Α.Ε.Π.Π./ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06 %

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ  Α.Ε.Π.Π.  Οδηγός για  Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς  Νοέμβριος, 2017 Έκδοση 1
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 Έκδοση 1 Sy ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 Ιστορικό αναθεωρήσεων Οδηγού ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΈΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ Έκδοση 1 Νοέμβριος, 2017 ΑΕΠΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Αρχική Έκδοση Σκοπός Ο παρών Οδηγός έχει ως σκοπό την διευκόλυνση των χειριστών πληρωμών των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής κράτησης του 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Διευκρινίζει θέματα του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης για την αποφυγή λαθών στην εφαρμογή της υποχρέωσης. Ο Οδηγός περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της κράτησης, συμβουλές για τη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου, λαθών και αστοχιών, καθώς και συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις, παραδείγματα και ειδικές περιπτώσεις. Στα Παραρτήματα του Οδηγού περιλαμβάνονται πρότυπα εγγράφων της διοικητικής διαδικασίας απόδοσης της κράτησης και αίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, καθώς και διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Ο Οδηγός εκδόθηκε το Νοέμβριο 2017 και θα αναθεωρείται σε τακτικά διαστήματα ενσωματώνοντας τυχόν αλλαγές, αλλά και βελτιώσεις για την καλύτερη υποστήριξη των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων. Η έκδοση του Οδηγού βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ, www.aepp-procurement.gr Ποια είναι η ΑΕΠΠ Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ιδρύθηκε το 2016 με το νόμο 4412 ως λειτουργικά, διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη αρχή, υποκείμενη στον έλεγχο μόνο της Βουλής των Ελλήνων. Στα καθήκοντα της ΑΕΠΠ περιλαμβάνεται η επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, συμφωνιών πλαίσιο, συμβάσεων παραχώρησης, δυναμικών συστημάτων αγορών, καθώς και των τροποποιήσεων αυτών, ως και η κήρυξη ακυρότητας δημόσιας σύμβασης. Αποστολή της Αρχής είναι η παροχή προδικαστικής προστασίας από ένα ανεξάρτητο όργανο με υψηλά εχέγγυα θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. 1 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 Συντομογραφίες ΑΕΠΠ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΤτΕ Τράπεζα της Ελλάδας ΚΥΑ / ΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση / Υπουργική Απόφαση ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων ΚΑΕ Κωδικός Αριθμός Εσόδων / Εξόδων ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργων ΤΜΚ Τίμημα Μελετών Κατασκευών ΑΑ/ΑΦ Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς ΚΗΜΔΗΣ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΑΑΥ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΔΟΥ Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΥΔΕ Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ΕΑΠ Ενιαία Αρχή Πληρωμών ΔΧΣ Δόση Χρηματοδοτικής Συμβολής ΑΜΚΑ Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΟΜΝΗΜΑ Κείμενο ειδικής επισήμανσης, ειδικής προσοχής, ειδικού ενδιαφέροντος Ειδικό ερώτημα 2 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΗΓΙΩΝ Ποσό για την εφαρμογή της κράτησης Ανεξαρτήτως ποσού Χρονικό ορόσημο για την υπαγωγή μιας δημόσιας σύμβασης/παραχώρησης/ΣΔΙΤ στην κράτηση Υπογραφή μετά την 22 Μαρτίου 2017 Τρόπος Υπολογισμού Κράτησης Κράτηση = Καθαρή αξία σύμβασης Χ 0,06% Έναρξη για την εφαρμογή της παρακράτησης σε μια σύμβαση Από την πρώτη πληρωμή της σύμβασης (για την εφαρμογή της κράτησης η προκαταβολή θεωρείται πληρωμή) Προθεσμία για την απόδοση της κράτησης Τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της παρακράτησης Αρ. Τρ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286 ΑΕΠΠ στην Τράπεζα της Ελλάδας Ένδειξη: « Απόδοση Κράτησης 0,06% για ΑΕΠΠ» Αρ. Τρ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432 ΑΕΠΠ στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ένδειξη: « Απόδοση Κράτησης 0,06% για ΑΕΠΠ» ΑΦΜ και ΔΟΥ ΑΕΠΠ ΑΦΜ : 997036228, ΔΟΥ: Νίκαιας Επικοινωνία Τηλ. 2132141245 & 2132141226, φαξ 2132141229, ctrakas@aepp-procurement.gr και akarageorgou@aepp-procurement.gr Ιστοσελίδα ww.aepp-procurement.gr Σημείωση :  Ως καθαρή αξία σύμβασης υπολογίζεται το συνολικό συμβατικό τίμημα προ φόρων και κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προβλεπόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης ή παράτασης, βραβεία ή ποσά που καταβάλλονται από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα. Στην αξία ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.  Η ΚΥΑ για τον τρόπο υπολογισμού της κράτησης (ΦΕΚ 969 τ. Β΄/22.03.2017) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Οδηγού. 3 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................................... 5 1.1 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ................................................................................................. 5 1.2 ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ................................................................................... 5 1.3 ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ....................................................................................................... 6 1.4 ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ............. 6 2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ............................................................................................. 8 2.1 ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ......................................................................................................... 8 2.2 ΑΠΟΔΟΣΗ .................................................................................................................................. 9 2.2.1 Ποιος είναι υπόχρεος για την απόδοση της κράτησης ............................................................ 9 2.2.2 Πότε γίνεται η παρακράτηση ................................................................................................ 9 2.2.3 Με ποιον τρόπο γίνεται η παρακράτηση και απόδοση στις Συμβάσεις Παραχώρησης; ........... 11 2.3 ΠΩΣ ΑΠΟΔΙΔΩ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ .......................................................................................................... 12 2.3.1 Πότε μπορεί να γίνει η πληρωμή; ....................................................................................... 12 2.3.2 Πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή; ........................................................................................ 12 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ............................................................ 12 3.1 ΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΝΩ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ .................................................................................................. 12 4 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ........................................................................................................................... 14 4.1 ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΚΑΙ ΤΟ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ........................................................ 14 4.2 ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ; ............................................................................ 14 4.3 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ; .................................................................................... 15 4 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. 1 1.1 Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ποιος είναι ο σκοπός της κράτησης Επιτελώντας τον σκοπό της, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών εμπνέεται από τους θεμελιώδεις πυλώνες των δημοσίων συμβάσεων, όπως υιοθετήθηκαν και αναλύονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και πιο συγκεκριμένα, την εδραίωση της διαφάνειας και λογοδοσίας, την αποτελεσματική διοίκηση και τον περιορισμό της διαφθοράς με γνώμονα την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Η κράτηση του 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ είναι ο μοναδικός αναπτυξιακός πόρος, που διασφαλίζει οικονομική ανεξαρτησία για τη λειτουργία και τις πρωτοβουλίες της Αρχής. Με την ανεξάρτητη λειτουργία της, η Αρχή αποκαθιστά την γενική αντίληψη ασφάλειας των οικονομικών φορέων με την καθιέρωση ενός διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος παροχής προδικαστικής προστασίας, που θα επιλύει με ταχύτητα και υψηλή τεχνογνωσία τις διαφορές, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της χώρας μέσω των δημοσίων συμβάσεων. 1.2 Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η κράτηση Η κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, στις συμβάσεις παραχώρησης και στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για τις οποίες ικανοποιούνται σωρευτικά τα εξής : Υπάγονται σε μια από τις περιπτώσεις του ορισμού της δημόσιας σύμβασης και της σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4412/2016 & 4413/2016 και έχουν συναφθεί από αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα ή εθνική κεντρική αρχή αγορών (ΕΚΑΑ) ή κεντρική αρχή αγορών (ΚΑΑ) μετά την 22 Μαρτίου 2017. Προσοχή : Η κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ είναι υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα, ΕΚΑΣ και ΚΑΑ και η καταβολή της αποτελεί στοιχείο κανονικότητας και νομιμότητας της δαπάνης κάθε σύμβασης, που ικανοποιεί τους παραπάνω όρους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 350 («Οικονομική Αυτοτέλεια») παρ. 3 του Ν. 4412/2016: «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης…» 5 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 Η υπαγωγή μιας σύμβασης στην υποχρέωση κράτησης είναι ανεξάρτητη της πηγής χρηματοδότησής της (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ειδικοί Λογαριασμοί, ίδιοι πόροι, επιχορήγηση κλπ.). 1.3 Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται Η κράτηση δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, που : -υπάγονται στο Ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄/ 137) -εξαιρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του νόμου αυτού, καθώς και σε αυτές που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια στρατιωτικού και ευαίσθητου εξοπλισμού, καθώς και έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τον εξοπλισμό αυτό κ.λπ. Προσοχή : Οι δημόσιες συμβάσεις, που δεν συνδέονται άμεσα με την προμήθεια στρατιωτικού ή ευαίσθητου εξοπλισμού ή υπηρεσίες σχετικές με τον τομέα της άμυνας, υπάγονται στην κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σημείο 1.2 του παρόντος Οδηγού. 1.4 Πώς υπολογίζεται το συμβατικό αντάλλαγμα για την εκπλήρωση του όρου υπαγωγής στην κράτηση Για την υπαγωγή μιας δημόσιας σύμβασης στην υποχρέωση της κράτησης υπολογίζεται η συνολική αξία της σύμβασης. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:  κάθε αρχική και τροποποιητική ή συμπληρωματική δημόσια σύμβαση, προ φόρων και κρατήσεων.  η αξία κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης.  όταν πρόκειται για ασφαλιστικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα λοιπά ποσά του τιμήματος – ασφάλιστρα, αμοιβές, τόκοι, άλλοι τρόποι αμοιβής. 6 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 Τι γίνεται αν δεν υπάρχει σύμβαση ή στη σύμβαση δεν αναφέρεται το συμβατικό τίμημα; Σε κάποιες περιπτώσεις το νομικό πλαίσιο για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης δεν απαιτεί την υπογραφή σύμβασης. Η ανάθεση γίνεται με διοικητική εντολή (Απόφαση Ανάθεσης), όπου περιλαμβάνονται όλοι οι όροι που ρυθμίζουν τις σχέσεις των δυο πλευρών. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου δεν υπάρχει σύμβαση, η συνολική αξία συνάγεται από τη διοικητική εντολή ανάθεσης. Σε περίπτωση όπου στη σύμβαση δεν αναφέρεται το συμβατικό τίμημα, ως συνολική αξία της σύμβασης θεωρείται το ποσό, που αναγράφεται στη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ή τη Συλλογική Απόφαση Έργου ή Μελέτης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και του άρθρου 6 του ν.δ.2957/1954, όπως ισχύουν, αν πρόκειται για έργο ή προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Πως υπολογίζω τη συνολική αξία στις δημόσιες συμβάσεις αορίστου χρόνου; Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις επί μηνιαίου τιμήματος αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η αξία τους ορίζεται ως το γινόμενο του μηνιαίου τιμήματος επί 48. Η αξία αυτή λαμβάνεται υπόψη για την υπαγωγή ή όχι στην υποχρέωση της κράτησης. Τι κάνω αν στην ίδια διαδικασία ανάθεσης έχω πολλαπλές συμβάσεις; Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας διαδικασίας ανάθεσης συνάπτονται περισσότερες δημόσιες συμβάσεις κατά τμήματα ενός έργου, προμήθειας, ή αγοράς υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται υπόψη για την υπαγωγή ή όχι στην υποχρέωση είναι το άθροισμα της αξίας όλων των συμβάσεων. Το ίδιο ισχύει για την σύμβαση – πλαίσιο, όπου κατά κανόνα συνάπτονται πολλές εκτελεστικές συμβάσεις (call offs). Η κράτηση αφορά και στις συμβάσεις έργου για εξωτερικούς συνεργάτες του φορέα ; Ναι. Η κράτηση αφορά και στις συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν συναφθεί από αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα ή ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ μετά την 22 Μαρτίου 2017 και έχουν συμβατικό αντάλλαγμα. Τι γίνεται με τις συμβάσεις, που συνήφθησαν μετά την 22 Μαρτίου 2017, αλλά δεν είχαν προβλέψει την κράτηση στη σχετική διακήρυξη; Σε περίπτωση που το ποσό της παρακράτησης δεν έχει προβλεφτεί στο αρχικό τίμημα και στη διακήρυξη, έχει περιληφθεί στις διακηρύξεις και συγκεκριμένα στο τμήμα των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου η αναφορά «σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων», ώστε ο ανάδοχος να είναι ενήμερος για τυχόν υποχρεώσεις του, που προκύπτουν κατά την πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή. 7 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 Οι συμβάσεις ενοικίασης ακινήτων υπάγονται στην υποχρέωση της κράτησης του 0,06%; Όχι. Οι συμβάσεις ενοικίασης, όπως και αγοράς, ακινήτων ΔΕΝ υπάγονται στην υποχρέωση της κράτησης του 0,06%, σύμφωνα με το άρθρο 10 περ. α του Ν. 4412/2016, ως εξαιρούμενες από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Αν ο ανάδοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο; Για τις συμβάσεις , όπου ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής, ισχύουν οι ίδιοι όροι. Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) υπόκεινται στην κράτηση 0,06% ; Ναι. Οι συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών που υλοποιούνται ως συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με το Ν. 3389/2005, αφής στιγμής εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4413/2016 (συμπληρωματικά μόνον εφαρμοζομένων των διατάξεων του Ν. 3389/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 4413/2016) υπόκεινται στην κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 2 2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Πώς υπολογίζω την κράτηση Η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,06% επί της συνολικής αξίας. Παράδειγμα Φορέας αναθέτει σύμβαση αξίας προ φόρων και κρατήσεων 100.000 Ευρώ. Στην συνέχεια και μέχρι το τέλος του έργου η σύμβαση τροποποιείται στα 120.000 Ευρώ, ενώ υπογράφεται συμπληρωματική σύμβαση αξίας 15.000 Ευρώ προ φόρων και κρατήσεων. Αξία Αρχικής Σύμβασης : 100.000 Ευρώ προ φόρων και κρατήσεων Αξία Τελικής (τροποποιητικής) Σύμβασης : 120.000 Ευρώ Αξία Συμπληρωματικής Σύμβασης : 15.000 Ευρώ προ φόρων και κρατήσεων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ = 120.000 + 15.000= 135.000 Ευρώ Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ : 0,06%*135.000 Ευρώ = 81 Ευρώ Σε περίπτωση συμπληρωματικών συμβάσεων, η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή του συντελεστή της κράτησης επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Ειδικά, στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών, η κράτηση υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμβατικό αντάλλαγμα) κατά την σύναψή της, ήτοι του συνολικού κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου, καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τους χρήστες των έργων, των πληρωμών ή οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών πλεονεκτημάτων οιασδήποτε μορφής, τα οποία καταβάλλει η αναθέτουσα 8 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 αρχή/αναθέτων φορέας ή άλλη δημόσια αρχή προς τον παραχωρησιούχο , εν είδει Χρηματοδοτικής Συμβολής, εκτός ΦΠΑ, για την εκτέλεση των έργων και των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και των παρεπόμενων προμηθειών αυτών των έργων και υπηρεσιών. Πως υπολογίζω την κράτηση σε περίπτωση πολλαπλών συμβάσεων; Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας συμφωνίας-πλαίσιο ή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, συνάπτονται περισσότερες εκτελεστικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης. Πως υπολογίζω την κράτηση σε περίπτωση ασφαλιστικών ή τραπεζικών υπηρεσιών; Στις δημόσιες συμβάσεις ασφαλιστικών, τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ο υπολογισμός του συμβατικού τιμήματος πραγματοποιείται ως εξής:  Για ασφαλιστικές υπηρεσίες: η κράτηση υπολογίζεται επί του συνολικού καταβλητέου ασφάλιστρου ή/και του ποσού που αντιστοιχεί σε τυχόν άλλους τρόπους αμοιβής.  Για τραπεζικές ή άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η κράτηση υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού του τιμήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι, καθώς και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής. 2.2 2.2.1 Απόδοση Ποιος είναι υπόχρεος για την απόδοση της κράτησης Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης είναι ο φορέας που πραγματοποιεί την πληρωμή. Ο φορέας που πληρώνει μια δημόσια σύμβαση συχνά είναι διαφορετικός από την αναθέτουσα αρχή. Στις περιπτώσεις, που η αναθέτουσα αρχή δεν είναι και ο φορέας που πληρώνει την σύμβαση, η υποχρέωση απόδοσης της κράτησης βαραίνει τον φορέα πληρωμής. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι οι ΥΔΕ, το Περιφερειακό Ταμείο κ.λπ. Στις συμβάσεις παραχώρησης , όπου ΔΕΝ υπάρχει χρηματοδοτική συμβολή της αναθέτουσας αρχής, υπόχρεος για την απόδοση της κράτησης είναι ο ανάδοχος. Συνεπώς, ο ανάδοχος είναι αυτός, που θα υποστεί τις όποιες συνέπειες ή κυρώσεις του νόμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 2.2.2 Πότε γίνεται η παρακράτηση Η παρακράτηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων. Πρόκειται για το ποσό, που καταβάλλεται σε εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος είτε αρχικής, είτε τροποποιητικής είτε συμπληρωματικής σύμβασης. Αντίστοιχα, στο δυναμικό σύστημα αγορών ή την συμφωνία πλαίσιο, η παρακράτηση πραγματοποιείται επί της πληρωμής κάθε εκτελεστικής σύμβασης. Εναλλακτικά, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρακρατεί ολόκληρο το ποσό της κράτησης από την πρώτη πληρωμή ή από τις επόμενες πληρωμές για το μέρος της κράτησης που υπολείπεται. Για το 9 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 πρώτο είναι απαραίτητη η έγγραφη συναίνεση του αναδόχου. Στις περιπτώσεις συμπληρωματικών συμβάσεων, το ποσό παρακρατείται από την πρώτη πληρωμή της συμπληρωματικής σύμβασης, για δε την κράτηση, που αντιστοιχεί στην συμπληρωματική σύμβαση εφαρμόζονται οι κανόνες, που περιγράφονται παραπάνω. Τι ισχύει για την προκαταβολή; Για την εφαρμογή της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. ως πληρωμή θεωρείται και η προκαταβολή και υπάγεται στην κράτηση. Σε περίπτωση, που ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας, δεν έχει προβεί σε κράτηση επί του ποσού της προκαταβολής, το ποσό της κράτησης επί της προκαταβολής παρακρατείται στην επόμενη πληρωμή. Τα ποσά που παρακρατούνται, αποδίδονται στην Α.Ε.Π.Π. το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την πραγματοποίηση της παρακράτησης. Παράδειγμα: Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πραγματοποιείται με ημερομηνία εντάλματος 12 Σεπτεμβρίου του έτους Χ. Η προθεσμία για την κατάθεση του παρακρατηθέντος ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕΠΠ είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Τα προς απόδοση ποσά, στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, προς την μεγαλύτερη δεκάδα όταν προκύπτει δεκαδικό ψηφίο μεγαλύτερο του 5 και προς την μικρότερη δεκάδα όταν προκύπτει ψηφίο μικρότερο ή ίσο του 5. Ανάλογα με τον τρόπο, με τον οποίο έχει γίνει η παρακράτηση, η απόδοση σε κάθε περίπτωση γίνεται με κατάθεση σε λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τα εξής : ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (& YΠΗΡΕΣΙΩΝ ) Από τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς που την παρακρατούν και την αποδίδουν οι ίδιες / για λογαριασμό τους. Από τις Δ.Ο.Υ. ή τις Υ.Δ.Ε. ή για συμβάσεις έργων του ΠΔΕ, που εκτελούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόδοση της κράτησης διενεργείται μέσω Ε.Α.Π. (Ενιαίας Αρχής Πληρωμών) Στον λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. σε πιστωτικό ίδρυμα Στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος Στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα Συμπληρώνεται η Δήλωση Απόδοσης του Παραρτήματος Ι και υποβάλλεται Συμπληρώνεται η δήλωση του Παραρτήματος Ι και υποβάλλεται συμπληρώνεται η Δήλωση του Παραρτήματος Ι 10 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 Οι αριθμοί των λογαριασμών και το IBAΝ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.aeppprocurement.gr). Αρ. Τρ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286 ΑΕΠΠ στην Τράπεζα της Ελλάδας Ένδειξη: « Απόδοση Κράτησης 0,06% για ΑΕΠΠ» Αρ. Τρ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432 ΑΕΠΠ στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ένδειξη: « Απόδοση Κράτησης 0,06% για ΑΕΠΠ» 2.2.3 Με ποιον τρόπο γίνεται η παρακράτηση και απόδοση στις Συμβάσεις Παραχώρησης; Στην περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών, όπου μέρος του συμβατικού ανταλλάγματος καταβάλλεται μέσω Χρηματοδοτικής Συμβολής της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής προς τον παραχωρησιούχο, η κράτηση αποδίδεται με το ακόλουθο τρόπο: Το ποσό της κράτησης που αντιστοιχεί στο σύνολο του συμβατικού ανταλλάγματος του έργου παραχώρησης παρακρατείται από το ποσό που αντιστοιχεί στην Χρηματοδοτική Συμβολή της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα ή της άλλης δημόσιας αρχή προς τον παραχωρησιούχο τμηματικά, από κάθε προβλεπόμενη δόση, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο Ποσό παρακράτησης προς απόδοση = (Σ.Α. *0.06%)*(Δ.Χ.Σ./Χ.Σ) Όπου Σ.Α. το συμβατικό αντάλλαγμα (αξία σύμβασης παραχώρησης κατά την σύναψή της), Δ.Χ.Σ. είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην Δόση της Χρηματοδοτικής Συμβολής , Χ.Σ. είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην συνολική Χρηματοδοτική Συμβολή Παράδειγμα: Σε σύμβαση παραχώρησης με συμβατικό αντάλλαγμα 200 εκατ. Ευρώ, χρηματοδοτική συμβολή 10 εκατ. Ευρώ και δόση 300.000 Ευρώ, το ποσό παρακράτησης κάθε δόσης υπολογίζεται σε: (200 εκατ. *0,06%) *(300.000€ / 10 εκατ.)= 3.600 Ευρώ Στις συμβάσεις παραχώρησης με χρηματοτοδοτική συμβολή, η απόδοση της κράτησης ακολουθεί τον ίδιο κανόνα – η απόδοση γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα, που έπεται της παρακράτησης έκαστης δόσης/πληρωμής. Σημείωση : Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Χρηματοδοτική Συμβολή της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής προς τον παραχωρησιούχο, είτε αυτή δεν επαρκεί για την συνολική παρακράτηση κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η κράτηση αποδίδεται τμηματικά σε κάθε ετήσια χρήση, υπολογιζόμενη σε 0,06% του κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου. Στην περίπτωση συμβάσεων, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν έχει καταβάλει το σύνολο του συμβατικού τιμήματος και ο υπόχρεος για την πληρωμή φορέας δεν έχει προβεί σε απόδοση του συνόλου ή μέρους του ποσού, που όφειλε να έχει παρακρατήσει και αποδώσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρακράτηση του συνόλου του ποσού της κράτησης που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές πραγματοποιείται αναδρομικά από το ποσό της πρώτης πληρωμής που καταβάλλεται μετά την 22 Μαρτίου 2017 και αν το ποσό της πληρωμής 11 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 αυτής δεν επαρκεί, από τις επόμενες πληρωμές. Στις συμβάσεις παραχώρησης χωρίς χρηματοδοτική συμβολή της αναθέτουσας αρχής, η κράτηση 0,06% του κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου για κάθε έτος πρέπει να αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου οικονομικού έτους. 2.3 Πώς αποδίδω την κράτηση 2.3.1 Πότε μπορεί να γίνει η πληρωμή; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κράτηση 0,06% αποτελεί βασικό πόρο της Πολιτείας για τη δημιουργία ενός οργάνου ανεξάρτητου και εξειδικευμένου, µε αποκλειστική αρμοδιότητά του, τον διοικητικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων και την παροχή ταχείας και αποτελεσματικής προστασίας, χωρίς να προϋποτίθεται η προηγούμενη άσκηση ένδικου βοηθήματος. Επιπρόσθετα, η συνεπής «νομολογία» του οργάνου αυτού αναμένεται να αποτελέσει γνώμονα για τις αναθέτουσες αρχές για τη διασφάλιση της νομιμότητας και την επαύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης, µέσω της αποφυγής πλημμελειών. Η ομαλή υλοποίηση των στόχων αυτών εξαρτάται σημαντικά από την ομαλή ροή των πόρων. Ως εκ τούτου, αναίτια καθυστέρηση στην απόδοση διαταράσσει την χρηματοροή και δυσχεραίνει το έργο της Αρχής. Επιπλέον, επιτείνει τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης του φορέα με την υποχρέωση της κράτησης και την μη κανονικότητα της δαπάνης. 2.3.2 Πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή; Σε περίπτωση, που η καταβολή γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. , που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, αυτή γίνεται είτε τοις μετρητοίς, είτε με επιταγή και στο δελτίο κατάθεσης αναγράφεται η επισήμανση «Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ για την πληρωμή… της Σύμβασης….» Σε περίπτωση που η καταβολή του συμβατικού ανταλλάγματος πραγματοποιείται μέσω Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ή Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), στο σχετικό χρηματικό ένταλμα αναγράφεται το ποσό της κράτησης και αποδίδεται στον λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στη Τράπεζα της Ελλάδος και στην Τράπεζα Πειραιώς. Αν η καταβολή του συμβατικού ανταλλάγματος πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (π.χ. σύμβαση έργου), η παρακράτηση γίνεται στην κατάσταση πληρωμής, με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε πληρωμή, προ φόρων και κρατήσεων και αποδίδεται στον λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. Ως καταθέτης στο δελτίο πρέπει να εμφανίζεται αυστηρά ο φορέας που καταβάλει την πληρωμή και όχι ο Ανάδοχος του έργου, το φυσικό πρόσωπο, που διενεργεί την κατάθεση ή ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας. Μόνο στις περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης χωρίς χρηματοδοτική συμβολή, ο καταθέτης πρέπει να είναι ο παραχωρησιούχος. 3 3.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Πως διορθώνω λάθος καταβολή Εφόσον μια Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να εφαρμόζει την κράτηση του 0,06% επί του συνόλου του πληρωθέντος αντικειμένου μιας δημόσιας σύμβασης, σε περίπτωση που διαπιστώσει παράλειψη ή σφάλμα στον απολογισμό ή την απόδοση της κράτησης, οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 12 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 διορθωτικές ενέργειες, ώστε να ικανοποιηθεί η υποχρέωση αυτή. Διακρίνουμε τις εξής κύριες περιπτώσεις σφαλμάτων : Η πρώτη εντολή / προκαταβολή έχει πληρωθεί χωρίς να γίνει παρακράτηση Σε περίπτωση που ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας δεν έχει προβεί, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, σε κράτηση επί του ποσού της πρώτης πληρωμής ή της προκαταβολής, το ποσό της κράτησης επί της πρώτης πληρωμής/ προκαταβολής παρακρατείται στην επόμενη πληρωμή. Περισσότερες πληρωμές μιας σύμβασης έχουν ολοκληρωθεί χωρίς να γίνει κράτηση Στην περίπτωση συμβάσεων, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν έχει προβεί σε απόδοση του συνόλου ή μέρους του ποσού που όφειλε να έχει παρακρατήσει και αποδώσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρακράτηση του συνόλου του ποσού της κράτησης που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές πραγματοποιείται αναδρομικά από το ποσό της πρώτης πληρωμής. Όλες οι πληρωμές μιας σύμβασης έχουν ολοκληρωθεί χωρίς να γίνει κράτηση Σε περίπτωση που το συμβατικό αντάλλαγμα δημόσιας σύμβασης έχει αποπληρωθεί στο σύνολό του και δεν έχει παρακρατηθεί το σύνολο ή μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στην κράτηση, το μη καταβληθέν ποσό αποδίδεται από τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα. Αν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους, εντός του οποίου έπρεπε να έχει γίνει η παρακράτηση και η απόδοση του οφειλόμενου ποσού, δεν επαρκούν για την εξ ολοκλήρου απόδοσή του, το μη αποδοθέν ποσό καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και εκδίδεται κατά προτεραιότητα σχετική απόφαση δέσμευσης. Το μη καταβληθέν ποσό καταλογίζεται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα σε βάρος του ανοικείως λαβόντα και εισπράττεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Έχει παρακρατηθεί και αποδοθεί ποσό μεγαλύτερο από το οφειλόμενο Όταν ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας έχει παρακρατήσει και αποδώσει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που όφειλε, η διαφορά (ήτοι το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό) της κράτησης συμψηφίζεται με τα ποσά που αντιστοιχούν σε επόμενες πληρωμές. Αν το εναπομείναν ποσό δεν επαρκεί για να γίνει συμψηφισμός του αχρεωστήτως καταβληθέντος; Σε περίπτωση που το εναπομείναν προς καταβολή ποσό της κράτησης δεν επαρκεί για τον συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους του αχρεωστήτως καταβληθέντος, το ποσό που δεν δύναται να συμψηφισθεί, επιστρέφεται στον υπόχρεο για την παρακράτηση και απόδοση φορέα. Αυτό γίνεται με την υποβολή της αίτησης για την οποία χρησιμοποιείται το πρότυπο του Παραρτήματος. Με την αίτηση συνυποβάλλονται, τουλάχιστον, τα εξής παραστατικά απόδοσης του συνόλου της κράτησης:  extrait τράπεζας και 13 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017  παραστατικό πληρωμής ή εντολή μεταφοράς της αρμόδιας για την απόδοση της κράτησης Υπηρεσίας του φορέα, από τα οποία προκύπτει το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, του οποίου ζητείται η επιστροφή. Το Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμής Δαπανών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΕΠΠ, εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση μαζί με τα συνημμένα παραστατικά και, αφού διαπιστώσει ότι τα αναφερόμενα ποσά έχουν πράγματι καταβληθεί και αποτυπωθεί στα λογιστικά βιβλία της Αρχής και δεν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού, τότε προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού, που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως. Η επιστροφή των ποσών αυτών γίνεται με απόφαση του Προέδρου της ΑΕΠΠ, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΕΠΠ και το σχετικό χρηματικό ένταλμα εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 58/2017 (Α 88). Υπολογίζεται ότι, κατά τη συνήθη δραστηριότητα της ΑΕΠΠ, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής αχρεωστήτως ποσών απαιτούνται το μέγιστο 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης μέχρι την κατάθεση στο λογαριασμό του υπόχρεου φορέα. Το προς επιστροφή ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, τον οποίο ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας αναφέρει στην αίτηση. Προσοχή : Δεν επιτρέπεται ο φορέας, που υποχρεούται να καταβάλει την κράτηση, να προβαίνει σε αυθαίρετο αντιλογισμό χωρίς την έγγραφη απόφαση της ΑΕΠΠ. Κατ΄ εξαίρεση και με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί να επιστρέφονται και τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε αιτούντες που δεν είναι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. 4 4.1 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Τι γίνεται με το τέλος χαρτοσήμου 3% και το ΟΓΑ χαρτοσήμου Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. Παράδειγμα : Σε σύμβαση αξίας 500.000 Ευρώ υπολογίζεται -Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ ( 0,06%)= 300 Ευρώ -Χαρτόσημο 3% = 9 Ευρώ -ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου = 1,8 Ευρώ Σύνολο = 300 + 9 + 1,8= 310,8 Ευρώ 4.2 Αλλάζει κάτι για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ; Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δεν μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Έτσι, η κράτηση καταβάλλεται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ ή από τον προϋπολογισμό του φορέα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης. Κατ΄ 14 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 ακολουθίαν και για τις συμβάσεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 (προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και Ταμείων) επιβάλλεται η κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ επί των αντίστοιχων πληρωμών. 4.3 Τι ισχύει για τις προγραμματικές συμβάσεις; Οι προγραμματικές συμβάσεις αποτελούν μέσο για τον κύριο ενός έργου που δεν διαθέτει επαρκή στελέχωση για σχεδιασμό ή και ανάθεση ή και διοίκηση του έργου, να αναθέσει τις αρμοδιότητες αυτές σε άλλη αναθέτουσα αρχή (εντολοδόχο), που τις διαθέτει. Προγραμματικές συμβάσεις, καθώς και κάθε άλλης παρόμοιας φύσης συμφωνία ή σύμβαση μεταξύ αναθετουσών αρχών, εφόσον από τους όρους αυτών προβλέπεται η καταβολή οικονομικού ή άλλης φύσεως ανταλλάγματος στον εντολοδόχο φορέα υπάγονται κανονικά στην κράτηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προγραμματική σύμβαση δεν υπάγεται στην κράτηση και αποτελεί μια σύμβαση – πλαίσιο, που ρυθμίζει τις μεταξύ των συμβαλλόμενων σχέσεις. 15 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Έντυπο δήλωσης απόδοσης της κράτησης του εδ. α΄ της παρ.1 του αρ.5 του Π.Δ.58/2017 περί κράτησης ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Αριθμός Λογαριασμού Α.Ε.Π.Π.: i) ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ: GR20 0100 0240 0000 0002 6180 286 ii) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR19 0172 1360 0051 3608 8985 432 (ο αριθμός και ο σχετικός αριθμός IBAN του λογαριασμού της Α.Ε.Π.Π. στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα της http://www.aepp-procurement.gr (1) α/α (2) Αναθέτουσα Αρχή (ονομασία) (3) (4) (5) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Αναθέτουσας Αρχής ΑΔΑΜ Σύμβασης Συνολικό ποσό συμβατικού τιμήματος (συμπληρώνεται μόνο κατά την πρώτη πληρωμή) (6) Ποσό κατάθεσης (Ημερομηνία...................) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης (Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή) Σημείωση: Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους προς παρακράτηση και απόδοση φορείς (αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, Υ.Δ.Ε. ή Δ.Ο.Υ.) κατά περίπτωση, της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υπόχρεος αυτός είναι διαφορετικός από την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα, η δήλωση υποβάλλεται από τον φορέα που έχει πραγματοποιήσει την παρακράτηση και απόδοση. Επίσης, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που τα στοιχεία της δεν μπορούν να διαβιβαστούν μέσω των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής πληρωμής. 1. Στη στήλη (2) αναγράφεται η ονομασία της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα. 2. Στη στήλη (3) αναγράφεται ο ΑΦΜ της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα. 3. Στη στήλη (4) αναγράφεται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) που δίδεται μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Άρθρο 11 του Ν.4013/2011 - ΦΕΚ 204 Α). 4. Στη στήλη (5) αναγράφεται το συνολικό ποσό του συμβατικού τιμήματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβαση, αναγράφεται το ποσό της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Σε περίπτωση πολυετών δαπανών το συνολικό ποσό της απόφασης πολυετών δαπανών, της παραγράφου 2 του Άρθρου 5 του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ Α' 194). 5. Στη στήλη (6) αναγράφεται το ύψος του ποσού που αποδίδεται κάθε φορά. 16 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς Νοέμβριος, 2017 Έντυπο αίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της κράτησης του εδ. α΄ της παρ.1 του αρ.5 του Π.Δ.58/2017 περί κράτησης ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. ΑΙΤΗΣΗ Με την παρούσα αιτούμεθα την επιστροφή του ποσού ................ ευρώ, το οποίο αποδόθηκε με κατάθεση στο λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στην .......................(ονομασία τράπεζας) την ..............(ημερομηνία). Επωνυμία υπόχρεου για την παρακράτηση και απόδοση φορέα (αναγράφεται σε περίπτωση που ο φορέας αυτός είναι διαφορετικός από την αναθέτουσα αρχή /αναθέτοντα φορέα) Επωνυμία αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα ΑΦΜ αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα. ΑΔΑΜ Σύμβασης Συμβατικό Τίμημα ή Ποσό Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβατικό τίμημα) Συνολικό ποσό κράτησης (όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 1191/14-03-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/22-03-2017).

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις