41594/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΈκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

ΦΕΚ: 422/Β/201741594/2017,ΦΕΚ-4422/Β/15.12.2017 41594/2017,ΦΕΚ-4422/Β/15.12.2017 Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του άρθρου 75 «Τροποποίηση άρθρου 69Ε του ν. 4270/2014» του ν. 4483/2017 (Α’ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις». 2)Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 3)Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4)Την υπ’ αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη». 5)Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 6)Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού των δήμων ή περιφερειών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, αποφασίζουμε: Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης των γραμματίων είσπραξης όπου απαιτείται, η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων, επιπλέον των περιπτώσεων που προβλέπονται από το νόμο για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για τη λογιστική απεικόνιση και την τακτοποίηση: α) Εκκρεμοτήτων λογιστικής φύσεως, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαχειριστικού ελέγχου και τη σύνταξη της έκθεσης του δημοσιονομικού ελεγκτή, για το ύψος ποσού της εκκρεμότητας προς τακτοποίηση, με απαραίτητη προϋπόθεση την αδυναμία τακτοποίησης αυτής με άλλον τρόπο. β) Παρακρατήσεων μέρους των επιχορηγήσεων που αποδίδονται σε αυτούς από την κεντρική διοίκηση, δυνάμει διατάξεων νόμου (όπως παρακρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, συνδέσμων κ.ο.κ.), έπειτα από την έκδοση απόφασης απόδοσης των επιχορηγήσεων και την αναγγελία των σχετικών πιστώσεων, όπου αναφέρονται τα είδη και το ύψος των κρατήσεων. γ) Παρακρατήσεων μέρους των εσόδων που αποδίδονται σε αυτούς από δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, δυνάμει διατάξεων νόμου (όπως στην περίπτωση των εσόδων που εισπράττονται μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού), έπειτα από την έκδοση σχετικού παραστατικού από την εκάστοτε δημόσια επιχείρηση ή οργανισμό, όπου αναφέρονται τα είδη και το ύψος των κρατήσεων. 1 41594/2017,ΦΕΚ-4422/Β/15.12.2017 δ) Οφειλών τους, που πληρώνονται είτε με παρακράτηση μέρους των επιχορηγήσεων που αποδίδονται σε αυτούς από την κεντρική διοίκηση, είτε απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, έπειτα από την έκδοση σχετικής απόφασης της κεντρικής διοίκησης, όπου αναφέρονται τα είδη και το ύψος των οφειλών. ε) Πληρωμών δαπανών τους, που πραγματοποιούνται μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, και αφορούν το ΠΔΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις