οικ.2/17262/ΔΕΠ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΆμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.(ΑΔΑ:Ω8Ζ0Η-7ΕΓ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.03.05 12:06:42 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω8Ζ0Η-7ΕΓ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ΢ΑΤΙΑ ΥΡΟΥ΢ΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Γ΢ΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗ΢ΙΟ ΤΟΥ Κ΢ΑΤΟΥΣ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Σαχ. Δ/νςθ: Πανεπιςτθμίου 37 – Ακινα, 10165 Σθλζφωνα: 210-33 38 244, 210-33 38 351, 210-33 38 402, 210-33 38 415, 210-33 38 477 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥ΢ΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΙΑΙΑ Α΢ΧΗ ΡΛΗ΢ΩΜΗΣ Σαχ. Δ/νςθ: Κάνιγγοσ 29 – Ακινα 10682 Σθλζφωνα: 210-3329789, 210-33 29 791, 210-33 29 803, 210-33 29804, 210-3329806, 210-3329783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ΢ΑΤΙΑ ΥΡΟΥ΢ΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚ΢ΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘ΢ΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΑΝΘ΢ΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ο.Ρ.Σ. ΑΝΘ΢ΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ: Βας. ΢οφίασ 15 106 74, Ακινα Σθλζφωνα: 213 1313297, 213 1313 383 , 213 1313 397 Ακινα, 2/3/ 2018 Αριθμ. Ρρωτ.: οικ. 2/17262/ΔΕΠ Ρ΢ΟΣ : 1. Πλα τα Υπουργεία / Διευθφνςεισ Διοικητικοφ, Διευθφνςεισ Οικονομικοφ και Διευθφνςεισ Εποπτείασ Νομικών Ρροςώπων 2. Πλουσ τουσ Δήμουσ 3. Πλεσ τισ Ρεριφζρειεσ 4. Πλεσ τισ Ανεξάρτητεσ Αρχζσ 5. Πλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ 6. Βουλή των Ελλήνων – Γενική Διεφθυνςη Διοικητικήσ Υποςτηρίξεωσ 7. Εκκληςία τησ Ελλάδοσ 8. Δια του Υπ. Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων ςε όλεσ τισ Δ/νςεισ Α΄βάθμιασ και Β΄βάθμιασ Εκπαίδευςησ 9. Υπουργείο Εςωτερικών Γενικι Διεφκυνςθ Αποκζντρωςθσ και Σ.Α. Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Σ.Α. Σμιμα Παρακολοφκθςθσ & Επεξεργαςίασ ΢τοιχείων Προςωπικοφ Σ.Α. E-mail: info@ypes.gr ΘΕΜΑ: «Άμεςη ενημζρωςη των πεδίων «Κλάδοσ» και «Ειδικότητα» ςτο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ελληνικοφ Δημοςίου – ςφνδεςη με καταβολή επιδόματοσ επικίνδυνησ και ανθυγιεινήσ εργαςίασ» ΢το πλαίςιο τθσ ορκισ αποτφπωςθσ των ςτοιχείων του προςωπικοφ που υπθρετεί ςτο δθμόςιο τομζα και τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων των απογεγραμμζνων ςτο Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, υπενκυμίηεται θ υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ των πεδίων «Κλάδοσ» και/ι «Ειδικότθτα». Ειδικότερα, όςον αφορά ςτο προςωπικό που λαμβάνει επίδομα επικίνδυνησ και ανθυγιεινήσ εργαςίασ, ενθμερϊνουμε τισ υπθρεςίεσ ότι, με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 13 του άρκρου 18 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Αϋ) όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου ζβδομου του Ν.4517/2018 (ΦΕΚ22/Αϋ): «Οι αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν τα πεδία «κλάδοσ» και «ειδικότητα» τθσ Εφαρμογισ του Μθτρϊου Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου «Απογραφι» μζχρι τισ 14.3.2018. ΢ε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ των ωσ άνω πεδίων μζχρι τθν ΑΔΑ: Ω8Ζ0Η-7ΕΓ θμερομθνία αυτι, το επίδομα επικίνδυνησ και ανθυγιεινήσ εργαςίασ παφει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018». Ενόψει τθσ ανωτζρω διάταξθσ και λόγω τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ και τθσ αναςτολισ του ςχετικοφ επιδόματοσ που κζτει ο νόμοσ, οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ / Προςωπικοφ καλοφνται μζχρι τισ 14.3.2018 να ςυμπλθρϊςουν κατά απόλυτη προτεραιότητα τα ςτοιχεία των υπαλλήλων που λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνησ και ανθυγιεινήσ εργαςίασ, ωσ εξισ: 1. Προκειμζνου οι υπθρεςίεσ να εντοπίςουν τουσ υπαλλιλουσ των οποίων τα ςτοιχεία χρειάηονται ενθμζρωςθ, μποροφν να μεταβοφν ςτθν εφαρμογι τθσ απογραφισ, ςτθ «Διαχείριςθ Τπαλλιλων» και να επιλζξουν «Εξαγωγι ςε Excel». Με αυτόν τον τρόπο κα εξάγουν ςε πίνακα όλα τα ςτοιχεία όλου του προςωπικοφ τουσ προκειμζνου να εντοπίςουν τισ ελλείψεισ και τα ςφάλματα. 2. ΢τουσ υπαλλιλουσ που κα γίνει θ ενθμζρωςθ, κα πρζπει κατ’ αρχάσ να ελεγχκεί το πεδίο «Κατθγορία Προςωπικοφ», γιατί αυτό το πεδίο χαρακτθρίηει τθν ιδιότθτα του κάκε απογεγραμμζνου και από αυτό το πεδίο εξαρτϊνται και τα υπόλοιπα πεδία που εμφανίηονται ςτθν καρτζλα του. Η τιμι του πεδίου αυτοφ δεν επιτρζπεται να εμφανίηει τισ τιμζσ «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙ΢ΣΕΙ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤ (1)» και «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙ΢ΣΕΙ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤ (2)», διότι αυτζσ είναι μεταβατικζσ τιμζσ που ζπρεπε να ζχουν ιδθ μεταβλθκεί. Τπενκυμίηεται ότι οι πιο ςυχνζσ επιλογζσ Κατθγορίασ Προςωπικοφ για το μόνιμο και για το με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου πολιτικό προςωπικό είναι οι τιμζσ:  «ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ»  «ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ» 3. Προκειμζνου για τουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ με ςχζςθ δθμοςίου δικαίου, οι οποίοι εντάςςονται ςε κλάδο και όχι ςε ειδικότθτα, κα ενθμερωκεί το πεδίο «Κλάδοσ» με τθν τιμι του κλάδου που ανικουν και για το πεδίο «Ειδικότθτα» κα επιλεγεί θ τιμι «ΔΕΝ ΕΝΣΑ΢΢ΟΝΣΑΙ ΢Ε ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ». Προκειμζνου για τουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ με ςχζςθ δθμοςίου δικαίου, οι οποίοι εντάςςονται και ςε «κλάδο» και ςε «ειδικότθτα», κα ςυμπλθρωκοφν και τα δφο (2) πεδία. 4. Προκειμζνου για τουσ υπαλλιλουσ με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου οι οποίοι εντάςςονται ςε «ειδικότθτα» και όχι ςε «κλάδο», κα ςυμπλθρωκεί το πεδίο «Ειδικότθτα» με τθν τιμι τθσ ειδικότθτάσ τουσ και για το πεδίο «Κλάδοσ» κα επιλεγεί θ τιμι «ΔΕΝ ΕΝΣΑ΢΢ΟΝΣΑΙ ΢Ε ΚΛΑΔΟ». 5. Προκειμζνου για το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου οι πιο ςυχνζσ επιλογζσ Κατθγορίασ Προςωπικοφ είναι οι τιμζσ:  ΠΡΟ΢ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΡ.41 §2 Ν.4325/2015 (ΕΩ΢ 3 ΜΗΝΕ΢)  ΠΡΟ΢ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΡ.21 Ν.2190/1994 (ΕΩ΢ 1 ΕΣΟ΢)  ΛΟΙΠΟ ΕΚΣΑΚΣΟ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟΤ) Για το προςωπικό αυτό ςυμπλθρϊνεται μόνο το πεδίο «Ειδικότθτα» δεδομζνου ότι για τισ ανωτζρω Κατθγορίεσ Προςωπικοφ δεν εμφανίηεται το πεδίο «Κλάδοσ». 6. Τπενκυμίηεται ότι για να ενθμερωκεί θ καρτζλα του κάκε υπαλλιλου κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία είναι διαφορετικά ανάλογα με τθν τιμι τθσ Κατθγορίασ Προςωπικοφ. Προκειμζνου οι υπθρεςίεσ να εντοπίςουν ποια πεδία είναι υποχρεωτικά για κάκε Κατθγορία Προςωπικοφ, κα πρζπει, όταν βρίςκονται ςτθν ατομικι καρτζλα του υπαλλιλου, να πατοφν το κουμπί «Ενθμζρωςθ ΢τοιχείων Τπαλλιλου» για να βλζπουν τα υποχρεωτικά πεδία με επιςιμανςθ κόκκινου χρϊματοσ. ΑΔΑ: Ω8Ζ0Η-7ΕΓ Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εντόσ τθσ προκεςμίασ που προαναφζρκθκε, ςτουσ μιςκοδοτοφμενουσ των οποίων τα πεδία «κλάδοσ» ι /και «ειδικότθτα» τθσ εφαρμογισ του Μθτρϊου Ανκρωπίνου Δυναμικοφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου «Απογραφι» παραμζνουν κενά, μετά τθν 1.5.2018 αναςτζλλεται θ καταβολι του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ με ευκφνθ του εκκακαριςτι. Τπογραμμίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ μθ διακοπισ του, όπου απαιτείται, ιςχφουν τα οριηόμενα επί του άρκρου 17 τθσ αρικ. 2/37345/0004/2010 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ784/τ.Βϋ/4-6-2010). Η Ενιαία Αρχι Πλθρωμισ ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ότι τα πεδία «κλάδοσ» ι/και «ειδικότθτα» παραμζνουν κενά, κατά τθν υποβολι του XML αρχείου, κα εμφανίηει ςχετικό μινυμα ςτον εκκακαριςτι αποδοχϊν για τθν υποχρζωςθ ςυμπλιρωςισ τουσ, ςτοιχείο το οποίο κα αποτελεί πεδίο ελζγχου των αρμοδίων Τπθρεςιϊν. Σο επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ βαρφνει τον ΚΑΕ 0225 ςτουσ φορείσ που θ μιςκοδοςία τουσ βαρφνει τον κρατικό προχπολογιςμό και τον ΚΑΕ 0251 ςτα Ν.Π.Δ.Δ. ΢το ςφςτθμα τθσ Ενιαίασ Αρχισ Πλθρωμισ (ΕΑΠ) το ανωτζρω επίδομα καταχωρείται ςτον κωδικό 20, ο οποίοσ μετονομάηεται ςε ‘‘Επίδομα επικίνδυνησ και ανθυγιεινήσ εργαςίασ’’. Οποιαδιποτε άλλθ καταχϊρθςθ του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ ςε κωδικό ΕΑΠ διαφορετικό του κωδικοφ 20 κα κεωρείται λανκαςμζνθ και κα αποτελεί ςτοιχείο ελζγχου των αρμοδίων Τπθρεςιϊν. Μετά τθν πλθρωμι κάκε τφπου μιςκοδοςίασ κα διενεργείται ζλεγχοσ από το Σμιμα Βϋ Διαςταυρϊςεων και Παροχισ ΢τοιχείων τθσ ΕΑΠ ςτουσ μιςκοδοτοφμενουσ των οποίων θ καταχϊρθςθ του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ εμφανίηεται ςε κωδικό ΕΑΠ 20 και των οποίων τα πεδία «κλάδοσ» ι/και «ειδικότθτα» παραμζνουν κενά. Οι ωσ άνω διαπιςτϊςεισ κα κοινοποιοφνται ςτισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, προσ τισ οποίεσ κοινοποιείται θ παροφςα, παρακαλοφνται, ςε κάκε ζλεγχο που πραγματοποιοφν να εξετάηουν τθ πιςτι εφαρμογι αυτισ και να κάνουν ειδικι αναφορά ςτο ςχετικό πόριςμά τουσ. Παρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Εποπτείασ Νομικϊν Προςϊπων των Τπουργείων να ενθμερϊςουν άμεςα τα νομικά πρόςωπα που εποπτεφουν, κακϊσ και οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, οι Περιφζρειεσ και οι Διμοι να ενθμερϊςουν τα νομικά πρόςωπα που εποπτεφουν για τθν παροφςα εγκφκλιο. Η Υπουργόσ Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ Ο Αναπληρωτήσ Υπουργόσ Οικονομικών Πλγα Γεροβαςίλη Γιώργοσ Χουλιαράκησ Aκριβζσ Αντίγραφο Ο Προϊςτάμενοσ Αυτοτελοφσ Γραφείου Γραμματείασ και Αρχείου α.α. ΑΔΑ: Ω8Ζ0Η-7ΕΓ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ: 1. Γραφεία Τπουργϊν 2. Γραφεία Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Τπουργοφ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 2. Γραφείο Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν 3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 4. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ 5. Γραφεία κ. Γενικϊν Διευκυντϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ 6. Γραφείο κ. Γενικοφ Διευκυντι Ανκρωπίνου Δυναμικοφ του Δθμοςίου Σομζα του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 7. Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 8. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ - Σμιμα ΢χεδιαςμοφ και Λειτουργίασ Οριηόντιων ΢υςτθμάτων, Τποδομϊν και Δικτφων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 9. Διεφκυνςθ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ 10. Ενιαία Αρχι Πλθρωμισ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις