ΕΑΑΔΗΣΥ/588/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»(ΑΔΑ:ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (2η Έκδοση) (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)
ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.01.31 13:08:30 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:588 Αθήνα, 29 /01/2018 Ταχ. Δ/νση: Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα Τ.Κ. – Πόλη: 11257 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μουτσοπούλου (για Ενότητες 1-9) Μ. Παναγοηλιοπούλου (για Ενότητα 10) Τηλέφωνo: 213 2124 740 (Ενότητες 1-9) 213 2124 743 (Ενότητα 10) Ιστότοπος : www.eaadhsy.gr, www.hsppa.gr ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (2η Έκδοση) (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» ................................................................... Ι. Εισαγωγή Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ' του ν. 4013/2011), αναθεωρείται η με αριθμ. 19 Κατευθυντήρια Οδηγία σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπολείπεται των κατωτάτων ορίων όπως ορίζονται στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και ιδίως τις τροποποιήσεις που επήλθαν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α' 137) και με το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Η παρούσα έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο διευκόλυνσης του έργου των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, κάτω των ορίων, αναλύοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, διασαφηνίζοντας νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία σύναψης, σχολιάζοντας διεξοδικά τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής ειδικά για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, αποτυπώνοντας υπό μορφή πινάκων τους σχετικούς κανόνες. 1 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής ν. 4412/2016 και συμβάσεις κάτω των ορίων 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ο ν. 4412/2016 (στο εξής νόμος) με το πρώτο άρθρο του ορίζει ρητώς ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 1, σε όλες τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Βιβλίων Ι και ΙΙ, ανεξάρτητα από το είδος (συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) και την εκτιμώμενη αξία αυτών, (άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 & 235), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του νόμου. Συνεπώς, παρότι οι διατάξεις του ν. 4412/2016 αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και της οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο εθνικός νομοθέτης επέλεξε, κατά γενικό κανόνα, οι διατάξεις που ενσωματώνουν τις αντίστοιχες των οδηγιών να εφαρμόζονται και στις συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του ως άνω νόμου. Περαιτέρω ο νόμος προβλέπει στη διάρθρωσή του ειδικές διατάξεις για τις συμβάσεις κάτω των ορίων (άρθρα 116 έως 128 του Βιβλίου Ι και 326 έως 333 του Βιβλίου ΙΙ), οι οποίες εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις αυτές. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό του νόμου, ως “δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων” και ως “συμβάσεις κάτω των ορίων” νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που δεν εξαιρούνται δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252, αντίστοιχα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235, όπως ισχύουν κάθε φορά1. Από 01/01/2018, τα ισχύοντα κατώτατα όρια 2, εκτός ΦΠΑ, του άρθρου 5 (Βιβλίο Ι) είναι τα ακόλουθα: α) 5.548.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, β) 144.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄ προϊόντα, γ) 221.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α. δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄. Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν, μέχρι να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ Η επόμενη αναθεώρηση των ως άνω ορίων πρόκειται να γίνει με Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τα νέα όρια που θα προβλεφθούν θα ισχύσουν για τη διετία 2020-2021. 1 Πρβλ περ. (29) παρ. 1 άρθρου 2 ν. 4412/2016 2 Πρβ κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/2365 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 2 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 Ακολουθεί πίνακας, στον οποίο απεικονίζονται, ανά ειδικότερη κατηγορία, τα χρηματικά όρια, κάτω από τα οποία, οι δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι του νόμου, βάσει της εκτιμώμενης αξίας τους, αποτελούν συμβάσεις κάτω των ορίων. Πίνακας 1 Δημόσιες συμβάσεις Βιβλίου Ι κάτω των ορίων Είδος Δημόσιας Σύμβασης Δημόσιες συμβάσεις έργων Είδος αναθέτουσας αρχής Όλες Προσδιορισμός με βάση άρθρο 5 (εκτιμώμενη αξία υπολειπόμενη χρηματικού ορίου) <5.548.000€, εκτός ΦΠΑ Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών και διαγωνισμοί μελετών Κεντρικές κυβερνητικές αρχές (Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α του νόμου) <144.000€, εκτός ΦΠΑ Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών και διαγωνισμοί μελετών Μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές (πχ ΟΤΑ, νοσοκομεία και λοιποί φορείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α του νόμου) <221.000€, εκτός ΦΠΑ Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών (μόνο για συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Προσαρτήματος Α προϊόντα) Κεντρικές κυβερνητικές αρχές που δραστηριοποιούνται στο τομέα της άμυνας <144.000€, εκτός ΦΠΑ Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών (για συμβάσεις που αφορούν σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ του Προσαρτήματος Α) Κεντρικές κυβερνητικές αρχές, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας < 221.000€, εκτός ΦΠΑ Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν σε κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α Όλες < 750.000€, εκτός ΦΠΑ Από 01/01/2018, τα κατώτατα όρια3, εκτός ΦΠΑ, του άρθρου 235 (Βιβλίο ΙΙ) είναι τα ακόλουθα: 3 Πρβ κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/2364 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της 3 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 α) 443.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών, β) 5.548.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων, γ) 1.000.000 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήματος XVII του Προσαρτήματος Β΄. Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ ισχύουν, μέχρι να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ. Η επόμενη αναθεώρηση αναμένεται να ισχύσει για τη διετία 2020-2021. Ακολουθεί πίνακας, στον οποίο απεικονίζονται, ανά ειδικότερη κατηγορία, τα χρηματικά όρια, κάτω από τα οποία, οι συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του νόμου, βάσει της εκτιμώμενης αξίας τους, αποτελούν συμβάσεις κάτω των ορίων. Πίνακας 2 Συμβάσεις Βιβλίου ΙΙ κάτω των ορίων Είδος Σύμβασης Είδος αναθέτοντος φορεά <443.000€, εκτός ΦΠΑ Συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών και διαγωνισμοί μελετών Συμβάσεις έργων Προσδιορισμός με βάση άρθρο 235 (εκτιμώμενη αξία υπολειπόμενη χρηματικού ορίου) <5.548.000€, εκτός ΦΠΑ ΟΛΟΙ <1.000.000€, εκτός ΦΠΑ Συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν σε κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XVΙΙ του Προσαρτήματος Β Η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) παρουσιάζει, αναλύει, επεξηγεί και κωδικοποιεί ζητήματα που αφορούν στις συμβάσεις κάτω των ορίων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στις συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν σε κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες. 2. Διατάξεις του ν. 4412/2016 που δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις κάτω των ορίων ή εφαρμόζονται με επιμέρους παρεκκλίσεις / διαφοροποιήσεις 2.1. Δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 Όπως προαναφέρθηκε, κατά γενικό κανόνα, οι διατάξεις του ν. 4412/2016 εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Βιβλίων Ι και ΙΙ, ανεξάρτητα της εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του νόμου. Στη συνέχεια επισημαίνονται οι ειδικές διατάξεις που δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις κάτω των ορίων του Βιβλίου Ι ή προβλέπονται παρεκκλίσεις ή διαφοροποιήσεις στον τρόπο εφαρμογής τους. οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 4 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 2.1.1. Ακολουθεί πίνακας, στον οποίο αποτυπώνονται οι διατάξεις του Βιβλίου Ι του νόμου, οι οποίες δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις κάτω των ορίων Πίνακας 3i Μη εφαρμοστέες διατάξεις Βιβλίου Ι στις συμβάσεις κάτω των ορίων Άρθρο 60 Τίτλος άρθρου Σχετική διάταξη Παρατηρήσεις Καθορισμός Προθεσμιών Άρθρο 60 παρ. 4 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης Άρθρο 61 παρ. 4 62 Προκαταρκτικές Προκηρύξεις Άρθρο 62 παρ. 3 63 Προκηρύξεις σύμβασης Άρθρο 63 τελευταίο εδάφιο Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων 64 Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων Άρθρο 64 παρ. 5 Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων 65 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων Άρθρο 65 παρ. 7 Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης Άρθρο 67 παρ. 3 61 67 Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1214 Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 120 Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται μόνο στις δημόσιες συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και μόνο όταν αυτές διενεργούνται με την έγγραφη διαδικασία. Κατά συνέπεια, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται: α) στις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι οποίες διενεργούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι εκτιμώμενης αξίας με- 4 Όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 29 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” (Α' 171) 5 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 γαλύτερης των 60.000 € και β) και σε αυτές με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ΕΣΗΔΗΣ)5 69 Προσκλήσεις προς υποψηφίους Άρθρο 69 παρ. 1 108 Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες) Άρθρο 108 παρ. 3, σε συνδυασμό με αρ. 107 παρ.2 & αρ. 65 παρ. 7 112 Προκηρύξεις και Άρθρο 112 παρ. 4 γνωστοποιήσεις (διαγωνισμοί μελετών) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 123, το οποίο ισχύει ειδικά για τις συμβάσεις κάτω των κοινοτικών ορίων. Δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις κάτω των ορίων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, ήτοι με εκτιμώμενη αξία κατώτερη των 750.000,00 €. Για τους διαγωνισμούς μελετών κάτω των ορίων, αντί για τις παραγράφους 1 έως 3, εφαρμόζεται το άρθρο 1226 2.1.2. Ακολουθεί πίνακας, στον οποίο παρατίθενται οι διατάξεις του Βιβλίου Ι του νόμου, στις οποίες, για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, εισάγεται παρέκκλιση / διαφοροποίηση από την εφαρμογή τους: Πίνακας 3ii Διατάξεις Βιβλίου Ι με παρέκκλιση / διαφοροποίηση στις συμβάσεις κάτω των ορίων Άρθρο Τίτλος άρθρου Σχετική διάταξη 4 Μεικτές συμβάσεις 14 Υπηρεσίες έρευνας και Άρθρο 14 παρ. 2 ανάπτυξης Παρατηρήσεις Άρθρο 4 παρ. 7 Αν η μεικτή σύμβαση περιλαμβάνει στοιχεία και από δημόσια σύμβαση έργων, το ισχύον νομικό καθεστώς, για δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων, καθορίζεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στην ΕΚΑΑ (διαφοροποίηση ως προς το Τεχνικό Συμβούλιο που γνωμοδοτεί) Πριν τη σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, για το χαρακτηρισμό του είδους της σύμβασης ως ερευνητικού έργου, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 5 Πρβλ. Άρθρο 67 παρ. 3 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 παρ. 3 του ν 4497/2017 6 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 παρ. 7 του ν. 4472/2017 (Α/74) 6 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής (διαφοροποίηση ως προς το Τεχνικό Συμβούλιο που γνωμοδοτεί) 27 Ανοικτή Διαδικασία Άρθρο 27 παρ. 5 Το άρθρο δεν ισχύει για τις συμβάσεις κάτω των ορίων μόνο αναφορικά με τις προβλεπόμενες σε αυτό προθεσμίες (πρβ. Πίνακα 7), για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 121 28 Κλειστή Διαδικασία Άρθρο 28 παρ. 8 Το άρθρο δεν ισχύει για τις συμβάσεις κάτω των ορίων μόνο αναφορικά με τις προβλεπόμενες σε αυτό προθεσμίες (πρβ. Πίνακα 7) ), για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 121 29 Ανταγωνιστική Διαδικασία με διαπραγμάτευση Άρθρο 29 παρ. 8 Το άρθρο δεν ισχύει για τις συμβάσεις κάτω των ορίων μόνο αναφορικά με τις προβλεπόμενες σε αυτό προθεσμίες (πρβ. Πίνακα 7) ), για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 121 73 Λόγοι αποκλεισμού Άρθρο 73 παρ. 2 γ7 Ο λόγος αποκλεισμού που περιλαμβάνεται στην περ. γ της παρ.2 του άρθρου 73 δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 73 Λόγοι αποκλεισμού Άρθρο 73 παρ. 11 8 Το άρθρο 73 δεν εφαρμόζεται μόνο στις δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 2.500€, χωρίς ΦΠΑ 78 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων Άρθρο 78 παρ. 3 Το άρθρο δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων 79 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Άρθρο 79 παρ. 2, 4 Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, αντί του ΕΕΕΣ, υποβάλλεται το Τυποποιημένο Έντυπο 7 Όπως προστέθηκε με την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του ν. 4488/2017 (Α' 137) 8 Όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 7 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 (ΕΕΕΣ) Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)9 ως προαπόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 80 Αποδεικτικά μέσα Άρθρο 80 παρ. 1110 Το άρθρο 80 δεν εφαρμόζεται μόνο στις δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 2.500€, χωρίς ΦΠΑ 93 Περιεχόμενο φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” Άρθρο 93 (β) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 ν. 4447/2016 , δεν ισχύουν στις συμβάσεις με απευθείας ανάθεση των άρθρων 118 και 328. 100 Αποσφράγιση και Άρθρο 100 παρ. 411 αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών Για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 60.000€ χωρίς ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, και ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης, καθώς και για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της παρ. 2 του άρθρου 100 στην περίπτωση της ανοιχτής διαδικασίας και του δευτέρου σταδίου στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής με διαπραγμάτευση. 107 Ανάθεση συμβάσεων Άρθρο 107 παρ. 2 για κοινωνικές και και 3 άλλες ειδικές υπηρεσίες Στο άρθρο 107, η παρ 1 εφαρμόζεται στις συμβάσεις άνω των ορίων ενώ για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 Πέραν των ανωτέρω, οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 128 (Ενότητα «Δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων»), ως ειπώθηκε ανωτέρω, εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 12. Αναλυτική παρουσίαση των εν λόγω διατάξεων παρατίθεται κατωτέρω στην ενότητα 9. 2.2. Συμβάσεις κάτω των ορίων του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ του ν. 4412/2016 2.2.1. Ακολουθεί πίνακας, στον οποίο αποτυπώνονται οι οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του νόμου, οι οποίες δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις κάτω των ορίων 9 Το ΤΕΥΔ έχει εγκριθεί με τη με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016). 10 Όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 11 Όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 12 Άρθρο 22 παρ. 1 εδ. 1 ν. 4441/2016 “Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως : 3. Οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 128 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων α' της παρ. 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5”, σε συνδυασμό με άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 8 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 Πίνακας 3iii Μη εφαρμοστέες διατάξεις Βιβλίου ΙΙ στις συμβάσεις κάτω των ορίων Άρθρο Τίτλος άρθρου Σχετική διάταξη Παρατηρήσεις 290 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης Άρθρο 330 Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμόζεται το άρθρο 33013 ως ειδικότερο 293 Προκήρυξη σύμβασης Άρθρο 332 Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμόζεται το άρθρο 33214 ως ειδικότερο 294 Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων Άρθρο 294 παρ. 6 Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις κάτω των ορίων 295 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης Άρθρο 295 παρ. 6 Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις κάτω των ορίων 297 Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης Άρθρο 297 παρ. 3 Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται μόνο στις δημόσιες συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και μόνο όταν αυτές διενεργούνται με την έγγραφη διαδικασία. Κατά συνέπεια, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλογικά15: α) στις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι οποίες διενεργούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης των 60.000 € και β) και σε αυτές με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ, εφόσον ο αναθέτων φορέας επιλέξει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ΕΣΗΔΗΣ). 318 Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες Άρθρο 318 παρ. 2 319 Δημοσίευση (κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες) Άρθρο 319 παρ. 3 σε συνδυασμό με άρθρο 295 Οι συμβάσεις κάτω των ορίων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β΄, ήτοι με εκτιμώμενη αξία κατώτερη των 1.000.000,00 ευρώ, ανατίθενται, σύμφωνα με την παρ. 3, τα άρθρα 295, 320, 321 και 332, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 13 Όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 14 Όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 15 Πρβλ. Άρθρο 297 παρ. 3 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 παρ. 42 του ν 4497/2017 9 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 παρ. 6 323 Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις (διαγωνισμοί μελετών) Άρθρο 323 παρ 4 Για τους διαγωνισμούς μελετών κάτω των ορίων εφαρμόζεται το άρθρο 332 2.2.2. Ακολουθεί πίνακας, στον οποίο παρατίθενται οι διατάξεις του Βιβλίου IΙ του νόμου, στις οποίες, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εισάγεται παρέκκλιση / διαφοροποίηση από την εφαρμογή τους Πίνακας 3iv Διατάξεις Βιβλίου ΙΙ με παρέκκλιση / διαφοροποίηση στις συμβάσεις κάτω των ορίων Άρθρο Τίτλος άρθρου Σχετική διάταξη Παρατηρήσεις 264 Ανοικτή Διαδικασία Άρθρο 264 παρ. 5 Το άρθρο δεν ισχύει μόνο αναφορικά με τις προβλεπόμενες σε αυτό προθεσμίες (πρβ. Πίνακα 7 (ισχύουν οι προθεσμίες του άρθρου 33116) 265 Κλειστή Διαδικασία Άρθρο 265 παρ. 5 Το άρθρο δεν ισχύει μόνο αναφορικά με τις προβλεπόμενες σε αυτό προθεσμίες (πρβ. Πίνακα 7) (ισχύουν οι προθεσμίες του άρθρου 331) 266 Διαδικασία με Άρθρο 266 παρ. 5 διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού Το άρθρο δεν ισχύει μόνο αναφορικά με τις προβλεπόμενες σε αυτό προθεσμίες (πρβ. Πίνακα 7) (ισχύουν οι προθεσμίες του άρθρου 331) 289 Καθορισμός προθεσμιών Άρθρο 289 παρ. 1 και 2 Οι προθεσμίες στις συμβάσεις κάτω των ορίων καθορίζονται υπό την επιφύλαξη του άρθρου 331 299 Προσκλήσεις προς υποψηφίους Άρθρο 299 παρ. 1 Το άρθρο 299 εφαρμόζεται στις συμβάσεις κάτω των ορίων με την επιφύλαξη του άρθρου 333 318 Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες Άρθρο 318 παρ. 2 Οι συμβάσεις κάτω των ορίων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β΄, ήτοι με εκτιμώμενη αξία κατώτερη των 1.000.000,00 ευρώ, ανατίθενται, σύμφωνα με την παρ. 3, τα άρθρα 295, 320, 321 και 332, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις 16 Όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 και μετέπειτα τροποποιήθηκε με την παρ. 47 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017. 10 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Πέραν των ανωτέρω, οι διατάξεις των άρθρων 326 έως 333 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235.17 2.3 Βιβλίο ΙΙΙ – Διακυβέρνηση Το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344) εισάγει διαδικασίες και υποχρεώσεις διακυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου. Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Βιβλίων Ι και ΙΙ, ανεξαρτήτως αξίας, με ορισμένες παρεκκλίσεις, που εμφαίνονται στον κάτωθι πίνακα : Πίνακας 4 Διατάξεις Βιβλίου ΙΙΙ με παρέκκλιση / διαφοροποίηση στις συμβάσεις κάτω των ορίων Άρθρο Τίτλος άρθρου Σχετική διάταξη Παρατηρήσεις 341 Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων Άρθρο 341 παρ. 4, υπό Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 45 την επιφύλαξη του αρ. και του άρθρου 277 στις διαδικασί45 και 277 ες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 342 Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών Άρθρο 342 παρ. 4 Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 3. Διαδικασίες σύναψης σύμβασης Για τη σύναψη συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στις διαδικασίες των άρθρων 26 του Βιβλίου Ι και 263 του Βιβλίου ΙΙ του ανωτέρω νόμου. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 116, για δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 117 και 118 αντίστοιχα, αλλά και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλογικώς εφαρμοζόμενου. Η επιλογή της πλέον κατάλληλης για κάθε περίπτωση διαδικασίας επαφίεται 17 Άρθρο 22 παρ. 1 εδ. 2 ν. 4441/2016 “Οι διατάξεις των άρθρων 326 έως 333 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις της περ. Β' της παρ. 2 με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 235”, σε συνδυασμό με άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4412/2016. 11 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας υπόψιν και τα σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ως άνω νόμου. Τα ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα και για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 326. Ειδικότερα, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 20.000€, χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στην “απευθείας ανάθεση” των άρθρων 118 και 328 των Βιβλίων Ι και ΙΙ αντίστοιχα. Περαιτέρω, για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 60.000€, χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στο “συνοπτικό διαγωνισμό” των άρθρων 117 και 327 των Βιβλίων Ι και ΙΙ αντίστοιχα.18 Διευκρινίζεται ότι, οι ορισμοί της “απευθείας ανάθεσης” και του “συνοπτικού διαγωνισμού” παρατίθενται στις περιπτώσεις (30) και (31) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα, ως “συνοπτικός διαγωνισμός” νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 117 και 327. Αντίστοιχα, ως “απευθείας ανάθεση” νοείται η διαδικασία χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς 19 και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328. Σημειώνεται ότι, η διαδικασία της έρευνας αγοράς και η διαβούλευση που αναφέρεται στον ανωτέρω ορισμό της απευθείας ανάθεσης, αποσκοπεί στην διαπίστωση του επιπέδου του ανταγωνισμού σε ορισμένη αγορά και αποτελεί ενέργεια στην οποία προβαίνει το αρμόδιο όργανο πριν την αποστολή της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση αναλογικά και όχι με τρόπο που να αυξάνει δυσανάλογα το διοικητικό βάρος στις αναθέτουσες αρχές. 4. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης Το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων κάτω των ορίων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Βιβλίων Ι και ΙΙ, οριοθετείται στα άρθρα 120 και 330 αντίστοιχα του νόμου 20, και αποτυπώνεται συνοπτικά στον κάτωθι πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (Α) ΒΙΒΛΙΟ Ι - αναθέτουσες αρχές Είδος διαδικασίας Χρονικό σημείο έναρξης διαδικασίας Διάταξη ν. 4412/16 18 Πρβλ άρθρα 116 και 326 ν. 4412/2016 19 Η έρευνα αγοράς μπορεί να πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους (ενδεικτικά: μέσω έρευνας στο διαδίκτυο ή συλλογής έγγραφων προσφορών ή υποβολής τιμών από οικονομικούς φορείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ). 20 ως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 47 του ν. 4472/2017 12 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73      Ανοικτή Κλειστή Ανταγωνιστική με διαπραγμάτευσης Ανταγωνιστικός διάλογος Σύμπραξη καινοτομίας Συνοπτικός Διαγωνισμός   Απευθείας ανάθεση Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, όπως ισχύει21. Ημερομηνία δημοσίευσης της (διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, όπως ισχύει23. Άρθρα 120 παρ. 1, 66 παρ. 1, 376 παρ. 522 Άρθρα 120 παρ. 2, 66 παρ. 1, Ημερομηνία αποστολής προς τους Άρθρα 120 παρ. 324 οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. (Β) ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ - αναθέτοντες φορείς Είδος διαδικασίας    Ανοικτή Κλειστή Διαπραγμάτευση με Χρονικό σημείο έναρξης διαδικασίας Διάταξη ν. 4412/16 Ημερομηνία δημοσίευσης της Άρθρα 330 παρ. 1, 296 & 376 παρ. 5 προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296, όπως ισχύει25 21 Όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017. 22 Η απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 38 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στο τεύχος Β/1781/23.5.2017 “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης ΚΗΜΔΗΣ” του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ. 57654/22.5.2017. 23 Όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017. 24 Όπως τροποποιήθηκε με αρ. 22 παρ. 32 ν. 4441/2016 “Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν χρειάζεται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ” 25 Όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017. 13 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73   δημοσίευση προκήρυξης Ανταγωνιστικός διάλογος Σύμπραξη καινοτομίας Συνοπτικός Διαγωνισμός   Ημερομηνία δημοσίευσης της Άρθρα 330 παρ. 2, 296 διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296, όπως ισχύει26. Ημερομηνία αποστολής προς τους Άρθρο 330 παρ. 3 Απευθείας ανάθεση Διαπραγμάτευση χωρίς οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της 26 Όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017. 14 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 δημοσίευση προκήρυξης πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση 5. Δημοσιότητα συμβάσεων κάτω των ορίων Ο ν. 4412/2016 ορίζει το ΚΗΜΔΗΣ ως το μοναδικό και ενιαίο υποχρεωτικό εθνικό μέσο δημοσίευσης (ανάρτησης) όλων των προκηρύξεων, διακηρύξεων και αποφάσεων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων των Βιβλίων Ι και ΙΙ αυτού, μέσω της βαθμιαίας αντικατάστασης των υποχρεώσεων δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , καθώς και στον εθνικό, τοπικό και περιφερειακό τύπο. Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύονται (αναρτώνται) οι προκηρύξεις, διακηρύξεις και οι αποφάσεις ανάθεσης συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους (προμήθειες, υπηρεσίες, έργα) και διαδικασίας ανάθεσης, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ27. Ωστόσο, η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ ως μοναδικού μέσου δημοσίευσης θα επιτευχθεί σταδιακά, καθώς ο νόμος προβλέπει τη διατήρηση μεταβατικά των εθνικών υποχρεώσεων δημοσίευσης, ανά είδος σύμβασης, δυνάμει του προγενέστερου του ν. 4412/2016 νομοθετικού πλαισίου. Ειδικότερα, για τις συμβάσεις που ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των ν. 3669/2008, 3316/2005 στο π.δ. 118/2007 και στην ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) η υποχρέωση δημοσίευσης στον εθνικό τύπο (οικονομικές εφημερίδες) καταργείται για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες εκκινούν από την 1η Ιανουαρίου 201828 και εφεξής, ενώ η υποχρέωση δημοσίευσης στον περιφερειακό και τοπικό τύπο εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 31/12/202029. Επιπλέον, εξακολουθεί να ισχύει και η υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στον ν. 3861/2010 και μέχρι την έναρξη της διαλειτουργικότητας ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οπότε και θα παύσει να ισχύει η υποχρέωση πρωτογενούς καταχώρησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τα σχετικά στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.30 Τέλος, σημειώνεται ότι η υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης για τις περιλήψεις διακηρύξεων που δημοσιεύονταν σε αυτήν, καταργήθηκε με την έκδοση της υπ' αριθμ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. Ακολουθεί εξειδίκευση των υφιστάμενων υποχρεώσεων δημοσιότητας, ανάλογα με το είδος της σύμβασης και την εκτιμώμενη αξία αυτής. 5.1. Συνοπτικός διαγωνισμός Αναφορικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117), η αναθέτουσα αρχή είναι καταρχάς υποχρεωμένη να δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ την οικεία διακήρυξη31, σύμφωνα με το άρθρο 66, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 32. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 66, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας αναφορικά με τον 27 Άρθρα 66 παρ. 1 & άρθρο 296 παρ. 1ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 2 & 7 αντίστοιχα του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 και άρθρο 38 28 Άρθρο 379 παρ. 10, σε συνδυασμό με δεύτερο εδάφιο των περιπτώσεων (31), (40),(59), (82) της παρ. 1 άρθρου 377 ν. 4412/2016 29 Άρθρο 379 παρ. 12 σε συνδυασμό με τρίτο εδάφιο των περιπτώσεων (31), (40),(59), (82) και περίπτωση (68) της παρ. 1 άρθρου 377 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4469/2017 (Α 62). 30 Πρβλ. Άρθρο 38 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο, σε συνδυασμό με άρθρο 375 παρ. 8 & 9 ν. 4412/2016. 31 Ως διακήρυξη νοείται το αναλυτικό τεύχος αυτής και τυχόν Παραρτήματά της. 32 Βλ. Αιτιολογική έκθεση ν. 4412/2016, σελ. 10. 15 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, επισημαίνεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 66 δεν επιβάλλει, ως προς τους συνοπτικούς διαγωνισμούς, υποχρέωση ανάρτησης και της προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης) στο ΚΗΜΔΗΣ πλέον της διακήρυξης, καθώς η τυχόν υποχρέωση διπλής ανάρτησης, εξαρτάται ρητά από τα εφαρμοζόμενα σε κάθε διαδικασία ανάθεσης. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 117, επιβάλλεται η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ μόνο της διακήρυξης των συνοπτικών διαγωνισμών. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, σε κάθε περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης της οικείας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα ως άνω ισχύουν αντίστοιχα και για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, που συνάπτονται με χρήση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 32733, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο, σε συνδυασμό με το άρθρο 296 παρ. 1. Δεν απαιτείται η δημοσίευση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού σε άλλο μέσο δημοσίευσης (εθνικό ή τοπικό / περιφερειακό τύπο ή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), πλην του ΚΗΜΔΗΣ, με την επιφύλαξη της διατήρησης της υποχρέωσης δημοσίευσης των συνοπτικών διαγωνισμών ανάθεσης προμηθειών των ΟΤΑ που υπάγονταν στον ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 αυτού, καθώς και υπηρεσιών, στους οποίους εφαρμοζόταν το π.δ. 28/1980, όπως αναλυτικά παρατίθεται στη συνέχεια 34. Ειδικότερα, αναφορικά με τη καταχώρηση δημοσιεύσεων του Δημοσίου Τομέα στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο του ν. 3548/2007, επισημαίνεται ότι στις διατάξεις του εν λόγω νόμου υπάγονται όλες οι δημοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α'65), Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, εφόσον αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές 35. Οι διατάξεις του ν. 3669/2008, του ν. 3316/2005 και πδ 118/2007, που παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 31 και 59 δεν προβλέπουν στις οικείες διατάξεις του άρθρου 15 ν. 3669/2008 36, του άρθρου 12 του ν. 3316/2005 και του άρθρου 4 του π.δ. 118 τη δημοσίευση προκήρυξης πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού. Αναφορικά, ωστόσο, με την ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην διατήρηση της υποχρέωσης τήρησης κανόνων δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 23 παρ. 5 αυτής, για τον συνοπτικό διαγωνισμό, σε συνέχεια αντίστοιχων τροποποιήσεων των άρθρων 377 και 379 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, σε συνέχεια της τροποποίησης του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης (82) της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 με το άρθρο 18 του νόμου 4469/2017 (Α 62), σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, διατηρείται σε ισχύ η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακηρύξεως διαγωνισμού, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, έως 31/12/202037. 33 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 327, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 (Α 74), για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 296. 34 Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ότι οι ρυθμίσεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) δεν επιβάλλουν τη δημοσίευση πριν από τη διενέργεια πρόχειρου (πλέον συνοπτικού) διαγωνισμού, καθώς με τον νόμο αυτό ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τις καταχωρίσεις στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από άλλες νομοθετικές διατάξεις επιβάλλεται η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, όπως από τις διατάξεις σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών. (Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 309/2010). 35 Ειδικότερα, στις ανωτέρω δημοσιεύσεις υπάγονται μεταξύ άλλων και οι διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών των φορέων της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Πρβ περ. Α της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 36 Σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς του άρθρου 29 ν. 3669/2008, απαιτούνταν δημοσίευση της ανακοίνωση για τη δημοπρασία σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δημοπρασία και τοιχοκόλληση πριν από την ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Αν δεν εκδιδόταν στα όρια του Νομού τέτοια εφημερίδα αρκεί η πιο πάνω τοιχοκόλληση. Παράλληλα μπορούσε πάντοτε κατά την κρίση της υπηρεσίας να ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της δημοπρασίας (άρθρο 29 παρ. 5 ν. 3669/2008). Δεδομένου ότι το εν λόγω άρθρο δεν διατηρεί τη μεταβατική του ισχύ βάσει του άρθρου 379 και 377 παρ. 1 περ. (31) του ν. 4412/2016, η δημοσιότητα του πρόχειρου διαγωνισμού, όπως καθοριζόταν στο άρθρο 29 του ν. 3669/2008 καταργείται από 08/08/2016. 37 16 ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 Αναφορικά, τέλος, με τα θέματα δημοσιότητας του πρόχειρου (ήδη συνοπτικού) διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 28/1980 (Α/11), σημειώνεται ότι η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της οικείας διακήρυξης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομο

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις