2/92381/0026/2017

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Εκτέλεση προϋπολογισμού».(ΑΔΑ:6ΥΚΝΗ-Χ27)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.12.21 12:11:07 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΥΚΝΗ-Χ27 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Αζήλα, 20 Δεθεκβξίνπ 2017 Αξ. Πξση. : 2/92381/0026 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ Ι. ΓΔΝΙΚΗ Γ/΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΓΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Γ/Ν΢Η ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΚΑΙ ΢ΤΝΣ/΢ΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΓΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΙ. ΓΔΝΙΚΗ Γ/Ν΢Η ΓΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ Γ/Ν΢Η ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΔΡΝΗ΢Η΢ Ταρ. Δ/λζε : Κεθηζίαο 124 θαη Ιαηξίδνπ 2 Ταρ. Κώδηθαο : 115 26, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : ΠΡΟ΢: Γεληθέο Δηεπζύλζεηο Οηθνλνκηθώλ Τειέθσλν : 2106987704 Υπεξεζηώλ Υπνπξγείσλ Fax : 2106987730 Email : d26@glk.gr ΘΔΜΑ: «Δκτέλεση προϋπολογισμού» Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θνξέσλ κεηά ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Υπεξεζηώλ κε ηνπο λένπο Οξγαληζκνύο ησλ Υπνπξγείσλ, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα: α) Οη δαπάλεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Υπεξεζηώλ κε ηε λέα δνκή ηνπο, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα βαξύλνπλ, κέρξη ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο, ηνπο αληίζηνηρνπο εηδηθνύο θνξείο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ εθηεινύκελν πξνϋπνινγηζκό. β) Οη πηζηώζεηο απηέο κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ή/θαη λα κεηαβηβάδνληαη κε επηηξνπηθά εληάικαηα, θαηά πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο. γ) Δηαηάθηεο ησλ πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ή κεηαθεξζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ Υπεξεζηώλ ζα είλαη, θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο, ηα λέα αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλα όξγαλα. δ) Τα ρξεκαηηθά εληάικαηα γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ ή ηελ εκθάληζή ηνπο ζηε δεκόζηα ιεςνδνζία, ζα εθδίδνληαη από ηηο Δεκνζηνλνκηθέο Υπεξεζίεο Επνπηείαο θαη Ειέγρνπ (Δ.Υ.Ε.Ε.) πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα βάζεη ησλ εθδηδνκέλσλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 3γ ηνπ λ. 4270/2014 θπα ή ινηπέο αξκόδηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο. ΑΔΑ: 6ΥΚΝΗ-Χ27 ε) Απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ γηα ηελ πιεξσκή δαπαλώλ, πνπ είραλ εθδνζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ λέσλ Οξγαληζκώλ γηα ηε δέζκεπζε ησλ πηζηώζεσλ πνπ είραλ κεηαβηβαζηεί κε ζρεηηθά επηηξνπηθά εληάικαηα, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη ζπλεπώο είλαη ζύλλνκε, θαηά ην κέξνο απηό, ε πιεξσκή ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ. ζη) Τέινο, όζνλ αθνξά ζηηο κεηαβηβάζεηο πηζηώζεσλ πνπ δελ είραλ δεζκεπζεί κέρξη ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ Υπεξεζηώλ, απηέο ζα πξέπεη λα αλαθιεζνύλ, θαηά ην αλεθηέιεζην κέξνο ηνπο, θαη λα αθνινπζήζεη ελ ζπλερεία λέα κεηαβίβαζε αληίζηνηρσλ πηζηώζεσλ ζηνπο λένπο Δεπηεξεύνληεο Δηαηάθηεο. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η: 1) Ειεγθηηθό Σπλέδξην (γηα ελεκέξσζε ησλ θ. Επηηξόπσλ θ.ιπ. αξκόδησλ Υπεξεζηώλ ηνπ) 2) Δ.Υ.Ε.Ε. ζηνπο λνκνύο & ηηο λνκαξρίεο Ο Αναπληρωτής Τποσργός Γεώργιος Υοσλιαράκης Δ΢ΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1)Γξαθ. θ. Αλαπι. Υπνπξγνύ 2)Γξαθ. Γελ. Γξακκαηέα Δεκ/θεο Πνιηηηθήο 3)Γξαθ. θ. Γεληθνύ Δ/ληε Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Δεκνζηνλνκηθώλ Καλόλσλ 4)Δ/λζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 5)Δ/λζε Λνγηζηηθήο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 6)Δ/λζε Καηάξηηζεο θαη Σπλη/ζκνύ Εθαξκνγήο Δεκνζηνλνκηθώλ Καλόλσλ (5) Ακριβές αντίγραυο Ο Προϊστάμενος τοσ Αστελούς Γραυείοσ Γραμματείας και Αρτείοσ .

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις