ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ τον ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.ΥΕ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΦΕΚ: 4315/Β/2017ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/11.12.2017 ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/11.12.2017 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ τον ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.ΥΕ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 24, παρ. 3γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, β) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», γ) του άρθρου 4 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει, ε) του ν. 3469/2006 «Εθνικό τυπογραφείο, εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει, στ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), ζ)του άρθρου 1 του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 8), η) του π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 14), θ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210), ι) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116), ια) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208). 2.Του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 46714 οικ.Φ109.1/3.8.2017 (Β΄ 2748) απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, σύσταση Γραφείου Προμηθειών - Δαπανών στις Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 18386 οικ. Φ.109.1/9.4.2014 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄ 942)». 1 ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/11.12.2017 3.Την υπ’ αριθμ. 186/10.11.2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671). 4.Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168). 5.Την αριθμ. 8000/1/2017/108-γ/27.10.2017 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 24, παρ. 5ε, ν. 4270/2014). 6.Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής διαδικασίας των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014, όπως ισχύει. 7.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 8.Την αριθμ. 2/95592/0026/8.12.2016 εγκύκλιο της Δι-εύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (ΑΔΑ: ΩΛ8ΛΗ-ΠΛΡ) 9.Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλε-σης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) σε περιφερειακό επίπεδο, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ανάθεση αρμοδιοτήτων Αναθέτουμε στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους {(ΔΥΕΕ), άρθρο 69Δ, παρ. 1 του ν. 4270/2014} την άσκηση αρμοδιοτήτων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014, για δαπάνες που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη). Άρθρο 2 Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται κατά το άρθρο 1 της παρούσας είναι οι ακόλουθες: 1.Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία. 2.Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης. 3.Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016). 4.Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που τους αποστέλλονται από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες. 2 ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/11.12.2017 5.Έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. 6.Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. 7.Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προ-κειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου. 8.Αποστολή αναφορών στην αρμόδια ΓΔΟΥ για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων. 9.Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 10.Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής. 11. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια κατά λόγο αρμοδιότητας, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. για θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα. 12.Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών. 13.Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 14.Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών. 15.Αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών. 16.Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 17.Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. 18.Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και από-δοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. 19.Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων. Άρθρο 3 Περιφερειακές Υπηρεσίες 3 ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/11.12.2017 Οι αρμοδιότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, ασκούνται για τις δαπάνες των παρακάτω Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη): ι) Ελληνική Αστυνομία: Για τις δαπάνες των περιφερειακών Υπηρεσιών της, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 178/2014, ήτοι των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων (ΓΕ.Π.ΑΑ), καθώς και των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται σ’ αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 7/2017. Ειδικότερα: Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος Διευθύνσεις Αστυνομίας Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος Διευθύνσεις Αστυνομίας Αχαΐας, Αιτωλίας, Ακαρνανίας, Ηλείας Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων Διευθύνσεις Αστυνομίας Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, Α΄ και Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης και Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Διευθύνσεις Αστυνομίας Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας Διευθύνσεις Αστυνομίας Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου Διευθύνσεις Αστυνομίας Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας Διευθύνσεις Αστυνομίας Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων 4 ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/11.12.2017 Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου, Σάμου και Χίου ιι) Πυροσβεστικό Σώμα: Για τις δαπάνες των περιφερειακών Υπηρεσιών της, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3511/2006, ήτοι για τις Διοικήσεις Πυροσβεστικών - Υπηρεσιών Νομών (και άρθρο 1 υπ’ αριθμ. 46714 οικ.Φ109.1 από 3.8.2017 απόφασης), τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών και τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. Ειδικότερα: Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών Ροδόπης, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Έβρου, Θεσ/νίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδος, Κορινθίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης, Λασιθίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης, 2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.ΑΚ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.ΑΚ.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, 4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.ΑΚ.) με έδρα την Κομοτηνή, 5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.ΑΚ.) με έδρα τα Ιωάννινα, 6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.ΑΚ.) με έδρα την Πάτρα, 7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.ΑΚ.) με έδρα τη Λαμία και 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.ΑΚ.) με έδρα τη Λάρισα. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις