ΔΝΣ/oικ.6703/ΦΝ466/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016.(ΑΔΑ:6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ) ΕΓΚ/2/2018
ΑΔΑ: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.01.29 10:38:31 EET Reason: Location: Athens ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 26-1-2018 Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/oικ.6703/ΦΝ 466 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του πίνακα διανομής Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδ. : 101 78 ΑΘΗΝΑ TELEFAX : 210 64 38 662 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016. Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ αρ. 4841 /2017 τεύχος Β΄ δημοσιεύτηκε η με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016». Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, oι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του νόμου 4412/2016 και μεταξύ άλλων καθορίζουν όρους, διαδικασίες και προϋποθέσεις εγγραφής μελών των επιτροπών (τεχνικών υπαλλήλων) στο ως άνω Μητρώο εντός ταχθεισών προθεσμιών. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ που συνιστούν αναθέτουσα αρχή, υποχρεούνται στην εφαρμογή της απόφασης στην περίπτωση ανάθεσης σύμβασης έργου με το άρθρο 50 του ν.4412/2016 με τη χρήση του Μητρώου, ως προς τον τρόπο της συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού, παρότι δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής των τεχνικών υπαλλήλων τους Μητρώο. στο ΑΔΑ: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ Σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3469 /06 (Α΄131) η ισχύς της παραπάνω απόφασης άρχεται την 22-01- 2018, ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ (Βεβαίωση Ειδικού Γραμματέα Τυπογραφείου αρ. 4841 /24-1-2018). H είσοδος στην εφαρμογή του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) πραγματοποιείται από τη διεύθυνση http://mimed.ggde.gr To εγχειρίδιο χρήσης για τους χρήστες Αναθέτουσας Αρχής είναι διαθέσιμο στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής με την επιλογή: εγχειρίδιο χρήσης. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι εφαρμογή της και να για την αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ.(www.ggde.gr) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου. Κοινοποίηση: 1.Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέων της Γ.Γ.Υ. 4. Γραφείο Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Υ. 5. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (σε ψηφιακή μορφή για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr) email: site-support@yme.gov.gr 6. ΔNΣ(3) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Α) 1. Γραφείο κου Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών 5. Γραφεία Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου 6. Όλες τις Διευθύνσεις και τα αυτοτελή τμήματα του Υπουργείου (με την παράκληση να ενημερώσουν τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους) 7. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ) 8. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 9. Ανεξάρτητες και αυτοτελείς αρχές του Υπουργείου 10. Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών 11. Διοικητική Αρχή Σηράγγων 12. ΥΠΑ (Β) 1. Προεδρία της Δημοκρατίας 2. Βουλή των Ελλήνων 3. Όλα τα Υπουργεία (με την παράκληση να ενημερώσουν και τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους) Ø Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) Ø Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Ø Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ø Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ø Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (με την παράκληση προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)) Ø Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ø Υπουργείο Εξωτερικών ΑΔΑ: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ Ø Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ø Υπουργείο Οικονομικών Ø Υπουργείο Υγείας Ø Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ø Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Ø Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ø Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Ø Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ø Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ø Υπουργείο Τουρισμού Ø Υπουργός Επικρατείας 4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 5. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) ΄ 6. Ανεξάρτητες Αρχές 7. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 8. ΕΑΑΔΗΣΥ 9. Επιστημονικοί Σύλλογοι 10. Εργοληπτικές Οργανώσεις

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις