4495/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών».(ΑΔΑ:6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ)
LAMPRINI KASIMI 2018.01.15 11:54:37 Hellenic Public Administration Issuing CA CN=LAMPRINI KASIMI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=lkasimi@gge.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Public key: RSA/2048 bits Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.01.15 14:27:06 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15/01/2018 Αριθ. Πρωτ. : 4495 - 15/01/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Κάνιγγος 20 : 10181 : Άννα Αναγνώστου : 210 389 3322 : 210 381 7151 : aanagnostou@eprocurement.gov.gr ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών» Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α΄171) ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 13.11.2017, προστέθηκε μετά το άρθρο 79 «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης» του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), νέο άρθρο 79Α, με το οποίο ρυθμίζεται το ζήτημα της υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και εισάγεται η δυνατότητα υποβολής τους με μόνη την υπογραφή του, κατά περίπτωση, νομίμου εκπροσώπου του υποψήφιου οικονομικού φορέα ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προς τούτο φυσικού προσώπου. Οι διατάξεις του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016, εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης για τις οποίες απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, η υποβολή ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς ως προκαταρκτική απόδειξη ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016 και τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του ν. 4412/2016, όπως αυτά εξειδικεύονται από τις αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της σύμβασης. Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017, οι διατάξεις του νεοεισαχθέντος άρθρου 79Α, έχουν εφαρμογή «…και για τις διαδικασίες σύναψης που είναι σε εξέλιξη και είναι στο στάδιο πριν την κατακύρωση». Για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων του νέου άρθρου 79Α από τις αναθέτουσες αρχές, διευκρινίζεται ότι ως «στάδιο πριν την κατακύρωση» νοούνται όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης που προηγήθηκαν της έκδοσης της απόφασης με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 103, ήτοι της απόφασης κατακύρωσης του άρθρου 105, παρ. 1 του ν. 4412/2016. 1 ΑΔΑ: 6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ Η διάταξη δεν καταλαμβάνει διαδικασίες μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Κατά συνέπεια, για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4497/2017 (13.11.2017) ήταν σε εξέλιξη και σε στάδιο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν αυτεπάγγελτα σε ανάκληση ή τροποποίηση α) τυχόν εκδοθεισών αποφάσεων κατά το μέρος με το οποίο απορρίφθηκαν προσφορές οικονομικών φορέων των οποίων τα υποβληθέντα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, κατά περίπτωση, δεν έφεραν την υπογραφή όλων των υπόχρεων προς τούτο προσώπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, β) τυχόν εκδοθεισών αποφάσεων οι οποίες ενσωματώνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων. Για την ανάκληση ή τροποποίηση απαιτείται, το κατατεθειμένο στα δικαιολογητικά συμμετοχής ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, των οικονομικών φορέων των οποίων η προσφορά απορρίφθηκε, να φέρει την υπογραφή των προβλεπόμενων στο άρθρο 79Α προσώπων. Τα ως άνω αναφερόμενα εφαρμόζουν και στις περιπτώσεις στις οποίες εξετάζεται η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του ν. 4412/2016, ήτοι στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 78, καθώς και στην περίπτωση της υπεργολαβίας σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 131 του ν. 4412/2016. Μετά την ανάκληση ή τροποποίηση των τυχόν εκδοθεισών αποφάσεων, οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν στη διενέργεια των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης για τον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά απορρίφθηκε, όπως αυτά έχουν εξειδικευθεί στα έγγραφα της σύμβασης και αξιολογούν το περιεχόμενο της προσφοράς του, τροποποιώντας, αντιστοίχως, κατά το μέρος που απαιτείται τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές ανακαλούν την έγγραφη πρόσκληση του άρθρου 103, προς τον «προσωρινό ανάδοχο» για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, εφόσον αυτό απαιτείται μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Στην περίπτωση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, η επαναφορά της προσφοράς οικονομικού φορέα για τη διενέργεια των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν σχετικό αίτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk.esidis@eprocurement.gov.gr, αναφέροντας τον αριθμό της ηλεκτρονικής προσφοράς και τον αριθμό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 308, παρ. 1 του ν. 4412/2016, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν αντιστοίχως τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς μεριμνούν ώστε η ανάκληση ή τροποποίηση των διοικητικών πράξεων, κατά τα ανωτέρω, να μην εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι, η ισχύς των αποφάσεων κατακύρωσης κατά το άρθρο 105, που είχαν ήδη εκδοθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4497/2017 (13.11.2017), δεν θίγεται από τις διατάξεις του νέου άρθρου 79Α. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4497/2017, πλην της προσθήκης του άρθρου 79Α στο ν. 4412/2016 για το οποίο προβλέφθηκε ειδική ρύθμιση, δεν έχουν αναδρομική ισχύ και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται σε εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κ.α.α. ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2 ΑΔΑ: 6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ Κοινοποιήσεις: - Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιων Συμβάσεων Εσωτερική Διανομή: - Δ/νση Υποστήριξης και Σχεδιασμού - Τμήμα Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Προεδρία της Δημοκρατίας 2. Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές - Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία Προμηθειών)  Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης]  Υπουργείο Εξωτερικών  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Υπουργείο Υγείας  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων)  Υπουργείο Οικονομικών  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Υπουργεία Επικρατείας 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων)  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 4. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 5. Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 6. Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) 7. Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 8. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις