2/89135/0026/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑπορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους ΑΔΑ: 657ΕΗ-ΔΦ9 
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΔΑ: 657ΕΗ-ΔΦ9 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕ΢Η΢ ΕΠΙΔΟ΢Η΢ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017 Αριθ. πρωτ.:2/89135/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Δ/Ν΢Η : ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ & ΢ΤΝΣ/΢ΜΟΤ ΕΥΑΡΜΟΓΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ TMHMAΣΑ: Α΄, Β΄ & Γ’ Σαχ. Δ/νση Σαχ. Κώδ. Σηλέφωνο FAX Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.12.08 10:52:33 EET Reason: Location: Athens ΠΡΟ΢: Ως Πίνακας Αποδεκτών : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 : 115 26 ΑΘΗΝΑ : 210 69 87 704, 705 : 210 69 87 730 ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΢ΧΕΣ.: Έγγραφό μας αριθ. 2/82718/0026/13-11-2017 (ΑΔΑ: 7HIIH-Θ7Ψ). Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με σκοπό την ομαλή εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και την αποφυγή ακυρώσεων χρηματικών ενταλμάτων (ΧΕ), για τα οποία έχει προηγηθεί έκδοση γραμματίου είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ. της Χώρας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: 1. Όλα τα σχετικά αιτήματα συμψηφισμών θα πρέπει να αποσταλούν προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., το αργότερο μέχρι και την 18η.12.2017, δεδομένου ότι ο υπολειπόμενος χρόνος για την εκτέλεσή τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. 2. Εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις πληρωμής δαπανών θα αντιμετωπίζονται κατόπιν σχετικής συνεννόησης όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. 3. Εφιστούμε την προσοχή για την άμεση εξόφληση των ΧΕ μετά την λήψη απάντησης περί διενέργειας σχετικού συμψηφισμού, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η έκδοση γραμματίων είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ συνεπάγεται την δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1.Όλα τα Υπουργεία: α. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών β. Δ/νσεις Οικονομικού 2.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Οικονομικού 3.Ολες τις Δ.Υ.Ε.Ε. στοσς νομούς & τις Με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μαρία Νιφόρου Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου νομαρτίες 1 ΑΔΑ: 657ΕΗ-ΔΦ9 4. Ανεξάρτητες Αρχές Οικονομικές Υπηρεσίες α. Α.Α.Δ.Ε. β. ΑΣΕΠ γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ.Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 5.Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 6.Ελεγκτικό Συνέδριο 10η Υπηρεσία Επιτρόπου 7.Α.Α.Δ.Ε. Δ/νση Εισπράξεων (για την άμεση ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η: 1.Όλα τα Υπουργεία: α)Γραφεία κ.κ. Υπουργών β)Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 2.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 3.Ανεξάρτητες Αρχές Γραφεία κ.κ. Προέδρων – Διοικητών 4.Προεδρία της Δημοκρατίας Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού 2.Γραφείο κ. Υφυπουργού 3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 4.Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών 5.Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών Γ.Λ.Κ. 6.Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 7.Δ/νση Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης 8.Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης 9.Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα 10.Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού (5) Εφαρμογής Δημ/κών Κανόνων 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις