2/2176/ΔΠΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕκτέλεση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018  ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827
ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.01.09 15:04:15 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟNOMIΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2018 Αρ. πρωτ.: 2/2176/ΔΠΓΚ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ........................................ 2 1. Στοχοθεσία – Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού ............................................................... 2 1.1 Φορείς Κεντρικής Διοίκησης ......................................................................................................... 2 1.2 Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης .............................................................................................. 3 2. Παρακολούθηση υποχρεώσεων ................................................................................................... 4 2.1 Παρακολούθηση και εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ................................................. 5 3. Καθήκοντα Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ...................................................................................................................... 6 4. Ασφαλιστικές εισφορές και αποδόσεις υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. .......................................... 7 5. Κρατικός Προϋπολογισμός - Κεντρική Διοίκηση........................................................................... 8 5.1 Τακτικός Προϋπολογισμός ............................................................................................................ 9 α) Πιστώσεις – πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ................................................................... 9 β) Προγραμματισμός .................................................................................................................. 10 γ) Προσωπικό, αποδοχές και πρόσθετες παροχές .................................................................... 10 δ) Επισημάνσεις για ειδικές κατηγορίες δαπανών .................................................................... 15 5.2 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ................................................................................. 18 6. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων .............................................................................................. 19 6.1 Κατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωση προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης ................................................................................................................................. 19 α) Κατάρτιση – έγκριση – αναμόρφωση προϋπολογισμών ....................................................... 19 β) Πολυετείς υποχρεώσεις ......................................................................................................... 21 γ) Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 .................................................................................. 21 6.2 Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμών νομικών προσώπων εκτός Γενικής Κυβέρνησης .... 22 Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ .................................................................................. 24 ΕΝΤΥΠΟ Π1: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ .............................. 25 ΕΝΤΥΠΟ Π2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ........................................................... 26 ΕΝΤΥΠΟ Π3Α: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ............................................................................................................. 27 ΕΝΤΥΠΟ Π3Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ............... 28 ΕΝΤΥΠΟ Π4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ...................................................................... 30 1 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Στο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιλαμβάνονται, σε ενιαίο κείμενο και με συστηματικό τρόπο, οι διατάξεις που αφορούν το δημόσιο λογιστικό και ενσωματώνεται η Οδηγία 2011/85/ΕΕ. Παράλληλα, διατυπώνονται με συστηματικό τρόπο γενικές αρχές για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση. Οι αρχές αυτές δεσμεύουν τα αρμόδια, για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, όργανα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η τήρησή τους διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που καθορίζουν δημοσιονομικούς κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης βάσει των οποίων επιδιώκεται η, εντός των στόχων και ορίων, ακριβής εκτέλεση του προϋπολογισμού. Με την πρόσφατη τροποποίηση του ν. 4270/2014, με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄110), επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία έγκρισης, τροποποίησης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και στις ρυθμίσεις περί στοχοθεσίας και αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους. Παράλληλα, διασαφηνίζεται το πλαίσιο για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, καθώς και για εκείνες που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, προκειμένου να εφαρμόζεται πλέον για τις ΑΔΑ ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων περί έγκρισης και τροποποίησης προϋπολογισμού. Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2017 έχει τεθεί σε ισχύ το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων, τον τρόπο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων, τις ευθύνες των αρμοδίων οργάνων κλ.π., ενώ έχει καταργηθεί το π.δ. 113/2010 (Α΄194). 1. Στοχοθεσία – Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1.1 Φορείς Κεντρικής Διοίκησης Μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών αφενός και των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης αφετέρου (της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), καθώς και μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 70 του ν. 4270/2014, συνάπτονται, μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2018, ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας με στόχο τη δέσμευση για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη σύνταξη και αποστολή των μηνιαίων προγραμμάτων (μηνιαίοι και τριμηνιαίου στόχοι) εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2018, καθώς και στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, αφού σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται 2 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014 και ειδικότερα, να ενσωματώνονται προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τον ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι τίθενται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 70 και 172 του ν. 4270/2014 εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη στοχοθεσία, το πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και τις κυρώσεις σε περίπτωση απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους. Στο Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου παρέχεται υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Έντυπο 4), μεταξύ των Υπουργείων και του Υπουργείου Οικονομικών. Το υπόδειγμα δύναται να χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των μνημονίων προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού. Όλοι οι φορείς οφείλουν να υιοθετήσουν μηχανισμούς και να προγραμματίσουν δράσεις που θα εξασφαλίζουν τη μηνιαία παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, έτσι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τις αποκλίσεις από τους στόχους. 1.2 Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης Μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, δύναται να συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4270/2014, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018. Ειδικότερα, οι ΑΔΑ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, δύναται να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018, μνημόνια συνεργασίας συνάπτονται με όλους τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 147 του ν. 4270/2014. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, καθώς σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014 και ειδικότερα, να ενσωματώνονται προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους. Οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών και οι διοικήσεις των φορέων (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠ και ΑΔΑ) οφείλουν να παρακολουθούν αδιαλείπτως την εξέλιξη των 3 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 προϋπολογισμών τους και να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 147, 157, 173 και 175Α εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη στοχοθεσία, το πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και τις κυρώσεις σε περίπτωση απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους. Για την έγκαιρη και ορθή σύνταξη των προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις εκθέσεων πρέπει άμεσα να δοθούν οδηγίες από τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύουν. Το υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων και του Υπουργείου Οικονομικών (Έντυπο 4) που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, δύναται να χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των μνημονίων συνεργασίας προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, καθώς και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού. Αναφορικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, την ευθύνη παρακολούθησης της κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους σε μηνιαία βάση, έχει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρα 149 και 174 του ν. 4270/2014). 2. Παρακολούθηση υποχρεώσεων Η ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ή από το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού, γίνεται κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4270/2014, καθώς και του π.δ/τος 80/2016. Με τις διατάξεις του π.δ/τος 80/2016 καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των αρμοδίων οργάνων, ο τρόπος τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων και ο έλεγχος της πορείας των πιστώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ/τος 80/2016 κάθε φορέας Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται να καταγράφει και να τηρεί, σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά, τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση προς τρίτους. Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων αποτελεί το Μητρώο Δεσμεύσεων του φορέα. Για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων εφαρμόζονται και οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με τις αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) και 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗΒ03) εγκυκλίους του ΓΛΚ. Το Μητρώο Δεσμεύσεων αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών αφού από αυτό εξάγονται πληροφορίες για την ωρίμανση των υποχρεώσεων σε όλα τα στάδια ως την πληρωμή τους. Ταυτόχρονα αποτελεί μηχανισμό διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, αφού μέσω αυτού γίνεται ευχερής η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παράλληλα, αποφεύγεται η ανάληψη υποχρεώσεων καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ή ποσοστών διάθεσης, που εκτός της αυτοδίκαιης ακυρότητάς της συνεπάγεται και ατομική ευθύνη για τα αρμόδια όργανα (άρθρα 11 και 12 του π.δ/τος 80/2016). 4 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 Ο έλεγχος της πορείας των πιστώσεων, η συνεχής παρακολούθηση των διαθέσιμων πιστώσεων και των υποχρεώσεων, η μη σώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εξόφληση των τιμολογίων εντός των προθεσμιών που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις, αποτελούν βασικές υποχρεώσεις των φορέων. Για το λόγο αυτό οι φορείς οφείλουν να εξασφαλίζουν:  την παροχή εντός των προθεσμιών που προβλέπονται, δηλαδή μέσα στις πρώτες είκοσι (20) ημέρες του επόμενου μήνα από τη λήξη του μήνα αναφοράς, έγκυρων στοιχείων (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές), μέσω της ειδικά σχεδιασμένης για το σκοπό αυτό διαδικτυακής πύλης (e-Portal),  την αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων αναφοράς (μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του μήνα ή του τριμήνου αναφοράς) για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και το μητρώο δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα τυποποιημένα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο αριθμ. 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 έγγραφό μας,  την ανάπτυξη μηχανογραφημένου Μητρώου Δεσμεύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και  την παροχή στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους. Επίσης, οι φορείς οφείλουν να μεριμνούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή τόκων υπερημερίας και λοιπών αποζημιώσεων σε περίπτωση διενέργειας πληρωμών εκτός των προβλεπομένων προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) με τις οποίες προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές. 2.1 Παρακολούθηση και εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 προβλέφθηκε η δυνατότητα επιχορήγησης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων τους, καθώς και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για την εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 προβλέπονται οι διαδικασίες για τις μεταφορές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στη βάση αυτών εκδόθηκε η αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β΄1932) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β΄2195) όμοια, με την οποία προβλέπεται η ενίσχυση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους και καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες. Παράλληλα, με την αριθμ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 (Β΄54) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/49435/ΔΠΓΚ/28.6.2017 (Β΄2275) όμοια, προβλέπεται η έκτακτη επιχορήγηση των ΟΚΑ για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές. 5 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 Το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, θα εξακολουθήσει να υλοποιείται και εντός του 2018, καθώς προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 30.6.2018. Για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων οι Προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ των Υπουργείων και οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, καθώς και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οφείλουν να τηρούν τα οριζόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις, να διασφαλίσουν ότι οι πιστώσεις και οι επιχορηγήσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό, καθώς και να παρέχουν έγκαιρα κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από το ΓΛΚ. Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες ΓΔΟΥ οφείλουν να αποστέλλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα προσωρινά στοιχεία για την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, τόσο για το Υπουργείο όσο και για όλους τους φορείς αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την πορεία εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των ανωτέρω αποφάσεων. Αντίστοιχα, οφείλουν να αποστέλλουν οριστικά στοιχεία, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, ως ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στις αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκυκλίους του ΓΛΚ. 3. Καθήκοντα Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων (ΓΔΟΥ) στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου και της οικονομικής εποπτείας που οφείλουν να ασκούν στους εποπτευόμενους φορείς αυτού, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24 του ν. 4270/2014, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατ’ αντιστοιχία, οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης περιγράφονται στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου. Οι υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων αλλά και των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, περιγράφονται στο άρθρο 26 του ίδιου νόμου. Η στενή συνεργασία του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για την αρτιότερη οργάνωση των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων και οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ, πρέπει να τηρούν και τα παρακάτω:  να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 80/2016 και των κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών που παρέχονται στις εγκυκλίους του ΓΛΚ,  να προγραμματίζουν τις ανάγκες έως το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, αφού ληφθούν υπόψη και οι ταμειακές δυνατότητες του Δημοσίου, 6 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827  να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, αλλά ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων,  να τηρούν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, την αποστολή οικονομικών στοιχείων και σχετικών εκθέσεων εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί. Για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος κατά την εξέταση των αιτημάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οφείλουν να προγραμματίζουν τις ενέργειες, ώστε αιτήματα τροποποίησης του προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης να υποβάλλονται, συγκεντρωτικά, στη ΔΠΓΚ μέχρι τις 10 εκάστου μηνός και να αφορούν προγραμματισμένες ανάγκες του μήνα. Μεμονωμένα αιτήματα που θα στέλνονται μετά την προθεσμία αυτή, θα εξετάζονται με τα αιτήματα του επόμενου μήνα. Πέραν των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 24 και 25 του ν. 4270/2014, οι ΓΔΟΥ και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης των οποίων οι δαπάνες ελέγχονταν από ΥΔΕ, από το 2017 έχουν αναλάβει και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 69Γ του ν. 4270/2014. 4. Ασφαλιστικές εισφορές και αποδόσεις υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ενοποιήθηκαν οι υφιστάμενοι φορείς κύριας ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ενώ οι φορείς επικουρικής ασφάλισης και τα ταμεία πρόνοιας ενσωματώθηκαν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α. και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 4387/2016. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για κύρια σύνταξη για τους ανωτέρω υπαλλήλους – λειτουργούς του Δημοσίου καταβάλλονται πλέον στον Ε.Φ.Κ.Α., για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που ενσωματώνονται στον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα, για το οικονομικό έτος 2018 για τις εργοδοτικές εισφορές των ανωτέρω προσώπων που υπάγονταν ως 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, έχει προβλεφθεί ανά φορέα δαπάνη εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. με ποσοστό 6,67%, λόγω της ετήσιας σταδιακής προσαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 και της αριθμ. 111/30.11.2016 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄4005). Κατά την εκκαθάριση της μισθοδοσίας 2018 οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες πρέπει να φροντίσουν για την ορθή τήρηση και εμφάνιση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού και ειδικότερα για τη χωριστή παρακολούθηση της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών για τους υπαλλήλους που 7 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 υπάγονταν στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ως 31.12.2016 και της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών για τους υπαλλήλους που υπάγονταν σε άλλο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς πλην Δημοσίου ως 31.12.2016. Υπενθυμίζεται ότι για το σκοπό αυτό στους κώδικες κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Ν.Π.Δ.Δ. έχουν επέλθει όλες οι απαραίτητες μεταβολές και έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί εσόδων – εξόδων. 5.  Κρατικός Προϋπολογισμός - Κεντρική Διοίκηση Διοίκηση εσόδων και εξόδων του κράτους Η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών του κράτους και των ειδικών ταμείων θα γίνεται με βάση τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι σχετικές διοικητικές πράξεις προσδιορίζουν αναλυτικά τη διαδικασία υλοποίησης, τόσο του σκέλους των εσόδων, όσο και του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού. Τα έσοδα και έξοδα καταλογίζονται στους οικείους φορείς και κωδικούς αριθμούς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:  Έσοδα Τα έσοδα του κράτους και των ειδικών ταμείων, υπηρεσιών και λογαριασμών, βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς αριθμούς εσόδων του προϋπολογισμού. Βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια αυτού, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως επίσης και τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους (2017) που δεν έχουν εισπραχθεί. Τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν θα εισπραχθούν μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, θα διαγραφούν λογιστικά από το έτος αυτό και θα επαναβεβαιωθούν ως έσοδα του οικονομικού έτους 2018. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όσες Δημόσιες Υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Οικονομικών, εντοπίζουν περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο, μη φορολογικής φύσεως, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις ή άλλα δικαιώματα του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί από τους υπόχρεους, οφείλουν να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωσή τους στην οικεία Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στο άρθρο 81 του ν. 4270/2014.  Έξοδα Η υλοποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις αποτελεί κομβικό σημείο της δημοσιονομικής διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι με τον προϋπολογισμό καθορίζονται ανώτατα όρια δαπανών. Με την πραγματοποίηση δαπανών επιδιώκεται η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και η παροχή 8 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 υπηρεσιών προς τους πολίτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Τα όρια των πιστώσεων που έχουν καθορισθεί στον προϋπολογισμό προσδιορίζουν το ανώτατο ύψος υποχρεώσεων που μπορούν να αναληφθούν εντός του 2018, αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη κατά προτεραιότητα οι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών που θα βαρύνουν τις πιστώσεις αυτές. 5.1 Τακτικός Προϋπολογισμός α) Πιστώσεις – πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το ποσοστό αποδέσμευσης των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών. Με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 προβλέπονται οι περιπτώσεις ανακατανομών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ με την αριθμ. 2/98971/ΔΠΓΚ/22.12.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού – ανακατανομή πιστώσεων» (Β΄4215), η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες διαχείρισης (αυξομειώσεις - μεταφορές) των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η τήρηση των σχετικών διαδικασιών αποτελεί υποχρέωση για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι η ανακατανομή των πιστώσεων του ειδικού φορέα του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του ΓΛΚ. Επισημαίνεται ότι:  Οι επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού προς το ασφαλιστικό σύστημα, τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ είναι απαραίτητο να διατίθενται όπως ακριβώς έχουν προβλεφθεί και αποτυπωθεί στον πίνακα 3.22 της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού του 2018 προκειμένου να αποφεύγονται αποκλίσεις κατά την εκτέλεση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού.  Διάθεση πιστώσεων από το αποθεματικό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 59 του ν. 4270/2014. Σημειώνεται ότι κάθε τρίμηνο παρουσιάζεται στη Βουλή και κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατάσταση με τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που ενισχύθηκαν από το αποθεματικό και τους λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση αυτή.  Η ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό, είτε αυτή προέρχεται από την αρχική κατανομή, είτε από ανακατανομή ή ενίσχυση του προϋπολογισμού των φορέων, ακόμη και στις περιπτώσεις που συμμετέχει στη σχετική διαδικασία εγγραφής ή ανακατανομής το Υπουργείο Οικονομικών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση εκ των προτέρων νομιμοποίηση των δαπανών που πραγματοποιούνται σε βάρος αυτών των πιστώσεων. Η ευθύνη τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων και την πραγματοποίηση δαπανών ανήκει αποκλειστικά στις υπηρεσίες του φορέα που πραγματοποιεί τη δαπάνη. 9 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 β) Προγραμματισμός Όλοι οι φορείς οφείλουν να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους έως το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων. Ιδιαιτέρως δίνεται έμφαση στις υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών, για τις οποίες οι φορείς προβαίνουν στην κατά προτεραιότητα εξόφλησή τους, κατανέμοντας σχετικές πιστώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου (ΚΑΕ) της κατηγορίας ΚΑΕ 9000, που υφίστανται ειδικά για αυτό το σκοπό. Τονίζεται ότι στην κατηγορία αυτή αναλαμβάνονται υποχρεώσεις που καταγράφηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων ως απλήρωτες υποχρεώσεις κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Κατά συνέπεια, το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους θα πρέπει να συμπίπτει με το ύψος των υποχρεώσεων που θα αναληφθούν προκειμένου να εξοφληθούν σε βάρος των πιστώσεων της κατηγορίας ΚΑΕ 9000 του προϋπολογισμού του 2018. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, με ευθύνη των προϊστάμενων οικονομικών υπηρεσιών, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4270/2014, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που βαρύνει τον εκτελούμενο προϋπολογισμό. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. Επιπλέον, οι φορείς θα πρέπει να προγραμματίσουν τις μηνιαίες ανάγκες τους στις κύριες κατηγορίες δαπανών, καθώς τυχόν αποκλίσεις θα εξετάζονται κάθε τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 70 και 172. γ)  Προσωπικό, αποδοχές και πρόσθετες παροχές Πιστώσεις θέσεων προσωπικού Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες είναι στο εξής υπεύθυνες για την τήρηση του μητρώου προσωπικού (άρθρο 69Γ ν. 4270/2014). Για το ομοιόμορφο άνοιγμα και την τήρηση του βιβλίου μητρώου του προσωπικού των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και των ΑΕΙ, ΤΕΙ, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και λοιπών νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει άμεσα τις πιστώσεις αποδοχών του τακτικού προϋπολογισμού, ισχύουν τα ακόλουθα: i) Στον προϋπολογισμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την πλήρωση των ήδη θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων της. Στον προϋπολογισμό επίσης υπάρχουν πιστώσεις για το διορισμό των μελών της Κυβέρνησης (Αντιπροέδρων, Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών), είτε είναι βουλευτές, είτε εξωκοινοβουλευτικοί, καθώς και για το διορισμό των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων (συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων) Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και για την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των πολιτικών γραφείων τους. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. και ειδικά για την Προεδρία της Δημοκρατίας η αρμόδια ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Αθηνών, παρέχουν τις απαραίτητες, για τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού, βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων και ενημερώνουν άμεσα 10 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 τη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ για τις εγκρίσεις που παρέχουν και το ύψος της προκαλούμενης επιβάρυνσης στον προϋπολογισμό. ii) Οι θέσεις του υπηρετούντος προσωπικού κατά την 31.12.2017 μεταφέρονται αυτούσιες στο μητρώο του 2018. Οι θέσεις του προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης, μετάταξης κ.λπ. θα διαγράφονται αμέσως από τα σχετικά βιβλία - μητρώα, με εξαίρεση τις θέσεις:  προσωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, των Πολιτικών Γραφείων των Υπουργών Επικρατείας και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, εκτός της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  προσωπικού των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων (συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων),  δημοσιογράφων για τη στελέχωση των γραφείων τύπου και δημοσίων σχέσεων Υπουργείων (παρ. 2 άρθρο 67 ν. 1943/1991),  ειδικευόμενων στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν.δ. 2592/1953 ιατρών, καθώς και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Υπενθυμίζεται ότι για την απλοποίηση της διαδικασίας διορισμού υπαλλήλων έχει εκδοθεί η αριθμ. 2/9854/ΔΠΓΚ/6.2.2017 (ΑΔΑ ΩΖ18Η-563) εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Διευκρινίζεται δε ότι προκειμένου οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες να βεβαιώσουν την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων διορισμού, απαιτείται προηγούμενη μεταφορά πιστώσεων ή παροχή σχετικού εγγράφου περί επάρκειας πιστώσεων από τη ΔΠΓΚ, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. Τα αιτήματα που αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ θα πρέπει να είναι αναλυτικά και πλήρως αιτιολογημένα και σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω εγκύκλιο. Τέλος, η δαπάνη που προκαλείται στο επόμενο οικονομικό έτος από διορισμούς/προσλήψεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούνται κατά το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος κάθε φορά έτους και για τις οποίες έχουν μεταφερθεί πιστώσεις κατά τα ανωτέρω ή έχει παρασχεθεί από τη ΔΠΓΚ σχετικό έγγραφο περί επάρκειας πιστώσεων, καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους του φορέα. Αντίστοιχα, η δαπάνη που προκαλείται στο επόμενο οικονομικό έτος από διορισμούς/προσλήψεις σε λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες υλοποιούνται κατά το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος κάθε φορά έτους, βαρύνει τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους του φορέα. Σε κάθε περίπτωση, οι απαραίτητες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ/τος 80/2016, βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων παρέχονται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων.  Αποδοχές προσωπικού Για τις δαπάνες αποδοχών του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου, εφιστάται η προσοχή των εκκαθαριστών για την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων. 11 ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827 Για την καταβολή κάθε είδους αποδοχών απαιτείται η ύπαρξη πίστωσης και η σχετική ανάληψη υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτουμένου οργάνου (δημοσιονομική δέσμευση). Συνεπώς, όλοι οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν (σε μηνιαία βάση) το ύψος των δαπανών μισθοδοσίας και να προβαίνουν εγκαίρως στην τακτοποίηση των πιστώσεων βάσει των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικές διατάξεις (εντός των μειζόνων κατηγοριών και ειδικών φορέων) ή να υποβάλλουν, εάν είναι αναγκαίο, εγκαίρως αιτήματα αυξομείωσης των πιστώσεων, ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένη η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζόμενων, προσλαμβανόμενων, εντασσόμενων, μετατασσόμενων, αποσπώμενων ή προαγόμενων υπαλλήλων πρέπει να βεβαιώνεται από τον αρμόδιο εκκαθαριστή η ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό και να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης των οικονομικών υπηρεσιών (άρθρο 12 του π.δ/τος 80/2016). Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, παρακαλούνται οι φορείς να αποστέλλουν στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ ανά τρίμηνο τις μεταβολές του προσωπικού τους (υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κλπ.), συμπληρώνοντας τον πίνακα στο έντυπο Π2 ανά ειδικό φορέα. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα θα πρέπει να γίνεται έως τις 20 του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου (ήτοι έως 20/1, 20/4, 20/7, 20/10). Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα θα αφορά στο προσωπικό που περιλαμβάνεται στις δαπάνες μισθοδοσίας του εκάστοτε φορέα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει στο τέλος της εκάστοτε περιόδου να συμπίπτει με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.  Μετατάξεις – ανακατανομές – αποσπάσεις υπαλλήλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄224), καθιερώθηκε το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ). Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση. Αναφορικά με τη διαχείριση των πιστώσεων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που μετατάσσεται ή αποσπάται ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016. Σύμφωνα με αυτές, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα Υπου

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις