Ν.4505/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕλληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις.
E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.12.08 20:13:00 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4219 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4505 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Νομική Μορφή - Έδρα - Σκοπός - Εποπτεία 1. Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Ινστιτούτο), το οποίο συστάθηκε με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 1766/1951 «Περί συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 114), αποτελεί ελληνικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και έχει την έδρα του στη Βενετία της Ιταλίας. 2. Σκοπό του Ινστιτούτου αποτελεί η προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού, το Ινστιτούτο: α) Αναδεικνύει τις εν γένει ιστορικές, φιλολογικές και άλλες συναφείς πτυχές του ελληνικού πολιτισμού κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, καθώς και δι’ αυτών προάγει την πολιτιστική διπλωματία, μέσω διοργάνωσης, μεταξύ άλλων, διεθνών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εκθέσεων, β) παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, γ) διαχειρίζεται το χαρτώο, αναλογικό και ψηφιακό αρχειακό υλικό, καθώς και άλλα πολυμέσα που διαθέτει, δ) διασυνδέεται με αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με φορείς εποπτικών μέσων και βάσεων δεδομένων και οργανώνει με τους παραπάνω κοινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ε) προβαίνει σε διεθνείς εκδοτικές δραστηριότητες και στ) αξιοποιεί με ενδεδειγμένο τρόπο το μουσειακό υλικό του. 3. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω το Ινστιτούτο: α) Παρέχει υποτροφίες σε ερευνητές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ανώτατου ελληνικού ή ομοταγούς αλλοδαπού ιδρύματος, καθώς και φιλοξενία σε επισκέπτες ερευνητές, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του, β) συμμετέχει στα διεθνή δίκτυα διάδοσης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, καθώς και στα Αρ. Φύλλου 189 διεθνή δίκτυα εκπαιδευτικών δράσεων στους τομείς δράσης του, γ) διοργανώνει προγράμματα και εκδηλώσεις συναφείς με το αντικείμενο δράσης του και δ) προβάλλει το αρχειακό και άλλο μουσειακό υλικό του. 4. Το Ινστιτούτο υπάγεται στη γενική εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών και, όσον αφορά στη μορφωτική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του, στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Άρθρο 2 Εποπτική Επιτροπή 1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, για την κατά το προηγούμενο άρθρο εποπτεία του Ινστιτούτου, συγκροτείται στο Υπουργείο Εξωτερικών πενταμελής άμισθη Εποπτική Επιτροπή από τα ακόλουθα μέλη: α) Τον Προϊστάμενο της, συναφούς με το αντικείμενο του Ινστιτούτου, Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών με τον αναπληρωτή του. β) Ένα πρόσωπο με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα που άπτονται του σκοπού του Ινστιτούτου με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών. γ) Δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. δ) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με τον αναπληρωτή του ή έναν (1) Ερευνητή ελληνικού Ερευνητικού Κέντρου με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 2. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το υπό περίπτωση δ΄ της προηγούμενης παραγράφου μέλους, τη θέση του καταλαμβάνει πρόσωπο με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα που άπτονται του σκοπού του Ινστιτούτου, το οποίο ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 3. Η Εποπτική Επιτροπή, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η οποία ορίζεται στην πράξη συγκρότησής της, εκλέγει από τα μέλη της, σε μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία, τον Πρόεδρο αυτής. Σε περίπτωση 4220 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αδυναμίας εκλογής Προέδρου κατά την πρώτη συνεδρίαση, ορίζεται ως Πρόεδρος ένα εκ των μελών της με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Χρέη γραμματέα της Εποπτικής Επιτροπής ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Εξωτερικών. 4. Η θητεία των μελών της Εποπτικής Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται για μία μόνο φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών και κατά περίπτωση στην έδρα του Ινστιτούτου. 5. Η ιδιότητα μέλους της Εποπτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του διατελέσαντος σε θέση οργάνου διοίκησης ή προσωπικού του Ινστιτούτου. 6. Πέραν της ασκούμενης εποπτείας, η Εποπτική Επιτροπή δύναται να υποβάλει προς το Ινστιτούτο προτάσεις και εισηγήσεις για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σκοπού του. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου υποχρεούται, τουλάχιστον κατ’ έτος, να καταθέτει ενώπιον της Εποπτικής Επιτροπής αναλυτική έκθεση των πεπραγμένων του Ινστιτούτου. Άρθρο 3 Όργανα Διοίκησης Ινστιτούτου Τα όργανα διοίκησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών είναι: α) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου και β) η Διαχειριστική Επιτροπή. Άρθρο 4 Πρόεδρος του Ινστιτούτου 1. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου ασκεί τη γενική και μορφωτική διεύθυνση του Ινστιτούτου, ρυθμίζει τη συνολική εσωτερική λειτουργία του, πράττει καθετί το αναγκαίο, απαραίτητο και ενδεδειγμένο, σύμφωνα με τον εν γένει σκοπό του, για τις σχέσεις του Ινστιτούτου με κάθε άλλο κράτος, φορέα, αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και το εκπροσωπεί ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή φορολογικής αρχής, όπως επίσης και ενώπιον κάθε πιστωτικού ιδρύματος τόσο της ελληνικής και της ιταλικής επικράτειας, όσο και διεθνώς. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου, κατά τα ως άνω οριζόμενα. 2. Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου διορίζεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ερευνητής πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ή Ερευνητής ελληνικού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ερευνητικού Κέντρου με συναφές αντικείμενο με τους σκοπούς του Ινστιτούτου, με διακεκριμένο επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία, συναφή προς τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, που διαθέτει την ελληνική ιθαγένεια. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου. 3. Ο διορισμός του Προέδρου πραγματοποιείται, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Τεύχος Α’ 189/08.12.2017 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση της Εποπτικής Επιτροπής. Για τη σύνταξη της εισήγησής της, η Εποπτική Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψιν τη σχετική εισήγηση άμισθης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης που συστήνει η ίδια με απόφασή της και απαρτίζεται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ή ερευνητές πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας ελληνικού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ερευνητικού Κέντρου με συναφές αντικείμενο με τους σκοπούς του Ινστιτούτου. Η διαδικασία υποβολής της εισήγησης οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Υπουργούς, ειδάλλως η εισήγηση της Εποπτικής Επιτροπής υποβάλλεται χωρίς προηγούμενη σχετική εισήγηση. Η απόφαση διορισμού του Προέδρου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Η θητεία του Προέδρου του Ινστιτούτου είναι τετραετής και δύναται να παρατείνεται για ακόμη δύο (2) έτη με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η επιλογή του ίδιου προσώπου στη θέση αυτή δεν επιτρέπεται. Ο διοριζόμενος στη θέση αυτή τελεί, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του στο Ινστιτούτο, σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ως μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5. Ο Πρόεδρος λαμβάνει αποδοχές ημεδαπής και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, με όλα τα νόμιμα επιδόματα και προσαυξήσεις, αντίστοιχα με αυτά του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ που υπηρετεί στην Πρεσβεία της Ρώμης. Η μισθοδοσία του Προέδρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου. 6. Ο διοριζόμενος κατά τα ανωτέρω Πρόεδρος του Ινστιτούτου, έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος, υποχρεούται να λάβει κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία και να προβεί σε κάθε αναγκαία και απαραίτητη ενέργεια για την απογραφή της κινητής, ακίνητης και εν γένει περιουσίας του Ινστιτούτου, με ειδική αναφορά στους τρόπους αξιοποίησής της, σε συνεργασία με την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του παρόντος Διαχειριστική Επιτροπή. Το πόρισμα της απογραφής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Υπουργό Εξωτερικών εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του. Η απογραφή διενεργείται υποχρεωτικά ετησίως και το πόρισμά της υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 5 Διαχειριστική Επιτροπή 1. Συστήνεται στην έδρα του Ινστιτούτου άμισθη τριμελής Διαχειριστική Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 2. Ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ορίζονται: α) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, που προεδρεύει και Τεύχος Α’ 189/08.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ίδιο, β) ο έλληνας Πρέσβης στη Ρώμη με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ίδιο και γ) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας με τον αναπληρωτή του, επίσης μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ίδιο. 3. Ο κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου, Οικονομικός Διευθυντής συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη Διαχειριστική Επιτροπή και εισηγείται σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην οικονομική κατάσταση του Ινστιτούτου και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο και τη διαχείριση που διενεργεί η Επιτροπή του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των καθηκόντων της. 4. Η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να καλεί, κατά τις τακτικές ή και έκτακτες συνεδριάσεις της, μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου ή και τρίτα πρόσωπα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Χρέη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής εκτελεί ο Γραμματέας που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου. Άρθρο 6 Προσωπικό Ινστιτούτου 1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του «Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» είναι οι εξής: α) Συνιστάται μια (1) θέση Οικονομικού Διευθυντή στην οποία διορίζεται πρόσωπο με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον τριετή εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο των οικονομικών, λογιστικών και φορολογικών θεμάτων. Ο Οικονομικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει την ελληνική ιθαγένεια, να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με το αντικείμενο απασχόλησής του στη θέση αυτή και να είναι γνώστης της ιταλικής γλώσσας. Η επιλογή του Οικονομικού Διευθυντή ενεργείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που συγκροτεί προς τούτο ο Υπουργός Εξωτερικών και η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου και τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 μέλη. Η επιτροπή, για τη σύνταξη της σχετικής εισήγησης, πραγματοποιεί έλεγχο πλήρωσης των προβλεπόμενων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και των οριζόμενων στο ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) προσόντων. Η θητεία του Οικονομικού Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για δύο (2) επιπλέον έτη με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η επιλογή του ίδιου προσώπου στη θέση αυτήν δεν επιτρέπεται. Ο Οικονομικός Διευθυντής μπορεί να παυθεί οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής, για λόγους υπηρεσιακής ανεπάρκειας 4221 ή πλημμελούς και αναποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων του. Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές ημεδαπής και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, με όλα τα νόμιμα επιδόματα και προσαυξήσεις, αντίστοιχα με αυτά του Ακολούθου Πρεσβείας στην Πρεσβεία της Ρώμης, με μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου. Η μισθοδοσία του Οικονομικού Διευθυντή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου. β) Θέσεις διοικητικού προσωπικού: αα) Μία (1) θέση Γραμματέα που καλύπτεται από μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών, με μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου, που λαμβάνει τις αποδοχές της ημεδαπής με τις προσαυξήσεις και τα επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η μισθοδοσία του ανωτέρω υπαλλήλου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. ββ) Μία (1) θέση υπαλλήλου, κατόχου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που καλύπτεται από επιτόπιο προσωπικό, με μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α΄117), με αντικείμενο απασχόλησης τη διοικητική υποστήριξη του Ινστιτούτου. Η μισθοδοσία του ανωτέρω υπαλλήλου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. γγ) Μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου που καλύπτεται από μόνιμο υπάλληλο του κλάδου Βιβλιοθηκονόμων ή Αρχειονόμων ή άλλου συναφούς κλάδου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου, που λαμβάνει τις αποδοχές της ημεδαπής, με τις προσαυξήσεις και τα επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο εξωτερικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η μισθοδοσία του ανωτέρω υπαλλήλου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. γ) Τρεις (3) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού: Μία (1) θέση καθαρίστριας και δύο (2) θέσεις φυλάκων, που καλύπτονται με προσωπικό εξωτερικής υπηρεσίας που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία διέπεται από την ελληνική εργατική νομοθεσία και οι τυχόν ανακύπτουσες εργατικές διαφορές επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας. Το προσωπικό αυτό παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του Ινστιτούτου και η μισθοδοσία του καλύπτεται από τον προϋπολογισμό αυτού. 2. Η πρόσληψη στο Ινστιτούτο εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση έργου, πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό του Ινστιτούτου, με σχετική απόφαση του Προέδρου αυτού, μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής και η μισθοδοσία τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου. 4222 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 7 Πόροι του Ινστιτούτου 1. Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η οικονομική του διαχείριση πραγματοποιείται βάσει των αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, καθώς και το δημόσιο λογιστικό της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 2. Πόροι του Ινστιτούτου είναι: α) έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, β) έσοδα από την πώληση βιβλίων και εντύπων, από την πώληση εισιτηρίων, καθώς και από την πάσης φύσεως δραστηριότητα του Ινστιτούτου από την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, γ) εισφορές και λοιπές παροχές των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις, τα προγράμματα, τα συνέδρια, τα σεμινάρια ή τις ημερίδες που οργανώνει το Ινστιτούτο, καθώς και οι εισφορές αυτών που κάνουν χρήση των εν γένει εγκαταστάσεων και υπηρεσιών αυτού, δ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και πάσης φύσεως μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από χαριστική αιτία, που γίνονται προς το Ινστιτούτο από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ε) τόκοι από καταθέσεις του Ινστιτούτου σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, στ) επιχορηγήσεις, παροχές ή κονδύλια, όπως ενδεικτικά, κονδύλια από κρατικούς ή άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, κονδύλια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα, ζ) επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, από κληροδοτήματα, καθώς και από προκηρύξεις εδρών (endowments) και σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότησή του μέσω εισφορών, η) οποιαδήποτε άλλη περιοδική ή εφάπαξ απόδοση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επένδυσης που περιέρχεται στο Ινστιτούτο και δεν κατονομάζεται ειδικώς, καθώς και θ) πρόσοδοι από εκπαιδευτικά προγράμματα. 3. Η αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του Ινστιτούτου, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη του ελληνικού Δημοσίου. Άρθρο 8 Οργανισμός Ινστιτούτου 1. Ο Οργανισμός του Ινστιτούτου εγκρίνεται από την Εποπτική Επιτροπή μετά από σχετική εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Ο Οργανισμός κυρώνεται και τίθεται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την τροποποίηση του Οργανισμού. 2. Με τον Οργανισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου και ιδίως: α) η εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου, β) η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, Τεύχος Α’ 189/08.12.2017 γ) οι επιμέρους αρμοδιότητες της Εποπτικής Επιτροπής, των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού, δ) η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση έργου, ε) τα προσόντα, τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού, καθώς και στ) ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός και η εν γένει διαχείριση των οικονομικών του Ινστιτούτου. 3. Για την υποστήριξη στο σχεδιασμό του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου, καθώς και στη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων και φιλοξενουμένων, στον Οργανισμό προβλέπεται η συγκρότηση άμισθου επιστημονικού συμβουλίου, ορίζεται η σύνθεση αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Άρθρο 9 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά σε προβλεπόμενες δράσεις του Ινστιτούτου. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις 1. Έως τη θέση σε ισχύ του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 Οργανισμού, τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. 2. Η θητεία των υπηρετούντων μελών στη διοίκηση του Ινστιτούτου και στην Εποπτική Επιτροπή λήγει αυτοδίκαια με τον ορισμό ή την επιλογή των νέων μελών τους που πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 11 Καταργούμενες διατάξεις 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται: α) ο ν. 1766/1951 «Περί συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 114), εκτός του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1 αυτού και β) το άρθρο 63 του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117). 2. Από την έκδοση του Οργανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 8 ή την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, καταργείται το β.δ. 720/1966 «Περί Οργανισμού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 174). Άρθρο 12 Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3699/ 2008 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής: Τεύχος Α’ 189/08.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ «δ) τα ειδικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις: αα) του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ ή Τμήματα Ένταξης ή που συμμετέχει σε προγράμματα παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας κατ’ οίκον και ββ) του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ ή σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.». Άρθρο 13 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100) τροποποιείται, από την έναρξη ισχύος του ν. 4481/2017, ως εξής: «Επίσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 53 και της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου, καταργούνται τα άρθρα 54 έως 58 του ν. 2121/1993 και η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 2121/1993.». Άρθρο 14 Στο άρθρο 2 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η προθεσμία της παραγράφου 1 παρατείνεται για τα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έως την 31η Ιανουαρίου 2018. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται εκ νέου για δύο ακόμη φορές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η παράταση θητείας της παρούσας αφορά και στα όργανα διοίκησης των δύο ως άνω Τ.Ε.Ι. η θητεία των οποίων λήγει οποτεδήποτε έως την 31η Ιανουαρίου 2018.». Άρθρο 15 Η θητεία των υπηρετούντων μελών της Διοικού σας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), κατά τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνεται έως την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018. Άρθρο 16 1. Το άρθρο 3 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα όργανα διοίκησης του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.». 2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων εγνωσμένου κύρους και διακριθέντων στο δημόσιο βίο, με σπουδές και εμπειρία συναφείς προς τους σκοπούς του ιδρύματος, που ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο εργαζομένων ή, εφόσον αυτός δεν υπάρχει, με καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων στο ίδρυμα.». 4223 3. Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013. 4. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Εισηγητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για κάθε θέμα που συζητείται στο Δ.Σ..». 5. Η παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «13. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.». 6. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 7 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.». 7. Η περίπτωση Α΄του άρθρου 10 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Α) Επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης Περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες/ Συμβούλους που υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες - οργανωτικοί ρόλοι και οι Ειδικοί Σύμβουλοι του επιπέδου αυτού είναι: Με υπαγωγή στο Διοικητικό Συμβούλιο: - Νομική Υπηρεσία (Επίπεδο Διεύθυνσης) - Τμήμα Γραμματείας Νομικής Υπηρεσίας (Επίπεδο Τμήματος, με υπαγωγή στη Νομική Υπηρεσία) - Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου - Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου (Επίπεδο Τμήματος) - Τμήμα Δημοσιότητας και Προβολής (Επίπεδο Τμήματος) - Σύμβουλοι Διοίκησης - Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας (Επίπεδο Τμήματος) - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Επίπεδο Τμήματος).». 8. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4115/2013, μετά τις λέξεις «με απόφαση του Δ.Σ.» διαγράφονται οι λέξεις «,ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου». 9. Καταργούνται τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970 (Α΄ 125), ενώ το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των Υπηρεσιών του Ιδρύματος και τις διευθύνει.». 10. Η παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν.δ. 572/1970 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στο ΕΙΝ υφίστανται επίσης αυτοτελείς υπηρεσίες: α) υπαγόμενες απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, που είναι οι εξής: αα. Γραφείο Προέδρου, ββ. Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, γγ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου και β) Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.». 11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3Γ του ν.δ. 572/1970, μετά τη φράση «που υπάγεται απευθείας», οι λέξεις «στον Διευθύνοντα Σύμβουλο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στο Διοικητικό Συμβούλιο». 4224 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 17 Τροποποίηση του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) 1. Μετά το άρθρο 161 του ν. 4472/2017 (Α΄74) προστίθεται άρθρο 161Α, ως εξής: «Άρθρο 161Α Ρύθμιση θεμάτων κρατήσεων και εισφορών υπέρ των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 1. Με κοινές αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατόπιν εισήγησης των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων ή Διοικουσών Επιτροπών, καθορίζονται το ύψος, το ποσοστό και η βάση υπολογισμού των προβλεπόμενων εισφορών και κρατήσεων υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, των αντίστοιχων Ειδικών Λογαριασμών και Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων επί των αποδοχών των μετόχων και των λοιπών υπόχρεων στην καταβολή τους, της κράτησης του άρθρου 7 του ν. 994/1949 (Α΄136) επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και της εισφοράς της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 10 του ν. 1137/1946 (Α΄ 113) επί των αποδοχών των εν ενεργεία αξιωματικών και ανθυπασπιστών, μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να τροποποιούνται οι προβλεπόμενοι όροι διενέργειας των κρατήσεων ή καταβολής εισφορών του προηγούμενου εδαφίου, να ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία συμψηφισμών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ από την 1.1.2017, εφόσον εκδοθούν μέχρι 31.12.2018.». 2. Σε περίπτωση που τα ποσά των κρατήσεων που έχουν διενεργηθεί και των εισφορών που έχουν καταβληθεί από την 1.1.2017 έως την έναρξη ισχύος των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνουν τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των κρατήσεων και εισφορών επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι αναφερόμενοι σε αυτήν, οι διαφορές συμψηφίζονται μέχρι εξάλειψής τους με επόμενες κρατήσεις ή εισφορές, αντίστοιχα, επί των μηνιαίων αποδοχών τους. 3. Σε περίπτωση που από την 1.1.2017 έως την έναρξη ισχύος των κοινών υπουργικών αποφάσεων που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας επέστρεψαν στους μετόχους κρατήσεις για το βοήθημα για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας των τέκνων τους, λόγω θανάτου των τέκνων αυτών μετά την 1.1.2017, τυχόν διαφορές που προκύπτουν λόγω του επανυπολογισμού των κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, δεν αναζητούνται έναντι των λαβόντων τις επιστραφείσες κρατήσεις. 4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην της παραγράφου 1, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την 1.1.2017. Τεύχος Α’ 189/08.12.2017 Άρθρο 18 Καθορισμός ανώτατου ύψους εφάπαξ χρηματικής αρωγής της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976 και της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 788/1978 Το ανώτατο ύψος της εφάπαξ χρηματικής αρωγής της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976 (Α΄148), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3036/2002 (Α΄171), καθώς και της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 788/1978 (Α΄104) που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2936/2001 (Α΄166), ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) και δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ αντίστοιχα. Άρθρο 19 Ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που συνήφθησαν, από την έναρξη ισχύος της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85) και μέχρι τις 15.2.2017, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου πριν τη σύναψή τους, παράγουν όλες τις έννομες συνέπειές τους, εφόσον δεν ανακλήθηκαν από τη Διοίκηση ή δεν ακυρώθηκαν με δικαστική απόφαση. Άρθρο 20 1. Για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την A.E.M.Y. Α.Ε.. Για τις προσλήψεις αυτές εκδίδεται η εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπου απαιτείται και η απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40). 2. Προκειμένου να διενεργηθούν οι προσλήψεις της παραγράφου 1, εκδίδεται προκήρυξη από την A.E.M.Y. Α.Ε., η οποία κοινοποιείται και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους ή των απαιτήσεών τους. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της A.E.M.Y. Α.Ε., του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και περίληψη αυτής, η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά), β) τυχόν πρόσθετα κριτήρια πρόσληψης σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28) και ο συνολικός τρόπος βαθμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, Τεύχος Α’ 189/08.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης, καθώς και κάθε θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού. 4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην A.E.M.Y. Α.Ε.. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από ειδική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Α.Ε.ΜΥ. Α.Ε. και μπορεί να αποτελείται και από εκτός της A.E.M.Y. Α.Ε. υπαλλήλους. Η επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και αποστέλλονται ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων και εν συνεχεία ενημερώνει την A.E.M.Y. Α.Ε., προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. 5. Η A.E.M.Y. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της παραγράφου 1 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αμέσως μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων προσληπτέων και κατάταξης των υποψηφίων. Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να πραγματοποιηθούν από την A.E.M.Y. Α.Ε. προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994. Άρθρο 21 Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών Το άρθρο 22 του ν. 3566/2007 (Α΄117) «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί, σε επίπεδο Διεύθυνσης, Μεταφραστική Υπηρεσία, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης και στην οποία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών. 2. Κύρια αρμοδιότητα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επίσημης μετάφρασης δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η επικύρωση της μετάφρασης αυτής. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας APOSTILLE, στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, 4225 η επικύρωση θα γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή. Δημόσια έγγραφα θεωρούνται τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Σύμβαση της Χάγης. 3. Επίσημη μετάφραση είναι η ακριβής και πιστοποιημένη και ως προς το περιεχόμενό της, μετάφραση επικυρωμένου ή θεωρημένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εγγράφου. Η επίσημη μετάφραση από και προς την ελληνική γλώσσα του ανωτέρω εγγράφου που διενεργείται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία αποτελεί διοικητικό έγγραφο. 4. Η Μεταφραστική Υπηρεσία δύναται να διενεργεί επίσημη μετάφραση και ανεπικύρωτου ή αθεώρητου ή ανυπόγραφου ή μηχανογραφημένου εγγράφου. Η επίσημη μετάφραση από και προς την ελληνική γλώσσα του ανωτέρω εγγράφου που διενεργείται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία δεν αποτελεί διοικητικό έγγραφο. 5. Η Μεταφραστική Υπηρεσία συνεργάζεται, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με ιδιώτες μεταφραστές που περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Επίσημων Μεταφραστών ΥΠΕΞ», το οποίο καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο «Μητρώο Επίσημων Μεταφραστών ΥΠΕΞ» περιλαμβάνονται οι επιτυχόντες σε ειδική γραπτή ή και προφορική δοκιμασία ελέγχου της επάρκειας της δηλούμενης, εκ μέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας, η οποία πραγματοποιείται μετά από σχετική προκήρυξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα επιλογής των συνεργαζόμενων ιδιωτών μεταφραστών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας, η εξεταστέα ύλη, ο ορισμός της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 6. Τα θέματα οργάνωσης και εσωτερικής λειτουργίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, όπως ενδεικτικά η μηχανογράφηση και η μηχανοργάνωση αυτής, ιδίως μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο τρόπος κατανομής του μεταφραστικού έργου, το σύστημα ελέγχου ποιότητας της μετάφρασης, η διαχείριση εγγράφων, η τήρηση αρχείου μεταφράσεων, η έκδοση αντιγράφων μεταφράσεων, ο τρόπος πληρωμής των μεταφραστικών δικαιωμάτων, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι ευθύνες, οι κυρώσεις και το σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης των συνεργαζόμενων με τη Μεταφραστική Υπηρεσία ιδιωτών μεταφραστών, καθορίζονται από τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ», ο οποίος κυρώνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. 7. Τα μεταφραστικά τέλη, το ύψος αυτών, καθώς και ο τρόπος χρέωσης της σελίδας μετάφρασης, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών. Τα μεταφραστικά τέλη καταβάλλονται ως εξής: α) Στην περίπτωση που τα έγγραφα προσκομίζονται από ιδιώτες, τα μεταφραστικά τέλη καταβάλλονται από τους ίδιους στη Μεταφραστική Υπηρεσία, η οποία τα κα τανέμει στους μεταφραστές, ανάλογα με την εργασία που παρέχουν. Από τα εισπραττόμενα από τους ιδιώτες μεταφραστικά τέλη παρακρατείται ποσοστό 10%, το οποίο ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4226 χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Μεταφρ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις