2/29109/0004/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνάθεση αρμοδιότητας στις Δημοσιονομικές υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) καταχώρισης στοιχείων των εκκαθαριστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και εκτύπωσης αυτών.

ΦΕΚ: 1474/Β/2018Αριθμ. 2/29109/0004/2018, ΦΕΚ-1474/Β/27.4.2018 Αριθμ. 2/29109/0004/2018, ΦΕΚ-1474/Β/27.4.2018 Ανάθεση αρμοδιότητας στις Δημοσιονομικές υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) καταχώρισης στοιχείων των εκκαθαριστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και εκτύπωσης αυτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει, και ιδίως την περ. ια) του άρθρου 69Δ, την περ. ε. της παρ. 5 του άρθρου 24 και του άρθρου 103, β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 2. Την αριθ. 2/34883/0026/2017/26.02.2018 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που εκδόθηκαν σε προηγούμενα έτη μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π» (ΑΔΑ: 64ΔΤΗ-ΗΔ3). 3. Την αριθ. 2/25511/ΔΠΔΑ/22.03.2018 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση ούτε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους, ούτε στο ΜΠΔΣ 2018-2021. 4. Τα αριθ. 2/17720/0026/01.03.2018 και 2/5218/0026/20.03.2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων. 5. Την ανάγκη τακτοποίησης των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) που εκδόθηκαν έως 31.12.2016, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και δεν καταχωρίστηκαν σε αυτό τα στοιχεία τακτοποίησής τους. 6. Το γεγονός ότι η προθεσμία για την έκδοση εκκαθαριστικών Χ.Ε.Π. χρήσης έτους 2016, έληξε την 31η Μαΐου 2017. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στις Δημοσιονομικές υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), τις κατωτέρω αρμοδιότητες: 1) Την καταχώριση στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. των στοιχείων των Εκκαθαριστικών Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν έως 31.12.2016 καθώς και την καταχώρηση της παράτασης της ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού των εν λόγω Χ.Ε.Π. 2) Την εκτύπωση των σχετικών Εκκαθαριστικών Χ.Ε.Π. (τύπος εντάλματος/εγγράφου του Ο.Π.Σ.Δ.Π. 30 και 65), βάσει των οποίων θα τακτοποιηθούν τα ανωτέρω Χ.Ε.Π. και την αποστολή τους στους αρμόδιους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών. 1 Αριθμ. 2/29109/0004/2018, ΦΕΚ-1474/Β/27.4.2018 Οι υπ΄ αριθ. 1 και 2 αρμοδιότητες θα ασκούνται από τις Δ.Υ.Ε.Ε., ως ακολούθως: α. Από την Α΄ Δ.Υ.Ε.Ε. για τα Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν από την πρώην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. β. Από την Β΄ Δ.Υ.Ε.Ε. για τα Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν από τις πρώην Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο τέως Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. γ. Από την Γ΄ Δ.Υ.Ε.Ε. για τα Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν από την πρώην Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας. δ. Από την Δ΄ Δ.Υ.Ε.Ε. για τα Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν από το πρώην Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τις πρώην Υ.Δ.Ε. στα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. ε. Από την Ε΄ Δ.Υ.Ε.Ε. για τα Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν από τις πρώην Υ.Δ.Ε. στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. στ. Από την ΣΤ΄ Δ.Υ.Ε.Ε. για τα Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν από τις πρώην Υ.Δ.Ε. στα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. ζ. Από την Ζ΄ Δ.Υ.Ε.Ε. για τα Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν από τις πρώην Υ.Δ.Ε. στα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τουρισμού και Μεταναστευτικής Πολιτικής. η. Από την Η΄ Δ.Υ.Ε.Ε. για τα Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν από τις πρώην Υ.Δ.Ε. στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. θ. Από τις Δ.Υ.Ε.Ε. στο ν. Αττικής, στις έδρες των Περιφερειών και στους λοιπούς νομούς, για τα Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν από τις πρώην Υ.Δ.Ε. με αντίστοιχη χωρική αρμοδιότητα.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Απριλίου 2018 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις