στις δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις µε ειδικό σκο̟ό τη δηµιουργία ραδιοφωνικού ή τηλεο̟τικού σταθµού ........................................ 9 Άρθρο 19: Συµµετοχή ̟ερισσότερων δήµων σε δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις µε ειδικό σκο̟ό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεο̟τικού σταθµού (̟αρ. 8) .................................................... 10 Άρθρο 21: Μεταφορά στους Ο.Τ.Α. α` βαθµού συγχρηµατοδοτούµενων ̟ρογραµµάτων α̟ό Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και λοι̟ούς φορείς αυτών ..................................................................... 10 1 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Άρθρο 22: Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων ........................................................................................................................................................... 11 Άρθρο 36: Τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 243 του ν.3852/2010 «Ειδικοί Σύµβουλοι και Συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών Περιφερειαρχών και Αντι̟εριφερειαρχών» .... 11 Άρθρο 38: Ε̟ανασύσταση θέσεων ∆ηµοσιογράφων στις Περιφέρειες .................................... 12 Άρθρο 79 ̟αρ. 2: Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των δικτύων δήµων και ̟εριφερειών .......... 13 Άρθρο 80: ∆ιορισµός καταταγέντων σε ̟ίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε ̟ερί̟τωση κατάργησης ή λύσης των νοµικών ̟ροσώ̟ων ΟΤΑ στα ο̟οία έχουν κατανεµηθεί ............. 13 Άρθρο 81 ̟αρ. 2: Μετάταξη/α̟όσ̟αση υ̟αλλήλων κατά ̟αρέκκλιση της διετίας .............. 14 Άρθρο 83: Κατάταξη ̟ροσω̟ικού σε συγχωνευθέντες ΦΟ∆ΣΑ ............................................... 15 Άρθρο 84: Ανα̟λήρωση Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων Ο.Τ.Α. .................................. 16 Άρθρο 86:Α̟όσ̟αση υ̟αλλήλων σε θέσεις Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Ε̟ιστηµοµικών Συνεργατών των ΟΤΑ α΄ βαθµού ..................................................................... 17 Άρθρο 87: ∆υνατότητα ε̟έκτασης ωραρίου ̟ροσω̟ικού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ......................................................................................................... 18 Άρθρο 88: Κατάταξη Μουσικών µε τις διατάξεις του άρθρου 26 ̟αρ.8 του ν.4325/2015 ..... 19 Άρθρο 89: Ρύθµιση θεµάτων ̟ροσω̟ικού για εκτέλεση έργων µε αυτε̟ιστασία .................. 20 Άρθρο 90: Σύνθεση ̟ειθαρχικών συµβουλίων ̟ροσω̟ικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ..................... 21 Άρθρο 93: Τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 28 του ν. 4369/2016 (Πίνακες ̟ροακτέων) ................. 22 Άρθρο 94: Πρόσληψη υδρονοµέων στις ∆.Ε.Υ.Α. και ανα̟λήρωση µοναδικού στον κλάδο του υ̟αλλήλου................................................................................................................................. 23 Άρθρο 95: Γονεϊκές άδειες .............................................................................................................. 24 Άρθρο 96:Έλεγχος κατ’ οίκον ασθενούντων υ̟αλλήλων .......................................................... 24 Άρθρο 97: Μέσα ατοµικής Προστασίας και µέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α.............................................................................................................. 24 Άρθρο 98: Ε̟ίδοµα ε̟ικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ..................................................... 26 Άρθρο 99: Θέµατα ∆ηµοτικών Αστυνοµικών – Άρση δυσµενών συνε̟ειών α̟ό τη διαθεσιµότητα και την υ̟οχρεωτική κινητικότητα .................................................................... 29 Άρθρο 100: Παύση ̟ειθαρχικών διώξεων δηµοτικών υ̟αλλήλων και αρµοδίων ̟ρος διορισµό οργάνων των Ο.Τ.Α. για µη χορήγηση στοιχείων εργαζοµένων ............................. 32 Άρθρο 102: Νοµική Στήριξη υ̟αλλήλων ΟΤΑ ........................................................................... 32 Άρθρο 103: Ρύθµιση θεµάτων Μουσικών Ο.Τ.Α. ........................................................................ 33 Άρθρο 105: Μετατάξεις ̟ροσω̟ικού στο ∆ηµόσιο και τους Ο.Τ.Α. ......................................... 35 Άρθρο 106: Αναγνώριση ̟ροϋ̟ηρεσίας εργαζοµένων των ΟΤΑ ............................................ 36 Άρθρο 107: Προσω̟ικό αµειβόµενο µε την καταβολή αντιτίµου για τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες .......................................................................................................................................... 37 Άρθρο 149 :Άδεια ειδικής διευκόλυνσης ...................................................................................... 38 Άρθρο 153: Παράταση Προγράµµατος «Βοήθεια στο σ̟ίτι» .................................................... 38 2 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Εισαγωγικά Με τις διατάξεις του νόµου 4483/2017 ρυθµίζονται – ανάµεσα σε άλλα - θέµατα σχετικά µε το ̟ροσω̟ικό των ΟΤΑ και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών. Οι ρυθµίσεις αυτές ε̟ιλύουν ζητήµατα στελέχωσης των ΟΤΑ, αναγνώρισης, κατοχύρωσης και ̟ροαγωγής των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, ̟αρέχοντας δυνατότητες ορθολογικής κατανοµής τους, ώστε η Αυτοδιοίκηση να είναι σε θέση να ασκήσει ουσιαστικά τις αρµοδιότητες ̟ου της έχουν ανατεθεί. Στόχος των ρυθµίσεων είναι τόσο η διευκόλυνση της εύρυθµης λειτουργίας των υ̟ηρεσιακών µονάδων των ΟΤΑ όσο και η αναβάθµιση των όρων ̟αροχής της εργασίας των υ̟αλλήλων. Ειδικότερα, ̟αρακάτω ̟αρουσιάζονται αναλυτικά οι ε̟ιµέρους διατάξεις του ν.4483/2017, αναφορικά µε θέµατα ̟ροσω̟ικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού: Ανάλυση ε̟ί των άρθρων Άρθρο 13: Κατάταξη ̟ροσω̟ικού ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟οχέτευσης ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό συγχωνεύσεις Με τις διατάξεις του άρθρου 13 σκο̟είται η ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος ̟ου ανέκυψε µε µέρος του ̟ροσω̟ικού ̟ου, ενώ υ̟ηρετούσε µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ σε ε̟ιχειρήσεις του ν. 1069/80 (Α΄ 191) οι ο̟οίες συγχωνεύθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν. 3852/10ι, εν τούτοις δεν κατατάχθηκε σε θέσεις Ι∆ΑΧ της νέας ε̟ιχείρησης ̟ου ̟ροέκυψε α̟ό τη συγχώνευση. Ειδικότερα, ̟ροβλέ̟εται ότι το σύνολο του ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ε̟ιχειρήσεων ̟ου συγχωνεύθηκαν (ε̟οµένως και της α̟ορροφήσασας εταιρείας), µεταφέρεται στη νέα ε̟ιχείρηση και κατατάσσεται σε θέσεις Ι∆ΑΧ, µε α̟όφαση του διοικητικού συµβουλίου της. 3 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Το ̟ροσω̟ικό ̟ου δεν µεταφέρθηκε µε τις ανωτέρω διατάξεις –ιδίως λόγω ερµηνευτικών αµφισβητήσεων ̟ου είχαν ανακύψει, ως ̟ρος το ζήτηµα της συµ̟ερίληψης στο ̟εδίο εφαρµογής της διάταξης και της α̟ορροφώσας, ̟έραν της α̟ορροφώµενης ε̟ιχείρησης-, µ̟ορεί να καταταγεί σε θέσεις αορίστου χρόνου. Προϋ̟όθεση : Το ̟ροσω̟ικό να είχε ενεργή σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ κατά την ηµεροµηνία της συγχώνευσης στις συγχωνευθείσες ε̟ιχειρήσεις, συµ̟εριλαµβανοµένης της α̟ορροφώσας ε̟ιχείρησης. Ενέργειες: • αίτηση των υ̟αγοµένων στην ρύθµιση εντός ̟ροθεσµίας δύο (2) µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του νόµου αυτού (ενδεικτική). • Κατάταξη σε θέσεις µε α̟όφαση του διοικητικού συµβουλίου αναδροµικά α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης. Ε̟ισηµαίνεται ότι, α̟ό το κείµενο της εν λόγω α̟όφασης του διοικητικού συµβουλίου, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει η δια̟ίστωση της ύ̟αρξης ενεργού σχέσης εργασίας των αιτούντων υ̟αλλήλων κατά την ηµεροµηνία της συγχώνευσης, η ο̟οία µ̟ορεί να ̟ροκύ̟τει α̟ό δικαστικές α̟οφάσεις ή να βεβαιώνεται α̟ό τον ίδιο το φορέα. Τονίζεται, ε̟ίσης, ότι η κατάταξη των υ̟αλλήλων συντελείται ήδη µε την α̟όφαση του διοικητικού συµβουλίου, χωρίς να α̟αιτείται ο̟οιαδή̟οτε ̟εραιτέρω ενέργεια ή έγκριση. Αν δεν υ̟άρχουν κενές θέσεις στην ε̟ιχείρηση, συστήνονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οικείο κανονισµό. Ε̟ισηµαίνεται, ε̟ίσης, ότι ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και για το ̟ροσω̟ικό αυτό. Ε̟οµένως, θεωρείται νόµιµη η µεταφορά και κατάταξη του ̟ροσω̟ικού ανεξαρτήτως τρό̟ου ̟ρόσληψης. Για την καλύτερη εφαρµογή του συγκεκριµένου άρθρου σηµειώνεται ότι α) σύµφωνα µε την νοµική ε̟ιστήµη και θεωρία, την ̟άγια νοµολογία του Αρείου Πάγου και τα ad hoc Πρακτικά των αρµοδίων Κλιµακίων του Ελεγκτικού συνεδρίου (για την εφαρµογή του άρθρου 109 ν. 3852/2010), ως σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εννοείται η ̟ραγµατική α̟ασχόληση ως γεγονός, ανεξαρτήτως των διαδικασιών ̟ρόσληψης του 4 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ εργαζοµένου και β) ότι, ως «α̟ορροφώσα ε̟ιχείρηση» κατά τα σκο̟ό του νόµου, θεωρούνται οι υφιστάµενες ε̟ιχειρήσεις ̟ου κατά τη διαδικασία συνένωσης των ∆ήµων µε τον Καλλικράτη α̟ορρόφησαν λοι̟ές ∆ΕΥΑ ή ε̟έκτειναν εδαφικά τη δραστηριότητα τους. Τόσο η διάταξη αυτή, όσο και οι ̟ρογενέστερες τις ο̟οίες συµ̟ληρώνει α̟οσκο̟ούν, αφενός στη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας του ̟ροσω̟ικού των ∆ΕΥΑ ̟ου συγχωνεύονται και αφετέρου στην εξυ̟ηρέτηση των διευρυµένων εδαφικά ̟λέον αναγκών των ∆ΕΥΑ. Ως εκ τούτου µε την διάταξη του άρθρου 13 ν. 4483/2017 ε̟ιχειρείται η α̟οκατάσταση της αδικίας εις βάρος εργαζοµένων υφιστάµενων ∆ΕΥΑ, οι ο̟οίοι α̟ασχολούνταν µε τις ίδιες ακριβώς συνθήκες µε λοι̟ούς συναδέλφους τους ̟ου ̟ροέρχονταν α̟ό τις συγχωνευόµενες ∆ΕΥΑ και οι ο̟οίοι κατετάγησαν σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Άρθρο 15: Θέµατα λύσης ε̟ιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού (̟αρ. 9α) Με τις διατάξεις της ̟ερ. 9α ̟αρ. 1 του άρθρου 15, αντικαθίσταται η ̟αρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/10, ̟ου ρυθµίζει τη µεταφορά ̟ροσω̟ικού στην ̟ερί̟τωση λύσης κοινωφελούς ε̟ιχείρησης ή ∆.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της α̟ό τον οικείο δήµο ή α̟ό νοµικό ̟ρόσω̟ο δηµοσίου δικαίου αυτού. Σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση, το ̟ροσω̟ικό των ανωτέρω ε̟ιχειρήσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, ανεξαρτήτως τρό̟ου ̟ρόσληψης, µεταφέρεται στον οικείο ∆ήµο ή Ν.Π.∆.∆ αυτού µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα α̟ό α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Συµβάσεις έργου ̟ου έχουν συναφθεί α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου λύονται συνεχίζουν να εκτελούνται α̟ό τον φορέα ̟ου αναλαµβάνει να ασκήσει τις σχετικές αρµοδιότητες. Μετά τη µεταφορά του, το ̟ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο νέο φορέα, κατατάσσεται • σε ̟ροσω̟ο̟αγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυ̟ικών ̟ροσόντων του, 5 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ • µε α̟όφαση του αρµοδίου ̟ρος διορισµό οργάνου, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ̟ροσω̟ο̟αγείς θέσεις του µεταφερόµενου ̟ροσω̟ικού συστήνονται µε α̟όφαση του οικείου συµβουλίου (δηµοτικού συµβουλίου, όταν ̟ρόκειται για θέσεις σε δήµο, διοικητικού συµβουλίου, όταν ̟ρόκειται για θέσεις σε ν̟δδ), η ο̟οία εγκρίνεται µε ̟ράξη του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ΚΚ∆ΚΥ (ν. 3584/2007). Η ̟ροϋ̟ηρεσία του ̟ροσω̟ικού στην ε̟ιχείρηση, α̟ό την ο̟οία µεταφέρεται, λαµβάνεται υ̟όψη για τη µισθολογική και βαθµολογική του κατάταξη. Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει και το ̟ροσω̟ικό κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων και ∆.Ε.Υ.Α. ̟ου έχουν λυθεί, εφόσον α̟ασχολείτο ̟ραγµατικά σε αυτές, την 30.5.2011. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου των κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων ή ∆.Ε.Υ.Α. ̟ου λύονται ή έχουν ήδη λυθεί, συνεχίζουν να ̟ροσφέρουν τις υ̟ηρεσίες τους στο νέο φορέα, µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεών τους. Μεταφορά ̟ροσω̟ικού Ι∆ΑΧ σε Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆ σε ̟ερί̟τωση λύσης Α.Ε. Ο.Τ.Α. και των ανωνύµων ανα̟τυξιακών εταιρειών ̟ρώην Ν. Α. (άρθρο 15 ̟αρ. 2α και 2β) Με την ̟αρ. 2 του άρθρου 15 ̟ροβλέ̟εται ότι, σε ̟ερί̟τωση λύσης • ΑΕ ΟΤΑ και • Ανωνύµων ανα̟τυξιακών εταιρειών ̟ρώην Ν.Α., των ο̟οίων ̟οσοστό τουλάχιστον 90% του µετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Το̟ικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το ̟ροσω̟ικό Ι∆ΑΧ της εταιρείας µ̟ορεί να µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας: • σε έναν α̟ό τους οικείους ΟΤΑ (µετόχους) • στην οικεία ένωση φορέων της Τ.Α. • σε ν̟δδ των οικείων ΟΤΑ (µετόχων) • σε ν̟ιδ των οικείων ΟΤΑ (µετόχων) 6 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Η µεταφορά ̟ροσω̟ικού α̟οφασίζεται: α. µε την α̟όφαση λύσης της εταιρείας ή β. µε ειδική α̟όφαση του οικείου Περιφερειακού, ∆ηµοτικού ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον τελούν υ̟ό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος ή λυθούν και τεθούν υ̟ό εκκαθάριση µέχρι 31.10.2017. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχουν ̟ερισσότεροι ΟΤΑ ̟ου είναι µέτοχοι και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη µεταφορά ̟ροσω̟ικού, λαµβάνεται υ̟όψη αίτηση του υ̟αλλήλου και κριτήρια ̟ου ά̟τονται της οικογενειακής του κατάστασης, του τό̟ου κατοικίας του κ.λ̟. Ε̟ισηµαίνεται ότι ο χρόνος λύσης της εταιρείας δεν µ̟ορεί να είναι ̟ρογενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010, δηλ. 1.1.2011 (άρθρο 286 του ν. 3852/10, ό̟ως ισχύει). Το µεταφερόµενο ̟ροσω̟ικό σε ΟΤΑ ή ν̟δδ κατατάσσεται σε ̟ροσω̟ο̟αγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυ̟ικών ̟ροσόντων του, µε α̟όφαση του αρµοδίου ̟ρος διορισµό οργάνου, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ̟ροσω̟ο̟αγείς θέσεις του µεταφερόµενου ̟ροσω̟ικού συστήνονται µε α̟όφαση του οικείου συµβουλίου (̟εριφερειακού συµβουλίου όταν ̟ρόκειται για θέσεις σε Περιφέρεια, δηµοτικού συµβουλίου όταν ̟ρόκειται για θέσεις σε δήµο, διοικητικού συµβουλίου, όταν ̟ρόκειται για θέσεις σε ν̟δδ), η ο̟οία εγκρίνεται µε ̟ράξη του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ΚΚ∆ΚΥ (ν. 3584/2007) και του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το ̟ροσω̟ικό ̟ου µεταφέρεται σε ν̟ιδ ή ένωση φορέων Τ.Α. κατατάσσεται σε θέσεις Ι∆ΑΧ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οικείο κανονισµό. Η ̟ροϋ̟ηρεσία του ̟ροσω̟ικού στην ε̟ιχείρηση, α̟ό την ο̟οία µεταφέρεται, λαµβάνεται υ̟όψη για τη µισθολογική και βαθµολογική του κατάταξη. Ε̟ισηµαίνεται ότι, στην ̟ερί̟τωση αυτή, δεν τίθεται ως ̟ροϋ̟όθεση η ανάληψη των δραστηριοτήτων της εταιρείας α̟ό τον φορέα στον ο̟οίο µεταφέρεται το ̟ροσω̟ικό της. 7 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Μεταφορά ̟ροσω̟ικού Ι∆ΑΧ των δηµοτικών ε̟ιχειρήσεων µε ειδικό σκο̟ό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού στον οικείο δήµο (άρθρο 15 ̟αρ. 3) Με τις διατάξεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 15, δίνεται η δυνατότητα µεταφοράς στον οικείο δήµο, ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των δηµοτικών ε̟ιχειρήσεων µε ειδικό σκο̟ό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού, οι ο̟οίες έχουν λυθεί και τεθεί υ̟ό εκκαθάριση µέχρι την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, δηλ. 31.7.2017. Προϋ̟οθέσεις µεταφοράς: • Πραγµατική α̟ασχόληση στην ε̟ιχείρηση. Ε̟ισηµαίνεται ότι ο κρίσιµος χρόνος ̟ραγµατικής α̟ασχόλησης είναι, σύµφωνα µε τη διάταξη, η ηµεροµηνία λήψης α̟όφασης ̟ερί λύσης αυτής και, κατά συνέ̟εια, λαµβάνεται υ̟όψη η υφιστάµενη, κατά την ηµεροµηνία αυτή, νοµική και ̟ραγµατική κατάσταση. • Εγγραφή στο Μητρώο Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου, δυνάµει της υ̟’ αριθµ. 2/37345/0004/ 4.6.2010 κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης των Υ̟ουργών Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών (Β΄ 784), κατά την ηµεροµηνία λήψης της α̟όφασης λύσης. Ενέργειες: • Α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ̟ερί µεταφοράς, η ο̟οία λαµβάνεται εντός έξι (6) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, δηλ. µέχρι 31.1.2018. Το µεταφερόµενο ̟ροσω̟ικό κατατάσσεται σε ̟ροσω̟ο̟αγείς θέσεις αντίστοιχες των τυ̟ικών του ̟ροσόντων, µε α̟όφαση του αρµοδίου ̟ρος διορισµό οργάνου (δηµάρχου), η ο̟οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ̟ροσω̟ο̟αγείς θέσεις του µεταφερόµενου ̟ροσω̟ικού συστήνονται µε α̟όφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η ο̟οία εγκρίνεται µε ̟ράξη του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ΚΚ∆ΚΥ (ν. 3584/2007) και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 8 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Η ̟ροϋ̟ηρεσία του ̟ροσω̟ικού στην ε̟ιχείρηση, α̟ό την ο̟οία µεταφέρεται, λαµβάνεται υ̟όψη για τη µισθολογική και βαθµολογική του κατάταξη. Μεταφορά ̟λεονάζοντος ̟ροσω̟ικού ̟ου ̟ροέκυψε α̟ό συγχώνευση αµιγών ε̟ιχειρήσεων του άρθρου 277 του ̟.δ. 410/1995 ή µετατρο̟ή αυτών σε Α.Ε. Ο.Τ.Α. ή σε δηµοτικές Α.Ε.. (̟αρ. 4 του άρθρου 15) Με την ̟αρ. 4, ̟ροβλέ̟εται ότι, κατά τη διαδικασία ̟ροσαρµογής των ε̟ιχειρήσεων των ΟΤΑ στις διατάξεις του Κ∆Κ (ν. 3463/06), στις ̟ερι̟τώσεις συγχώνευσης ή µετατρο̟ής αµιγών ε̟ιχειρήσεων του άρθρου 277 του Π.∆.410/1995 σε ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ ή σε δηµοτικές ανώνυµες εταιρείες κατά τη διαδικασία των ̟αρ. 3 και 8 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, το ̟λεονάζον ̟ροσω̟ικό ̟ου µεταφέρθηκε σε δήµους ή ν̟δδ αυτών κατ΄εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 25 ̟αρ. 2 ̟ερ. α΄του ν. 3613/2007 (Α΄263) και του άρθρου 17 του ν. 3812/2009 (Α΄234), θεωρείται ότι µεταφέρθηκε νοµίµως εφόσον : • α̟ασχολείτο ̟ραγµατικά µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ κατά τις 31-12-2005, • συνέχισε να α̟ασχολείται µε την ίδια σχέση εργασίας µέχρι και την ηµεροµηνία της µεταφοράς του. Άρθρο 18: Κατάργηση της ειδικής αναστολής ̟ροσλήψεων σε δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις µε ειδικό σκο̟ό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεο̟τικού σταθµού. Με την ̟αρ. 8 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 ̟ροβλέφθηκε η αναστολή των ̟ροσλήψεων ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις µε ειδικό σκο̟ό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεο̟τικού σταθµού και ε̟ιτρέ̟ονταν µόνο η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, µε ̟εριορισµό στον αριθµό ατόµων, ο ο̟οίος δεν µ̟ορούσε να είναι µεγαλύτερος εκείνου ̟ου ̟εριελάµβαναν οι συµβάσεις της ίδιας κατηγορίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2010. 9 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Με το άρθρο 18, καταργείται η ανωτέρω ρύθµιση, ̟ρος α̟οκατάσταση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, ώστε να ισχύσει για τις ̟ροσλήψεις στις δηµοτικές αυτές ε̟ιχειρήσεις ό, τι ισχύει γενικά για τους ΟΤΑ και τα νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών. Άρθρο 19: Συµµετοχή ̟ερισσότερων δήµων σε δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις µε ειδικό σκο̟ό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεο̟τικού σταθµού (̟αρ. 8) Με τις διατάξεις της ̟αρ. 8 του άρθρου 19, ̟ροβλέ̟εται ότι, σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο δήµος α̟οφάσισε τη συµµετοχή του σε υφιστάµενη δηµοτική ε̟ιχείρηση µε ειδικό σκο̟ό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεο̟τικού σταθµού άλλου όµορου δήµου ή δήµου εντός της ίδιας ̟εριφέρειας (εφόσον ο ίδιος δεν έχει τέτοια ε̟ιχείρηση), το ̟ροσω̟ικό της ως άνω ε̟ιχείρησης διατηρείται. Σε ̟ερί̟τωση ̟ρόσληψης ε̟ι̟λέον ̟ροσω̟ικού, η ̟ρόσληψη αυτή ̟ραγµατο̟οιείται µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε την διαδικασία και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τις ̟ροσλήψεις ̟ροσω̟ικού. Άρθρο 21: Μεταφορά στους Ο.Τ.Α. α` βαθµού συγχρηµατοδοτούµενων ̟ρογραµµάτων α̟ό Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και λοι̟ούς φορείς αυτών Με τη ρύθµιση αυτή δίνεται η δυνατότητα ανάληψης α̟ό τον οικείο ∆ήµο ή συνέχισης, µε τους ίδιους ή τρο̟ο̟οιηµένους όρους, ̟ρογραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς ή ̟ρογραµµάτων ̟ου ε̟ιδοτούνται α̟ό εθνικούς ̟όρους ή της µετεξέλιξης αυτών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 51 ̟αρ. 4 ̟ερί̟τωση α` του ν. 4407/2016(Α`134) στο ̟λαίσιο των Περιφερειακών Ε̟ιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, τα ο̟οία υλο̟οιούνταν α̟ό νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. Τα ̟ρογράµµατα αυτά, µ̟ορούν ̟λέον να αναλαµβάνονται α̟ό τον οικείο ∆ήµο ή να συνεχίζονται υ̟ό τους ίδιους ή τρο̟ο̟οιηµένους όρους, εφόσον το ισχύον κανονιστικό ̟λαίσιο ̟ου διέ̟ει την υλο̟οίηση εκάστου ̟ρογράµµατος ̟ροβλέ̟ει, ότι οι Ο.Τ.Α. α` βαθµού ̟εριλαµβάνονται µεταξύ των δυνητικών φορέων υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος. 10 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Η ανάληψη ή η συνέχιση των ̟ρογραµµάτων (ό̟ως αυτά ορίζονται στο ̟ρώτο εδάφιο) γίνεται α̟ό το δήµο µε α̟όφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, µε αναδροµική ισχύ α̟ό 1.7.2016, ο ο̟οίος υ̟εισέρχεται αυτοδίκαια σε όλα τα σχετικά δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις, στα ο̟οία ̟εριλαµβάνονται και όσα α̟ορρέουν α̟ό συµβάσεις µίσθωσης έργου ή συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι ο̟οίες, ό̟ου τούτο α̟αιτείται, συνεχίζονται µέχρι τη λήξη των ̟ρογραµµάτων. Με την εν λόγω διάταξη ρυθµίζεται και το ζήτηµα της αναγκαίας για την οµαλή συνέχεια και την ολοκλήρωση των ̟ρογραµµάτων, ανανέωσης ή ̟αράτασης α̟ό τους δήµους των αντίστοιχων συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου οι ο̟οίες, ό̟ου τούτο α̟αιτείται συνεχίζονται µέχρι τη λήξη των ̟ρογραµµάτων, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α`28). Άρθρο 22: Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων Με την ̟αρ. 2 ρυθµίζεται το ζήτηµα της ηµερήσιας α̟οζηµίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των µετακινούµενων µε εντολή των «∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» σε α̟όσταση µεγαλύτερη των ̟ενήντα (50) χιλιοµέτρων α̟ό την έδρα τους. Η α̟όφαση µετακίνησης εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο ̟ρος διορισµό όργανο. Άρθρο 36: Τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 243 του ν.3852/2010 «Ειδικοί Σύµβουλοι και Συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών Περιφερειαρχών και Αντι̟εριφερειαρχών» Με την ̟αρούσα διάταξη αντικαθίστανται τα εδάφια α΄και β΄ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 243 του ν.3852/20, αναφορικά µε το έργο των ειδικών συµβούλων, των ειδικών συνεργατών και ε̟ιστηµονικών συνεργατών στους ΟΤΑ β΄ βαθµού. Ειδικότερα, στη διάταξη αυτή ̟ροβλέ̟εται ότι το έργο των ειδικών συµβούλων, των ειδικών συνεργατών και ε̟ιστηµονικών συνεργατών των Περιφερειαρχών και των Αντι̟εριφερειαρχών δεν είναι ασυµβίβαστο µε την 11 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ συνέχεια καταλαµβάνει την ̟ρώτη κενή οργανική θέση αντιστοίχου κλάδου και κατηγορίας ̟ου θα συσταθεί ή κενωθεί. Ε̟ισηµαίνεται ότι, για την ολοκλήρωση του διορισµού/̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού Ι∆ΑΧ των εκ̟αιδευτικών βαθµίδων ΥΕ και ∆Ε σε υ̟ηρεσίες αντα̟οδοτικού χαρακτήρα, δεν α̟αιτείται α̟όφαση κατανοµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/2016. Άρθρο 81 ̟αρ. 2: Μετάταξη/ α̟όσ̟αση υ̟αλλήλων κατά ̟αρέκκλιση της διετίας Η αναστολή των ̟ροσλήψεων τακτικού ̟ροσω̟ικού ε̟ί σειρά ετών είχε σαν α̟οτέλεσµα τη µακροχρόνια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση εκκρεµών διορισµών ε̟ιτυχόντων ̟αλαιότερων ̟ροκηρύξεων ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών θέσεων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών. Ωστόσο, στο διάστηµα ̟ου µεσολάβησε, αναδιοργανώθηκαν οι υ̟ηρεσίες των φορέων, ενώ µεταβλήθηκαν και οι λειτουργικές ανάγκες τους (̟.χ. εφαρµογή Προγράµµατος Καλλικράτη κ.ά.) Για το λόγο αυτό, µε τη διάταξη του άρθρου 81 ̟αρ. 2 του ν. 4483/2017 δίνεται η δυνατότητα στους υ̟αλλήλους ̟ου διορίστηκαν ή ̟ρόκειται να διοριστούν σε θέσεις ΟΤΑ α΄ βαθµού και νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών βάσει ̟ινάκων διοριστέων ̟ου δηµοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ α̟ό 1-1-2009 έως 31-12-2015 ή διατέθηκαν ̟ρος διορισµό µε α̟όφαση του ΑΣΕΠ σε αντικατάσταση – ανα̟λήρωση των διορισθέντων υ̟οψήφιων ̟ου ̟εριλαµβάνονταν στους ως άνω ̟ίνακες, να αιτηθούν τη µετάταξη ή α̟όσ̟ασή τους, ακόµη και ̟ριν α̟ό τη συµ̟λήρωση της διετούς δοκιµαστικής υ̟ηρεσίας στις θέσεις στις ο̟οίες ̟ροσλαµβάνονται, µε την ̟ρόβλεψη ότι η δοκιµαστική αυτή υ̟ηρεσία θα διανυθεί υ̟οχρεωτικά στους φορείς υ̟οδοχής. Με τον τρό̟ο αυτό και οι φορείς υ̟οδοχής µε τη σειρά τους, θα µ̟ορέσουν να καλύψουν τα δικά τους οργανικά κενά, υ̟οδεχόµενοι το ̟ροσω̟ικό αυτό. Ειδικότερα: Πεδίο εφαρµογής: Υ̟άλληλοι, οι ο̟οίοι διορίστηκαν ή ̟ρόκειται να διοριστούν σε θέσεις Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών, βάσει ̟ινάκων διοριστέων ̟ου δηµοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. α̟ό 1.1.2009 έως 31.12.2015. 14 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Άρθρο 79 ̟αρ. 2: Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των δικτύων δήµων και ̟εριφερειών Με τη διάταξη του άρθρου αυτού, ̟ροβλέ̟εται ότι τα δίκτυα δήµων και ̟εριφερειών του άρθρου 101 του ν. 3852/2010, για τις ανάγκες ένταξης στα Προγράµµατα και υλο̟οίησης έργων, ̟ου είναι ενταγµένα σε Περιφερειακά ή Τοµεακά Ε̟ιχειρησιακά Προγράµµατα του ν. 4314/2014, µ̟ορούν να συνά̟τουν συµβάσεις µίσθωσης έργου µε φυσικά ̟ρόσω̟α, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄206) ή να ̟ροσλαµβάνουν ̟ροσω̟ικό µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28), χωρίς την έγκριση της Ε̟ιτρο̟ής της ΠΥΣ 33/06 ό̟ως ισχύει. Άρθρο 80: ∆ιορισµός καταταγέντων σε ̟ίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, σε ̟ερί̟τωση κατάργησης ή λύσης των νοµικών ̟ροσώ̟ων ΟΤΑ, στα ο̟οία έχουν κατανεµηθεί Με το άρθρο 80 ρυθµίζεται το θέµα των καταταγέντων σε ̟ίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, για τους ο̟οίους, ενώ έχουν εκδοθεί α̟οφάσεις κατανοµής σε νοµικά ̟ρόσω̟α των ΟΤΑ (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), δεν µ̟ορούν να διοριστούν λόγω κατάργησης ή λύσης των αρχικών φορέων διορισµού τους. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές, οι διοριστέοι διορίζονται/̟ροσλαµβάνονται, υ̟οχρεωτικά και κατά ̟αρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, στο φορέα στον ο̟οίο µεταφέρονται οι αρµοδιότητες/δραστηριότητες του καταργηθέντος ή λυθέντος νοµικού ̟ροσώ̟ου. Ο διορισµός/̟ρόσληψη γίνεται σε, αντίστοιχη κατά κλάδο/ειδικότητα και κατηγορία/εκ̟αιδευτική βαθµίδα, ̟ροσω̟ο̟αγή θέση, ̟ου συνιστάται µε την ̟ράξη διορισµού/̟ρόσληψης α̟ό το αρµόδιο ̟ρος τούτο όργανο. Στις ̟ερι̟τώσεις διορισµού µονίµου ̟ροσω̟ικού, αν υ̟άρχει αντίστοιχη κενή θέση, το ̟ροσω̟ικό διορίζεται σε αυτήν. Αν δεν υ̟άρχει κενή θέση, το ̟ροσω̟ικό διορίζεται σε ̟ροσω̟ο̟αγή θέση, µε δέσµευση κενής της ίδιας κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε ή ΥΕ), για όσο χρόνο υφίσταται η ̟ροσω̟ο̟αγής και στη 13 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ συνέχεια καταλαµβάνει την ̟ρώτη κενή οργανική θέση αντιστοίχου κλάδου και κατηγορίας ̟ου θα συσταθεί ή κενωθεί. Ε̟ισηµαίνεται ότι, για την ολοκλήρωση του διορισµού/̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού Ι∆ΑΧ των εκ̟αιδευτικών βαθµίδων ΥΕ και ∆Ε σε υ̟ηρεσίες αντα̟οδοτικού χαρακτήρα, δεν α̟αιτείται α̟όφαση κατανοµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/2016. Άρθρο 81 ̟αρ. 2: Μετάταξη/ α̟όσ̟αση υ̟αλλήλων κατά ̟αρέκκλιση της διετίας Η αναστολή των ̟ροσλήψεων τακτικού ̟ροσω̟ικού ε̟ί σειρά ετών είχε σαν α̟οτέλεσµα τη µακροχρόνια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση εκκρεµών διορισµών ε̟ιτυχόντων ̟αλαιότερων ̟ροκηρύξεων ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών θέσεων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών. Ωστόσο, στο διάστηµα ̟ου µεσολάβησε, αναδιοργανώθηκαν οι υ̟ηρεσίες των φορέων, ενώ µεταβλήθηκαν και οι λειτουργικές ανάγκες τους (̟.χ. εφαρµογή Προγράµµατος Καλλικράτη κ.ά.) Για το λόγο αυτό, µε τη διάταξη του άρθρου 81 ̟αρ. 2 του ν. 4483/2017 δίνεται η δυνατότητα στους υ̟αλλήλους ̟ου διορίστηκαν ή ̟ρόκειται να διοριστούν σε θέσεις ΟΤΑ α΄ βαθµού και νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών βάσει ̟ινάκων διοριστέων ̟ου δηµοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ α̟ό 1-1-2009 έως 31-12-2015 ή διατέθηκαν ̟ρος διορισµό µε α̟όφαση του ΑΣΕΠ σε αντικατάσταση – ανα̟λήρωση των διορισθέντων υ̟οψήφιων ̟ου ̟εριλαµβάνονταν στους ως άνω ̟ίνακες, να αιτηθούν τη µετάταξη ή α̟όσ̟ασή τους, ακόµη και ̟ριν α̟ό τη συµ̟λήρωση της διετούς δοκιµαστικής υ̟ηρεσίας στις θέσεις στις ο̟οίες ̟ροσλαµβάνονται, µε την ̟ρόβλεψη ότι η δοκιµαστική αυτή υ̟ηρεσία θα διανυθεί υ̟οχρεωτικά στους φορείς υ̟οδοχής. Με τον τρό̟ο αυτό και οι φορείς υ̟οδοχής µε τη σειρά τους, θα µ̟ορέσουν να καλύψουν τα δικά τους οργανικά κενά, υ̟οδεχόµενοι το ̟ροσω̟ικό αυτό. Ειδικότερα: Πεδίο εφαρµογής: Υ̟άλληλοι, οι ο̟οίοι διορίστηκαν ή ̟ρόκειται να διοριστούν σε θέσεις Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών, βάσει ̟ινάκων διοριστέων ̟ου δηµοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. α̟ό 1.1.2009 έως 31.12.2015. 14 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Υ̟άλληλοι ̟ου διατέθηκαν ̟ρος διορισµό µε α̟όφαση του Α.Σ.Ε.Π. σε αντικατάσταση -ανα̟λήρωση των διορισθέντων υ̟οψηφίων ̟ου ̟εριλαµβάνονταν στους ως άνω ̟ίνακες. ε̟ιτρέ̟εται να α̟οσ̟ώνται ή να µετατάσσονται σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών και ̟ριν α̟ό τη συµ̟λήρωση της διετούς δοκιµαστικής υ̟ηρεσίας, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 45 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και του άρθρου 40 του ν. 3528/2007 (Α΄26). Φορείς υ̟οδοχείς: ΟΤΑ α΄ βαθµού (∆ήµοι, ΝΠ∆∆ ∆ήµων, Ιδρύµατα και Σύνδεσµοι ΟΤΑ) ΟΤΑ β΄ βαθµού Ε̟ισηµαίνεται ότι, οι α̟οσ̟άσεις και µετατάξεις του εν λόγω ̟ροσω̟ικού, για τις ο̟οίες υ̟οβλήθηκε η αίτηση του υ̟αλλήλου µέχρι τις 31- 7 – 2017 µ̟ορούν να ολοκληρωθούν µε τις διατάξεις ̟ου ίσχυαν ̟ριν α̟ό το ν. 4440/2016, ό̟ως ισχύει. Για τους υ̟αλλήλους ̟ου δεν έχουν υ̟οβάλει αίτηση, η διάταξη αυτή θα τύχει εφαρµογής, για αιτήσεις ̟ου θα υ̟οβληθούν, στο ̟λαίσιο του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας (ν.4440/2016, ό̟ως ισχύει). Άρθρο 83: Κατάταξη ̟ροσω̟ικού σε συγχωνευθέντες ΦΟ∆ΣΑ Με το άρθρο 83 ̟ροβλέ̟εται, για το σύνολο του ̟ροσω̟ικού ̟ου υ̟ηρετεί µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ σε ε̟ιχειρήσεις ̟ου συγχωνεύθηκαν στους Περιφερειακούς Συνδέσµους ΦΟ∆ΣΑ µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4071/2012, αλλά δεν κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις του Συνδέσµου (άρθρο 17 ̟αρ. 10), ότι κατατάσσεται : • σε ̟ροσωρινές ̟ροσω̟ο̟αγείς θέσεις του Συνδέσµου, οι ο̟οίες καταργούνται µετά την α̟οχώρηση του υ̟αλλήλου. 15 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Προϋ̟όθεση: • ενεργή σχέση στη συγχωνευθείσα ε̟ιχείρηση κατά την ηµεροµηνία συγχώνευσης. Ενέργειες –διαδικασία: • Αίτηση του υ̟αλλήλου εντός ̟ροθεσµίας δύο (2) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ν. 4483/17, δηλ. α̟ό 31-7-2017 έως 30-9-2017, • σύσταση θέσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3584/2007, ό̟ως ισχύει, • κατάταξη στη θέση µε α̟όφαση του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου (̟ροέδρου του Συνδέσµου), ̟ου εκδίδεται εντός µηνός α̟ό τη λήξη της δίµηνης ̟ροθεσµίας για την αίτηση, δηλ. α̟ό 30-9-2017 έως 31-10-2017, • δηµοσίευση σε ΦΕΚ της ̟ράξης κατάταξης, σε ̟ερίληψη, µε µέριµνα του Συντονιστή της οικείας Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ε̟ισηµαίνεται ότι, ̟ροκειµένου η ̟ράξη κατάταξης να εκδοθεί εντός της οριζόµενης ̟ροθεσµίας, θα ̟ρέ̟ει να κινηθεί η διαδικασία σύστασης της θέσης αµέσως µε την υ̟οβολή της αίτησης του ενδιαφεροµένου. Και στην ̟ερί̟τωση αυτή, ̟ροβλέ̟εται η ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 64 του ν.3801/09, ε̟οµένως θεωρείται νόµιµη η µεταφορά του ̟ροσω̟ικού αυτού ανεξαρτήτως τρό̟ου ̟ρόσληψης. Άρθρο 84: Ανα̟λήρωση Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 84 του νόµου, αντικαθίσταται η ̟αρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 και δίδεται ̟λέον η δυνατότητα ανα̟λήρωσης των Γενικών ∆ιευθυντών των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, κατ’ αντιστοιχία µε τα όσα ισχύουν και για τους Γενικούς ∆ιευθυντές του ∆ηµοσίου, για λόγους ίσης µεταχείρισης µε αυτούς, αλλά και για λόγους εύρυθµης λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 16 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Άρθρο 86:Α̟όσ̟αση υ̟αλλήλων σε θέσεις Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Ε̟ιστηµονικών Συνεργατών των ΟΤΑ α΄ βαθµού Με το ά. 86, το ο̟οίο αντικατέστησε την ̟αρ. 5 του ά. 163 του Ν.3584/2007, ̟ροβλέ̟εται η διαδικασία α̟όσ̟ασης υ̟αλλήλων του δηµοσίου τοµέα και των Περιφερειών σε θέσεις ειδικών συµβούλων – ειδικών συνεργατών και ε̟ιστηµονικών συνεργατών ∆ηµάρχων ή Προέδρων Συνδέσµων, ε̟εκτείνεται η δυνατότητα α̟όσ̟ασης στις ανωτέρω θέσεις και στους υ̟αλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ Βαθµού και ̟ροβλέ̟εται ρητά ότι η διάρκεια της α̟όσ̟ασης είναι ίση µε τη θητεία των ∆ηµάρχων ή Προέδρων Συνδέσµων, για την ε̟ικουρία των ο̟οίων έχουν α̟οσ̟αστεί. Ειδικότερα, στις θέσεις αυτές µ̟ορεί να α̟οσ̟αστεί ̟ροσω̟ικό µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου τοµέα, ό̟ως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις της ̟αρ.6 του ν.1256/1982, συµ̟εριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ Βαθµού. Α̟όφαση Α̟όσ̟ασης Η α̟όσ̟αση διενεργείται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών και του αρµόδιου κατά ̟ερί̟τωση Υ̟ουργού. Προϋ̟οθέσεις: 1. αίτηση του ενδιαφερόµενου υ̟αλλήλου, 2. γνώµη του αρµοδίου ̟ρος διορισµό οργάνου του φορέα ̟ροέλευσης 3. γνώµη του αρµοδίου διοικητικού συµβουλίου ή του αρµόδιου διοικητή, ό̟ου αυτό υ̟άρχει. Α̟οδοχές Α̟όσ̟ασης: Οι α̟οδοχές των υ̟αλλήλων ̟ου α̟οσ̟ώνται βαρύνουν τον φορέα υ̟οδοχής. Οι α̟οσ̟ασµένοι, κατά το χρόνο της α̟όσ̟ασής τους, εξακολουθούν να υ̟άγονται στους φορείς της ασφάλισης ό̟ου είναι ασφαλισµένοι. ∆ιάρκεια Α̟όσ̟ασης: Η διάρκεια της α̟όσ̟ασης είναι ίση µε τη θητεία του ∆ηµάρχου ή Προέδρου Συνδέσµου, για τη ε̟ικουρία των ο̟οίων έχουν α̟οσ̟αστεί. 17 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Ε̟ισηµαίνεται ότι οι διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου καταλαµβάνουν και το ήδη υ̟ηρετούν µε α̟όσ̟αση ̟ροσω̟ικό, καθώς και το ̟ροσω̟ικό ̟ου υ̟ηρετούσε στις θέσεις κατά την 2-12-2016. Η ενεργός α̟όσ̟αση των υ̟ηρετούντων ̟αρατείνεται αυτοδίκαια, µέχρι τη λήξη της θητείας των ∆ηµάρχων ή Προέδρων Συνδέσµων, για την ε̟ικουρία των ο̟οίων έχουν α̟οσ̟αστεί. Τέλος, ε̟ισηµαίνεται ότι το αρ. 86, ως ειδικό για α̟οσ̟άσεις σε γραφεία αιρετών, εξαιρείται των διατάξεων του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Το̟ική Αυτοδιοίκηση», σύµφωνα µε τη ̟αρ.1α του άρθρου 19 του ιδίου νόµου, ό̟ως ισχύει. Άρθρο 87: ∆υνατότητα ε̟έκτασης ωραρίου ̟ροσω̟ικού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου Ως γνωστόν µε την ̟αρ.1 του άρθρου 8 του ν.4368/2016 (Α΄21), ̟ροβλέφθηκε η δυνατότητα και η διαδικασία αύξησης του ωραρίου εργαζοµένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µερικής α̟ασχόλησης των ΟΤΑ α΄ βαθµού, έως και την ̟λήρη α̟ασχόληση. Με τη διάταξη του άρθρου 87 του ν.4483/2017 αντικαθίσταται η ανωτέρω ̟αράγραφος του ν. 4368/2016 (Α΄21) και ε̟εκτείνεται η εφαρµογή της διάταξης αυτής και στους ΟΤΑ β΄ βαθµού και στα νοµικά τους ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου, ενώ στο ̟εδίο εφαρµογής της εν λόγω διάταξης συµ̟εριλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για λόγους ίσης µεταχείρισης µεταξύ φορέων και εργαζοµένων, αλλά και για την αντιµετώ̟ιση ̟ραγµατικών αναγκών των φορέων. Η αύξηση του ωραρίου µέχρι το ανώτατο όριο ̟λήρους α̟ασχόλησης της εκάστοτε εκ̟αιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας συνοδεύεται µε αύξηση των α̟οδοχών. Η τρο̟ο̟οίηση του ωραρίου γίνεται κατό̟ιν αίτησης του ενδιαφερόµενου µε α̟όφαση του αντίστοιχου οικείου Συµβουλίου. Η α̟όφαση ̟ρέ̟ει να είναι ̟λήρως αιτιολογηµένη όσον αφορά την υ̟ηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη ̟ου καθιστά α̟αραίτητη την αύξηση του ωραρίου, καθώς ε̟ίσης και να ̟εριλαµβάνει 18 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ την βεβαίωση ύ̟αρξης των α̟αραίτητων ̟ιστώσεων για την αύξηση της µισθοδοσίας στον αντίστοιχο οικείο ̟ροϋ̟ολογισµό. Ε̟ισηµαίνεται ότι η διαδικασία ̟ου είχε ̟εριγραφεί στην αρ.9 εγκύκλιο της υ̟ηρεσίας µας1 (Α∆Α:ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ), για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης εξακολουθεί να ισχύει, µε τη διαφορά ότι ̟λέον α̟αιτείται αιτιολογηµένη α̟όφαση του οικείου συµβουλίου, το ο̟οίο, λόγω της ε̟έκτασης της εν λόγω διάταξης στους ΟΤΑ β΄ βαθµού µ̟ορεί να είναι και το ̟εριφερειακό συµβούλιο. Η α̟όφαση του εκάστοτε αρµοδίου συµβουλίου υ̟όκειται στον έλεγχο του άρθρου 225 του ν.3852/2010, ό̟ως ισχύει, ενώ ̟ερίληψή της δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα της οικείας Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ε̟ίσης, µε την ̟ροσθήκη της ̟ερ. γ΄ του άρθρου 87, για λόγους α̟οτελεσµατικότερης κάλυψης των αναγκών καθαριότητας στις σχολικές αίθουσες , δίδεται η δυνατότητα α̟ασχόλησης των καθαριστριών σχολικών µονάδων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, των ο̟οίων το ωράριο εργασίας αυξάνεται σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω αναφερόµενα και σε άλλες σχολικές µονάδες, ̟έραν αυτών στις ο̟οίες το̟οθετήθηκαν αρχικά, µε α̟όφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, κατό̟ιν αίτησής τους. Άρθρο 88: Κατάταξη Μουσικών µε τις διατάξεις του άρθρου 26 ̟αρ.8 του ν.4325/2015 Ό̟ως είναι γνωστό, µε τη διάταξη της ̟αρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015, οι Μουσικοί ̟ου υ̟ηρετούν σε ΟΤΑ α΄ βαθµού, εφόσον διαθέτουν τα τυ̟ικά ̟ροσόντα διορισµού ̟ου θέτει η εν λόγω διάταξη, κατατάσσονται σε θέσεις ΤΕ Μουσικών. Η διάταξη ̟ροέβλε̟ε ότι η κατάταξή τους στις θέσεις αυτές γίνεται µε ̟ράξη του δηµάρχου. Ωστόσο, ε̟ειδή φορείς α̟ασχόλησης µ̟ορεί να είναι και νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου, ό̟ου αρµόδιο όργανο για την έκδοση της ̟ράξης κατάταξης είναι ο Πρόεδρος του ν̟δδ και όχι ο ∆ήµαρχος, µε την διάταξη του άρθρου αυτού ̟ροβλέ̟εται ότι η κατάταξη θα γίνεται µε ̟ράξη του εκάστοτε αρµοδίου ̟ρος διορισµό οργάνου. Ε̟ισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι οι ̟ερ.1γ και 1δ του άρθρου 8 του ν.4368/2016 καταργήθηκαν και ως εκ τούτου και τα αναφερόµενα στις ̟αραγράφους αυτές στην υ̟’ αρ.9 εγκύκλιο της υ̟ηρεσίας µας. 1 19 ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ Άρθρο 89: Ρύθµιση θεµάτων ̟ροσω̟ικού για εκτέλεση έργων µε αυτε̟ιστασία Με τις διατάξεις της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 40 του νόµου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τ. Α’) η ̟ρόσληψη έκτακτου ̟ροσω̟ικού για τις ανάγκες της εκτέλεσης έργων µε αυτε̟ιστασία υ̟ήχθη σε ένα ̟ολύ̟λοκο σύστηµα ε̟ιλογής ̟ροσω̟ικού µε εµ̟λοκή στη διαδικασία τόσο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και του Ο.Α.Ε.∆. Η εν λόγω διαδικασία α̟εδείχθη στην ̟ράξη δυσλειτουργική για την ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού στους Ο.Τ.Α. Με τις ̟αρούσες διατάξεις του άρθρου 89 ε̟ανέρχονται σε ισχύ οι ρυθµίσεις του άρθρου 209 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων (νόµος 3584/2007). Ειδικότερα, στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 209 ̟ροβλέ̟εται ότι οι Ο.Τ.Α., τα νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου και οι Σύνδεσµοι αυτών έχουν τη δυνατότητα να ̟ροσλαµβάνουν ̟ροσω̟ικό ο̟οιασδή̟οτε ειδικότητας µε συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διαρκούς ή διακεκοµµένης α̟ασχόλησης, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένες ̟ροϋ̟οθέσεις, οι ο̟οίες είναι οι κάτωθι: • Η ύ̟αρξη έκτακτων αναγκών έργων για τα έργα ̟ου εκτελούνται µε αυτε̟ιστασία. • Η σχετική µελέτη ή εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας, κατά τις διατάξεις της ̟αρ. 1 του άρθρου 58 του Π.∆. 609/1985 (ΦΕΚ 170/Α’), ό̟ως ισχύει. Η διάρκεια της α̟ασχόλησης του εν λόγω ̟ροσω̟ικού να µην υ̟ερβαίνει τις 135 ηµέρες ετησίως. • Η µη ανανέωση

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις