2/24906/ΔΑΔΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Παρακολούθηση εκτέλεσης προγράμματος επισκόπησης δαπανών οικονομικού έτους 2018».(ΑΔΑ:6ΘΡ7Η-8Ν1)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37, 101 65 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Τσαντή, Μ. Παπαδοπούλου Τηλέφωνο: 210-3338451, 210-3338346 E-mail: dadgk@glk.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.03.20 13:50:05 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΘΡ7Η-8Ν1 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.:.2/ 24906/ΔΑΔΓΚ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Παρακολούθηση εκτέλεσης προγράμματος επισκόπησης δαπανών οικονομικού έτους 2018». Α. Κατά το 2017, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υλοποίησε πρόγραμμα επισκόπησης δαπανών σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος της επισκόπησης δαπανών ήταν η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποτίμηση προτάσεων για πολιτικές εξοικονόμησης πόρων, με σκοπό τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις για την κοινωνική προστασία ευάλωτων πληθυσμών σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα με τρόπο διατηρήσιμο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων. Οι προτάσεις εξοικονόμησης που αξιολογήθηκαν ως ρεαλιστικές, εφικτές και συμβατές με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική ενσωματώθηκαν στο σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2018. Περαιτέρω, έγινε προβολή των αντίστοιχων μεγεθών για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ (2021). Β. Η επισκόπηση των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης ωστόσο, δεν αποτελεί εφάπαξ άσκηση εξοικονόμησης πόρων. Με το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 142/2017/ΦΕΚ Α΄181) συστάθηκε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης (ΔΑΔΓΚ), με κύριο στόχο τη διαρκή συγκριτική αξιολόγηση κάθε δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης, ώστε οι διατιθέμενοι δημόσιοι πόροι, που κυρίως προέρχονται από τη φορολογία, να έχουν υψηλή και μετρήσιμη κοινωνική ανταποδοτικότητα. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της νέας Διεύθυνσης έχουν ως ακολούθως: α) διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης και του αποτελέσματος των προγραμμάτων και των δράσεων της Γενικής Κυβέρνησης, β) σχεδιασμός και εισαγωγή νέων συστημάτων προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης, γ) σχεδιασμός, συντονισμός, υλοποίηση και αξιολόγηση γενικών και θεματικών επισκοπήσεων δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, αναφορικά με το πρόγραμμα επισκόπησης δαπανών, η Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για: α) τον ετήσιο προγραμματισμό επισκοπήσεων δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, β) την επεξεργασία στοιχείων δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς εντοπισμό περιοχών προς επισκόπηση, καθώς και γ) την οργάνωση των επισκοπήσεων και το συντονισμό των φορέων για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος επισκοπήσεων. ΑΔΑ: 6ΘΡ7Η-8Ν1 Γ. Κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εκτέλεσης του προγράμματος επισκόπησης δαπανών του τρέχοντος οικονομικού έτους, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων: α)Να αποστείλουν στη Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης έως 25.03.2018 απολογισμό εκτέλεσης Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 και εκτίμηση πραγματοποιήσεων/ εκτέλεσης Α΄ εξαμήνου τρέχοντος έτους για όλες τις δράσεις με τις οποίες συμμετέχουν στην επισκόπηση δαπανών, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Μετά την αποστολή του πρώτου διμηνιαίου απολογισμού, αυτός θα αποστέλλεται για όλες τις δράσεις σε μηνιαία βάση, μέχρι την 25η ημέρα κάθε μήνα, με επικαιροποιημένη την εκτίμηση εκτέλεσης Α΄ εξαμήνου. β)Να αποστείλουν ονομαστική λίστα με τα στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου, τα οποία θα το εκπροσωπούν σε θέματα επισκόπησης δαπανών. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τα στελέχη αυτά θα αποτελούν και σημεία επαφής με τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς. Η αποστολή όλων των αιτούμενων στοιχείων να γίνεται τόσο εγγράφως όσο και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dadgk@glk.gr . Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παρακαλούμε για την τήρηση των αναφερόμενων διαδικασιών και προθεσμιών. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr ). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Συνημμένα: Ένας (1) πίνακας ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Αποδέκτες προς Ενέργεια: 1)Όλα τα Υπουργεία α)Γραφεία Υπουργών β)Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών γ)Γραφεία Γενικών Γραμματέων δ)Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών/ Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών/ Οικονομικών -Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αποδέκτες προς Κοινοποίηση 1)Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 2)Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας Εσωτερική Διανομή 1)Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κου Γ. Χουλιαράκη 2)Γρ. Γεν. Γραμ. Δημ/κής Πολιτικής 3)Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρ/νος του Αυτ. Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου α.α. ΑΔΑ: 6ΘΡ7Η-8Ν1

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις