2822.10/20519/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε κατηγορίες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΦΕΚ: 1056/B/20181 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) Αριθμ. 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β/22.3.18) Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε κατηγορίες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ ΣΤ' του άρθρο 127 ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α' 74) και του άρθρου 34 του ν. 4508/2017«Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων ... και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 200). β. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας»(Α' 232). γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98). δ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210). ε. Του π.δ. 73/2015«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργείων ήΥφυπουργών (Α' 116)». ζ. Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170), όπως ισχύει. η. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α' 114). θ. Τις διατάξεις του π.δ 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες »(Α' 143). ι. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 135 και της παραγράφου 3 του άρθρου 136 του ν. 3079/2002(Α' 311) «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) 2. Την υπ' αριθμ. Υ2/22-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργώνκαι Υφυπουργών» (Β' 2076). 3. Την υπ' αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168). 4. Τον υπ’ αριθμ. 07/07 Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Λ.Σ. 5. Τον υπ’ αριθμ. 18/05 Κανονισμό Προσωπικού Ε/ΠΛ.Σ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Την υπ' αριθμ. 2800.1/80949/2017/10-11-2017 Εισηγητική Έκθεση Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ. 7. Την υπ' αριθμ. 2811.23/90860/2017/20-12-2017απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση συνολικού ύψους 2.500.000,00ευρώ περίπου, για το έτος 2018 εφαρμογής και για τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ, σε βάρος του ΚΑΕ 0434 ΕΦ 41-140,οι οποίες θα αντιμετωπιστούν ως εξής: - Για το οικονομικό έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται σε 2.500.000,00 € και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0434 του Π/Υ εξόδων του Ειδικού Φορέα 41-140 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» - Για τα επόμενα οικονομικά έτη, η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται ετησίως σε 2.500.000,00 € και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται στους προϋπολογισμούς Εξόδων των αντίστοιχων ετών του ιδίου ως άνω Ειδικού φορέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βρίσκονται εντός των ορίων του εγκριθέντος Μ.Π.Δ.Σ. αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ύψος Επιδομάτων Κινδύνου και Ειδικών Αποζημιώσεων Καθορίζουμε το ύψος των επιδομάτων κινδύνου κατά κατηγορία επιδόματος και δικαιούχων, ως ακολούθως: ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Πτητικό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1-Β2-Β3-Β4 Β1: 9.865,15€ Β2: 8.769,04€ Β3: 7.672,90€ Β4: 6.576,77€ 3 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 6.028,70€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ1 5.480,65€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ2 4.932,59€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ3 4.603,75€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ4 3.836,46€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ5 3.288,41€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1-Ε2 Ε1: 2.411,49€ Ε2: 1.973,03€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η 2.192,25€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ 548,08€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I1 (18ΜΗΝΟΥ) 1.205,75€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (18ΜΗΝΟΥ) 2.Υποβρυχίων Καταστροφέων 12 986,52€ α. Αξκοί - Ανθστές Λ.Σ. - 3.249,41€ ΕΛ.ΑΚΤ β. Υπαξκοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. - 2.707,84€ Λ/Φ 3. Δυτών Αξκοί - Ανθστές - Υπαξκοί ΑΝΑ ΩΡΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.-Λ/Φ 13,55 € 4.Πτητικό Επίδομα Εκπαιδευτών Πτήσεων Ως άρθρο 2 παρ. Γ της ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ παρούσας ΠΤΗΣΗΣ 10,96 € 5.Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (K.E.A.) Αξκοί-Ανθστές- 145.00 € Υπαξκοί - Λ/Φ 6. Ανιχνευτή - Εξουδετερωτή Βομβών και Εκρηκτικών Μηχανισμών (Πυροτεχνουργών) και Συνοδών Σκύλων Ανίχνευσης Εκρηκτικών Υλών Αξκοί-Ανθστές-Υπαξκοί -Λ/Φ ΜΗΝΙΑΙΟ ΒΑΣΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Πλοίαρχος 1.000,00€ Αντιπλοίαρχος 920,00€ Πλωτάρχης 900,00€ Υποπλοίαρχος 850,00€ Ανθυποπλοίαρχος 850,00€ 4 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) Σημαιοφόρος 850,00€ Ανθυπασπιστής 800,00€ Αρχικελευστής 780,00€ Επικελευστής 780,00€ Κελευστής 650,00€ Λιμενοφύλακας 600,00€ Άρθρο 2 Πτητικό επίδομα Καθορίζουμε τις κατηγορίες δικαιούχων, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο και χρόνο καταβολής πτητικού επιδόματος, όπως παρακάτω: Α. ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. Χορηγείται πτητικό επίδομα εξαμήνου στις κατωτέρω κατηγορίες προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. όταν συμπληρώσουν τριάντα (30) ώρες πτήσης, σε ένα εξάμηνο με αεροπλάνα (εφεξής Α/Π) και ελικόπτερα (εφεξής Ε/Π)που ανήκουν σε Ελληνικές και Συμμαχικές δυνάμεις: (α)Στους μόνιμους Αξιωματικούς (εφεξής Αξκούς), Αξιωματικούς Ειδικής Μονιμότητας (εφεξής Αξκούς (ΕΜ)),Ανθυπασπιστές (εφεξής Ανθστές) και Υπαξιωματικούς (εφεξής Υπαξκοί) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόχους στρατιωτικών πτυχίων χειριστή Α/Π και Ε/Π. (β) Στους Αξκούς, Ανθστές, Υπαξκούς Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες (εφεξής Λ/Φ) κατόχους πτυχίου ειδικοτήτων Α/Π και Ε/Π, από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος Α/Π και Ε/Π, όταν αυτοί ίπτανται ως απαραίτητα μέλη πληρώματος. (γ) Στους μαθητές στρατιωτικών σχολών χειριστών και ειδικοτήτων πληρωμάτων Α/Π και Ε/Π, της Ελλάδας ή χωρών του εξωτερικού. (δ) Στους Αξκούς, Ανθστές, Υπαξκούς Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Λ/Φ που διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας, εκπαιδεύονται ή μετεκπαιδεύονται σε αεροσκάφη ή άλλα εναέρια μέσα στρατιωτικού ή πολιτικού νηολογίου άλλων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και σε όμοια μέσα διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών που εκτελούν αποστολές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 2. Ειδικά στους ιπταμένους Αξκούς Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., κατόχους στρατιωτικού πτυχίου χειριστού Α/Π ή Ε/Π, που δεν υπηρετούν σε μονάδα εναέριων μέσων του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., χορηγείται το πτητικό επίδομα των παρακάτω κατηγοριών όταν συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ώρες πτήσης σε ένα εξάμηνο, σε Ελληνικά ή συμμαχικά εναέρια μέσα. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι, θα ίπτανται για τη συντήρηση της πτητικής τους ικανότητας, μόνο 5 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) κατόπιν διαταγής της αρμόδιας Διοικήσεως του Αρχηγείου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και αναλόγως των υφισταμένων αναγκών. 3. Χορηγείται πτητικό επίδομα 18μήνου στους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέχουν πτυχία ειδικότητας Μηχανικών, Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Α/Π και Ε/Π Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτό προβλέπεται για τα μέλη πληρώματος Α/Π και Ε/Π όταν συμπληρώσουν τριάντα (30) ώρες πτήσης, σε ένα 18μηνο με Α/Π και Ε/Π που ανήκουν σε Ελληνικές και συμμαχικές δυνάμεις. Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Οι κατηγορίες των δικαιούχων Πτητικού Επιδόματος εξαμήνου και δεκαοκταμήνου έχουν ως ακολούθως: (α) Κατηγορίες Β1-Β2-Β3-Β4 Αξκοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού που ίπτανται με αεροπλάνα και ελικόπτερα οποιουδήποτε τύπου και υπηρέτησαν σε Μονάδες Α/Π ή Ε/Π του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχουν δε συμπληρώσει αριθμό ωρών πτήσεως με Α/Π ή Ε/Π, που ισοδυναμεί αντίστοιχα με 1.500,1.200, 800 και 500 ώρες πτήσεως με αεριωθούμενα Α/Π πολεμικού τύπου. Η αναγωγή ωρών πτήσης Α/Π και Ε/ΠΛ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. σε ώρες αεριωθουμένου Α/Π πολεμικού τύπου γίνεται με πολλαπλασιασμό των ωρών, με τους εξής συντελεστές: (αα) Α/Π τύπου REIMS F-406 και Ε/Π τύπου AS 365N3 με συντελεστή 0,30. (ββ) Α/Π τύπου CESSNA RG-172R και SOCATATB-20 με συντελεστή 0,28. Χειριστές των ελικοπτέρων AS 365N3 του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εντάσσονται στην κατηγορία Β4 μέχρι την συμπλήρωση599 ωρών πτήσεως επί του τύπου. Από 600 ώρες πτήσεως επί του τύπου και άνω εντάσσονται στην κατηγορίαΒ3 και για την ένταξη τους σε μεγαλύτερη κατηγορία τηςΒ3 θα ισχύει ο συντελεστής αναλογίας ωρών πτήσεως, αναλόγως του τύπου Ε/Π που ίπτανται. (β) Κατηγορία Γ Αξκοί Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού, που ίπτανται με οποιοδήποτε αεριωθούμενο Α/Π στα-θερών πτερύγων, που ανήκει σε Ελληνικές ή Συμμαχικές Ε.Δ.. (γ) Κατηγορία Δ1 Αξκοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα Α/Π (δικινητήρια, πολυκινητήρια) βάρους πάνω από 4.000 KGR όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα, καθώς και με Α/Π REIMS F-406. (δ) Κατηγορία Δ2 Αξκοί ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χειριστές, εφόσον ίπτανται με μονοκινητήρια ελικόπτερα πάνω από 4.000 KGR όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα. (ε) Κατηγορία Δ3 6 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) Αξκοί ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθστές Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. χειριστές, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα Α/Π τύπου CESSNA RG-172R και SOCATA ΤΒ-20 και Ε/Π κάτω των 4.000 KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα. (στ) Κατηγορία Δ4 Υπαξκοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα Α/Π και Ε/Π βάρους πάνω από 4.000 KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα. (ζ) Κατηγορία Δ5 Υπαξκοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χειριστές ανεξαρτήτως βαθμού, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα Α/Π και Ε/Π βάρους κάτω από 4.000 KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα. (η) Κατηγορία Ε1-Ε2 (αα) Αξκοί, Ανθστές (Ε1), Υπαξκοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λ/Φ (Ε2), κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας Α/Π, από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος Α/Π και Ε/Π (ββ) Αξκοί, Ανθστές (Ε1), Υπαξκοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λ/Φ(Ε2), ειδικότητας Συνδέσμου Συμβούλου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή ειδικότητας Δύτη - Διασώστη που επιβαίνουν επί Ε/Π ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις (θ) Κατηγορία Η Αξκοί, Ανθστές και Υπαξκοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκπαιδευόμενοι χειριστές που φοιτούν σε Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας και του Εξωτερικού. (ι) Κατηγορία Θ Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών ειδικοτήτων πληρωμάτων Α/Π της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. (ια) Κατηγορία I (18MHNOY) (αα) Δικαιούχοι πτητικού επιδόματος κατηγορίας Ι (IIκαι 12) δεκαοκταμήνου, είναι Αξκοι, Ανθστές, ΥπαξκοίΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λ/Φ κάτοχοι πτυχίου τεχνικής ειδικότητας Α/Π ή άλλης ειδικότητας, που ίπτανται σε δοκιμαστικές ή άλλες διατεταγμένες αποστολές ή υπηρεσίες που απαιτούν την παρουσία τους κατά την διάρκεια της πτήσης, ως εξής: (i) Κατηγορία I1: Αξιωματικοί ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπασπιστές, (ii) Κατηγορία Ι2: Υπαξιωματικοί και Λ/Φ. (ββ) Οι ανωτέρω δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία αυτή (I1 ή Ι2) αναλόγως του βαθμού που φέρουν, κατόπιν: i. Επιτυχούς αποφοίτησης τους από αναγνωρισμένο φορέα που παρέχει εκπαίδευση τεχνικού αντικειμένου ii. Έκδοσης Ημερήσιας Διαταγής Διοικητού Υ.Ε.Μ. ανάληψης καθηκόντων, όπως αναφέρονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς Οργάνωσης και Λειτουργίας και Προσωπικού των δύο Μοιρών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. iii. Πλήρωσης των διαδικασιών και προϋποθέσεων ένταξης τεχνικού προσωπικού Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην κατηγορία αυτή, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 56 Κεφ. Ζ 7 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αριθμ. 07/07 (Α.Π.: 7121.1/01/2007/04-04-2007 απόφαση κ. Υ.Ε.Ν.). (γγ) Επισημαίνεται ότι οι ώρες πτήσης των κατηγοριώνI1 και Ι2 υπολογίζονται στο σύνολο της πτητικής εμπειρίας των δικαιούχων για την ένταξη τους σε ανώτερες κατηγορίες πτητικού επιδόματος σύμφωνα με την παράγραφο Β(6) του ίδιου άρθρου. 2. Οι Αξκοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χειριστές, ανεξαρτήτως βαθ-μού των κατηγοριών Δ1, Δ2, Δ3 καθώς και οι Ανθστές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. χειριστές των κατηγοριών Δ2 και Δ3 εντάσσονται στις αμέσως επόμενες κατηγορίες με ανώτερη τηΓ, με τη συμπλήρωση κάθε φορά 600 ωρών πτήσεως επί του τύπου που ίπτανται. 3. Οι Υπαξκοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού των κατηγοριών Δ4 και Δ5 εντάσσονται στις αμέσως επόμενες κατηγορίες με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 600 ώρες πτήσεως επί του τύπου που ίπτανται. 4. Οι Αξκοί, Ανθστές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατηγορίας Ε1,Υπαξκοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λ/Φ κατηγορίας Ε2 εντάσσονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, και με ανώτερη την Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 500 ώρες πτήσεως. 5. Προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των κατηγοριών της παρ.Α (1) δ του άρθρου 2, λαμβάνει πτητικό επίδομα της κατηγορίας όπου έχει ήδη ενταχθεί από την Υπηρεσία υπαγωγής του ή ανώτερο, ανάλογα με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών πτήσης. Γ. ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ 1. Χορηγείται επιπλέον του πτητικού επιδόματος στους Αξκούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων, κατόχους στρατιωτικού πτυχίου εκπαιδευτή πτήσεων που ορίζονται ως εκπαιδευτές πτήσεων (αέρος) με διαταγές αρμοδίων Διοικήσεων, για τις ώρες που ίπτανται μαζί με τους εκπαιδευόμενους χειριστές(αξιωματικούς ή μαθητές Στρατιωτικών Σχολών - Χειριστών), επί Α/Π διπλού χειρισμού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Συμμαχικών Δυνάμεων. 2. Το πτητικό επίδομα εκπαιδευτών πτήσεων καθορίζεται στο ένα χιλιοστό (1/1000) του ποσού που αντιστοιχεί στην Α1 κατηγορία πτητικού επιδόματος, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά για τους Αξκούς χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας, για κάθε ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και μέχρι είκοσι (20) ώρες κατά ανώτατο όριο για κάθε μήνα. 3. Ειδικά για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε ότι αφορά χειριστές Ε/Π, χειριστές συσκευών και προσωπικό συντηρήσεως, καθορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες: (α) Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών Ε/Π Κατηγορίας Γ': 8 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) Χειριστής Ε/Π που έχει 200 ώρες πτήσεως στον συγκεκριμένο τύπο Ε/Π, εκ των οποίων οι 100 ως κυβερνήτης, έχει αποφοιτήσει και αποκτήσει πτυχίο εκπαιδευτή πτήσεων από τη Σχολή Ε/Π Ναυτικού ή άλλη αναγνωρισμένη σχολή Εκπαιδευτών Ε/Π του εσωτερικού ή του εξωτερικού. (Β) Εκπαιδευτής-Εξεταστής χειριστών Ε/Π Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατηγορίας Β΄ όταν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 150ώρες πτήσεως ως εκπαιδευτής Κατηγορίας Γ΄ και εφόσον αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή του πτυχίου του σε αξιολογητή πτήσεων. (γ) Εκπαιδευτής-Αξιολογητής χειριστών Ε/Π Κατηγορίας Α΄, όταν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ώρες πτήσεως ως εκπαιδευτής-εξεταστής Κατηγορίας Β΄ και εφόσον έχει αξιολογηθεί ικανός για την προαγωγή πτυχίου του σε αξιολογητή πτήσεων. (δ) Εκπαιδευτής ιπτάμενων μηχανικών-χειριστών συ-σκευών εφόσον είναι ιπτάμενος μηχανικός-χειριστής συσκευών Ε/Π, έχει 150 πτήσεως ώρες στον συγκεκριμένο τύπο Ε/Π και έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το σχολείο εκπαιδευτών εδάφους-αέρος της Σχολής Ε/Π του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής αεροπορίας ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. (ε) Εκπαιδευτής-Εξεταστής ιπτάμενων μηχανικών-χειριστών συσκευών Ε/Π όταν έχει συμπληρώσει κατ' ελάχιστον 100 ώρες πτητικής εκπαίδευσης ως εκπαιδευτής και εφόσον αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή του πτυχίου του σε εκπαιδευτή-εξεταστή ιπταμένων μηχα-νικών-χειριστών συσκευών Ε/Π. (στ) Εκπαιδευτής-αξιολογητής ιπταμένων μηχανικών-χειριστών συσκευών όταν έχει συμπληρώσει κατ' ελάχιστον 150 ώρες πτητικής εκπαίδευσης ως εκπαιδευτής και εφόσον αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή του πτυχίου σε εκπαιδευτή-αξιολογητή ιπταμένων μηχανικών-χειριστών συσκευών Ε/Π. Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Το πτητικό επίδομα εξαμήνου και 18μήνου καταβάλλεται στους δικαιούχους ως ακολούθως: (α) Το μισό μόλις συμπληρωθούν δέκα (10) ώρες πτήσης ή το ένα δέκατο (1/10) του μισού για κάθε μια από τις δέκα (10) πρώτες ώρες πτήσης. (β) Το άλλο μισό μόλις συμπληρωθούν είκοσι (20) ώρες πτήσης ή το ένα εικοστό (1/20) του μισού για κάθε ώρα πτήσης πέραν των δέκα (10) πρώτων ωρών πτήσης κάθε εξαμήνου ή 18μήνου. (γ) Για τους δικαιούχους της παρ. Α (2) του άρθρου 2γίνεται ανάλογη εφαρμογή των προηγουμένων διατάξεων όταν συμπληρωθούν πέντε (5) ώρες και δέκα (10)ώρες αντίστοιχα. (δ) Για τις πέραν των τριάντα (30) ωρών πτήσεως μέσασε κάθε εξάμηνο ή 18μηνο αναλόγως περιπτώσεως, δεν καταβάλλεται πτητικό επίδομα. Επίσης πτητικό επίδομα δεν καταβάλλεται για τις πέραν των δεκαπέντε (15) ωρών πτήσεως, μέσα σε κάθε εξάμηνο, των δικαιούχων της παρ. Α 2 του άρθρου 2. 9 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) (ε) Στην περίπτωση προαγωγής των δικαιούχων πτητικού επιδόματος ή αλλαγής κατηγορίας μέσα στο ίδιο εξάμηνο ή 18μηνο, το πτητικό επίδομα υπολογίζεται με ποσοστό, ανάλογα με τις ώρες πτήσης που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε βαθμό ή κατηγορία δικαιούχου. (στ) Τεχνικοί Αξκοί, Ανθστές, Υπαξκοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Λ/Φ που συμπληρώνουν συγχρόνως ώρες πτήσης για λήψη πτητικού επιδόματος εξαμήνου και 18μηνου, δεν μπορούν εντός του αυτού 18μηνου να λάβουν πτητικό επίδομα μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ώρες πτήσης, δηλαδή τρία πτητικά, από τις οποίες τριάντα (30) ώρες 18μηνου, ούτε μέσα στο ίδιο εξάμηνο ποσό μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ώρες πτήσης. (ζ) Κατ' εξαίρεση προκειμένου για μόνιμα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που φονεύονται ή τραυματίζονται λόγω αεροπορικού ατυχήματος, που συμβαίνει σε διατεταγμένη πτήση, καταβάλλεται ολόκληρο το πτητικό επίδομα εξαμήνου ή 18μήνου, ανεξάρτητα από τις ώρες πτήσης που πραγματοποίησαν σε αυτό. Ε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1. Για την καταβολή του πτητικού επιδόματος απαιτούνται: (α) Προσκόμιση ατομικής βεβαίωσης του Γραφείου πτήσεων της μονάδας που υπηρετεί ο δικαιούχος, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των ωρών πτήσης του, καθώς και την κατηγορία πτητικού επιδόματος στην οποία ανήκει. (β) Ειδικά για τους δικαιούχους της παρ. Α1δ του άρθρου 2 της παρούσας, που διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας, η έκδοση των ατομικών βεβαιώσεων πραγματοποιείται κατόπιν ατομικής αναφοράς και με την προσκόμιση των ακολούθων δικαιολογητικών: (αα) Έγγραφο του Διεθνούς Συντονιστικού Κέντρου(Δ.Σ.Κ.) το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση με τις ώρες πτήσης που εκτέλεσε κατά τη διάρκεια της αποστολής. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται υποχρεωτικά το μέσο με το οποίο ίπταται ο δικαιούχος, ο φορέας εκμετάλλευσης του ιπτάμενου μέσου, το/τα αεροδρόμιο/α από τα οποία επιχειρούσε και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έλαβαν χώρα οι συγκεκριμένες πτήσεις. (ββ) Ακριβές αντίγραφο της Διαταγής Μετακίνησης. (γγ) Ακριβές αντίγραφο του σχετικού Φύλλου Πορείας. (γ) Επίσης για τους δικαιούχους της παρ. Α1δ του άρθρου 2 της παρούσας, που εκπαιδεύονται ή μετεκπαιδεύονται, η έκδοση των ατομικών βεβαιώσεων πραγματοποιείται κατόπιν ατομικής αναφοράς και με την προσκόμιση των ακολούθων δικαιολογητικών: (αα) Έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου του αλλοδαπού φορέα εκπαίδευσης, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα ή του ημεδαπού στρατιωτικού ή πολιτικού φορέα εκπαίδευσης, το οποίο θα αναγράφει υποχρεωτικά το μέσο επί του οποίου ίπταται ο δικαιούχος, τον τόπο εκπαίδευσης, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πτήσεις, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τις ώρες πτήσης. (ββ) Ακριβές αντίγραφο της Διαταγής Μετακίνησης. 10 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) (γγ) Ακριβές αντίγραφο του σχετικού Φύλλου Πορείας. (δ) Ειδικά για τους εκπαιδευτές πτήσεων, για την καταβολή του πτητικού επιδόματος εκπαιδευτού πτήσεων, προσκομίζεται επιπλέον αντίγραφο της Διαταγής με την οποία ο δικαιούχος ορίστηκε εκπαιδευτής πτήσεων και στην οποία απαραίτητα θα αναφέρεται ο τύπος του Α/Πή Ε/Π στον οποίο έχει οριστεί εκπαιδευτής. Άρθρο 3 Επίδομα Υποβρυχίων Καταστροφέων Δικαιούχοι του επιδόματος Υποβρυχίων Καταστροφέων είναι μόνιμοι εν ενεργεία Αξκοί, Ανθστές, ΥπαξκοίΛ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Λ/Φ οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίου Καταστροφέα («Υ/ΚΤ») της ΣΥΚ/ΠΝ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, εφόσον κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου πραγματοποιούν: (α) Δύο καταδύσεις σε βάθος τριάντα έξι (36) μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα (10) πρώτα λεπτά και με τη χρήση συσκευών ατμοσφαιρικού αέρα. (β) Δύο ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με χρήση πυξίδας 1.000 μέτρων κατ' ελάχιστο και λοιπές προϋποθέσεις ανάλογα με διαταγές εκάστου Κλάδου. (γ) Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με χρήση πυξίδας 1.000 μέτρων κατ' ελάχιστο και λοιπές προϋποθέσεις ανάλογα με διαταγές εκάστου Κλάδου. Άρθρο 4 Λοιπές προϋποθέσεις καταβολής επιδόματος υποβρυχίου καταστροφέα 1. Το επίδομα υποβρυχίου καταστροφέα καταβάλλεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του άρθρου 3, που υπηρετούν ως Επιχειρησιακό προσωπικό στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 2. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται επίσης σε όσους αποσπούνται από την Μ.Υ.Α./Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε άλλους φορείς. Άρθρο 5 Επίδομα Δυτών 1. Επίδομα Δυτών καταβάλλεται στο προσωπικό Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., ανά ώρα κατάδυσης ως κάτωθι: (α) Στους Δύτες - Διασώστες που επιβαίνουν επί Ελικόπτερων ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, για τις καταδύσεις που πραγματοποιούν ετησίως λόγω συντήρησης καταδυτικής ικανότητας αυτοδυτών. 11 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) (β) Στα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν ολοκληρώσεως της αρχικής τους εκπαίδευσης για την απόκτηση του πτυχίου αυτοδυτών, καθώς και στα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., κατόχων πτυχίου αυτοδυτών, για τις καταδύσεις που πραγματοποιούν ετησίως λόγω συντήρησης καταδυτικής ικανότητας αυτοδυτών. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης ανωτέρω επιδόματος είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμό-δια Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας/206 ΠΑΥ. Άρθρο 6 Επίδομα Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) 1. Επίδομα Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.)καταβάλλεται στο μόνιμο εν ενεργεία προσωπικό Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. που έχει αποφοιτήσει με επιτυχία από το Σχολείο Ειδικών Αποστολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Ε.Α.Λ.Σ.) ή αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και παράλληλα υπηρετεί ως επιχειρησιακό προσωπικό στα Κλιμάκια Ει-δικών Αποστολών των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών. 2. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1 σε μηνιαία βάση, με την επιφύλαξη του άρθρου 7. Άρθρο 7 Λοιπές προϋποθέσεις καταβολής επιδόματος Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) Το ως άνω επίδομα χορηγείται και σε δικαιούχους, που απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι (03) τρεις μήνες όταν η αποχή οφείλεται σε νοσηλεία ή πάθηση ή αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας ή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης επί των καθηκόντων τους. Αποχή από τα καθήκοντα για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εφόσον διαρκεί περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες, συνεπάγεται την διακοπή χορήγησης του επιδόματος. Άρθρο 8 Επίδομα Ανιχνευτή - Εξουδετερωτή Βομβών και Εκρηκτικών Μηχανισμών (Πυροτεχνουργών)και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Εκρηκτικών Υλών 1. Το επίδομα Ανιχνευτή - Εξουδετερωτή Βομβών και Εκρηκτικών Μηχανισμών (Πυροτεχνουργών) και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Εκρηκτικών Υλών χορηγείται στο μόνιμο εν ενεργεία προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα Κ.Ε.Α./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Μ.Υ.Α./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και κατέχει πτυχίο ανιχνευτή ή εξουδετερωτή βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών 12 2822.10/ 20519/2018 (ΦΕΚ 1056/Β//22.3.18) των σχολείων της ΕΛ.ΑΣ. ή αντίστοιχου της αλλοδαπής, εφόσον η εκπαίδευση έγινε με έγκριση της Υπηρεσίας. 2. Το ίδιο ως άνω επίδομα χορηγείται επίσης και στο μόνιμο εν ενεργεία προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί ως επιχειρησιακό προσωπικό στα Κ.Ε.Α./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., αποτελεί συνοδό αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και κατέχει πτυχίο της ΕΛ.ΑΣ. ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον η εκπαίδευση έγινε με έγκριση της υπηρεσίας. 3. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους των παραγράφων 1 και 2 σε μηνιαία βάση, με την επιφύλαξη του άρθρου 9. Άρθρο 9 Λοιπές προϋποθέσεις καταβολής επιδόματος Ανιχνευτή - Εξουδετερωτή Βομβώνκαι Εκρηκτικών Μηχανισμών (Πυροτεχνουργών)και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Εκρηκτικών Υλών 1. Το ως άνω επίδομα χορηγείται και σε δικαιούχους, που απέχουν από τα καθήκοντα τους μέχρι (03) τρεις μήνες όταν η αποχή οφείλεται σε νοσηλεία ή πάθηση ή αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια επέμβασης για επισήμανση ή εξουδετέρωση ή καταστροφή εκρηκτικού μηχανισμού ή αυτοσχέδιας βόμβας ή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στα αντικείμενα αυτά. Αποχή από τα καθήκοντα για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εφόσον διαρκεί περισσότερο από (30)τριάντα ημέρες, συνεπάγεται την διακοπή χορήγησης του επιδόματος. 2. Οι διατάξεις που αφορούν τους δικαιούχους του ως άνω επιδόματος έχουν εφαρμογή και για τον χρόνο εκπαίδευσης όσων ειδικεύονται ως Ανιχνευτές-Εξουδετερωτές Βομβών και Εκρηκτικών Μηχανισμών (Πυροτεχνουργών) και ως Συνοδοί Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Εκρηκτικών Υλών. 3. Το επίδομα του άρθρου 8 δεν καταβάλλεται σωρευτικά με αυτό του άρθρου 6 καθώς και με αυτό του άρθρου 3. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01 Ιανουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2018 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις