2/87798/ΔΠΓΚ/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Κατανομή των πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ανά φορέα και ειδικό φορέα / τομέα, σε αναλυτικό επίπεδο και σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων».(ΑΔΑ:Ψ8ΑΔΗ-ΖΒΠ)
ΑΔΑ: Ψ8ΑΔΗ-ΖΒΠ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.12.01 16:17:47 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65 Αθήνα Τηλέφωνο: 2103338511, 8558, 8475, 8527, 8398, 8379, 8376, 8315, 8376, Fax: 2103338206 E-mail: dpgk@glk.gr Αθήνα 1 / 12 / 2017 Α.Π. οικ. 2/87798/ΔΠΓΚ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Κατανομή των πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ανά φορέα και ειδικό φορέα / τομέα, σε αναλυτικό επίπεδο και σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων» Σχετ.: Η αριθ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 (Β΄2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και την αριθ. 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β΄4160) όμοια απόφαση. Με την αριθ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 όμοια, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4270/2014 (Α΄143), καθορίστηκαν οι μείζονες κατηγορίες δαπανών, καθώς και οι διαδικασίες, οι προθεσμίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατανομή τους. Σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή, τα ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων που προβλέπονται κάθε φορά στον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό Προϋπολογισμό και Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ) κατά φορέα, ειδικό φορέα και μείζονα κατηγορία δαπανών κατανέμονται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, σε αναλυτικό επίπεδο στους επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) κάθε φορέα και ειδικού φορέα ή τομέα, κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ). Η αριθ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών τροποποιήθηκε εκ νέου με την αριθ. 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 όμοια, καθορίζοντας όλες τις σχετικές προθεσμίες, ειδικά για τον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2018, ως την αμέσως επόμενη ημέρα από την ψήφισή του. Ως ημερομηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2018 από τη Βουλή των Ελλήνων έχει καθοριστεί η 19η Δεκεμβρίου 2017. Επομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη προετοιμασία της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα η απρόσκοπτη πληρωμή των αποδοχών και συντάξεων που βαρύνουν τον Κρατικό Τακτικό Προϋπολογισμό, μηνός Ιανουαρίου 2018: α) Τα ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων ανά φορέα, ειδικό φορέα και κατά μείζονα κατηγορία δαπανών που προβλέπονται στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού Προϋπολογισμού 1 ΑΔΑ: Ψ8ΑΔΗ-ΖΒΠ και ΠΔΕ) έτους 2018 που κατατέθηκε στη Βουλή την 21.11.2017, πρέπει να κατανεμηθούν σε αναλυτικό επίπεδο στους επιμέρους ΚΑΕ του προϋπολογισμού και να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πύλη (e-portal) του ΟΠΣ-ΔΠ, με μέριμνα του οικείου φορέα. Οι αρμόδιοι διατάκτες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, πρέπει να φροντίσουν άμεσα για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής i) των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού ανά ειδικό φορέα, σε όλους τους επιμέρους ΚΑΕ, ii) των πιστώσεων του ΠΔΕ ανά τομέα, σε όλους τους επιμέρους ΚΑΕ. Η κατανομή των πιστώσεων στους επιμέρους ΚΑΕ πρέπει να συμφωνεί με τα ανώτατα όρια των πιστώσεων ανά μείζονα κατηγορία δαπανών και ανά ειδικό φορέα για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και ανά φορέα και σκέλος (εθνικό / συγχρηματοδοτούμενο) για το ΠΔΕ, του έτους 2018. Οι αποφάσεις κατανομής, με πρωτοβουλία του κάθε διατάκτη, πρέπει να αναρτηθούν στη Διαύγεια και να κοινοποιηθούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, καθώς και στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας, Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση opsdp-gdoy@gsis.gr, την επομένη της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018, δηλαδή την 20η Δεκεμβρίου 2017. β) Παράλληλα την 20η Δεκεμβρίου 2017 πρέπει να εκδοθούν και να αναρτηθούν στη Διαύγεια, με πρωτοβουλία του κάθε φορέα, οι σχετικές με τη μισθοδοσία και τις συντάξεις του Δημοσίου αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού. Υπενθυμίζεται ότι κατά την κατανομή των πιστώσεων πρέπει να διασφαλίζονται οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη κατά προτεραιότητα: α) Των υποχρεώσεων για την καταβολή των συντάξεων και των αποδοχών του προσωπικού και την απόδοση των σχετικών εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι πιστώσεις για αποδοχές και συντάξεις πρέπει να κατανεμηθούν σε όλους τους ΚΑΕ της μείζονος κατηγορίας «Αποδοχές και συντάξεις» προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την καταβολή της μισθοδοσίας του α΄ δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2018 των υπαλλήλων των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό, καθώς και την καταβολή εκείνων των συντάξεων του Ελληνικού Δημοσίου που βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, μηνός Ιανουαρίου 2018. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 66 του ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 34 του ν.4484/2017 (Α΄ 110), κατ’ εξαίρεση για την καταβολή της μισθοδοσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των Συντάξεων του Δημοσίου που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), οι οποίες διενεργούνται το μήνα Δεκέμβριο και βαρύνουν τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους, οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων επιτρέπεται να αναλαμβάνονται από την ημερομηνία ψήφισής του στη Βουλή των Ελλήνων. β) Των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες. Οι απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών πρέπει να εγγραφούν στους αντίστοιχους ΚΑΕ. γ) Των πολυετών υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης κατά τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014, κατά το μέρος που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2018. 2 ΑΔΑ: Ψ8ΑΔΗ-ΖΒΠ δ) Της επιχορήγησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. ε) Των δαπανών για κοινωνική προστασία. στ) Των δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα οι οποίες απορρέουν από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των ιδιαίτερα στενών χρονικών περιορισμών, είναι απολύτως αναγκαίο οι αρμόδιοι διατάκτες και οι οικείες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες. Αναλυτικότερα, θα πρέπει:  να έχουν συνταχθεί, οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί με τον αρμόδιο διατάκτη τα σχέδια αποφάσεων κατανομής πιστώσεων, το αργότερο ως την 11η Δεκεμβρίου 2017, ώστε εντός της επόμενης ημέρας από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, δηλαδή την 20η Δεκεμβρίου 2017, να εκδοθούν και να αναρτηθούν στη Διαύγεια,  να ενημερωθεί η ΔΠΓΚ με την αποστολή πίνακα με τα στοιχεία των προτεινόμενων κατανομών των πιστώσεων, όπως αυτά θα έχουν συμφωνηθεί κατά τα προαναφερόμενα, και να εμφανιστούν οι προτάσεις κατανομής στο e-portal το αργότερο ως την 12η Δεκεμβρίου 2017, ώστε να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του πληροφοριακού συστήματος,  ειδικότερα, για τις περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι ως άνω προπαρασκευαστικές ενέργειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το αργότερο ως την 7η Δεκεμβρίου 2017 και 8η Δεκεμβρίου 2017 αντίστοιχα,  να έχουν συνταχθεί τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης των σχετικών με τη μισθοδοσία και τις συντάξεις του Δημοσίου πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, ώστε εντός της επόμενης ημέρας από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, δηλαδή την 20η Δεκεμβρίου 2017, να εκδοθούν και να αναρτηθούν στη Διαύγεια. Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την οριστικοποίηση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ΟΠΣ-ΔΠ ως την επόμενη ημέρα από την ψήφισή του. Επισημαίνεται δε ιδιαίτερα ότι τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας του α΄ δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2018 και των συντάξεων του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2018 που βαρύνουν τον Κρατικό Τακτικό Προϋπολογισμό. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Γεώργιος Χουλιαράκης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. Αποδέκτες για ενέργεια: 1. Προεδρία Δημοκρατίας Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 3 ΑΔΑ: Ψ8ΑΔΗ-ΖΒΠ 2. Βουλή των Ελλήνων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Όλα τα Υπουργεία α) Γραφεία Υπουργών β) Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών γ) Γραφεία Γενικών Γραμματέων δ) Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών / Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών / Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν σε όλους τους ειδικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές) 4. ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ α) Γραφεία Αρχηγών β) ΓΔΟΣΥ, Δ/νσεις Οικονομικού 5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις α) Γραφεία ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων β) Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους) 6. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων 7. Όλες τις ΔΥΕΕ 8. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 9. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Β. Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 2. Ελεγκτικό Συνέδριο Βουρνάζου 4 και Τσόχα, 101 68 Αθήνα 3. Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπουργεία 4. Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας, Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης, Τμήμα Α' Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών Γ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού Γραφείο Γενικού Διευθυντή Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης όλα τα Τμήματα Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις