∆11/οικ.82/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).(ΑΔΑ:Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ) ΕΓΚ/6/2018
ΑΔΑ: Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (∆11) Ταχ. ∆/νση: Χ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 10178 Αθήνα Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.03.30 12:14:49 EEST Reason: Location: Athens Αθήνα, 28.03.2018 Αρ. Πρωτ.: Αρ Πρωτ ∆11/οικ.82 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του πίνακα διανοµής ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρµογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη Μη.Μ.Ε.∆.) Σε συνέχεια της αρχικής ενηµέρωσης για την σύνδεση και λειτουργία του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ. 8.(η) 8.(η του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, µε την εγκύκλιο αρ.2/26.01.2018 της Γ Γ.Γ.Υ Γ.Υ. και µε αφορµή σχετικά ερωτήµατα των Αναθετουσών Αρχών, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις προκειµένου να υπάρξει ενιαία εφαρµογή των εν λόγω ρυθµίσεων: ρυθµίσεων - Για τις συµβάσεις έργων µε εκτιµώµενη αξία κάτω του 1.000.000€, 1. η κλήρωση των επιτροπών διαγωνισµού διεξάγεται µεταξύ υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο. Με προωθούµενη τροποποίηση της σχετικής διάταξης της παρ. 8.α του άρθρου 221 του Ν. Ν 4412/2016 θα προβλεφθεί η κλήρωση να διεξάγεται µεταξύ υπαλλήλων εγγεγραµµένων στο Μητρώο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και όχι σε επίπεδο Αναθέτουσας Αρχής, έτσι ώστε τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού να προέρχονται από οποιαδήποτε οποιαδήποτ Υπηρεσιακή Μονάδα ανήκει στην ίδια περιφερειακή ενότητα ανεξαρτήτως της επάρκειας του τεχνικού προσωπικού οσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. - Οι επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΜηΜΕ∆ (22.02.2018) παραµένουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση ολοκλήρ του έργου τους, σύµφωνα µε το άρθρο 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016. ΑΔΑ: Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ Οι ετήσιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί µέχρι την 22.02.2018 ισχύουν µέχρι τη λήξη της θητείας τους (άρθρο 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016 σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ. 3 της υπ’ αρ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών). Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν περιληφθεί σε ετήσια επιτροπή εγγράφονται και στο ΜηΜΕ∆ µε την προβλεπόµενη διαδικασία. - Όταν η Αναθέτουσα Αρχή έχει υπηρεσιακές µονάδες σε περισσότερες της µίας έδρες (περιφερειακές ενότητες), τότε η εγγραφή θα γίνει χωριστά από κάθε υπηρεσιακή µονάδα (π.χ. Περιφέρεια Α.Μ.Θ./ Περιφερειακή Ενότητα Έβρου/ ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). Όταν όλες οι υπηρεσιακές µονάδες της αναθέτουσας αρχής έχουν έδρα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, τότε είναι δυνατόν η εγγραφή της αναθέτουσας αρχής να περιλάβει τεχνικούς υπαλλήλους που προέρχονται από τις διάφορες υπηρεσιακές της µονάδες (π.χ. ο ∆ήµος Λέσβου να περιλάβει στην εγγραφή του τους τεχνικούς υπαλλήλους που πληρούν τα κριτήρια και υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία, Πολεοδοµία, Υπηρεσία Πρασίνου κλπ). - ∆εν απαιτείται οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο να είναι χρήστες του ΕΣΗ∆ΗΣ. Όταν θα κληρωθούν ως µέλη της επιτροπής διαγωνισµού τότε µπορεί να γίνει η εγγραφή τους µε αίτηµα στο ΕΣΗ∆ΗΣ για τη χορήγηση κωδικών. - Οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισµών έργων, µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών αφορούν µόνο στην ανοικτή και κλειστή διαδικασία (σχετική Εγκύκλιος 23/ 2017 της ΓΓΥ). Συνεπώς για τις εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισµοί, διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, κ.λπ.) δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού µέσω του ΜηΜΕ∆. - Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 οι τεχνικοί υπάλληλοι που εγγράφονται στο µητρώο θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον διετή εργασιακή εµπειρία σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταµένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, οποιαδήποτε χρονική στιγµή (δεν επαρκεί εµπειρία σε διαδικασίες ανάθεσης προµηθειών ή άλλων υπηρεσιών). Ωστόσο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι οι υπάλληλοι κάθε υπηρεσίας θα κληρώνονται, κατά πάσα πιθανότητα, και σε επιτροπή διαγωνισµού άλλης υπηρεσίας της ίδιας περιφερειακής ενότητας όπου και θα πρέπει να επιτελέσουν επαρκώς τα καθήκοντά τους. - Οι αναθέτοντες φορείς του βιβλίου ΙΙ, οι οποίοι δεν έχουν την υποχρέωση εγγραφής των τεχνικών τους υπαλλήλων στο µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 1 της υπ’ αρ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, αλλά είναι υπόχρεοι χρήσης του µητρώου στην περίπτωση ανάθεσης έργου µε το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 ως προς τον τρόπο συγκρότησης της επιτροπής του διαγωνισµού, µπορούν να εγγράψουν τεχνικούς υπαλλήλους τους στο Μητρώο. ΑΔΑ: Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ - Η προβλεπόµενη κλήρωση υπαλλήλων µέσω του Μητρώου στις περιπτώσεις επιτροπών παραλαβής (άρθρο 170 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) δεν είναι προς το παρόν εφικτή και οι συγκροτήσεις των επιτροπών παραλαβής θα εξακολουθούν να γίνονται εκτός Μητρώου. Εσωτερική ∆ιανοµή 1. Χρον. Αρχείο 2. ∆/ντής 3. Τµήµα Γ Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών 4. Γραφεία Γενικών ∆ιευθυντών του Υπουργείου 5. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων 6. ∆/νση Νοµοθετικού Συντονισµού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ∆Ε Η/Υ µε Α΄ β Πίνακας Αποδεκτών 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Αυτοτελή τµήµατα του Υπουργείου (µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους εποπτευόµενους φορείς αρµοδιότητάς τους) Ανεξάρτητες και αυτοτελείς αρχές του Υπουργείου Εποπτευόµενα Νοµικά Πρόσωπα αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ∆ιοικητική Αρχή Σηράγγων ΥΠΑ Προεδρία της ∆ηµοκρατίας Βουλή των Ελλήνων Όλα τα Υπουργεία (µε την παράκληση να ενηµερώσουν και τους εποπτευόµενους φορείς αρµοδιότητάς τους) - Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού) - Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης - Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης - Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (µε την παράκληση προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείο Εξωτερικών - Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων - Υπουργείο Οικονοµικών - Υπουργείο Υγείας - Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης - Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής - Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ΑΔΑ: Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. - Υπουργείο Τουρισµού - Υπουργός Επικρατείας Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας –Ιονίου Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (προς περαιτέρω ενηµέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης Ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (Μ.Ο.∆. Α.Ε.) Ανεξάρτητες Αρχές Κέντρο ∆ιεθνούς και Οικονοµικού ∆ικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις