2/25130/ΔΣΜΕΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση της 2/40379/ΔΥΕΠ/19-04-2013 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) περί Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων» (ΦΕΚ Β’ 1076/30.04.2013), όπως ισχύει τροποποιημένη με την αριθ. 72/02.01.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’/45/18.01.2017) και την αριθ. 437/30.01.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’484/20.02.2017).

ΦΕΚ: 1288/Β/20182/25130/ΔΣΜΕΚ/2018,ΦΕΚ- 1288/Β/12.4.2018 2/25130/ΔΣΜΕΚ/2018,ΦΕΚ- 1288/Β/12.4.2018 Τροποποίηση της 2/40379/ΔΥΕΠ/19-04-2013 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) περί Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων» (ΦΕΚ Β’ 1076/30.04.2013), όπως ισχύει τροποποιημένη με την αριθ. 72/02.01.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’/45/18.01.2017) και την αριθ. 437/30.01.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’484/20.02.2017). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α΄210) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄184) και ισχύει και του άρθρου 20 του ιδίου νόμου «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις». β. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 181) και ιδίως των άρθρων 53 και 54, γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98), δ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143), όπως ισχύει, ε. Του ν.δ. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α’90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ» (ΦΕΚ Α’6), όπως ισχύει, στ. Της αριθ. Υ.29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 2.Τα εγκεκριμένα πρακτικά της 62ης Συνεδρίασης / 26.10.2017 της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2/40379/ΔΥΕΠ/19-04-2013 «Κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε) περί Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων» ως προς το Παράρτημα Β’ αυτής, 3.Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση 2/40379/ ΔΥΕΠ/19-04-2013 (ΦΕΚ Β΄ 076) «Κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) περί Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων», όπως ισχύει τροποποιημένη με την αριθ. 72/02.01.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’/45/18.01.2017) και την αριθ. 437/30.01.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’484/20.02.2017) ως προς τα ακόλουθα σημεία: α. Η παρ. 5 του άρθρου 5 καταργείται και οι παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα. 1 14236 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1288/12.04.2018 β. Η παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο τύπος των δημοσιονομικών διορθώσεων και των πράξεων καταλογισμού της προηγούμενης παραγράφου παρατίθεται ενδεικτικά στα παραρτήματα Β και Γ της παρούσας απόφασης.». γ. Η παρ. 3 του άρθρου 10 καταργείται. δ. Το Παράρτημα «Β» αντικαθίσταται ως εξής: ©ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǺ ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǹʌȩijĮıȘȢįȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢįȚȩȡșȦıȘȢIJȘȢīǻǻǼ ǼȆǼǿīȅȃȈȊȈȉǾȂǼȃȅ ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ  ȊȆȅȊȇīǼǿȅȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ īǼȃǿȀǾīȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǻǾȂȅȈǿȅȃȅȂǿȀǾȈȆȅȁǿȉǿȀǾȈ īǼȃǿȀȅȁȅīǿȈȉǾȇǿȅȉȅȊȀȇǹȉȅȊȈ īǼȃǿȀǾǻǿǼȊĬȊȃȈǾǻǾȂȅȈǿȅȃȅȂǿȀȍȃǼȁǼīȋȍȃ ȆȇȅȈ  ȉĮȤǻȞıȘ «««««« ȉĮȤȀȦį «««««« ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ «««««« ȉȘȜȑijȦȞȠ «««««« ȉȘȜİȠȝȠȚȠIJȣʌȓĮ «««««« ǾȜȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠ «««««« ǹșȒȞĮ««««««« ǹȡȆȡȦIJ««««««  ȍȢȆȓȞĮțĮȢǹʌȠįİțIJȫȞ Τεύχος Β’ 1288/12.04.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14237 ǹȆȅĭǹȈǾǻǾȂȅȈǿȅȃȅȂǿȀǾȈǻǿȅȇĬȍȈǾȈ «««««««« ȚįȚȩIJȘIJĮĮȡȝȩįȚȠȣȠȡȖȐȞȠȣǼȈǼȁīİȞȚțȩȢǻȚİȣșȣȞIJȒȢǻȚİȣșȣȞIJȒȢȉȝȘȝĮIJȐȡȤȘȢǼȜİȖțIJȚțȒȅȝȐįĮ  DzȤȠȞIJĮȢȣʌȩȥȘ ȉȚȢįȚĮIJȐȟİȚȢ Į IJȠȣ ȃ ©ȅȡȖȐȞȦıȘ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ İȜȑȖȤȠȣ ȖȚĮ IJȘ įȚĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ ȤȡȘıIJȒȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ IJȠȣ ȀȡĮIJȚțȠȪ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ IJȦȞ İțIJȩȢ IJȠȣ ȀȡĮIJȚțȠȪ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ijȠȡȑȦȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮIJȐȟİȚȢª ĭǼȀ ǹ  ȩʌȦȢ IJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİțĮȚȚıȤȪİȚțĮȚȚįȓȦȢIJȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚ ȕ IJȠȣ ȃ ©ǹȡȤȑȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮȚ İʌȠʌIJİȓĮȢ İȞıȦȝȐIJȦıȘ IJȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ ǼǼ  ǻȘȝȩıȚȠ ȜȠȖȚıIJȚțȩ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮIJȐȟİȚȢª ĭǼȀ ǹ  ȩʌȦȢIJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİțĮȚȚıȤȪİȚ Ȗ IJȠȣ ȃǻ ©Ȇİȡȓ ȀȫįȚțȠȢ ǼȚıʌȡȐȟİȦȞ ǻȘȝȠıȓȦȞ ǼıȩįȦȞª ĭǼȀ ǹ  ȩʌȦȢIJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİțĮȚȚıȤȪİȚ į IJȠȣȆǻ©ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǻȘȝȠıȓȦȞȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞȊʌȘȡİıȚȫȞ ǻȅȊ țĮȚ IJȦȞ ȉȠʌȚțȫȞ īȡĮijİȓȦȞ țĮȚ țĮșȒțȠȞIJĮ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ ĮȣIJȫȞª ĭǼȀ ǹ  ȩʌȦȢ IJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİțĮȚȚıȤȪİȚ İ IJȠȣ Ȇǻ ©ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞª ĭǼȀ ǹ  țĮȚ ȚįȓȦȢIJȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚ ıIJ IJȘȢ ȣʌ ĮȡȚșȝ ǻȊǼȆ ǹʌȩijĮıȘȢ IJȠȣ ĮȞĮʌȜȘȡȦIJȒ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ©ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ IJȘȢ īİȞȚțȒȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ ǼȜȑȖȤȦȞ ʌİȡȓ İʌȚȕȠȜȒȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ įȚȠȡșȫıİȦȞ țĮȚ țĮIJĮȜȠȖȚıȝȫȞª ĭǼȀ Ǻ  ȩʌȦȢ IJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİțĮȚȚıȤȪİȚ ȗ IJȘȢ ȣʌǯĮȡȚșȝǻȊǼȆ ǹʌȩijĮıȘȢ IJȠȣ ĮȞĮʌȜȘȡȦIJȒ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ǻȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ǼȜȑȖȤȦȞ țĮȚ ǼȡİȣȞȫȞ IJȘȢ īİȞȚțȒȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞǼȜȑȖȤȦȞ!! ĭǼȀǺǯ țĮȚȚįȓȦȢIJȠȣțİijĮȜĮȓȠȣī ȀĮșȫȢțĮȚ Į IJȘȞȑțșİıȘĮʌȠIJİȜİıȝȐIJȦȞIJȠȣIJĮțIJȚțȠȪİȜȑȖȤȠȣ ĮĮ«« ʌȠȣįȚİȞİȡȖȒșȘțİıIJȠ ijȠȡȑĮ©«««ªIJȠįȚȐıIJȘȝĮ«««« ıİ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ȣʌ ĮȡȚșȝ ««« İȞIJȠȜȒȢ İȜȑȖȤȠȣ ȕ IJȠȣʌ ĮȡȚșȝ««« ȑȖȖȡĮijȠIJȘȢ «««ȝİIJȠȠʌȠȓȠȖȞȦıIJȠʌȠȚȒșȘțİȘȦȢȐȞȦ ȑțșİıȘİȜȑȖȤȠȣıIJȠȞİȜİȖȤșȑȞIJĮijȠȡȑĮ (ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȝȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞIJȚȡȡȒıİȦȞ) Ȗ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ įİȞ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ĮȞIJȚȡȡȒıİȚȢ İȞIJȩȢ IJȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ IJȘȢ ʌĮȡ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣIJȠȣȃ (ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞIJȚȡȡȒıİȦȞ) Ȗ IJȠȣʌ ĮȡȚșȝ««« ȑȖȖȡĮijȠĮȞIJȚȡȡȒıİȦȞIJȠȣijȠȡȑĮ į IJĮʌȡĮțIJȚțȐIJȘȢȣʌ ĮȡȚșȝ««ıȣȞİįȡȓĮıȘȢIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȈȣȞIJȠȞȚıȝȠȪǼȜȑȖȤȦȞ țĮIJȐIJȘȞȠʌȠȓĮİȟİIJȐıIJȘțĮȞȠȚĮȞȦIJȑȡȦĮȞIJȚȡȡȒıİȚȢ İ IJȠ ȣʌ ĮȡȚșȝ ««« ȑȖȖȡĮijȠ IJȘȢ «««« ȝİ IJȠ ȠʌȠȓȠ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒșȘțİ ıIJȠȞ İȜİȖȤșȑȞIJĮijȠȡȑĮIJȠĮʌȠIJȑȜİıȝĮIJȘȢİȟȑIJĮıȘȢIJȦȞĮȞIJȚȡȡȒıİȫȞIJȠȣ ǹʌȠijĮıȓȗȠȣȝİ  ǼʌȚȕȐȜȜȠȣȝİįȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒįȚȩȡșȦıȘıIJȠijȠȡȑĮ«««« ȑįȡĮ ««« «««« ȪȥȠȣȢ«««« ««¼ ǹĭȂ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14238 Τεύχος Β’ 1288/12.04.2018 ǾįȚȩȡșȦıȘİʌȚȕȐȜȜİIJĮȚțĮIJ İijĮȡȝȠȖȒIJȘȢıȪıIJĮıȘȢ««IJȠȣİȣȡȒȝĮIJȠȢ««IJȘȢȣʌȩ ıȘȝİȓȠĮIJȠȣıțİʌIJȚțȠȪȑțșİıȘȢĮʌȠIJİȜİıȝȐIJȦȞİȜȑȖȤȠȣȜȩȖȦ«««(ʌİȡȚȖȡĮijȒ IJȘȢ ʌĮȡĮIJȣʌȓĮȢ ʌȠȣ ȐȖİȚ ıİ İʌȚȕȠȜȒ IJȘȢ įȚȩȡșȦıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ IJȠȣ IJȡȩʌȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ IJȘȢȩʌȦȢĮȞĮȜȪȠȞIJĮȚıIJȠȠȚțİȓȠıȘȝİȓȠIJȘȢȠȡȚıIJȚțȒȢȑțșİıȘȢĮʌȠIJİȜİıȝȐIJȦȞİȜȑȖȤȠȣ i) (ĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ Ȓ ijȠȡȑĮ ȝİ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ įȚĮțȡȚIJȩ Įʌȩ IJȠȞ țȡĮIJȚțȩ): ȉȠ ʌȠıȩ IJȘȢ įȚȩȡșȦıȘȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ȑıȠįȠ IJȠȣ țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ İȚıȐȖİIJĮȚ ıIJȠȞȀǹǼ ǾȠijİȚȜȒȕİȕĮȚȫȞİIJĮȚĮʌȩIJȘȞĮȡȝȩįȚĮǻȅȊıİȕȐȡȠȢIJȠȣȣʌȩȤȡİȠȣijȠȡȑĮȝİȤȡȘȝĮIJȚțȩ țĮIJȐȜȠȖȠ ʌȠȣ ıȣȞIJȐııİIJĮȚ țĮȚ IJȘȢ ĮʌȠıIJȑȜȜİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ İȜİȖțIJȚțȒ ĮȡȤȒ țĮȚ İȚıʌȡȐIJIJİIJĮȚıȪȝijȦȞĮȝİIJȚȢįȚĮIJȐȟİȚȢIJȠȣȀǼǻǼ Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩijĮıȘ ĮʌȠIJİȜİȓ ȞȩȝȚȝȠ IJȓIJȜȠ İȓıʌȡĮȟȘȢ IJȘȢ ȠijİȚȜȒȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ȐȝİıĮ İțIJİȜİıIJȒ ȆȡȠıȕȐȜȜİIJĮȚ ȝİ ȑȞįȚțĮ ȝȑıĮ İȞIJȩȢ İȟȒȞIJĮ  ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ IJȘȢ țȠȚȞȠʌȠȚȒıİȫȢ IJȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ IJȠȣ ȃ ĭǼȀ ǹ  Ǿ ʌȡȠșİıȝȓĮ ȐıțȘıȘȢ IJȦȞ ȑȞįȚțȦȞ ȝȑıȦȞ țĮȚ Ș ȐıțȘıȒ IJȠȣȢ įİȞ ĮȞĮıIJȑȜȜİȚ IJȘȞ İțIJȑȜİıȒIJȘȢ ii) (ĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ijȠȡȑĮ IJȘȢ ȀİȞIJȡȚțȒȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ, ʌ.Ȥ. ȊʌȠȣȡȖİȓȠ, ǹʌȠțİȞIJȡȦȝȑȞȘ ǻȚȠȓțȘıȘ țIJȜ.): ǾįȚȩȡșȦıȘȣȜȠʌȠȚİȓIJĮȚȝİȚıȩʌȠıȘȝİȓȦıȘIJȦȞʌȚıIJȫıİȦȞIJȠȣijȠȡȑĮȖȚĮIJȠIJȡȑȤȠȞȒIJȠ İʌȩȝİȞȠIJȘȢİʌȚȕȠȜȒȢIJȘȢȠȚțȠȞȠȝȚțȩȑIJȠȢȝİIJȐĮʌȩʌȡȩIJĮıȘIJȠȣĮȡȝȩįȚȠȣįȚĮIJȐțIJȘıIJȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ īİȞȚțȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ įȑıȝİȣıȘ IJȦȞ ʌȚıIJȫıİȦȞ ıIJȠ İȚįȚțȩ ĮʌȠșİȝĮIJȚțȩ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȀǹǼ  Ǿ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȩIJĮıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİIJĮȚ İȞIJȩȢʌȡȠșİıȝȓĮȢİȞİȞȒȞIJĮ ȘȝİȡȫȞĮʌȩIJȘȢİʌȚįȩıİȦȢIJȘȢʌĮȡȠȪıĮȢĮʌȩijĮıȘȢ Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩijĮıȘ ʌȡȠıȕȐȜȜİIJĮȚ ȝİ ȑȞįȚțĮ ȝȑıĮ İȞIJȩȢ İȟȒȞIJĮ  ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ IJȘȢ țȠȚȞȠʌȠȚȒıİȫȢ IJȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ IJȠȣ ȃ ĭǼȀ ǹ  Ǿ ʌȡȠșİıȝȓĮ ȐıțȘıȘȢ IJȦȞ ȑȞįȚțȦȞ ȝȑıȦȞ țĮȚ Ș ȐıțȘıȒ IJȠȣȢ įİȞ ĮȞĮıIJȑȜȜİȚ IJȘȞ İțIJȑȜİıȒIJȘȢ ««««««««« ĮȡȝȩįȚȠȩȡȖĮȞȠīİȞȚțȩȢǻȚİȣșȣȞIJȒȢǻȚİȣșȣȞIJȒȢȉȝȘȝĮIJȐȡȤȘȢǼȜİȖțIJȑȢ)  ȆǿȃǹȀǹȈǹȆȅǻǼȀȉȍȃ ǹȆȅǻǼȀȉǼȈȆȇȅȈǼȃǼȇīǼǿǹ i) (ĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ Ȓ ijȠȡȑĮ ȝİ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ įȚĮțȡȚIJȩ Įʌȩ IJȠȞ țȡĮIJȚțȩ) ««««(İʌȦȞȣȝȓĮ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ijȠȡȑĮ) ȝİĮʌȠįİȚțIJȚțȩİʌȓįȠıȘȢ  ««««(İʌȦȞȣȝȓĮ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǻȅȊ) ȝİıȣȞȘȝȝȑȞȠȤȡȘȝĮIJȚțȩțĮIJȐȜȠȖȠțĮȚʌİȡȚȜȘʌIJȚțȒțĮIJȐıIJĮıȘȕİȕĮȓȦıȘȢȠijİȚȜȒȢ  ii) (ĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ijȠȡȑĮ IJȘȢ ȀİȞIJȡȚțȒȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ, ʌ.Ȥ. ȊʌȠȣȡȖİȓȠ, ǹʌȠțİȞIJȡȦȝȑȞȘ ǻȚȠȓțȘıȘ țIJȜ.) ««««(İʌȦȞȣȝȓĮ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ijȠȡȑĮ) ȝİĮʌȠįİȚțIJȚțȩİʌȓįȠıȘȢ Į īȡĮijİȓȠ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȈȣȞIJȠȞȚıIJȒ ǹʌȠțİȞIJȡȦȝȑȞȘȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ țIJȜ (įȚĮIJȐțIJȘȢ IJȠȣ ijȠȡȑĮ) Τεύχος Β’ 1288/12.04.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ȕīȡĮijİȓȠ ȆȡȠȧıIJĮȝȑȞȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. īİȞȚțȠȪ ǻȚİȣșȣȞIJȒ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȖȚĮ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ, īİȞȚțȠȪ ǻȚİȣșȣȞIJȒ ǼıȦIJİȡȚțȒȢ ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ ǻȚİȣșȣȞIJȒ ȅȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ȖȚĮ ǹʌȠțİȞIJȡȦȝȑȞȘ ǻȚȠȓțȘıȘ țIJȜ) ȊʌȠȣȡȖİȓȠȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞǻȚİȪșȣȞıȘȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪīİȞȚțȒȢȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ ȀȅǿȃȅȆȅǿǾȈǾ  ȊʌȠȣȡȖİȓȠȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ĮīȡĮijİȓȠīİȞȚțȠȪīȡĮȝȝĮIJȑĮǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢȆȠȜȚIJȚțȒȢ ȕīȡĮijİȓȠīİȞȚțȠȪǻȚİȣșȣȞIJȒǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞǼȜȑȖȤȦȞ ȖǻȚİȪșȣȞıȘȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪīİȞȚțȒȢȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ (İijȩıȠȞ įİȞ İȓȞĮȚ ȒįȘ ĮʌȠįȑțIJȘȢ ʌȡȠȢ İȞȑȡȖİȚĮ) įīȡĮȝȝĮIJİȓĮǼȈǼȁ (İijȩıȠȞ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠįȑțIJȘȢ İıȦIJİȡȚțȒȢ įȚĮȞȠȝȒȢ) İǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȊʌȘȡİıȓĮǼʌȠʌIJİȓĮȢțĮȚǼȜȑȖȤȠȣ««««(İʌȦȞȣȝȓĮ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǻȊǼ Ǽ)  ǼȜİȖțIJȚțȩȈȣȞȑįȡȚȠ (ĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ Ȓ ijȠȡȑĮ ȝİ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ įȚĮțȡȚIJȩ Įʌȩ IJȠȞ țȡĮIJȚțȩ) ȊʌȠȣȡȖİȓȠ««««(İʌȦȞȣȝȓĮ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ İʌȠʌIJİȪȠȞIJȠȢ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ) ĮīȡĮijİȓȠīİȞȚțȠȪǻȚİȣșȣȞIJȒȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞȊʌȘȡİıȚȫȞ ȕȂȠȞȐįĮǼıȦIJİȡȚțȠȪǼȜȑȖȤȠȣ ǼȈȍȉǼȇǿȀǾǻǿǹȃȅȂǾ (țĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ İțįȓįȠȞ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ ȩȡȖĮȞȠ) ǻȚİȪșȣȞıȘȈȤİįȚĮıȝȠȪȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ǼʌȚȕȠȜȒȢȀȣȡȫıİȦȞȒīȡĮȝȝĮIJİȓĮǼȈǼȁª Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018 Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 14239

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις