2/86708/0026/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».(ΑΔΑ:7ΘΞΚΗ-ΛΝ9)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.11.29 08:48:54 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ – ΑΜΔ΢Η΢ ΔΠΙΓΟ΢Η΢ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2017 Αξ. Πξση. : 2/86708/0026 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΓΗΜΟ΢ΙΟΤ ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΟΤ Γ/Ν΢Η ΢ΤΝΣ/΢ΜΟΤ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΓΗΜΟ΢ΙΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α’-΢ΤΝΣΟΝΙ΢ΜΟΤ ΠΡΟ΢: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηψλ Ταρ. Γ/λζε : Κεθηζίαο 124 θαη Ιαηξίδνπ 2 Ταρ. Κψδηθαο : 115 26, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Τειέθσλν : 2106987704 Fax : 2106987730 Email : d26@glk.gr ΘΔΜΑ: «Αναηροπές και αναλήυεις σποτρεώζεφν» Δλφςεη ιήμεο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη έλαξμεο ηνπ λένπ, θξίλνπκε ζθφπηκν λα ππελζπκίζνπκε ηα αθφινπζα, ζρεηηθά κε ηηο δεζκεχζεηο πηζηψζεσλ: Α. Αναηροπή ανάληυης σποτρεώζεφν 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ π.δ. 80/2016 (Α.145), νξίδεηαη φηη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί ελ φισ ή ελ κέξεη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (καηαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, δέζκεπζε πίζησζεο κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ ηελ ηειηθψο πιεξσζείζα δαπάλε θ.ιπ.), αλαηξέπνληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε ζρεηηθή αλαθιεηηθή απφθαζε ηνπ Κχξηνπ ή Γεπηεξεχνληα Γηαηάθηε (εθδίδνληαη έσο 31.12 νηθείνπ έηνπο). Σηε ζπλέρεηα, κε αξλεηηθέο εγγξαθέο ηφζν ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ Φνξέα, φζν θαη ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο, δηαγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα πνζά θαη απνδεζκεχνληαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. Η αλσηέξσ δηαδηθαζία αλαιχεηαη ζηελ ζρεηηθή κε ηηο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο εγθχθιην αξηζ. 2/100018/0026/23-12-2016 (ΑΓΑ: ΨΒΞΒΗ-ΓΤΗ). 2.α. Οη ελ ιφγσ αλαθιεηηθέο απνθάζεηο δχλαηαη λα εθδίδνληαη είηε μερσξηζηά γηα θάζε κία αλάιεςε ππνρξέσζεο πνπ αλαηξέπεηαη είηε ζπγθεληξσηηθά αλά Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ (ΚΑΔ) γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο πνπ πξέπεη λα αλαηξαπεί ζηνλ ελ ιφγσ ΚΑΔ, αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηήξεζεο ησλ ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9 ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θάζε Φνξέα. Σεκεηψλεηαη δε, φηη νη αλαθιεηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνπλ κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο, είηε εθδίδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε κία αλάιεςε ππνρξέσζεο πνπ αλαηξέπεηαη είηε ζπγθεληξσηηθά αλά ΚΑΔ. β. Σηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε αλαθιεηηθή απφθαζε αλά ΚΑΔ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ Καηάζηαζε/Πίλαθα, ζηελ/ζηνλ νπνία/ν ζα αλαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα φια ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο (Αξηζ. Πξση., εκεξνκελία, ΑΓΑ) ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθαινχληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ηα ζηνηρεία θαηαρψξηζήο ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξέαο (Ο.Π.Σ.Γ.Π γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο) θαη ην πνζφ ηεο αλαηξεπφκελεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. γ. Πεξαηηέξσ, νη πξντζηάκελνη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Υπνπξγείσλ, νη εμνκνηνχκελνη κε απηνχο θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 θαη νη πξντζηάκελνη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηαρσξίδνπλ, φπσο πξναλαθέξεηαη, ηηο ελ ιφγσ αλαθιεηηθέο απνθάζεηο ζηα ηεξνχκελα βηβιία κε αξλεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο (αληηινγηζκφο). Σεκεηψλεηαη φηη θαη νη απνθάζεηο απηέο ιακβάλνπλ κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο. 3. Οη απνθάζεηο γηα ηελ αλαηξνπή αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο δχλαληαη λα εθδίδνληαη κε εκεξνκελία 31/12/2017, κε ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαρσξηζηνχλ έσο 20.1.2018 ζην ΟΠΣΓΠ, γηα ην Γεκφζην ή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα, εθφζνλ πθίζηαηαη. Πξάμεηο αλαηξνπήο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ εθδίδνληαη κε εκεξνκελία 31.12.2017 ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη αλαξηψληαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΥΓΔΙΑ» ην αξγφηεξν έσο 31.1.2018 [άξζξν 31, λ. 4325/2015 (Α.47)]. Β. Ανάληυη σποτρεώζεφν ζε βάρος ηφν πιζηώζεφν ηοσ επόμενοσ οικονομικού έηοσς 1.α. Με ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη λα θαηαρσξηζηνχλ ακέζσο θαη θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, νη απνθάζεηο αλάιεςεο ησλ πνιπεηψλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηε δαπάλε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ 2018. β. Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εθδνζνχλ νη απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ γηα ηε δέζκεπζε πηζηψζεσλ ηζφπνζσλ κε ηηο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο (θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5β. ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 80/2016) ηφζν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο φζν θαη παξειζφλησλ εηψλ, ησλ νπνίσλ νη αλαιήςεηο αλαηξάπεθαλ θαηά ηα αλσηέξσ. ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9 γ. Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη νη απνθάζεηο γηα ηελ αλάιεςε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ γηα ηηο ζηαζεξέο δαπάλεο, ηηο δαπάλεο πάγηνπ ραξαθηήξα θαη ηηο δαπάλεο γηα κηζζψκαηα αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Γεκφζην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ π.δ. 80/2016. 3.α. Τνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφ λα πιεξσζνχλ εληφο απηνχ, δχλαηαη λα επηβαξχλνπλ ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαιεθζεί λφκηκα εληφο ηνπ 2017. β. Γηα ηνλ έιεγρν ζπλδξνκήο ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο, ζα πξέπεη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ λα κεξηκλνχλ ψζηε ζηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ πνπ εθθαζαξίδνληαη απφ απηέο, εθηφο απφ ηε λέα απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ 2018, λα επηζπλάπηεηαη θαη ε απφθαζε ηεο αληίζηνηρεο αλάιεςεο θαη αλαηξνπήο εληφο 2017. Γ. Τέινο, επηζεκαίλεηαη θαη πάιη ε ππνρξέσζε πηζηήο θαη απζηεξήο ηήξεζεο ησλ πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ δηαηάμεσλ, πξνο απνθπγή ηεο αθπξφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ θαη ελφςεη ησλ επζπλψλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 θαη 25 ηνπ λ. 4270/2014 (Α.143) θαη ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 80/2016. ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: Ι. Αποδέκηες προς ενέργεια: 1.Όια ηα Υπνπξγεία α)Γξαθεία θ. Γελ. Γξακκαηέσλ β)Γξαθεία Οηθνλνκηθά Υπεπζχλσλ γ)Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζνπλ ηα λ.π.δ.δ. θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γελ. Κπβέξλεζεο πνπ επνπηεχνπλ) δ)Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 2.Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ α) Γελ. Γ/λζε Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Γ/λζε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο ν.η.α. Σηαδίνπ 27, 101 83 ΑΘΗΝΑ β) Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Σηαδίνπ 27, 101 83 ΑΘΗΝΑ (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηνπο ν.η.α. α’ θαη β’ βαζκνχ) 3.Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο α)Γξαθεία θ. Γελ. Γξακκαηέσλ β)Γξαθεία Οηθνλνκηθά Υπεπζχλσλ γ)Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 4. Γ.Υ.Δ.Δ. ζηνπο λνκνχο & ηηο λνκαξρίεο Με ενηολή Αναπληρφηή Τποσργού Η Προχζηαμένη ηης Γιεύθσνζης Μαρία Νιθόροσ ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9 ΙΙ. Αποδέκηες προς κοινοποίηζη: Διεγθηηθφ Σπλέδξην (γηα ελεκέξσζε ησλ θ. Δπηηξφπσλ θ.ιπ. αξκφδησλ Υπεξεζηψλ ηνπ) Δ΢ΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1)Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 2)Γξαθείν θ.θ. Αλαπι. Υπνπξγψλ 3)Γξαθεία θ. Γελ. Γξακκαηέσλ 4)Γξαθεία θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 5)Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Κ.Υ. ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 6)Γ/λζε Σπληνληζκνχ & Διέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ (3)

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις