2/44087/ΔΛΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων σχετικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας

ΦΕΚ: 2008/Β/20182/44087/ΔΛΓΚ/2018 ΦΕΚ 2008 Β/04-06-2018 2/44087/ΔΛΓΚ/2018 ΦΕΚ 2008 Β/04-06-2018 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων σχετικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4541/2018 «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 93). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98). 3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄178). 4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116). 5. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την εξόφληση από το Ελληνικό Δημόσιο των οφειλών των συμπεριλαμβανομένων στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής ΦΓΚ) προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 30.4.2018. 2. Το ύψος των ως άνω οφειλών προκύπτει για κάθε ΦΓΚ της παρ. 1 από σχετικές έγγραφες βεβαιώσεις των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών. Οι εν λόγω βεβαιώσεις, αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο τρόπο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του κατά περίπτωση εποπτεύοντος κάθε ΦΓΚ Υπουργείου, αναλυτικά ανά φορέα. 3. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου στην πληρωμή του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώσεων του φορέα/ειδικού φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών υπό Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) 0834 «Δαπάνες πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, φορέων Γενικής Κυβέρνησης», σε πίστωση των λογαριασμών των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. 4. Ως δικαιολογητικά για την εξόφληση των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 της παρούσας, ορίζονται τα εξής: - Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίγραφα που περιλαμβάνει κατά στήλη: 1 2/44087/ΔΛΓΚ/2018 ΦΕΚ 2008 Β/04-06-2018 α) τα στοιχεία του δικαιούχου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (επωνυμία, τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) και β) το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο, - Έγγραφη βεβαίωση της τράπεζας ή αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (extrait) από τα οποία προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ και η επωνυμία του δικαιούχου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας - Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0834 «Δαπάνες πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, φορέων Γενικής Κυβέρνησης», υπό φορέα/ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. - Τις βεβαιώσεις της παραγράφου 2. 5. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε εποπτεύοντος Υπουργείου αναφορικά με την ως άνω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΦΓΚ αρμοδιότητάς του. 6. Κάθε ΦΓΚ οφείλει στη συνέχεια να προβεί αμελλητί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές στον προϋπολογισμό του και να ενημερωθεί το Μητρώο Δεσμεύσεων, προς τον σκοπό διασφάλισης της ορθής τήρησής του. 7. Ειδικότερα τα ποσά που θα πληρωθούν από το Κράτος για λογαριασμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τον σκοπό εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να απεικονιστούν στους φορείς που καταρτίζουν ταμειακούς προϋπολογισμούς συμψηφιστικά, ήτοι ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση και ως ισόποση δαπάνη πληρωμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο των ήδη εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους για την αντιμετώπιση της εν λόγω δαπάνης. 8. Για τα νομικά πρόσωπα που ο προϋπολογισμός τους καταρτίζεται σε δεδουλευμένη βάση η εξόφληση από το Κράτος για λογαριασμό τους της δαπάνης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα καταγραφεί συμψηφιστικά, ήτοι ως μείωση υποχρέωσης από την εν λόγω δαπάνη με ταυτόχρονη αναγνώριση εσόδου από κρατική επιχορήγηση. Για τα παραρτήματα βλέπε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHkZeQumndtvSoClrL8daD3V9qz-bjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEem bNmZCMxLMtbrbR3NMrGxs2IWaj5zmPIydOK43Pwf19LwrJ5kXusAw1 Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 1Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-3628/Β27.8.2018 2 2/44087/ΔΛΓΚ/2018 ΦΕΚ 2008 Β/04-06-2018 Αθήνα, 4 Ιουνίου 2018 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις