2/34883/0026/2017/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που εκδόθηκαν σε προηγούμενα οικονομικά έτη μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π.».(ΑΔΑ:64ΔΤΗ-ΗΔ3)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.02.28 14:41:11 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 64ΔΤΗ-ΗΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ TMHMA : Γ΄ Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Παναγιώτης Δημόπουλος Τηλέφωνο : 210 6987733 FAX : 210 6987730 Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ TMHMA : Β΄ Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 Ταχ. Κώδικας : 101 65 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μαρία Καυκά Τηλέφωνο : 210 3338604 FAX : 210 3338675 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018 Αριθ. Πρωτ: 2/34883/0026/2017 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που εκδόθηκαν σε προηγούμενα οικονομικά έτη μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π.». Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) που εκδόθηκαν σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού εξόδων έως 31/12/2016, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού αυτών δεν εστάλησαν έγκαιρα για τακτοποίηση στην κατά περίπτωση αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Ελέγχου και Εποπτείας - Δ.Υ.Ε.Ε. (τ. Υ.Δ.Ε.) με αποτέλεσμα να μην έχουν εκδοθεί έως σήμερα τα σχετικά Εκκαθαριστικά Χ.Ε.Π. (τύπος εντάλματος/εγγράφου του Ο.Π.Σ.Δ.Π.: 30 και 65), σας γνωρίζουμε τα εξής: Α.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 (Α.143), από 01/01/2017, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών (π.ο.υ.) των Υπουργείων (και οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου), καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και το Ειδικό Λογιστήριο. 1 ΑΔΑ: 64ΔΤΗ-ΗΔ3 2. Με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4446/2016 (Α.240), ορίζεται ότι, όσον αφορά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2016, οι Δ.Υ.Ε.Ε. διενεργούν μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες πράξεις και παραλαμβάνουν τα σχετικά δικαιολογητικά για απόδοση Χ.Ε.Π. (άρθρο 103, παρ. 1 του ν. 4270/2014). 3. Στο αριθμ. 2/28988/Δ.Λ.Δ./06-04-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφορικά με την τακτοποίηση Χ.Ε.Π. κρατικού Προϋπολογισμού ετών 2011 έως 2016, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι την 31η Μαΐου 2017 το σύστημα (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) θα κλείσει για την οικονομική χρήση του 2016, έτσι ώστε να καταρτισθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους αυτού και να αποσταλούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Β. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή η προθεσμία για την έκδοση «εκκαθαριστικών Χ.Ε.Π.» χρήσης έτους 2016 έληξε την 31 Μαΐου 2017 και προκειμένου να εμφανιστούν στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. οι εν λόγω τακτοποιήσεις, θεωρούμε ότι: 1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών απόδοσης λογαριασμού και η εκκαθάριση των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και υπογραφής της πράξης εκκαθάρισης επί αυτών, που πληρώθηκαν από το προϊόν των εν λόγω Χ.Ε.Π., θα διενεργηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων φορέων, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες έλεγχου και εκκαθάρισης δαπανών περιήλθαν, από 01/01/2017, στις υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 (Α.143), όπως ισχύει. 2. Η εκτύπωση των σχετικών εντάλματος/εγγράφου του Ο.Π.Σ.Δ.Π.: 30 Εκκαθαριστικών και 65), Χ.Ε.Π. (τύπος βάσει των οποίων θα τακτοποιηθούν τα ανωτέρω Χ.Ε.Π. θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π., από τις Δ.Υ.Ε.Ε., καθόσον σύμφωνα με τις υπάρχουσες τεχνικές δυνατότητες του συστήματος αυτού, είναι οι μόνες υπηρεσίες που έχουν δυνατότητα εκτύπωσης «ενταλμάτων» τύπου 30 και 65, για την τακτοποίηση Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν σε προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα ως άνω έγγραφα (τύπου 30 και 65) θα αποστέλλονται στους αρμόδιους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών για την υπογραφή τους και την εν συνεχεία αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τα σχετικά δικαιολογητικά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Προεδρία της Δημοκρατίας 2. Όλα τα Υπουργεία α. κ.κ. Προϊσταμένους Γεν. Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών/Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών/Οικονομικών Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ 2 ΑΔΑ: 64ΔΤΗ-ΗΔ3 Διοικ. Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γ.Δ.Ο.Σ.Υ./Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. 3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις α. κ.κ. Γεν. Δ/ντές Εσωτερικής Λειτουργίας β. Διευθύνσεις Οικονομικού και Διοικητικού 4. Ανεξάρτητες Αρχές α. Α.Σ.Ε.Π. β. Συνήγορο του Πολίτη γ. Συνήγορο του Καταναλωτή δ. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ε. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών ζ. Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων 5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 6. Όλες τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Ελεγκτικό Συνέδριο 11η Υπηρεσία Επιτρόπου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1) Γραφείο κ. Υπουργού (1) Οικονομικών 2) Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού (1) Οικονομικών 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα (1) Δημοσιονομικής Πολιτικής 4) Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή (1) Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων 4) Διεύθυνση Λογαριασμών (1) Δημοσίου 5) Διεύθυνση Κατάρτισης (3) και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις