ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠρογραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.(ΑΔΑ:Ω7Υ3465ΧΘΨ-ΥΧ9)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.11.30 10:08:57 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω7Υ3465ΧΘΨ-ΥΧ9 Αθήνα,29 Νοεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210 ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Ταχυδρ.Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.Επικοιν. : 213 13 13 257, 282, 259,264, 238 E-mail : s.galani@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018. Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 της υποπαραγράφου Ζ.5 του άρθρου ένατου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τΑ/12.11.2012) προβλεπόταν ότι : «Οι εγκρίσεις πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος». Β. Για τα επόμενα έτη αν και δεν έχει θεσπιστεί αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση με την προαναφερόμενη για τον κατ΄έτος περιορισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δεδομένου όμως ότι οι ανωτέρω περιορισμοί θεσπίστηκαν ως απαραίτητο δημοσιονομικό μέτρο για την περιστολή των κρατικών δαπανών και αφού η προσπάθεια που καταβάλλεται για την ορθή και ασφαλή διαχείριση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας συνεχίζεται, κρίνεται απαραίτητο ο αριθμός των εγκρίσεων για πρόσληψη προσωπικού με 1 ΑΔΑ: Ω7Υ3465ΧΘΨ-ΥΧ9 σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018 να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Γ. Ως εκ τούτου παρακαλείσθε, κατόπιν συνετής εκτίμησης των αναγκών σας, ο αριθμός των αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα περιλαμβάνεται στο αίτημά σας προς την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για το έτος 2018 να μην υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης παρακαλείσθε στο αίτημα που θα υποβάλλετε, στην περίπτωση που ήδη απασχολείται στην Υπηρεσία σας ή στους εποπτευόμενους από εσάς φορείς προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, να αναφέρεται ο χρόνος λήξης των εν λόγω συμβάσεων. Δ. Τέλος, δεδομένης της ανάγκης για έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό του αριθμού των εγκρίσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που πρέπει να χορηγηθούν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών σας για το έτος 2018, να προβείτε στην αποστολή των αιτημάτων σας, σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία του άρθρου 3 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, το αργότερο μέχρι την 31-012018 για την εκ μέρους μας δρομολόγηση των διαδικασιών έγκρισης αυτών στο πλαίσιο μιας συνολικής εκτίμησης τους, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι τομείς προτεραιότητας. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στα αιτήματα που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μας μετά την ανωτέρω προθεσμία, δεδομένου ότι δεν θα έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ικανοποίησή τους. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες -Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού -Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους) 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών) 3. Ανεξάρτητες Αρχές 2 ΑΔΑ: Ω7Υ3465ΧΘΨ-ΥΧ9 Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1.Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 2.Υπουργεία -Γραφεία κ.κ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών -Γραφεία κ.κ Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 3.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις -Γραφεία κ.κ Γενικών Γραμματέων ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1.Γραφείο κας.Υπουργού 2.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 3.Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις