19510/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΈκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010.(ΑΔΑ:ΩΓΒΟ465ΧΘΨ-ΝΣ0)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας E-mail : Βασιλίσσης Σοφίας 15 : 106 74 - Αθήνα : diavgeia@ydmed.gov.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.06.01 11:55:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΓΒΟ465ΧΘΨ-ΝΣ0 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Μαΐου 2018 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/19510 ΠΡΟΣ : Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Θέμα: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010. Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ. ΔΗΔ/17304/10.5.2018 (ΦΕΚ 1810/Β/2018 – ΑΔΑ 759Σ465ΧΘΨ-Κ4Γ) Υπουργικής Απόφασης, με την οποία τροποποιείται η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 ομοία περί της ρύθμισης λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» δαπανών επιχορηγούμενων από τη γενική κυβέρνηση φορέων. Με την εξεταζόμενη απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015, από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 έως 31.12.2017 αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή στη σελίδα https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι την 15η.7.2018. Είναι αυτονόητο ότι τόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι υπόχρεοι στην ανάρτηση στοιχείων δαπανών φορείς καλούνται να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό για την χρήση της εφαρμογής, τις συχνές ερωτήσεις και το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο, τα οποία διατίθενται από την ιστοσελίδα της εφαρμογής και στα οποία εκ νέου παραπέμπουμε. Παρακαλούμε να εξαντλήσετε κάθε μέσο για την ταχύτερη δυνατή κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ), καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία σας φορέα που εμπίπτει, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 10Β του Προγράμματος Διαύγεια. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εγκύκλιος δρομολογείται στο σύνολο των διαχειριστών του Προγράμματος Διαύγεια, βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν καταχωρηθεί από τους φορείς στο Πρόγραμμα. Οι διαχειριστές καλούνται να δρομολογήσουν άμεσα την εγκύκλιο στις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες κάθε φορέα προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση εφαρμογή της. Για τον ίδιο λόγο η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους υπόχρεους φορείς που έχουν εγγραφεί στο μητρώο επιχορηγούμενων φορέων έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας. Η Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη 1 ΑΔΑ: ΩΓΒΟ465ΧΘΨ-ΝΣ0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Προεδρία της Δημοκρατίας (pr@presidency.gr) - Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 2. Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων (infopar@parliament.gr) 3. Όλα τα Υπουργεία -Διευθύνσεις Οικονομικού - Διευθύνσεις Διοίκησης 4. Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες -Διευθύνσεις Οικονομικού - Διευθύνσεις Διοίκησης 5. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους) -Διευθύνσεις Οικονομικού - Διευθύνσεις Διοίκησης 6. Όλες οι Περιφέρειες -Διευθύνσεις Οικονομικού - Διευθύνσεις Διοίκησης 7. Όλοι οι Δήμοι -Διευθύνσεις Οικονομικού - Διευθύνσεις Διοίκησης 8. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές 9. Ελεγκτικό Συνέδριο (για ενημέρωση των κ.κ. Επιτρόπων) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 3. κκ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων (για τις ενέργειές τους κατ’ αρμοδιότητα) 4. κκ Προϊστάμενοι Διευθύνσεων (για τις ενέργειές τους κατ’ αρμοδιότητα) 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις