2/81876/ΔΕΠ/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δέκατου του ν.4490/2017 (Α’ 150) «Μισθολογικές ρυθμίσεις» και του άρθρου 31 του Ν.4494/2017 (Α’ 165).ΑΔΑ: 6ΞΓ6Η-ΔΘΤ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.01.02 09:48:04 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΓ6Η-ΔΘΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ Δ/Ν΢Η ΕΙ΢ΟΔΗΜΑΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ Σαχ. Δ/νςθ: Πανεπιςτθμίου 37 10165 – Ακινα Σθλζφωνα: Δϋ Σμιμα 33 38 391, 3338 590 33 38 419 ΑϋΣμιμα 33 38 402, 33 38 351 33 38 415, 33 38 477 33 38 8244 Ακινα , 28 /12/2017 Αρ.Πρωτ. οικ. 2/81876/ΔΕΠ ΠΡΟ΢: Ωσ πίνακασ αποδεκτών ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δζκατου του ν.4490/2017 (Α’ 150) «Μιςθολογικζσ ρυθμίςεισ» και του άρθρου 31 του Ν.4494/2017 (Α’ 165). ΢ασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ του άρκρου δζκατου του ν.4490/2017 (Α’ 150) και τισ όμοιεσ του άρκρου 31 του Ν.4494/2017 (Α’ 165) που αντικατζςτθςαν, από τότε που ίςχυςαν, επιμζρουσ διατάξεισ του μζρουσ ΢Σ’ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ ειδικϊν κατθγοριϊν λειτουργϊν και υπαλλιλων του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., κακϊσ και των ςτελεχϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιςτοίχων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ ΢ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.», προκειμζνου να προβείτε ςτθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι τουσ. Ειδικότερα : Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 31 του Ν.4494/2017 αντικακίςταται το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 129 του Ν.4472/2017 και ορίηεται ότι μόνο για τα μζλθ Δ.Ε.Π. των Πανεπιςτθμίων και των Ανϊτατων ΢τρατιωτικϊν Εκαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.΢.Ε.Ι.) κακϊσ και τα μζλθ Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. (από 1-1-2017 και εντεφκεν), για μιςκολογικι κατάταξθ και εξζλιξθ αναγνωρίηεται ωσ προχπθρεςία ο χρόνοσ διδακτικοφ ι ερευνθτικοφ ζργου που ζχει προςφερκεί ςε δθμόςια ι ιδιωτικά πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ εφόςον οι τίτλοι ςπουδϊν (του ςυγκεκριμζνου Σμιματοσ ι τθσ ΢χολισ ςτθν οποία προςφζρκθκε το εν λόγω ζργο) που αυτά παρζχουν αναγνωρίηονται, από το αρμόδιο για το ςκοπό αυτό όργανο, ωσ ακαδθμαϊκά ιςότιμοι με αυτοφσ των Πανεπιςτθμίων και των Α.Σ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ αυτόσ δεν κα πρζπει να ςυμπίπτει με ιδθ αναγνωριςκζντα χρόνο δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτθν θμεδαπι. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνοσ διδακτικοφ ι ερευνθτικοφ ζργου για τθν αναγνϊριςθ 1 ΑΔΑ: 6ΞΓ6Η-ΔΘΤ μιςκολογικισ εξζλιξθσ των μελϊν Δ.Ε.Π. των Πανεπιςτθμίων και των Α.΢.Ε.Ι. κακϊσ και των μελϊν Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. πρζπει να αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικά των αρμόδιων φορζων (αρμοδίωσ μεταφραςμζνα), που ζχουν εκδοκεί με βάςθ τα επίςθμα ςτοιχεία και ςτα οποία κα πρζπει να αναφζρονται απαραίτθτα :  θ ιδιότθτα με τθν οποία υπθρζτθςαν και το ζργο που παρείχαν (διδακτικό ι ερευνθτικό),  εάν το ζργο παρεςχζκθ με πλιρθ (full time) ι μερικι (part time) απαςχόλθςθ, κακϊσ και  θ ακριβισ διάρκεια των προχπθρεςιϊν αυτϊν. ΢ε περίπτωςθ που το ωσ άνω ζργο παρεςχζκθ με μερικι απαςχόλθςθ αναγνωρίηεται για μιςκολογικι εξζλιξθ τόςοσ χρόνοσ, όςοσ προκφπτει από τθν αναγωγι του εν λόγω χρόνου ςε χρόνο πλιρθσ απαςχόλθςθσ, με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον πλιρεσ (εβδομαδιαίο) υποχρεωτικό ωράριο απαςχόλθςθσ για τουσ παρζχοντεσ τθν ίδια ι ςυναφι εργαςία ςτα ανωτζρω ιδρφματα με πλιρθ απαςχόλθςθ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηεται απαραίτθτα από τουσ αιτοφντεσ τθν ανωτζρω αναγνϊριςθ και βεβαίωςθ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ςχετικά με τθν ακαδθμαϊκι ιςοτιμία των τίτλων ςπουδϊν που απονζμουν τα ωσ άνω πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα. Η αναγνϊριςθ των ανωτζρω υπθρεςιϊν πραγματοποιείται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελζςματα ιςχφουν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ και όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου δζκατου του Ν.4490/2017 αντικακίςταται θ παρ. 6 του άρκρου 130 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ωσ εξισ: O μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ του Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιςτθμίων διαμορφϊνεται ςε ποςοςτό επί του αντίςτοιχου Μ.Κ. του Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου, ωσ εξισ: α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΣΕ Ε.ΔΙ.Π. : 55% β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΣΕ Ε.ΔΙ.Π. : 56% γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΣΕ Ε.ΔΙ.Π. : 59% δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΣΕ Ε.ΔΙ.Π. : 62% Ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) των Πανεπιςτθμίων διατθρείται ςτο φψοσ που είχε διαμορφωκεί με τθν παρ. 6 του άρκρου 130 του Ν.4472/2017. Ακολουκεί ςχετικόσ πίνακασ : 2 ΑΔΑ: 6ΞΓ6Η-ΔΘΤ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Π.Δ. Δ.Δ.Π., Π.Δ. Δ.ΓΙ.Π. και Τ.Δ. Δ.ΓΙ.Π. ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΤΗ ΒΑΘΜΙΓΑ Γ ΜΚ1 ΜΚ2 ΜΚ3 ΜΚ4 ΜΚ5 ΜΚ6 ΜΚ7 ΜΚ8 ΜΚ9 ΜΚ10 ΜΚ11 ΜΚ12 ΜΚ13 ΜΚ14 ΜΚ15 ΜΚ16 0-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29+ 1.167 1.200 1.233 1.266 1.299 1.332 1.365 1.398 1.431 1.464 1.497 1.530 1.563 1.596 1.629 1.662 ΒΑΘΜΙΓΑ Γ 1.188 1.222 1.256 1.289 1.323 1.356 1.390 1.424 1.457 1.491 1.524 1.558 1.592 1.625 1.659 1.692 ΒΑΘΜΙΓΑ Β 1.252 1.287 1.323 1.358 1.394 1.429 1.464 1.500 1.535 1.571 1.606 1.641 1.677 1.712 1.748 1.783 ΒΑΘΜΙΓΑ Α 1.316 1.353 1.390 1.427 1.464 1.502 1.539 1.576 1.613 1.650 1.688 1.725 1.762 1.799 1.836 1.874 Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου δζκατου του Ν.4490/2017 αντικακίςταται θ παρ. 7 του άρκρου 130 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ωσ εξισ: Ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανϊτατων Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) κακϊσ και του Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π.) τθσ Ανϊτατθσ ΢χολισ Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.΢..ΠΑΙ.Σ.Ε.), διαμορφϊνεται ςε ποςοςτό πενιντα πζντε τοισ εκατό (55%) επί του βαςικοφ μιςκοφ του αντίςτοιχου Μ.Κ. του Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου. Ακολουκεί ςχετικόσ πίνακασ : ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΤΗ ΜΚ1 ΜΚ2 ΜΚ3 ΜΚ4 ΜΚ5 ΜΚ6 ΜΚ7 ΜΚ8 ΜΚ9 ΜΚ10 ΜΚ11 ΜΚ12 ΜΚ13 ΜΚ14 ΜΚ15 ΜΚ16 0-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29+ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΔΛΩΝ Δ.Γ.Ι.Π. Α.Τ.Δ.Ι. & ΑΣΠΑΙΤΔ 1.167 1.200 1.233 1.266 1.299 1.332 1.365 1.398 1.431 1.464 1.497 1.530 1.563 1.596 1.629 1.662 3 ΑΔΑ: 6ΞΓ6Η-ΔΘΤ Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου δζκατου του Ν.4490/2017 αντικακίςταται το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 8 του άρκρου 130 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ωσ εξισ: Ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ του Ειδικοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν (Α.Ε.Α.) και των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) διαμορφϊνεται ςε ποςοςτό πενιντα πζντε τοισ εκατό (55%) επί του βαςικοφ μιςκοφ του αντίςτοιχου Μ.Κ. του Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου. Ακολουκεί ςχετικόσ πίνακασ : ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΔΓΙΠ ΑΔΑ & ΑΔΝ ΜΚ1 ΜΚ2 ΜΚ3 ΜΚ4 ΜΚ5 ΜΚ6 ΜΚ7 ΜΚ8 ΜΚ9 ΜΚ10 ΜΚ11 ΜΚ12 ΜΚ13 ΜΚ14 ΜΚ15 ΜΚ16 0-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29+ 1.167 1.200 1.233 1.266 1.299 1.332 1.365 1.398 1.431 1.464 1.497 1.530 1.563 1.596 1.629 1.662 Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου δζκατου του Ν.4490/2017 αντικακίςταται θ παρ. 9 του άρκρου 130 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ωσ εξισ: Ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ του Ειδικοφ και Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανϊτατων ΢τρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.΢.Ε.Ι.) διαμορφϊνεται ςε ποςοςτό επί του αντίςτοιχου Μ.Κ. του Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου, ωσ εξισ : α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟ΢ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟ΢ ΙΙ ΣΕ ΕΕΔΙΠ: 50% β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΚΛΑΔΟ΢ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟ΢ ΙΙ ΣΕ ΕΕΔΙΠ: 51% γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟ΢ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟ΢ ΙΙ ΣΕ ΕΕΔΙΠ: 52% δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟ΢ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟ΢ ΙΙ ΣΕ ΕΕΔΙΠ: 54% Ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ του Ειδικοφ και Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι ΠΕ των Ανϊτατων ΢τρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.΢.Ε.Ι.) διατθρείται ςτο φψοσ που είχε διαμορφωκεί με τθν παρ. 9 του άρκρου 130 του Ν.4472/2017. Ακολουκεί ςχετικόσ πίνακασ : 4 ΑΔΑ: 6ΞΓ6Η-ΔΘΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΤΗ ΜΚ1 ΜΚ2 ΜΚ3 ΜΚ4 ΜΚ5 ΜΚ6 ΜΚ7 ΜΚ8 ΜΚ9 ΜΚ10 ΜΚ11 ΜΚ12 ΜΚ13 ΜΚ14 ΜΚ15 ΜΚ16 0-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29+ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΑΓΟΥ Ι ΠΔ ΔΔΓΙΠ, ΚΛΑΓΟΥ ΙΙ ΠΔ ΔΔΓΙΠ και ΚΛΑΓΟΥ ΙΙ ΤΔ ΔΔΓΙΠ ΤΩΝ Α.Σ.Δ.Ι. ΒΑΘΜΙΓΑ Γ ΒΑΘΜΙΓΑ Γ ΒΑΘΜΙΓΑ Β ΒΑΘΜΙΓΑ Α 1.061 1.082 1.103 1.146 1.091 1.113 1.135 1.178 1.121 1.143 1.166 1.211 1.151 1.174 1.197 1.243 1.181 1.205 1.228 1.275 1.211 1.235 1.259 1.308 1.241 1.266 1.291 1.340 1.271 1.296 1.322 1.373 1.301 1.327 1.353 1.405 1.331 1.358 1.384 1.437 1.361 1.388 1.415 1.470 1.391 1.419 1.447 1.502 1.421 1.449 1.478 1.535 1.451 1.480 1.509 1.567 1.481 1.511 1.540 1.599 1.511 1.541 1.571 1.632 Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου δζκατου του Ν.4490/2017 αντικακίςταται θ υποπερίπτωςθ δ’ τθσ περίπτωςθσ Α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 131 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται το ειδικό επίδομα διδαςκαλίασ και ζρευνασ για τα μζλθ Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιςτθμίων. Αναλυτικότερα, τα µζλθ Ε.Ε.Π. των Πανεπιςτθμίων που κατζχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν τριακόςια (300) ευρϊ. Σα μζλθ Ε.Ε.Π. των Πανεπιςτθμίων που κατζχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν διακόςια πενιντα (250) ευρϊ. Σα μζλθ Ε.Ε.Π. των Πανεπιςτθμίων που δεν κατζχουν διδακτορικό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν πενιντα (150) ευρϊ. Σα µζλθ Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιςτθμίων που κατζχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν πενιντα (150) ευρϊ. Σα μζλθ Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιςτθμίων που κατζχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν είκοςι (120) ευρϊ. Σα μζλθ Ε.Δ.Ι.Π. των Πανεπιςτθμίων που δεν κατζχουν οφτε διδακτορικό και οφτε μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν πενιντα (50) ευρϊ. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου δζκατου του Ν.4490/2017 αντικακίςταται θ υποπερίπτωςθ ε’ τθσ περίπτωςθσ Α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 131 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται το ειδικό επίδομα διδαςκαλίασ και ζρευνασ για τα μζλθ Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Ανϊτατων ΢τρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.΢.Ε.Ι.). Αναλυτικότερα, τα µζλθ Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.΢.Ε.Ι. που κατζχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν είκοςι (120) ευρϊ. Σα μζλθ Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.΢.Ε.Ι. που κατζχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν ογδόντα (80) ευρϊ. Σα μζλθ Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.΢.Ε.Ι. που δεν κατζχουν οφτε διδακτορικό και οφτε μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν πενιντα (50) ευρϊ. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 31 του Ν.4494/2017 αντικακίςταται θ περίπτωςθ Δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 131 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ωσ εξισ: 5 ΑΔΑ: 6ΞΓ6Η-ΔΘΤ Ζξοδα παράςταςθσ ςτουσ Κοςμιτορεσ και τουσ Διευκυντζσ Σομζων των Α.΢.Ε.Ι. κακϊσ και ςτουσ Προζδρουσ, Αναπλθρωτζσ Προζδρουσ, Διευκυντζσ ΢χολϊν ι Προϊςταμζνουσ Σµθµάτων των Α.Σ.Ε.Ι., Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., οριηόμενα ωσ εξισ: i. ii. iii. iv. v. vi. Πρόεδροσ, διακόςια πενιντα ευρϊ (250€) Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ, διακόςια δζκα ευρϊ (210€) Κοςμιτορασ Α.΢.Ε.Ι., διακόςια δζκα ευρϊ (210€) Διευκυντισ ΢χολισ, διακόςια δζκα ευρϊ. (210€) Διευκυντισ Σομζα Α.΢.Ε.Ι., εκατόν ςαράντα ευρϊ. (140€) Προϊςτάµενοσ Σµιµατοσ, εκατό ευρϊ (100€) Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 31 του Ν.4494/2017 αντικακίςταται θ παρ. 2 του άρκρου 131 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ωσ εξισ: Πζραν των παροχϊν και αποηθμιϊςεων του άρκρου 131, κακϊσ και των αμοιβϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 23 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Αϋ 195) και ςτο άρκρο 13 του Ν.3187/2003 (Α’ 233) (π.χ. αμοιβζσ μελϊν Δ.Ε.Π. και Ε.Π. από χρθματοδοτοφμενα ζργα που διαχειρίηεται ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., αμοιβζσ μελϊν ΔΕΠ των Α.΢.Ε.Ι. από χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά προγράμματα, αποηθμίωςθ εφθμεριϊν κ.λπ.) δεν δικαιολογείται, από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ και εφεξισ, θ χοριγθςθ άλλων μιςκολογικϊν παροχϊν, με οποιαδιποτε ονομαςία και από οποιαδιποτε πθγι. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 7α του άρκρου δζκατου του Ν.4490/2017 αντικακίςταται θ περ. Γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 149 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται το επίδομα μουςικισ και οργάνου ωσ εξισ: Μετονομάηεται ςε επίδομα οργάνου και ορίηεται ςε: i. ii. iii. iv. Αρχιμουςικόσ – Εξάρχων Κορυφαίοσ Αϋ Κορυφαίοσ Βϋ Μουςικόσ 480 € 460 € 440 € 390 € Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 7β του άρκρου δζκατου του Ν.4490/2017 αντικακίςταται θ παρ. 2 του άρκρου 149 του Ν.4472/2017 και ορίηεται ρθτά ότι πζρα από τα επιδόματα, παροχζσ και αποηθμιϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, όλεσ οι άλλεσ παροχζσ, επιδόματα και αποηθμιϊςεισ που προβλζπονται από άλλεσ γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ, πλθν των προβλεπόμενων ςτισ παραγράφου 15,16 και 17 του άρκρου 69 του Ν.2065/1992 (Α’ 113), ςτθν περίπτωςθ ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του Ν.2557/1997 (Α’ 271) και ςτθν περίπτωςθ 14 του άρκρου 6 του π.δ. 76/1993 (Α’ 33), καταργοφνται. Οι πρόςκετεσ αμοιβζσ που προβλζπονται ςτισ παραγράφου 15, 16 και 17 του άρκρου 69 του Ν.2065/1992, ςτθν περίπτωςθ ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του Ν.2557/1997 και ςτθν περίπτωςθ 14 του 6 ΑΔΑ: 6ΞΓ6Η-ΔΘΤ άρκρου 6 του π.δ. 76/1993 δεν αποτελοφν τακτικζσ αποδοχζσ και ςυνεπϊσ δεν λαμβάνονται υπόψθ ςτθ ςφγκριςθ αποδοχϊν για τθν εφαρμογι του άρκρου 155 του Ν.4472/2017. Σζλοσ, ςθμειϊνεται ότι κα ακολουκιςει νεϊτερθ εγκφκλιοσ για τισ πρόςκετεσ αμοιβζσ που προαναφζρκθκαν. Η ιςχφσ των διατάξεων του άρκρου δζκατου του Ν.4490/2017 και του άρκρου 31 του Ν.4494/2017 αρχίηει από τθν 1.1.2017. Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ΢ Ακριβζσ Αντίγραφο Ο Προϊςτάμενοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Γραμματείασ & Αρχείου κ.α.α. ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: Α. Αποδζκτεσ προσ ενζργεια και πλθροφόρθςθ : 1. Όλα τα Τπουργεία α. Γραφεία κ.κ. Τπουργϊν, Αν. Τπουργϊν και Τφυπουργϊν β. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων γ. Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ δ. Διευκφνςεισ Οικονομικοφ με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν τθν παροφςα ςε όλουσ τουσ φορείσ που εποπτεφουν και υπάγονται ςτισ διατάξεισ του του μζρουσ ΢Σ’ του Ν.4472/2017. 2. Αρχθγεία ΢ωμάτων Αςφαλείασ, ΓΕΕΘΑ, ΓΕ΢, ΓΕΝ, ΓΕΑ. 3. Ελεγκτικό ΢υνζδριο 4. Όλεσ τισ Περιφζρειεσ α. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων β. Διευκφνςεισ Οικονομικοφ γ. Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν τθν παροφςα ςε όλουσ τουσ φορείσ που εποπτεφουν και υπάγονται ςτισ διατάξεισ του μζρουσ ΢Σ’ του Ν.4472/2017. 5. Όλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ α. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων β. Διευκφνςεισ Οικονομικοφ γ. Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ 6. Βουλι των Ελλινων- Λογιςτιριο 7. ΢υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ 8. Άρειοσ Πάγοσ 9. Νομικό ΢υμβοφλιο του Κράτουσ 10. Όλεσ τισ Δ.Τ.Ε.Ε. 7 ΑΔΑ: 6ΞΓ6Η-ΔΘΤ 11. 12. Όλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ (Α.Δ.Α.) Όλεσ τισ Διοικιςεισ Τγειονομικϊν Περιφερειϊν τθσ Χϊρασ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν τθν παροφςα ςε όλα τα νοςθλευτικά ιδρφματα και τισ μονάδεσ υγείασ που εποπτεφουν). 1. Β. Εςωτερικι διανομι : 1. Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ 2. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ 3. Γραφεία κ. Γενικϊν Διευκυντϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ 4. Διεφκυνςθ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ 5. Ενιαία Αρχι Πλθρωμισ 6. Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 7. Διεφκυνςθ ΢υντονιςμοφ και Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμοςιολογιςτικϊν Διατάξεων 8

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις