15407/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣτοιχεία που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου από τους Δήμους και τις Περιφέρειες για το προσωπικό και τη μισθοδοσία του – Μη υποχρέωση υποβολής των στοιχείων αυτών από τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ.(ΑΔΑ:6Ν0Γ465ΧΘ7-48Λ) ΕΓΚ/14/2018
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α) Δ/νση Προσωπικού Τ.Α Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α Υπευθ. Ενημέρωσης: Α. Κωστοπούλου, τηλ. 2131364343 2. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ΟΤΑ Υπευθ. Ενημέρωσης: Κ. Τσιμπουκέλης τηλ. 2131361323 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα Fax: 213 136 4383 e-mail : gramatia@ypes.gr http:// www.ypes.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.04.27 16:34:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ν0Γ465ΧΘ7-48Λ Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 Αριθμ. Πρωτ.: 15407 ΠΡΟΣ : 1) Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας 1. Γραφείο Δημάρχου / Περιφερειάρχη 2. Διευθύνσεις Διοίκησης & Υπηρεσίες αρμόδιες για τη μισθοδοσία του προσωπικού (με την παράκληση να γνωστοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις τους) 2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (με την παράκληση να γνωστοποιήσουν την παρούσα στους Συνδέσμους ΟΤΑ αρμοδιότητάς τους) Εγκύκλιος 14 ΘΕΜΑ: Στοιχεία που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου από τους Δήμους και τις Περιφέρειες για το προσωπικό και τη μισθοδοσία του – Μη υποχρέωση υποβολής των στοιχείων αυτών από τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ Από το έτος 2012 που ξεκίνησε να λειτουργεί στο Υπουργείο ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας, και μέχρι και σήμερα, αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα των Δήμων και των Περιφερειών, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών (web services), συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με το προσωπικό και τη μισθοδοσία του (ως προς το είδος των αντλούμενων στοιχείων, βλ. Παράρτημα). Ωστόσο στην πορεία, και ειδικότερα μετά το έτος 2014 κατά το οποίο, με το π.δ 105/2014, θεσμοθετήθηκε η Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α και συγκεκριμένα η οργανική μονάδα της Διεύθυνσης με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και επεξεργασία των στοιχείων του προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ομώνυμο Τμήμα), η υπηρεσία μας απέκτησε διαδικτυακή πρόσβαση στα στοιχεία που καταχωρούν οι φορείς της Τ.Α (Δήμοι, Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα και πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών1 ) στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Μητρώο), 1 Κατά τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 και της κατ΄εξουσιοδότηση του εκδοθείσας υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/2010 (ΦΕΚ Β΄ 784) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τις οποίες ορίζονται όλοι οι φορείς που είναι υπόχρεοι 1 ΑΔΑ: 6Ν0Γ465ΧΘ7-48Λ καθώς με το άρθρο 23 του ν.4305/2014, προβλέφθηκε ρητά η υπευθυνότητα του Προϊσταμένου της οικείας Γενικής Διεύθυνσης να διασφαλίζει την καταγραφή έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων από τους φορείς της Τ.Α στο εν λόγω Μητρώο. Επιπλέον, ενόψει των προαναφερθέντων διατάξεων και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η υπηρεσία μας ξεκίνησε να παραλαμβάνει σε μηνιαία βάση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π), αναλυτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη μισθοδοσία του προσωπικού των φορέων Τ.Α. Ως εκ τούτου η υπηρεσία μας κατέχει πλέον, σε τακτική βάση, μέσω της εφαρμογής του Μητρώου και από την Ε.Α.Π, όχι μόνο τα περισσότερα από τα στοιχεία που υποβάλουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας αλλά και μεγαλύτερη ανάλυση αυτών καθώς και επιπλέον δεδομένα για το προσωπικό τους (σημειώνεται άλλωστε ότι οι ίδιοι οι φορείς καταχωρούν τα σχετικά στοιχεία στις διαδικτυακές εφαρμογές του Μητρώου / ΕΑΠ). Συγκεκριμένα κατέχει, σε πλήρη ανάλυση, τα στοιχεία του τμήματος «1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» του xml αρχείου που αντλείται από τον Κόμβο για το προσωπικό και όλα τα στοιχεία του αρχείου που αντλείται για τη μισθοδοσία του (βλ. Παράρτημα). Το γεγονός αυτό καθιστά επομένως την παρακολούθηση από την υπηρεσία μας των ίδιων (και μάλιστα συνοπτικότερων) στοιχείων του Κόμβου ανώφελη, ενώ παράλληλα η διάθεσή τους επιβαρύνει, από πλευράς χρόνου, τους ίδιους τους φορείς χωρίς πρόσθετο όφελος από πλευράς πληροφόρησης. Επίσης καθιστά αχρείαστη την επέκταση της άντλησης των ίδιων στοιχείων από τα νομικά και τις επιχειρήσεις των φορέων αυτών, δεδομένου ότι και για τους φορείς αυτούς η πληροφόρηση αντλείται από τις προαναφερθείσες πηγές. Συναφώς σημειώνεται ωστόσο ότι η υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ασκεί συνεχή έλεγχο ως προς το εάν απογράφουν το προσωπικό τους και πραγματοποιούν τις πληρωμές μισθοδοσίας μέσω της ΕΑΠ όλοι οι υπόχρεοι, προς τούτο, φορείς της Τ.Α., ώστε να διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την πληρότητα των διαθέσιμων δεδομένων. Επισημαίνεται ότι τα μόνα στοιχεία τα οποία, μέχρι στιγμής, δεν διαθέτει η υπηρεσία μας από τις προαναφερθείσες πηγές και απαιτείται να συνεχιστεί η υποβολή τους στον Κόμβο από τους Δήμους και τις Περιφέρειες είναι το τμήμα του xml αρχείου που αφορά τη στελέχωση των οργανικών τους μονάδων (βλ. ενότητα «1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ όλους τους φορείς» του Παραρτήματος). Τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των Δήμων και Περιφερειών δεν απαιτείται να ξεκινήσουν την υποβολή των εν λόγω στοιχείων στον Κόμβο. Τα εν λόγω στοιχεία στελέχωσης, παρότι πολύ χρήσιμα, έχει αποδειχθεί ότι με τη μορφή που υποβάλλονται από τους Δήμους και τις Περιφέρειες στον Κόμβο δεν είναι πάντα αξιοποιήσιμα και επιδεκτικά ανάλυσης, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι πλήρη και τυποποιημένα ως προς την περιγραφή κάθε οργανικής μονάδας. Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία μας έχει ξεκινήσει και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ελέγχου από τα ΦΕΚ δημοσίευσης των Ο.Ε.Υ, την αποτύπωση 2 ΑΔΑ: 6Ν0Γ465ΧΘ7-48Λ σε αρχείο μορφής xls , με τυποποιημένη μορφή, της δομής του Ο.Ε.Υ κάθε Δήμου / Περιφέρειας για όλα τα επίπεδα των οργανικών του μονάδων. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία αυτή, με νεότερη Εγκύκλιο μας, θα διατεθεί σε κάθε φορέα το αρχείο που του αντιστοιχεί, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα και πληρότητά του καταγεγραμμένου, σε αυτό, ΟΕΥ του και θα δοθούν οδηγίες ως προς τον τρόπο διάθεσης των στοιχείων στελέχωσης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας μέσω αρχείου xml ή xls. Μέχρι τότε, κάθε Δήμος και Περιφέρεια που υποβάλλει σήμερα αρχείο xml στον Κόμβο για το προσωπικό του, θα συνεχίσει να το υποβάλλει, ενημερωμένο μόνο ως προς το τμήμα αυτού που αφορά τα στοιχεία στελέχωσης των οργανικών του μονάδων. Το τμήμα του αρχείου που αναφέρεται στα λοιπά στοιχεία μπορεί να έχει μηδενικές τιμές, καθώς δεν θα παρακολουθείται από την υπηρεσία μας. Σημειώνεται ωστόσο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μεταβληθεί η δομή του συγκεκριμένου xml αρχείου, όπως αυτό έχει καθοριστεί με βάση τις υφιστάμενες προδιαγραφές, καθώς θα είναι αδύνατη η άντλησή του από τον Κόμβο. Δήμοι και Περιφέρειες που δεν υπέβαλλαν μέχρι σήμερα στοιχεία στελέχωσης στον Κόμβο, θα πρέπει να αναμένουν την προαναφερθείσα, νεότερη εγκύκλιό μας, και μπορούν να διακόψουν την υποβολή στον Κόμβο του xml αρχείου που αφορά το προσωπικό. Για όλους τους φορείς, δεν απαιτείται η υποβολή του αρχείου που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού, καθώς όπως προαναφέρθηκε τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από την Ε.Α.Π. Τέλος, επαναλαμβάνουμε ότι δεν απαιτείται η έναρξη υποβολής στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας από τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Το Υπουργείο \ Εγκύκλιοι - Αποφάσεις. Ο Υπουργός Π. Σκουρλέτης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78 - Αθήνα 2. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος Μεσογείων 15 115 26 Αθήνα 3. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής σε ΟΤΑ (μέσω e-mail) - Alfaware ( dimitris@alfaware.gr ) - MEGAPLAN ( megaplan@otenet.gr ) - Neuropublic ( k_stamataki@neuropublic.gr ) - OTS ( glioliou@ots.gr ) - Q&R ( gpet@qnr.com.gr ) - Singular Logic (pmaniatis@singularlogic.eu , , cbratos@singularlogic.eu ) - Unisystems ( nikolopoulost@unisystems.gr ) - ΔΑΕΜ (t.tzekas@daem.gr) - ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ( gkolovos@egritosgroup.gr , mmarkou@egritosgroup.gr ) - SOFTWORKS ( cpistikos@softworks.gr ) 3 ΑΔΑ: 6Ν0Γ465ΧΘ7-48Λ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 3. κ. Γεν. Δ/ντρια Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 4. κ. Γεν. Δ/ντη Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακ/νησης 5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ΟΤΑ (µε την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 6. Δ/νση Οικονομικών ΤΑ Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων ΤΑ 7. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α 4 ΑΔΑ: 6Ν0Γ465ΧΘ7-48Λ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υφιστάμενες προδιαγραφές για Δήμους / Περιφέρειες 1. ΑΡΧΕΙΟ XML (ή xls) ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ YEAR Έτος αναφοράς MONTH Μήνας ORGANIC_POSITIONS EMPTY_ORGANIC_POSITIONS Πλήθος προβλεπόμενων οργανικών θέσεων Πλήθος κενών οργανικών θέσεων TOTAL_EMPLOYEES Πλήθος εργαζομένων TACTICAL_EMPLOYEES DETACHED_EMPLOYEES Πλήθος τακτικού προσωπικού Πλήθος αποσπασμένου προσωπικού σε άλλη υπηρεσία EMPLOYEES_FROMDETACHMENT Πλήθος προσωπικού με απόσπαση από άλλη υπηρεσία NEW_EMPLOYEES Πλήθος νεοενταχθέντων RETIRED_EMPLOYEES FEMALE_EMPLOYEES Πλήθος αποχωρησάντων Πλήθος γυναικών εργαζομένων MARRIED_EMPLOYEES Πλήθος έγγαμων εργαζομένων EMPLOYEES_DEGREE_A Πλήθος εργαζομένων με βαθμό Α EMPLOYEES_DEGREE_B Πλήθος εργαζομένων με βαθμό Β EMPLOYEES_PE Πλήθος εργαζομένων κατηγορίας ΠΕ EMPLOYEES_TE Πλήθος εργαζομένων κατηγορίας ΤΕ POSTGRADUATE_EMPLOYEES Πλήθος εργαζομένων με μεταπτυχιακές σπουδές FOREIGN_LANGUAGE_EMPLOYEES Πλήθος εργαζομένων με γνώση ξένης γλώσσας KLIMAKIA KLIMAKIO KLIMAKIO_NO KLIMAKIO_EMPLOYEES EMPLOYEES_AGES Ανάλυση μισθολογικών κλιμακίων Στοιχεία ενός μισθ. Κλιμακίου Αρ.Μισθολογικού Κλιμακίου και 0 για όσουν δεν υπόκεινται σε μισθ.κλ. Πλήθος εργαζομένων ανά μισθολογικό κλιμάκιο Ηλικιακή ανάλυση AGE Στοιχεία μια συγκεκριμένης ηλικίας VALUE H τιμή της ηλικίας AGE_EMPLOYEES Πλήθος εργαζομένων μιας συγκεκριμένης ηλικίας EMPLOYEES_KLADOI Ανάλυση κατά κλάδο / ειδικότητα KLADOS Στοιχεία ενός κλάδου / ειδικότητας KLADOS_EMPLOYEES Πλήθος εργαζομένων με τον κλάδο / ειδικότητα 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ DIVISION Ονομασία κάθε Διεύθυνσης του φορέα DIVISION_EMPLOYEES Πλήθος εργαζομένων κάθε Διεύθυνσης DEPARTMENT Ονομασία κάθε Τμήματος του φορέα DEPARTMENT_EMPLOYEES Πλήθος εργαζομένων κάθε Τμήματος OFFICE Ονομασία κάθε Γραφείου, το οποίο μπορεί να ανήκει σε ένα τμήμα (DEPARTMENT) ή είναι αυτοτελές (INDEPENDENT_OFFICES) Πλήθος εργαζομένων κάθε Γραφείου OFFICE_EMPLOYEES DESCRIPTION Εμφανίζεται στις διευθύνσεις/τμήματα/γραφεία και στους κλάδους (KLADOS) και κρατάει την ονομασία/περιγραφή τους 5 ΑΔΑ: 6Ν0Γ465ΧΘ7-48Λ 2. ΑΡΧΕΙΟ XML (ή xls) ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ YEAR MONTH ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Έτος Μήνας Για κάθε ένα από τα παρακάτω είδη εργασίας: MONIMOI Μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου IDAX Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου IDOX Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου SYMBASH Συμβασιούχοι DIKHGOROI Δικηγόροι STAGE Σταζ / μαθητεία SPECIAL Ειδικά μισθολόγια παρακολουθούνται τα παρακάτω στοιχεία: BASIC_SALARY Βασικός Μισθός XRONOEPIDOMA Χρονοεπίδομα OVERTIME Υπερωρίες APOZHM_SYLLOG Αποζημίωση Συλλογικού Οργάνου SYNOLO_EPIDOMATON ERGOD_EISFORES EMPLOYEE_COUNT Σύνολο Επιδομάτων Εργοδοτικές Εισφορές Αριθμός Υπαλλήλων 6

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις