7975/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση της 723/16-01-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (ΦΕΚ 121 Β').

ΦΕΚ: 1662/Β/20187975/2018,ΦΕΚ-1662/Β/14.5.2.018 7975/2018,ΦΕΚ-1662/Β/14.5.2.018 Τροποποίηση της 723/16-01-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (ΦΕΚ 121 Β'). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24, παρ. 3γ του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'), «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ένατο, παρ. 2 του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106 Α') και συμπληρώθηκε με το άρθρο 58, παρ. 1γ του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ 220 Α'). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α'). δ) Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού»(ΦΕΚ 157 Α'), όπως ισχύει. ε) Του άρθρου 2 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού. στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυγουργών» (ΦΕΚ 116 Α'). ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α'). η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α'). θ) Της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168Β'). ι) Της αριθμ. 16701/28-07-14 κοινή υπουργική απόφαση «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 2107 Β'). ια) Της αριθμ.723/16-01-17 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (ΦΕΚ 121Β'). ιβ) Της αριθμ. 23761/27-12-2017 υπουργικής απόφασης «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πιστώσεων του Π/Υ όλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 4809 Β'). ιγ) Της αριθμ. 23200/2017 υπουργικής απόφασης «Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή 1 7975/2018,ΦΕΚ-1662/Β/14.5.2.018 ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (Α' 147)» (ΦΕΚ 4545 Β'). ιδ) Την αριθμ. 2/95592/0026/2016/8-12-2016 (ΑΔΑ. ΩΛ8ΛΗ-ΠΛΡ) εγκύκλιο της Δ/νσης Συντονισμού κ'Ελέγχου εφαρμογής Δημόσιον. Διατάξεων του ΓΛΚ. 2.Το γεγονός ότι: δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69 ΣΤ' του ν. 4270/2014, για τις δαπάνες των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και ως εκ τούτου καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης των δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς και της εξόφλησης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο παρ. Ζ του ν. 4152/2013(Α΄107). 3.Τη με αριθμ. 422/05-03-2018 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού (άρθρο 24 παρ. 5ε' του ν.4270/2014). 4.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής και ομοιόμορφης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 723/16-01-17 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν.4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» ως ακολούθως: Στο τέλος του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης προστίθεται περίπτωση Γ' ως εξής: «Γ΄ Της Σχολής Ξεναγών Αθήνας». Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Μαΐου 2018 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις