195104/0092/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔίνονται πληροφορίες αναφορικά με το εάν  σε αναδρομικό διορισμό. αναγνωρίζεται συντάξιμος ο χρόνος εκτός υπηρεσίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ.:195104/0092 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ TMHMA: Β΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 29 2 Προς: Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου 101 10 ΑΘΗΝΑ στο Ν. Πληροφορίες :Μαρία Τσερμπέ Διοικητήριο Τηλέφωνο : 210 3329272 fax::210 3329778 Email: dne@glk.gr Κοιν 1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας Στάδιο 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 2. Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) Γενική Δ/νση Εισφορών & Ελέγχων Δ/νση Εισφορών Μισθωτών Σατωβριάνδου 18 104 32 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: «Δίνονται Πληροφορίες» ΣΧΕΤ.:Το αριθμ.685/2017/27.07.2017 έγγραφό σας. Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής: 1.Με τις διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) ορίζεται ότι η πράξη της Διοίκησης που αναγνωρίσθηκε ως παράνομη με τελεσίδικη απόφαση ή συμβιβασμό, θεωρείται σαν να μην έχει γίνει για τις συνέπειες της σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης και ο χρόνος που διανύθηκε εξαιτίας της εκτός της υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 2.Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007 ορίζεται ότι για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται συντάξιμη από το Δημόσιο καταβάλλεται η κράτησή για κύρια σύνταξη υπερ. Δημοσίου 3.Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 59 του π.δ 169/2007 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις υπηρεσιών που αναγνωρίζονται ως συντάξιμες από το Δημόσιο και τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές κύριας σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης πλην του Δημοσίου, οι εισφορές αυτές μεταφέρονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο και ο υπάλληλος απαλλάσσεται από την καταβολή της κράτησής αυτής. 4. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του ως άνω άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007 ορίζεται ότι η απόδοσημεταφορά των εισφορών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης στο Δημόσιο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 1 του Ν. 1405/1983 5. Κατόπιν των ανωτέρω ο εκτός υπηρεσίας χρόνος στην περίπτωση του υπαλλήλου που διορίζεται αναδρομικά στο Δημόσιο κατόπιν αμετάκλητης δικαστικής απόφασης αναγνωρίζεται συντάξιμος από το Δημόσιο με την προϋπόθεση καταβολής των προβλεπόμενων εισφορών για κύρια σύνταξη. Στην περίπτωση που κατά τον εκτός υπηρεσίας χρόνο ο υπάλληλος είχε ασφαλισθεί σε κάποιον άλλον φορέα κύριας ασφάλισης οι εισφορές μέχρι την 31.12.2016 μεταφέρονταν και αποδίδονταν στο Δημόσιο. 6.Σημειώνεται ότι από 01.01.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 6 της παρ. 4 της αριθμ.124456/0092/13.12.2016 (ΦΕΚ 4074/Β/19.12.2016) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη των προσώπων που μέχρι την 31.12.2016 υπάγονταν στο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, αποδίδονται στον Ε.Φ.Κ.Α. Κατόπιν των ανωτέρω με το αριθμ.46727/0092/08.06.2017 έγγραφό μας απευθυνθήκαμε στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον Ε..Φ.Κ.Α., προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις τους σχετικά με την ανωτέρω περιγραφείσα μεταφορά και απόδοση των εισφορών στο Δημόσιο, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα απάντηση. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες H Διευθύντρια Αθηναίς Τουρκολιά

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις