Δ26/13/οικ.55440/540/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιαδικασίες επανενεργοποίησης αιτήσεων στις περιπτώσεις μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).(ΑΔΑ:6ΑΒΝ465Θ1Ω-ΔΝΣ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.11.23 15:00:30 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΑΒΝ465Θ1Ω-ΔΝΣ Αθήνα, 23 / 11 / 2017 Αρ.Πρ.Δ26/13/οικ.55440/540 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδ.: 101 10 Τηλέφωνο: 210 5281152 Πληροφορίες: Σ. Καμπουρίδης E-mail: dkf@yeka.gr ΘΕΜΑ: Διαδικασίες επανενεργοποίησης αιτήσεων στις περιπτώσεις μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Με την παρούσα παρέχονται πρόσθετες κατευθύνσεις και διευκρινίσεις για την ακολουθητέα διαδικασία από τις Υπηρεσίες σας στις περιπτώσεις μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης της υπ΄αρ.Γ.Δ.5οικ.2961-10 (ΦΕΚ 128/Β/2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Α) Την Δευτέρα 13/11/2017, ανακλήθηκαν 6.664 εγκεκριμένες αιτήσεις, οι οποίες βρίσκονταν σε κατάσταση «Αναστολής». Για τις συγκεκριμένες αιτήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», σύμφωνα με τις οποίες «Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα». Β) Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία τέθηκαν σε κατάσταση «Αναστολής» 16.838 αιτήσεις. Για τις περιπτώσεις μαζικών αναστολών κατόπιν διενέργειας μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ισχύουν εφεξής τα κάτωθι: 1. Τις δέκα πρώτες ημέρες κάθε μήνα (και πριν εκδοθεί το αρχείο πληρωμής) διεξάγονται οι μηνιαίες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των αιτήσεων του ΚΕΑ από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Οι διασταυρώσεις αφορούν το εξάμηνο αναφοράς του προηγούμενου μήνα. (Παράδειγμα: μέχρι την 10η Νοεμβρίου έγιναν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των αιτήσεων, η εισοδηματική ενίσχυση των οποίων θα καταβληθεί στα τέλη 1 ΑΔΑ: 6ΑΒΝ465Θ1Ω-ΔΝΣ Νοεμβρίου, με μήνα αναφοράς τoν Οκτώβριο και εξάμηνο αναφοράς Απρίλιο – Σεπτέμβριο). 2. Οι αιτήσεις στις οποίες διαπιστώνεται αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού τίθενται σε κατάσταση «Αναστολής» με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα (στο ανωτέρω παράδειγμα, 31 Οκτωβρίου) και δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο πληρωμής του μήνα αναφοράς (στο ανωτέρω παράδειγμα, η εισοδηματική ενίσχυση δεν θα καταβληθεί το μήνα Νοέμβριο). Ταυτόχρονα αποστέλλεται γραπτό ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στην αίτηση. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αναστολής εμφανίζεται στην πλατφόρμα του ΚΕΑ, στο «Ιστορικό» κάθε αίτησης και δεν συμπίπτει με την αποστολή του γραπτού μηνύματος. (α) Οι περιπτώσεις στις οποίες η αναντιστοιχία αφορά σε μη δήλωση οικονομικών στοιχείων, αντιμετωπίζονται ως εξής: (i) Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής (στο ανωτέρω παράδειγμα: 31 Δεκεμβρίου) να μεταβεί στο Δήμο προκειμένου να δηλώσει τα ελλιπή στοιχεία στην αίτηση του. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]. Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα], συμπληρώνοντας τα στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί. Υπογραμμίζεται, ότι ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ του προγράμματος: ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει τα ελλιπή στοιχεία τα οποία αφορούν στο τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (στο ανωτέρω παράδειγμα, αν η αίτηση τροποποιείται το Νοέμβρη ισχύει το εξάμηνο αναφοράς Μάιος – Οκτώβριος. Αν η αίτηση τροποποιείται το Δεκέμβρη ισχύει το εξάμηνο αναφοράς Ιούνιος – Νοέμβριος). (ii) Κατόπιν εισαγωγής των ορθών στοιχείων και σε περίπτωση που εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι υπαγωγής στο πρόγραμμα, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε, με το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην Τροποποιητική Αίτηση. (iii) Στην περίπτωση που η προθεσμία της παρ.3 παρέλθει χωρίς ο δικαιούχος να μεταβεί στο Δήμο, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Άρθρου 9 της ΚΥΑ του προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο «…το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα», οπότε η αίτηση θα ανακληθεί αυτομάτως. 2 ΑΔΑ: 6ΑΒΝ465Θ1Ω-ΔΝΣ (iv) Στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζικών αναστολών κατόπιν διενέργειας μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων δεν απαιτείται από τους Δήμους η αποστολή εισηγήσεων περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών/συμψηφισμού ποσών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός και η καταβολή των αχρεωστήτως/συμψηφισθέντων ποσών γίνεται αυτομάτως από το σύστημα. (β) Οι περιπτώσεις στις οποίες η αναντιστοιχία αφορά σε λήξη της άδειας διαμονής (περιπτώσεις νοικοκυριών που περιλαμβάνουν μέλη από την αλλοδαπή), αντιμετωπίζονται ως εξής: (i) Σε περίπτωση προσκόμισης της ανανεωμένης άδειας (ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής), o εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε ανάκληση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ανάκληση]). Εν συνεχεία, προβαίνει σε δημιουργία Νέας Αίτησης. (ii) Σε αυτή την περίπτωση, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε, χωρίς να αναγνωρίζεται αναδρομικότητα στην καταβολή. (iii) Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει καταχωρηθεί στην αίτηση λανθασμένη ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]. Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα], συμπληρώνοντας την ορθή ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής. (iv) Σε αυτή την περίπτωση, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε. Κατόπιν αποστολής της παρούσας, παύει να ισχύει η παρ.3 της υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκυκλίου. Σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Θ. ΦΩΤΙΟΥ 3 ΑΔΑ: 6ΑΒΝ465Θ1Ω-ΔΝΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Όλοι οι Δήμοι της χώρας (Αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 2. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (δια του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ (με την παράκληση για ενημέρωση των ΚΕΠ) Βας. Σοφίας 15 Τ.Κ. 10674 Αθήνα Κοινοποίηση: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), Λυκούργου 10 Τ.Κ.: 10551 Αθήνα Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας 3. Γεν. Δ/ντρια Πρόνοιας 4. Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις